Khảo sát hàm số_có đáp án (1)

15 97 1
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 12:14

ĐỀ ÔN THI GIỮA HỌC KÌ I – MÔN TOÁN LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Hàm số y = –x4 + 8x3 – cực trị A B Không cực trị C D Câu 2: Trong hàm số sau, hàm số cực đại, cực tiểu xCT < xCĐ A y = x3 + 2x2 + 8x + B y = –x3 – 3x – C y = x3 – 9x2 – 3x + D y = –x3 + 9x2 + 3x + Câu 3: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ đáy tam giác vuông A, AC = b, góc ACB = 60o Đường thẳng BC’ tạo với mặt phẳng (AA’C’C) góc 30o Ta VABC.A’B’C’ là: A b3 B 3b C b3 3 D b3 Câu 4: Hàm số y  x3  mx   1  2m  x  m  cực đại, cực tiểu khi: A m ≠ –1 B Với giá trị m Câu 5: Cho hàm số f  x   x  A C m < –1 D Không m Giá trị biểu thức f ‘(2) – f ‘ (–2) x2 B C Một số khác D 33 Câu 6: Hàm số y = x3 – 3x2 + đồ thị (C) Tiếp tuyến (C) song song với đường thẳng y = –3x phương trình là: A y = –3x + B y = –3x + C y = –3x + D y = –3x +  x3 Câu 7: Cho hàm số y   x  x  Hàm số A Nghịch biến khoảng (–2;3) B Đồng biến khoảng (–2;3) C Nghịch biến khoảng (–∞;3) D Đồng biến khoảng (3;+∞) Câu 8: Đồ thị hàm số y  3x  x2 A Tiệm cận đứng x = B Tiệm cận đứng x = C Tiệm cận ngang y = D Tiệm cận nganng y  Câu 9: Cho hàm số y = x3 + x + đồ thị (C) Tìm câu trả lời sai: A Hàm số đồng biến R B Trên (C) tồn điểm A(x1; y1) B(x2; y2) cho tiếp tuyến (C) A B vuông góc với >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa! C Phương trình tiếp tuyến (C) điểm hoành độ x = phương trình là: y = 4x – D (C) cắt trục hoành điểm Câu 10: Chon mệnh đề sai mệnh đề sau: A Đồ thị hàm số y  x 1 tiệm cận đứng tiệm cận ngang x x2 B Đồ thị hàm số y  x  3x  tiệm cận đứng tiệm cận xiên x2 x3 C Đồ thị hàm số y  tiệm cận đứng tiệm cận xiên x x2 D Đồ thị hàm số y  2x tiệm cận đứng tiệm cận ngang x 1 Câu 11: Phương trình x4 – 2x2 – + m = nghiệm phân biệt khi: A m > B m < C < m < D m > Câu 12: Cho hình chóp O.ABC OA, OB, OC đôi vuông góc với OA = 1, OB = 3, OC = Độ dài đường cao OH hình chóp là: A 13 12 B 12 13 C 14 13 D 2x 1 đồ thị (H), M điểm M ∈ (H) Khi tích x 1 khoảng cách từ M đến đường tiệm cận (H) Câu 13: Cho hàm số y  A B Kết khác C D Câu 14: Chóp tứ giác cạnh đáy 2a, mặt bên tạo với đáy góc 45o Ta tích khối chóp là: A 4a 3 B 8a3 C 2a 3 D a3 Câu 15: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y = –x3 + 2x – điểm hoành độ x = phương trình là: A y = –2x + B y = 2x – D y = –2x + C y = 2x + Câu 16: Trong hàm số sau, hàm số cực đại mà cực tiểu: A y  x2  x  x2 B y = x3 + 3x2 – 6x + C y  2x 1 x D y = –x4 – x2 + Câu 17: Giá trị nhỏ hàm số y  x  16  x là: A –5 B 5 C –4 D 4 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa! Câu 18: Hàm số y = x4 – 10x2 + đạt cực đại, cực tiểu xCĐ, xCT Khi ta |xCĐ – xCT| bằng: A B C D Câu 19: Cho hàm số y = –x3 + 3x2 + 9x – Hàm số này: A Đạt cực tiểu x = B Đạt cực tiểu x = C Đạt cực đại x = –1 D Đạt cực đại x = Câu 20: Hàm số y = sin2x – x – Hàm số này: A Nhận điểm x   làm điểm cực đại B Nhận điểm x  C Nhận điểm x   làm điểm cực tiểu D Nhận điểm x   làm điểm cực tiểu  làm điểm cực đại Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vuông cạnh a, mặt phẳng (SAB) (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh bên SC tạo với đáy góc 60o Thể tích khối chóp cho bằng: A a3 B a3 C a3 3 D a3 Câu 22: Giá trị nhỏ hàm số y = 4sinx – 3cosx A –7 B C –5 D Không Câu 23: Trong hàm số sau hàm số nghịch biến khoảng (2;+∞) A y  x3  x  x  B y = –x3 + 6x2 – 9x + C y   x3  x  x  D y = –x2 + 5x – Câu 24: Chóp S.ABCD đáy hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD), SA = 2a Thể tích tứ diện SBCD bằng: A a3 B a3 C a3 D a3 Câu 25: Cho hàm số y = sinx – x Hàm số này: A Đồng biến ℝ B Đồng biến khoảng (0;+∞) C Chỉ nghịch biến khoảng (–∞;0) D Nghịch biến ℝ Câu 26: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y  sin x  cos2 x  >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa! A Kết khác   Max  C   Min  4    Max  B   Min  3  Câu 27: Cho hàm số y    Max  D   Min  3  x 5 Kết luận sau 2 x A Hàm số nghịch biến khoảng (–∞;2) ∪ (2; +∞) B Hàm số đồng biến khoảng xác định C Hàm số nghịch biến ℝ D Hàm số nghịch biến khoảng xác định Câu 28: Hàm số f(x) đạo hàm f ‘(x) = x(x – 1)2(x – 2) Số điểm cực trị hàm số là: A.2 B C D Câu 29: Phương trình đường thẳng qua điểm cực trị đồ thị hàm số y =–x3 + x2 + 3x – B y  A Một kết khác  x  6 C y   20 x  6 D y   3x 1 Câu 30: Hàm số y = –3x2 – ax + b đạt cực trị x = A a = –12; b = B a = –12, b = –10 D a = –10, b = 12 C a = 4, b = Câu 31: Đường thẳng y = ax – b tiếp xúc với đồ thị hàm số y = x + 2x – x – điểm M(1;0) Khi ta A ab = –36 B ab = –6 C ab = 36 D ab = –5 Câu 32: Giá trị nhỏ hàm số y = 2x3 + 3x2 – đoạn [–1;1] là: A B –1 C D –4 Câu 33: Cho hình chóp S.ABC M, N trung điểm SA, SC Khi tỷ số thể tích VSBMN/VSABC là: A 1/6 B 1/2 C 1/8 D 1/4 Câu 34: Hình hộp ABCD.A’B’C’D’ đáy hình thoi mặt chéo ACC’A” BDD’B’ vuông góc với đáy, mặt diện tích 100m2 105m2 Và cắt theo đoạn thẳng độ dài 10m Khi thể tích hình hộp cho là: A 235 B 525m3 C 235 m3 D 425m3 Câu 35: Khối lăng trụ ABC A’B’C’ tích V, trung điểm AA’, BB’, CC’ I,J,K Khi ta tích khối tứ diện C’IJK bằng: A V B V C V D V Câu 36: Phương trình x3 + 3x2 – 2m = nghiệm phân biệt khi: >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa! A m > B m < C < m < D m = Câu 37: Cho hàm số y = x3 – x2 + 2x + (C) Trong tiếp tuyến (C), tiếp tuyến hệ số góc nhỏ nhất, hệ số góc tiếp tuyến là: A B C D D a3 12 Câu 38: Cho tứ diện cạnh a Thể tích khối tứ diện bằng: A a3 B a3 C a3 Câu 39: Cho hình chóp S.MNPQ đáy MNPQ hình thoi tâm O, cạnh a, góc QMN = 60o Biết SM = SP, SN = SQ Kết luận sau sai: A SO ⊥ (MNPQ) B M P đối xứng qua (SNQ) C MP ⊥ NQ D MQ ⊥ SP Câu 40: Chóp tứ giác S.ABCD cạnh đáy a, mặt bên tạo với đáy góc 45o Ta khoảng cách đường thẳng AB SC là: a A B Câu 41: Cho hàm số y  a 2 C Kết khác D a mx  nghịch biến khoảng xác định 3x  m khi: A –3 < m < B m < –3 C m ≠ ±3 D –3 < m < Câu 42: Cho hình lập phương độ dài đường chéo 3 Thể tích khối lập phương A 27 B C 24 D 81 Câu 43: Hình chóp S.ABCD mặt SBC ABC tam giác cạnh a, SA  a Khi khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC) là: A a 3 B a C 3a D a Câu 44: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA = SB = SC = SD = a Thể tích khối chóp S.ABCD là: a3 A a3 B a3 C D Kết khác Câu 45: Hình chóp tứ giác S.ABCD; M, N, P, Q trung điểm SA, SB, SC, SD Khi tỉ số VS.MNPQ/VS.ABCD bằng: A Kết khác B 1/2 C 1/16 D 1/8 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa! Câu 46: Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ diện tích mặt ABCD, ABB’A’, ADD’A’ 20cm2, 28cm2, 35cm2 Khi thể tích hộp A 130cm3 B 160cm3 Câu 47: Cho hàm số y  A m  C 120cm3 D 140cm3 m 2m  x  x  Hàm số cực đại cực tiểu khi: B m < m  C  m   D m > Câu 48: Cho hàm số y = x3 – (2 – m)x – m đạt cực tiểu x = A m = –2 B m = –1 C Kết khác D m = Câu 49: Tổng giá trị cực trị hàm số y = –x + 2x – bằng: A –14 B Kết khác C –25 D 10 Câu 50: Chóp tam giác S.ABC đường cao 10 cạnh đáy 7,8,9 Thể tích khối chóp bằng: A 40 B 40 C 50 D 70 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa! ĐÁP ÁN Câu 1: Đáp án D Cách 1: Lập bảng biến thiên ⇒ Hàm số cực trị Cách (nhẩm nhanh) Hàm số y’ = –4x3 + 24x2 = –4x2(x – 6) Phương trình y’ = nghiệm x = x = y’ đổi dấu (từ dương sang âm) qua giá trị x = nên hàm số cực trị x = Chọn D Câu 2: đáp án D Các hàm số cho bậc 3, để ý hàm số bậc cực trị mà hệ số x3 âm xCT < xCĐ (đồ thị dạng chữ N ngược) Do loại A, C Hàm số ý B y’ = –3x2 – < ∀ x nên cực trị Hàm số ý D y’ = –3x2 + 18x + Phương trình y’ = nghiệm phân biệt nên cực trị Chọn D Câu 3: đáp án A Vì góc ACB = 60o, góc BC’ (ACC’A’) góc AC’B = 30o nên AB  AC.tan 60  b AC '  AB.cot 30  3b AA '  AC '2  A ' C '2  2b VABC A ' B 'C '  AB AC AA '  b3 Chọn A Câu 4: đáp án A Phương trình y '  x  2mx   2m  nghiệm phân biệt   '  m2   1  2m    m2  2m    m  1 Chọn A Câu 5: đáp án D Sử dụng máy tính tính trực tiếp đạo hàm điểm, kết 33/4 Chọn D Câu 6: đáp án B y’ = 3x2 – 6x y’ = –3 ⇔ x2 – 2x + = ⇔ x = Khi y = >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa! Phương trình tiếp tuyến: y = –3(x – 1) + ⇔ y = –3x + Chọn B Câu 7: đáp án B y’ = –x2 + x + y’ = ⇔ x = –2 x = y’ > khoảng (–2;3) y’ < khoảng (–∞;–2) (3;+∞) Chọn B Câu 8: đáp án B Hàm số cho tiệm cận đứng x = 2, tiệm cận ngang y = Chọn B Câu 9: đáp án B y’ = 3x2 + > ∀ x nên hàm số đồng biến ℝ cắt trục hoành điểm y’ (1) = y(1) = ⇒ Phương trình tiếp tuyến điểm hoành độ x = y = 4(x – 1) + ⇔ y = 4x – Do câu A, C, D Chọn B Câu B sai y’ > ∀ x nên tiếp tuyến hệ số góc dương, không tồn tiếp tuyến vuông góc (tích hệ số góc – 1) Câu 10: đáp án A Hàm số ý A mẫu x2 + x + > ∀ x nên tiệm cận đứng ⇒ A sai Chọn A Hàm số ý B dạng bậc / bậc nên TCĐ TCX Hàm số ý C dạng bậc / bậc mẫu nghiệm phân biệt nên TCĐ TCX Hàm số ý D dạng bậc / bậc nên TCĐ TCN Câu 11: đáp án B Đặt x2 = t phương trình t2 – 2t – + m = (2) Để phương trình cho nghiệm phân biệt, phương trình (2) phải nghiệm dương phân biệt ⇔ ∆’ = – (m – 3) > t1 + t2 = > ⇔ m < Chọn B Câu 12: đáp án B Công thức tính chiều cao từ đỉnh tứ diện vuông: 1 1 12     OH  2 2 OH OA OB OC 13 Chọn B Câu 13: đáp án C >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa! Hàm số cho tiệm cận x = –1 y = Chọn M(2;1) thuộc đồ thị hàm số tích khoảng cách từ M đến tiệm cận (2 + 1)(2 – 1) = Chọn C Câu 14: đáp án A Chiều cao hình chóp nửa đáy a Thể tích chóp 4a a  2a   3 Chọn A Câu 15: đáp án B Đồ thị hàm số cắt trục tung (0;–1) y’ = –3x2 + 2; y’(0) = Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số (0;–1) y = 2x – Chọn B Câu 16: đáp án D Để ý hàm số bậc bậc cực trị ⇒ Loại C Hàm số bậc ba hàm số bậc hai bậc đồ thị đối xứng tâm, cực đại cực tiểu, loại A, B Kiểm tra hàm số ý D y’ = –4x3 – 2x; y’ = ⇔ x = x = điểm cực đại (do đường cong quay bề lõm xuống dưới) Chọn D Câu 17: đáp án D TXĐ: D = [–4;4] y '  1 x  x  ; y '   16  x   x     x  2 2 16  x 16  x  x x  x   y  4   4; y 2  4 2; y     y  4 Chọn D Câu 18: đáp án A y’ = 4x3 – 20x; y’ = ⇔ x = x = ± Để ý x = cực đại x = ± cực tiểu Khi | xCĐ – xCT | = điểm Chọn A >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa! Câu 19: đáp án D y’ = –3x2 + 6x + 9; y’ = ⇔ x2 – 2x – = ⇔ x = –1 x = Để ý hệ số x3 âm nên xCT < xCĐ xCT = –1 xCĐ = Chọn D Câu 20: đáp án C y '  2cos x  1; y '   cos x     x    k 2  x    k Loại B D    y ''  4sin x; y ''       x   điểm cực tiểu  6 Chọn C Câu 21: đáp án B AC  a 2; SA  AC.tan 60  a 1 a3 VS ABCD  SA AB  a 6.a  3 Chọn B Câu 22: đáp án C  sin        y  5  cos x cos   sin x sin    5cos  x      Gọi    0;  tm    cos    Dấu xảy x = –α Vậy GTNN y –5 Chọn C Câu 23: đáp án C Hàm số ý A hệ số x3 dương nên đồng biến (a; + ∞) với a đủ lớn Loại ý A Hàm số ý B phương trình y’ = ⇔ –3x2 + 12x – = ⇔ x2 – 4x + = ⇔ x = x = nên đồng biến (1;3) (để ý hàm số hệ số x3 âm nên x = điểm cực đại) Hàm số ý C y’ = ⇔ –x2 – 3x – = ⇔ x = –2 x = –1 ⇒ nghịch biến (–1;+∞) thỏa mãn >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa! 10 Chọn C thể kiểm tra hàm số ý D y’ = ⇔ –2x + = ⇔ x = 2,5, hệ số x2 âm nên quay bề lõm parabol xuống ⇒ hàm số đồng biến (–∞ ;2,5) (loại) Câu 24: đáp án D Thể tích tứ diện SBCD 1 a3 SA.S BCD  2a a  3 Chọn D Câu 25: đáp án D y’ = cos x – ≤ ∀ x y’ = ⇔ x = 0,5π + 2kπ, hàm số nghịch biến ℝ Chọn D Câu 26: đáp án A y  sin x  1  sin x    1 7  sin x  sin x    sin x      2  2 4 Dấu xảy sin x   Do GTNN y –7/4 Loại B, C, D Chọn A ( sin x   y     GTLN y 1/2) 2 Câu 27: đáp án D y'     x  0, x nên hàm số nghịch biến khoảng (–∞;2) (2;+∞) Để ý: Không thể nói hàm số nghịch biến (–∞;2) ∪ (2;+∞) nghịch biến ℝ hàm số không liên tục x = Chọn D Câu 28: đáp án A Để ý điểm cực trị hàm số cho nghiệm phương trình y’ = y’ đổi dấu qua điểm Phương trình y’ = nghiệm x = 0, x = 1, x = y’ đổi dấu qua điểm x = x = nên hàm số cực trị Chọn A Câu 29: đáp án C Tính chất: Phương trình đường thẳng qua điểm cực trị hàm số cho y = r(x) với r(x) đa thức dư phép chia đa thức y(x) cho y’(x) >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa! 11  20 1  x3  x  3x    3x  x  3  x    x  9 3 1 1  y  x   y '  x   x     20 x   9 3 Vậy phương trình đường thẳng cần tìm y   20 x  6 Chọn C Câu 30: đáp án B y’ = –6x – a; y’(2) = ⇔ –6.2 – a = ⇔ a = –12 Khi y(2) = 12 + b y(2) = ⇔ b = –10 Chọn B Câu 31: đáp án C Hàm số bậc ba cho y’ = 3x2 + 4x – 1; y’(1) = Phương trình tiếp tuyến M y = 6(x – 1) ⇔ y = 6x – ⇒ a = 6;b = –6 ⇒ ab = –36 Chọn A Câu 32: đáp án B y’ = ⇔ 6x2 + 6x = ⇔ x = x = –1 y(–1) = 0; y’(0) = –1; y’(1) = ⇒ GTNN y [–1;1] –1 Chọn B Câu 33: đáp án D Áp dụng công thức tỉ lệ thể tích tứ diện , ta VS BMN SM SN 1    VS ABC SA SC 2 Chọn D Câu 34: đáp án B Chiều cao hình hộp 10m đường chéo đáy hình hộp 10m 10,5m Thể tích hình hộp 10.10,5.10  525m2 Chọn B Câu 35: đáp án A 1 1 VC ' IJK  VA' B 'C '.IJK  VABC A' B 'C '  V 3 Chọn A >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa! 12 Câu 36: đáp án C Hàm số bậc ba nghiệm phân biệt ⇔ hàm số giá trị cực trị trái dấu y’ = ⇔ 3x2 + 6x = ⇔ x = x = –2 y(0).y(–2) < ⇔ (–2m)(4 – 2m) < ⇔ < m < Chọn C Câu 37: đáp án C Bài toán yêu cầu tìm GTNN hàm y’(x) y’ = 3x2 – 2x + Nhẩm nhanh y’’(x) = 6x – = ⇔ x = 1/3 y’(1/3) = 5/3 nên GTNN y’ 5/3 Chọn C Câu 38: đáp án D Giả sử tứ diện ABCD cạnh a AH ⊥ (BCD) H, M trung điểm BD a a2 ; S BCD  a a CH  CM  ; AH  AC  CH  3 3 a VABCD  AH S BCD  12 CM  Chọn D Câu 39: đáp án D Gọi O’ chân đường vuông góc hạ từ S xuống đáy chóp O’ trung điểm MP NQ nên O’ ≡ O ⇒ SO ⊥ (MNPQ) Vì MNPQ hình thoi nên MP ⊥ NQ ⇒ MP ⊥ (SNQ) Mà MP cắt (SNQ) trung điểm MP nên M P đối xứng với qua (SNQ) Do câu A, B, C Chọn D (ý D sai MQ ⊥ SP MQ ⊥ (SOP) ⇒ MQ ⊥ MP (sai góc PMQ = 30o)) >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa! 13 Câu 40: đáp án A Gọi H tâm đáy, M trung điểm CD, K trung điểm SM HK ⊥ (SCD) d = d(AB;SC) = d(AB;(SCD)) = d(A;(SCD)) = 2d(H;(SCD)) = 2HK HK  HM a a nên d   2 2 Chọn A Câu 41: đáp án A Hàm số bậc bậc nghịch biến khoảng xác định ⇔ y’ < ∀ x y '  m  3x  m    mx  3  3x  m   m2   3x  m    3  m  Chọn A Câu 42: đáp án A Đường chéo hình lập phương gấp lần cạnh Do cạnh hình lập phương cho thể tích 27 Chọn A Câu 43: đáp án C Gọi M trung điểm BC H trung điểm AM Vì SA = SM nên SH ⊥ AM Mà BC ⊥ (SAM) nên SC ⊥ SH ⇒ SH ⊥ (ABC) SH  SA 3a  Chọn C >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa! 14 Câu 44: đáp án C Gọi O tâm đáy SO ⊥ (ABCD) SO đường cao tam giác SAC Chiều cao hình a a3 chóp SO  SA Suy VS ABCD  SO AB   2 Chọn C Câu 45: đáp án D VS MQP VS MNPQ VS MNP SM SN SP      Tương tự VS ADC VS ABCD VS ABC SA SB SC Chọn D Câu 46: đáp án D Giả sử kích thước hình hộp a, b, c ab = 20, bc = 28, ca = 35 Khi a2b2c2 = 19600 ⇒ Vhộp = abc = 140 (cm3) Chọn D Câu 47: đáp án A Để hàm số cực đại, cực tiểu, điều kiện cần hệ số x4 phải âm Do m > y’ = –mx3 + (2m – 1)x = nghiệm phân biệt ⇔ m(2m – 1) > ⇔ m > 1/2 m < Kết hợp điều kiện ta m > 1/2 Chọn A Câu 48: đáp án B y’ = 3x2 – (2 – m); y’(1) = ⇔ – (2 – m) = ⇔ m = –1 Khi y’’ = 6x; y’’(1) > nên x = điểm cực tiểu Chọn B Câu 49: đáp án C y’ = –4x3 + 4x = ⇔ x = x = ±1 Tổng giá trị cực trị y(0) + y(–1) + y(1) = –25 Chọn C Câu 50: đáp án B Nửa chu vi ∆ ABC 12 Theo công thức Hê rông, diện tích ∆ ABC 12 12  12  812    12 Thể tích chóp 10.12  40 Chọn B >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa! 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát hàm số_có đáp án (1), Khảo sát hàm số_có đáp án (1), Khảo sát hàm số_có đáp án (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay