Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị

2 26 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 11:32

Lời Nói đầuXây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập tạo nên cơ sở hạ tầng cho xã hội, tạo ra nền móng phát triển của mỗi Quốc gia. Đứng trớc xu thế khu vực hoá, toàn cầu hoá, thị trờng xây dựng cơ bản đang diễn ra một cách đa dạng và phức tạp. Các doanh nghiệp luôn luôn đẩy mạnh tiến độ thi công, nâng cao chất lợng công trình để nâng cao uy tín với các doanh nghiệp khác, và đó là sự cạnh tranh trong thị trờng xây dựng cơ bản. Trong xây dựng cơ bản, việc Sản xuất cái gì, sản xuất cho ai đã đợc các chủ đầu t có yêu cầu rất cụ thể, rất chi tiết trong hồ sơ thiết kế. Vấn đề còn lại, các nhà thầu phải tự xác định cần phải làm nh thế nào để vừa đảm bảo chất lợng công trình vừa tiết kiệm đợc chi phí, rút ngắn thời gian xây dựng sao cho giá bán ( giá dự thầu ) có thể cạnh tranh đợc. Vì vậy, để tồn tại và phát triển trong một thị trờng có sự cạnh tranh, giải pháp quan trọng là phải sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đòi hỏi các doanh nghiệp xây lắp phải xắp xếp công việc và thực hiện một cách khoa học, phải nắm bắt kịp thời, đầy đủ mọi thông tin cụ thể, chi tiết. Để có đợc điều đó các doanh nghiệp luôn phải nghiên cứu để tìm ra cho mình một mô hình tổ chức, quản lý, và thực hiện công việc một cách tốt nhất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Trong đó có công tác kế toán TSCĐ và quản lý TSCĐ ỏ các bộ phận trong Công ty Nhìn chung, công tác hạch toán nói chung và việc hạch toán và quản lý TSCĐ ở các doanh nghiệp xây dựng cơ bản hiện nay còn nhiều thiết sót và cha phù hợp với chế độ kế toán hiện hành. Xuất phát từ tình hình thực tế, trong thời gian thực tập ở Công ty xây dựng số 2 Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam em đã chọn đề tài Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty xây dựng số 2 Vinaconco2 để thực hiện Luận văn tốt nghiệp. Nội dung của luận văn bao gồm ba phần:Phần I: Cơ sở lý luận chung về hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp-1-Phần II: Thực trạng hạch toán tài sản cố định tại công ty xây dựng số 2- vinaconco2Phần III: Phơng hớng hoàn thiện hạch toán tài sản cố định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty xây dựng số 2 - Vinaconco2Do sự hiểu biết còn hạn chế nên luận văn còn nhiều thiếu xót, rất mong thầy giáo chỉ bảo để luận văn đợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo trần quý liên đã tận tình chỉ bảo giúp em hoàn thiện đề tài này.-2-Phần ICơ sở lý luận chung về hạch toán tài sản cố địnhvới vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệpI. Tài sản TOÀ ÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _ Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: / /HSPT-QĐ , ngày th n ăm QUYẾT ĐỊNH Giải việc kháng cáo, kháng nghị định tạm đình (đình chỉ) vụ án(1) TOÀ Với Hội đồng xét xử gồm có: Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Ông (Bà) Các Thẩm phán: Ông (Bà) Ông (Bà) NHẬN THẤY: Tại định tạm đình (đình chỉ) vụ án ngày tháng năm , Toà án vào Bộ luật tố tụng hình định tạm đình (đình chỉ) vụ án hình Tại đơn kháng cáo (quyết định kháng nghị số ) ngày tháng năm (2) với lý do(3) XÉT THẤY:(4) Căn Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01b: (1) Nếu có kháng cáo bỏhai chữ“ kháng nghị” ;nếu có kháng nghị bỏhai chữ “ kháng cáo” ;nếu định tạm đình bỏhai chữ“đì nh chỉ” ;nếuu định đình Bộ văn hóa-thể thao và du lịch Vụ gia đình báo cáo tổng kết chuyên đề nghiên cứu: xác định nhu cầu của các gia đình đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Thực hiện chuyên đề: ThS. đặng Vũ cảnh linh Thuộc đề tài KH&CN cấp bộ: đánh giá thực trạng năng lực chăm sóc, giáo dục trẻ em của các gia đình khu vực nông thôn phía bắc Chủ nhiệm đề tài: ngô thị ngọc anh 7145-2 24/02/2009 Hà nội - 2008 Bộ văn hóa thể thao và du lịch Vụ gia đình Chuyên đề Xác định nhu cầu của các gia đình đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Th.s. Đặng Vũ Cảnh Linh Hà nội, tháng 2 năm 2008 1 Mục lục Đặt vấn đề 3 Một số khái niệm dùng trong chuyên đề 7 Thực trạng nhu cầu của gia đình về việc nâng cao kiến thức, kỹ năng trong chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em 9 Kết luận và khuyến nghị 29 2 Đặt vấn đề Việt Nam đang khẳng định những bớc đi vững chắc trên con đờng công nghiệp hóa, hiện đại hoá, ngày càng mở rộng quá trình giao lu và hội nhập quốc tế. Những thành tựu thu đợc từ công cuộc đổi mới đất nớc trong những năm qua, bắt nguồn từ việc chúng ta đã thực hiện khá tốt các chủ trơng, đờng lối phát triển kinh tế xã hội mà Đảng và nhà nớc đã đề ra, đặc biệt là những chính sách liên quan đến phát triển nguồn lực con ngời, với t cách không chỉ là động lực mà còn là mục đích của sự nghiệp phát triển đất nớc trong thế kỷ XXI. Công tác Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em từ lâu đã đợc Đảng và Nhà nớc quan tâm, coi đó là nhiệm vụ chiến lợc quan trọng hàng đầu nhằm phát triển nguồn nhân lực kế cận, đáp ứng những yêu cầu và đòi hỏi của quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nớc. Đầu t cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là hớng đầu t cơ bản và thiết thực, đầu t cho tơng lai. Nó cũng đồng nghĩa với 49 MỞ ĐẦU 1- Tính cấp thiết đề tài: Trong năm gần đây, với việc thực chuyển dịch cấu kinh tế, Đảng Nhà nước coi trọng vấn đề giải việc làm cho người lao động Tuy nhiên phát triển nhanh chóng dân số, hàng năm có triệu người đến độ tuổi lao động cần việc làm, đồng thời số không nhỏ lao động dôi thừa xếp lại tổ chức sản xuất máy khu vực Nhà nước, đội xuất ngũ, học sinh tốt nghiệp trường chuyên nghiệp dạy nghề, lao động làm nước trở có nhu cầu bố trí việc làm, dẫn đến sức ép việc làm ngày tăng bách Xuất phát từ tầm quan trọng tính xúc vấn đề giải việc làm cho người lao động, Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều sách chế độ mà khởi đầu Nghị số120/HĐBT ngày 11 tháng năm 1992 Hội đồng Bộ trưởng “ Về chủ trương, phương hướng biện pháp giải việc làm năm tới” gần Đại hội Đảng toàn quốc Lần thứ IX rõ chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001- 2010 có nhấn mạnh: Giải việc làm yếu tố định để phát huy nhân tố người, ổn định phát triển kinh tế, làm lành mạnh 50 hoá xã hội, đáp ứng nguyện vọng đáng yêu cầu xúc nhân dân Đến năm 2010, nước ta có 56,8 triệu người độ tuổi lao động, tăng gần 11 triệu người so với năm 2000 Để tạo việc làm cho người lao động, phải tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho tất thành phần kinh tế đầu tư phát triển rộng rãi sở sản xuất, kinh doanh, tạo nhiều việc làm phát triển thị trường lao động [14, tr.210-211] Trên sở chủ trương, biện pháp, bộ, ngành chức thể chế hoá, triển khai sách việc làm nhiều giải pháp đồng có cho vay vốn giải việc làm, tạo hành lang pháp lý để người quản lý vốn vay người vay thực Cho vay GQVL năm qua thu số thành tựu quan trọng, tạo mạnh khai thác tiềm lao động đất đai, tài nguyên rừng biển Song chế cho vay GQVL bộc lộ nhiều hạn chế phạm vi đối tượng cho vay, quy trình thẩm định, thủ tục cho vay, thu hồi xử lý vốn vay hạn, xử lý rủi ro Xuất phát từ thực tế nói trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài nghiên cứu: “ Sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước vay giải việc làm nông nghiệp” nhằm đưa giải pháp nâng cao hiệu công tác cho vay GQVL, góp phần đổi phát triển nông nghiệp nông thôn 51 2- Mục đích nghiên cứu đề tài : - Nghiên cứu sở lý luận cho vay GQVL, khẳng định cần thiết sử dụng vốn NSNN vay GQVL nước phát triển nói chung Việt Nam nói riêng - Đánh giá cách tổng quát thực trạng cho vay GQVL Việt Nam, đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, rút nguyên nhân, từ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác cho vay GQVL thời gian tới 3- Đối tượng, phạm vi phương pháp nghiên cứu : - Đối tượng nghiên cứu đề tài là: Cho vay GQVL từ nguồn vốn NSNN nông nghiệp - Phạm vi nghiên cứu đề tài là: Nghiên cứu sở lý luận thực trạng hoạt động cho vay GQVL qua kho bạc nhà nước giai đoạn 1992 - 2000 qua ngân hàng phục vụ người nghèo giai đoạn 1996 - 2000; qua đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác cho vay GQVL - Phương pháp nghiên cứu đề tài: Kết hợp phương pháp vật biện chứng vật lịch sử, phương pháp tổng hợp phân tích, diễn giải, quy nạp 4- Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: 52 - Về mặt lý luận: Luận án khái quát hoá, hệ thống hoá góp phần bổ sung, hoàn thiện số vấn đề lý luận cho vay tài trợ nói chung cho vay GQVL nói riêng Phân tích số mô hình giải việc làm kinh nghiệm cho vay tài trợ nhằm giải việc làm số nước phát triển phát triển Qua rút học cho Việt Nam cho vay GQVL - Về mặt thực tiễn: Luận án phân tích, đánh giá thực trạng cho vay GQVL nông nghiệp Tổng kết kết tồn tại, sâu phân tích nguyên nhân tồn chế sách lẫn tổ chức thực hiện, phía Nhà nước người vay Trên sở nghiên cứu lý luận đánh giá thực tiễn tổng kết kinh nghiệm nước ngoài, luận án đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác cho vay GQVL nông nghiệp Kết cấu luận án: Ngoài phần mở đầu, kết luận, 15 bảng biểu sơ đồ, đồ thị danh mục 48 tài liệu tham khảo, nội dung luận án thể 160 trang đánh máy phân thành chương: Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Chương 2: THỰC TRẠNG CHO VAY GIẢI QUYẾT ... dẫn sử dụng mẫu số 01b: (1) Nếu có kháng cáo bỏhai chữ“ kháng nghị ;nếu có kháng nghị bỏhai chữ “ kháng cáo” ;nếu định tạm đình bỏhai chữ“đì nh chỉ” ;nếuu định đình
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị, Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị, Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay