Hướng dẫn sử dụng G9 Accounting 2014

90 37 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 12:01

sự thành công của khách hàng LỜI NGỎ L ời đầu tiên, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng các sản phẩm phần mềm SIMBA cũng như dịch vụ của chúng tôi! Trích lời của Bill Gates “ Tôi có niềm tin đơn giản nhưng hết sức mãnh liệt. Cách duy nhất bạn có thể làm cho công ty của mình khác với đối thủ cạnh tranh, đưa mình vượt lên phía trước là biết cách sử lý thông tin có hiệu quả. Cách thức thu thập, quản lý và sử dụng thông tin sẽ quyết định sự thành bại của công ty…” Vì vậy, chúng tôi tin tưởng rằng quý khách hàng đã chọn đúng đối tác và sản phẩm phù hợp cho sự phát triển doanh nghiệp của mình. Chúng tôi luôn tuân thủ theo phương châm đặt ra “VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA KHÁCH HÀNG”. Chính sự thành công của khách hàng – là sự thành công của chúng tôi. Công ty CP Phát Triển Phần Mềm ASIA - Là công ty được thành lập với định hướng chuyên sâu trong lĩnh vực phát triển các sản phẩm và triển khai ứng dụng phần mềm trong lĩnh vực tin học hóa công tác kế toán và quản trị doanh nghiệp. Hiện nay, chúng tôi có trên 3,000 khách hàng lớn nhỏ trên toàn quốc đã và đang sử dụng sản phẩm và các dịch vụ của ASIA. Các sản phẩm của Asia cung cấp giúp cho khách hàng khai thác một cách đầy đủ và hiệu quả các thông tin tài chính, kế toán, tình hình kinh doanh. Đây cũng chính là mục tiêu và sứ mệnh của chúng tôi. Phần mềm kế toán Simba Accounting là sản phẩn phần mềm kế toán được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục tiêu giúp doanh nghiệp không cần đầu tư nhiều chi phí, nguồn nhân lực vẫn có thể làm chủ được công nghệ áp dụng vào công tác quản lý tài chính kế toán mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp. Trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm và dựa vào kết quả nghiên cứu các phần mềm của các hãng hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực phần mềm kế toán, kế thừa những sản phẩm truyền thống Asia. Simba Accounting sẽ là sản phẩm phù hợp nhất cho doanh nghiệp của các bạn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các chuyên gia, các kỹ sư, các nhà nghiên cứu và thiết kế, … cùng toàn thể các bạn – Những người đã và đang đóng góp tâm huyết, trí tuệ và sức lực vào việc xây dựng và phát triển sản phẩm. Chân thành cảm ơn tất cả các khách hàng - những người mang lại ý nghĩa đích thực cho Simba Accounting. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ASIA Hướng dẫn sử dụng Simba Accounting Trang 1 http://www.simba.vn Vì sự thành công của khách hàng MỤC LỤC    Chức năng Trang Giới thiệu chung 7 Mối liên kết giữa các phân hệ trong Simba Accounting 7 Quy trình xử lý số liệu 9 Hệ thống Menu 10 Các thao tác chung khi sử dụng 12 Chứng từ trùng và vấn đề khử trùng trong Simba Accounting 22 Phân I: Phân hệ Hệ Thống 25 1.1. Giới thiệu chung 25 1.2. Khai báo các màn hình nhập chứng từ 25 1.3. Khai báo tham số hệ thống 26 1.4. Khai báo ngày bắt đầu năm tài chính 27 1.5. Danh mục các đơn vị cơ sở 28 1.6. Chức năng lưu trữ số liệu 28 1.7. Chức năng khoá số liệu 29 1.8. Chức năng sao chép vào/ra số liệu 29 1.9. Chức năng bảo trì và kiểm tra số liệu 29 1.10. Chức năng cài đặt fonts chữ 30 1.11. Chức năng tạo năm làm việc mới 30 1.12. Chức năng chọn năm làm việc 30 1.13. Khai báo người sử dụng chương trình và phân quyền truy cập 30 1.14. Lịch sử truy cập 33 1.15. Chức năng trợ giúp 33 1.16. Chức năng thư giãn 33 1.17. Chức năng giới thiệu về Simba Accounting 33 Hướng dẫn sử dụng Simba Accounting Trang 2 http://www.simba.vn Vì sự thành công của khách hàng 1.18. Chức năng kết thúc làm việc với Simba Accounting 33 Phần II: Khai Báo Bộ Danh Mục 35 2.1. Danh mục tài khoản 35 2.2. Danh mục ngoại tệ 38 2.3. Danh mục khách hàng, nhà cung cấp 38 2.4. Danh mục hàng hoá vật tư 41 2.5. Danh mục kho hàng 44 2.6. Danh mục khoản mục phí 45 2.7. Tỷ giá ngoại tệ 46 2.8. Phân nhóm khách hàng, nhà cung cấp 46 2.9. Giá bán 47 2.10 Thuế suất 48 2.11. Bộ phận bán hàng 48 2.12. Danh mục vụ việc hợp đồng 49 2.13. Phân nhóm vụ việc hợp đồng 49 2.14. Phân nhóm hàng hoá vật tư 50 2.15. Bộ phận sử dụng công cụ, tài sản cố định 50 MỤC LỤC Chương 1: Khởi động với G9 Accounting 2014 13 1.Khởi động G9 Accounting 2014 13 2.Tạo liệu kế toán 13 Chương 2: Các tiện ích thường dùng: 18 Sao chép chứng từ: .18 2.Thêm nhanh danh mục: 19 3.Lọc liệu 19 4.Tìm kiếm 20 5.Truy xuất ngược chứng từ: 21 Tự động cập nhật: 22 Khóa sổ kỳ kế toán: 22 Chương 3: Khai báo danh mục nhập số dư ban đầu 24 Khai báo danh mục 24 1.1 Khai báo Khách hàng, Nhà cung cấp 24 1.2 Khai báo Phòng ban .24 1.3 Khai báo nhân viên 25 1.4 Khai báo Kho 25 1.5 Khai báo vật tư, hàng hóa 26 1.6 Khai báo Công cụ dụng cụ .27 1.7 Khai báo Tài sản cố định 28 1.8 Khai báo tài khoản ngân hàng .29 1.9 Khai báo Mã thống kê 30 1.10 Khai báo mẫu số hóa đơn .30 Nhập số dư ban đầu 31 2.1 Nhập số dư ban đầu – Vật tư hàng hóa 31 2.2 Khai báo Công cụ dụng cụ .32 2.3 Khai báo công nợ 32 2.4 Khai báo số dư ban đầu phần Tài khoản 33 Chương 4: Hướng dẫn hạch toán G9 Accounting 2014 35 Phân hệ Tiền mặt: .35 Phân hệ tiền gửi ngân hàng (TGNH) .36 Phân hệ Mua hàng 38 3.1 Hạch toán Mua hàng .38 3.2 Mua hàng hóa dịch vụ: 40 3.3 Hạch toán trả lại hàng mua 41 3.4 Giảm giá hàng mua 43 3.5 Trả tiền nhà cung cấp 44 4.Phân hệ Bán hàng 48 4.1 Bán hàng 48 4.2 Hàng bán trả lại Mua tài sản cố định .68 Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định 68 Tính khấu hao tài sản cố định 68 Kết chuyễn lãi, lỗ 69 Chương 6: Một số tính tiền ích G9 Accounting 2014 69 Phân quyền sử dụng 69 Ghi sổ theo lô 71 Bỏ ghi sổ theo lô .72 Đánh lại số chứng từ 72 Bù trừ công nợ .73 Xuất, Nhập liệu từ G9 Accounting .75 HƯỚNG DẪN TÍNH GIÁ THÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN G9 ACCOUNTING 2014 77 I TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TRÌNH, VỤ VIỆC 77 II Tính giá thành sản phẩm sản xuất liên tục .90 LỜI MỞ ĐẦU G9 ACCOUNTING 2014 ! " # $ % & ' () " * + ,- //012342, 5678 ( (: ' ; # < = > ( ? @ 2A3! " $ B " C ! D E < ' F ! B " G! ; F H ( I D ( ; $ ,.//012342, 5678 ?J F K L1 M M : N 3/O2 P-6-Q5667! R& G ) R / " R (B ( S B T U $ ,- O / Z # C (9 L (: Y C ! V W I PY Z [ (9 !\ B =,' \ ^ ( * = 30 766 : C U ; 5678 ! R /; ( ' # G S G S G L E ?J F U ' ] G: ; 3$ " ?] B ; = ; ?% 566[5678[33=d3/ = ; 7Yf[5677[33=d3/ (" ! G 55[75[5678 # e ?J " # e S ! KS ? / X L G " O S c U $ ,- O _ L & b ,- //012342, 5678 # N " /; # ?' `O42.\.a ? $ # F `5aQ ' >] B >F `YaQ ' >F `8aQ ' / U 68 >F `haQ ' / U 68 >F `PaQ ' >F `kaQ ' >F `faQ ' # ?% \ B F ^ K o G9 B L H Dưới Là danh mục số phím tắt thông dụng phần mềm kế toán G9 Accounting 2014: / m ‚ Khoản mục chi phíƒ ! ‚ Đối tượng THCP ‚ / % W U # ‚ ( ' : & W / D (: Q ‚ Cấtƒ l $ U ‚ % l # K: R 3^ 7h8 # 3^ E " ?' p < " ?' p < % ; ^ " 9p ) " E (X ! F $ ? Q ; " ?' p < (: ! U $ / m ‚ Khoản mục chi phí ‚ =~ ‚ / " ?' p < ƒ d & ‚ j% "‚ * Chú ýQ 3( ( V $ j G: ; W $ ? Q ^ =~ ‚ ‚ =~ ‚ : ƒ X # GQ ! Lưu ý: j% # # g e ] (: ' D M v ?% P ? $ Tj R X ! ( # (: Tj 7h! D " G9 ?% ' 7h8 j9 G (: ‚Nghiệp vụ” -> “Giá thành” -> “Kết chuyển chi phí” -> ‘Thêm” =~ G9 " ! 2\g < ‚Cất” $ ?% Xác định giá thành cho sản phẩm công trình, vụ việc: M ! 2\g m V \ p $ d # 7Q O ?' ‚j % \ Xƒ ; d # 5Q 3( "! KS ‚ = ~ ‚ ] % ƒ =~ ‚ : (X ! F KS ‚ ] N ; (X ! F Q X ‚ =~ ‚ ^X " ‚ =~ ‚ () ] =~ ‚ Cất ‚ " KS KS " ‚ =~ ‚ : ‚ =~ ‚ ^X " " ‚ = ~ ‚ Cất ‚ Q ‚=~‚3: N d # YQ 3( ‚2 _ O ‚ = ~ ‚ ^X " =~ ‚2 % ?+ S ; K =~‚/ l ‚ = ~ ‚ i
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng G9 Accounting 2014, Hướng dẫn sử dụng G9 Accounting 2014, Hướng dẫn sử dụng G9 Accounting 2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay