Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 12:31

(Kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương) TÊN DOANH NGHIỆP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: / ., ngày tháng . năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU (trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Kính gửi: (1) Tên doanh nghiệp: .: Địa chỉ trụ sở chính: ; Điện thoại: . Fax: .; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: do . cấp đăng ký lần đầu ngày tháng . năm ., đăng ký thay đổi lần thứ . ngày tháng . năm .; Địa điểm kinh doanh: + Tên địa điểm kinh doanh: .; + Địa chỉ địa điểm kinh doanh: .; + Điện thoại: . Fax: .; Đã được cấp Giấy phép kinh doanh . (2) sản phẩm rượu số ngày . tháng .năm .do . (1) cấp. Đã được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh . (2) sản phẩm rượu số ngày . tháng .năm .do . (1) cấp (nếu có). Doanh nghiệp kính đề nghị (1) xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh (2) sản phẩm rượu, với lý do (3) (ghi rõ tên doanh nghiệp) . xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) Chú thích: (1) : Ghi rõ tên Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương hoặc Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế nơi doanh nghiệp dự kiến xin phép để kinh doanh. (2) Ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ. (3) : Ghi rõ lý do xin cấp lại. TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: ., ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Kính gửi: Cục Viễn thông - Căn Luật Viễn thông; - Căn Nghị định số ngày tháng năm Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Viễn thông; - Căn Thông tư số ngày tháng năm Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông; - (Tên doanh nghiệp) đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông sau: Phần Thông tin chung Tên doanh nghiệp viết tiếng Việt: (tên ghi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư, ghi chữ in hoa) Địa trụ sở chính: (địa ghi Giấy chứng nhận đăng ký doanh :.h( nghiệp/Giấy chứng nhận đăng kýế kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư): ch Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy ấ chứng nhận đầu tư số: cấp ngày tháng năm T □ bị □ bị rách □ bị cháy □ bị tiêu huỷ hình thức khác (ghi rõ) Phần Cam kết (Tên doanh nghiệp) cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác tính hợp pháp nội dung đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông Nơi nhận: - Như trên; …………… NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh đóng dấu) Đầu mối liên hệ hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa thư điện tử) (Kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ ., ngày tháng . năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH Kính gửi: Phòng … UBND Quận (Huyện)… Tỉnh (Thành phố)… (1) .… (2) Trụ sở giao dịch: .Điện thoại: . Fax:…………… . Địa điểm sản xuất . Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số . ngày . tháng . năm do cấp ngày tháng . năm Đã được cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh số ngày . tháng .năm .do . (1) cấp (nếu có). Đơn vị sản xuất kính đề nghị (1) xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, với lý do cụ thể như sau . (5) Thông tin cũ: . Thông tin mới: . Đề nghị Phòng ……… (1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công các loại:………………………………………… (3) Quy mô sản xuất (4) Xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP. Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./. Người đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể sản xuất (ký tên, đóng dấu) Chú thích: (1) : Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép (Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương) (2) : Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép. (3) : Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng, .). (4) : Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thành viên tham gia làng nghề. (5) : Lý do phải cấp lại Giấy phép Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …… ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, LŨ Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 1. Tên tổ chức, cá nhân: 2. Người đại diện trước pháp luật: 3. Quyết định thành lập: 4. Giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ số: 5. Trụ sở chính: 6. Số điện thoại Fax: E-mail: Căn cứ Thông tư số ngày tháng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lại Giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ cho (tên tổ chức, cá nhân) Nêu cụ thể lý do đề nghị cấp lại giấy phép Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đã kê khai. Thủ trưởng (ký tên, đóng dấu) Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu TÊN DOANH NGHIỆP Số: / CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) Tên doanh nghiệp: Trụ sở giao dịch: Điện thoại: Fax: Địa điểm sản xuất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ngày tháng năm do cấp ngày tháng năm Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất các loại rượu: (2)Quy mô sản lượng sản phẩm rượu (3) 2Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) Chú thích: (1): Tên cơ quan cấp Giấy phép (2): Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky, rượu vodka ) (3): Công suất từng loại rượu dự kiến sản xuất Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự (Tên doanh nghiệp) Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc … , ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự Kính gửi: Ban Cơ yếu Chính phủ Tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép (viết bằng tiếng Việt): ………………… ………………………….……………………………………….……………… Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …… ………………… .……………………………………… ……………………………………… Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): ……………………………………………. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………… Điện thoại: ……………………………. Fax: ……………………… …… Email: ………………………………… Website: …………………………… Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…… do………cấp ngày: …………… Ngành nghề kinh doanh: …………………………………………………………. Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự số:………………. do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp ngày………… Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Chức vụ: Số CMND/Hộ chiếu:. cấp ngày tại Lý do đề nghị cấp lại:…………………………………………………………… Đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự. Tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của các thông tin đã cung cấp và cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 73/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước. ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Hồ sơ kèm theo: * Trường hợp giấy phép bị mất: - Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất giấy phép. * Trường hợp giấy phép bị rách, nát: - Bản chính giấy phép đã bị rách, nát. * Trường hợp thay đổi Giâý chứng nhận đăng ký kinh doanh; - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đã được cấp; - Bản chính giấy phép đang sử dụng. * Trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó thay đổi người đứng đầu doanh nghiệp: - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đã được cấp; - Bản chính giấy phép đang sử dụng; - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp phường, xã nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; - Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, toán tin, an toàn thông tin của người đứng đầu doanh nghiệp. (Nếu không có một trong các văn bằng kể trên thì nộp bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học và bản sao hợp lệ chứng chỉ đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin). ... (ghi rõ) Phần Cam kết (Tên doanh nghiệp) cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác tính hợp pháp nội dung đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông Nơi nhận: - Như trên;... trên; …………… NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh đóng dấu) Đầu mối liên hệ hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa thư điện tử)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay