Mẫu biên bản giao nhận chứng cứ

1 33 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 11:32

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI LIỆUMã tài liệu: HC-15-BM06Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU- Căn cứ vào ;- Căn cứ vào . ;- Căn cứ .Chúng tôi gồm:BÊN GIAO: (tên đơn vị giao tài liệu), đại diện là:Ông ( bà ) .Chức vụ công tác/chức danh: BÊN NHẬN: (tên đơn vị nhận tài liệu), đại diện là:Ông ( bà ) : Chức vụ công tác/chức danh Thống nhất lập biên bản giao nhận tài liệu với những nội dung cụ thể như sau:1. Tên khối tài liệu giao nộp: .2. Thời gian ban hành của tài liệu…………………………………………………………………………3. Số lượng tài liệu: .4. Thực trạng của tài liệu:…………………………………………………………………………………5. Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu kèm theo ………………………………………………………………Biên bản này được lập thành hai bản; bên giao (đơn vị/cá nhân) giữ một bản, bên nhận (lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức) giữ một bản./.ĐẠI DIỆN BÊN GIAO(Ký tên và ghi rõ họ tên)ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN(Ký tên và ghi rõ họ tên)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BI Ê N B ẢN GI AO NH ẬN CH Ứ NG CỨ Hôm ngày .tháng năm Tại: Người nhận chứng (1) Người giao nộp chứng cứ: (2) Là: (3) vụ án (4) Đã tiến hành việc giao nhận chứng sau đây: (5) Biên lập thành hai bản, giao cho người giao nộp chứng lưu hồ sơ vụ án NGƯỜI GIAO NỘP CHỨNG CỨ NGƯỜI NHẬN CHỨNG CỨ (Họ tên) (Họ tên) XÁC NHẬN CỦA (6) (Người xác nhận ký tên đóng dấu) (Họ tên người xác nhận) Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01a: (1) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ quan công tác người nhận chứng (2) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ địa quan, tổ chức công tác người giao nộp chứng (3) Nếu đương ghi địa vị pháp lý người giao nộp chứng vụ án; cá nhân đại diện cho quan, tổ chức yêu cầu giao nộp chứng ghi “là người yêu cầu giao nộp chứng cứ” “là người đại diện cho quan, tổ chức yêu cầu giao nộp ch CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG THƯ SỐ Hôm nay, vào hồi … giờ… ngày … tháng … năm … , tại …………………chúng tôi gồm: I. Bên giao: Đơn vị: Địa chỉ đơn vị: Đại diện: . Chức vụ: . II. Bên nhận: . Đơn vị: Địa chỉ đơn vị: Đại diện: . Chức vụ: . Hai bên thống nhất việc giao nhận chứng thư số như sau: Bên giao đã giao cho Bên nhận: ……… (bằng chữ:……………) bộ chứng thư số, cụ thể như sau: STT Họ tên Số hiệu chứng thư số Số hiệu thiết bị lưu khóa bí mật Lý do giao nhận (1) Thời điểm có hiệu lực của chứng thư số (2) (Ngày/tháng/năm) Ghi chú (3) 1 2 … Biên bản giao nhận được làm thành 02 bản, Bên giao giữ 01 bản, Bên nhận giữ 01 bản. ĐẠI DIỆN BÊN GIAO (Ký tên, đóng dấu) ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: (1) “Cấp mới” trường hợp cấp mới chứng thư số “Thu hồi” trường hợp thu hồi chứng thư số (2) Trường hợp cấp mới chứng thư số thì ghi rõ thời điểm đề nghị có hiệu lực của chứng thư số (3) Trường hợp thu hồi chứng thư số thiếu thiết bị lưu khóa bí mật thì ghi rõ lý do. Mẫu số 01a (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 9 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG CỨ Hôm nay ngày .tháng năm Tại: Người nhận chứng cứ . (1) Người giao nộp chứng cứ: (2) Là:…………….… (3) trong vụ án về……… …………… ………… (4) Đã tiến hành việc giao nhận chứng cứ sau đây: .(5) . . . Biên bản này được lập thành hai bản, một bản giao cho người giao nộp chứng cứ và một bản lưu hồ sơ vụ án. NGƯỜI GIAO NỘP CHỨNG CỨ (Họ và tên) NGƯỜI NHẬN CHỨNG CỨ (Họ và tên) XÁC NHẬN CỦA (6) (Người xác nhận ký tên và đóng dấu) (Họ và tên người xác nhận) Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01a: (1) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ và cơ quan công tác của người nhận chứng cứ. (2) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ và địa chỉ hoặc cơ quan, tổ chức công tác của người giao nộp chứng cứ. (3) Nếu là đương sự thì ghi địa vị pháp lý của người giao nộp chứng cứ trong vụ án; nếu là cá nhân hoặc đại diện cho cơ quan, tổ chức được yêu cầu giao nộp chứng cứ thì ghi “là người được yêu cầu giao nộp chứng cứ” hoặc “là người đại diện cho cơ quan, tổ chức được yêu cầu giao nộp chứng cứ”. (4) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ án mà Toà án đang giải quyết. (5) Ghi rõ tên gọi, hình thức, nội dung, đặc điểm của từng chứng cứ một; số bản, số trang của từng chứng cứ. (6) Nếu Toà án hoặc cơ quan, tổ chức nào xác nhận thì ghi tên Toà án hoặc cơ quan, tổ chức đó. Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật – http://luatsudongnama.com CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---o0o--- Hà Nội, ngày tháng …. năm 200… BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG TỪ BAO THANH TOÁN Công ty: ……………………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… Số điện thoại: ……………………………………Fax:…. ………………………………… Thông báo cung cấp dịch vụ BTT số: Ngày . Kính gửi Quý ngân hàng bộ chứng từ bán hàng theo phương thức T/T trả chậm sau: Số hoá đơn: Trị giá bộ chứng từ: Trị giá đòi tiền: Số lượng chứng từ: Bản gốc Bản sao 1 Giấy chuyển nhượng khoản phải thu số … 2 Hợp đồng thương mại và sửa đổi (nếu có) 3 Chứng từ vận tải (B/L, AWB .) số … 4 Phiếu đóng gói hàng hoá (Packing List) số … 5 Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) số … 6 Giấy chứng nhận chất lượng (Inspection Cert.) số … 7 Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Cert.) số 8 Giấy chứng nhận hun trùng (Fumigation Cert.) số … 9 Chứng từ khác: Đề nghị Quý ngân hàng: (Đánh dấu x vào ô thích hợp) 1/ Ứng trước số tiền:……………………………… Thanh toán sau khi nước ngoài báo Có Đề nghị NHNT ghi Có vào tài khoản của chúng tôi số ………………………………………………… tại Ngân hàng ……………………………………………………………………………………………… 2/ Gửi bộ chứng từ nói trên tới địa chỉ: . theo phương thức: . Chuyển phát nhanh (Courier Express) Bảo đảm (Registered Airmail) Khác: Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các chứng từ nói trên. ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG (Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Trong trường hợp ứng trước, cần có chữ ký của Chủ TK và Kế toán trưởng(nếu có)) ĐẠI DIỆN NHNTVN - CHI NHÁNH . (Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Xác nhận số lượng chứng từ, ngày giờ nhận) Mẫu số 01a (Ban hành kèm theo Nghị số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17 tháng năm 2005 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự - Hạnh phúc -BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG CỨ Hôm ngày tháng năm Tại: Người nhận chứng cứ: (1) Người giao nộp chứng cứ: (2) Là: (3) vụ án (4) Đã tiến hành việc giao nhận chứng sau đây: (5) Biên lập thành hai bản, giao cho người nộp chứng lưu hồ sơ vụ án NGƯỜI GIAO NỘP CHỨNG CỨ (Họ tên) NGƯỜI NHẬN CHỨNG CỨ (Họ tên) XÁC NHẬN CỦA ……… (6) (Người xác nhận ký tên đóng dấu) (Họ tên người xác nhận) Hướng dẫn sử dụng mẫ số 01a: (1) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ quan công tác người nhận chứng (2) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ địa quan, tổ chức công tác người giao nộp chứng (3) Nếu đương ghi địa vị pháp lý người giao nộp chứng vụ án; cá nhân đại diện cho quan, tổ chức yêu cầu giao nộp chứng ghi “là người yêu cầu giao nộp chứng cứ” “là người đại diện cho quan, tổ chức yêu cầu giao nộp chứng cứ” (4) Ghi ghi trích yếu vụ án mà Tòa án giải (5) Ghi rõ tên gọi, hình thức, nội dung, đặc điểm chứng một, số bản, số trang chứng (6) Nếu Tòa án quan, tổ chức xác nhận ghi tên Tòa án quan, tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu biên bản giao nhận chứng cứ, Mẫu biên bản giao nhận chứng cứ, Mẫu biên bản giao nhận chứng cứ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay