Mẫu báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng

1 42 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 11:31

     !"#$%&'(& &)  *+*,,-./012+.3-  45(&&5*67(  !"# $%&'()*+,)-  /0('012)34)- .567809*:+,6;%<4=9>?# <@8418*8*(8=.<A:'012B  CC! D,/0E6F%G  HIJK8L+8LF8LM+1N10O 34#.,A+34%P ?9N,6Q8R,S8+<TNUV+ WE-8A+34%P*X6((/0(.534%P<%+0   I*Y0*<$9U0.,O8.ZY0O<8(8V4[98\6=,6S88L+ <A(,VY\9<$%(8,8%,D,VY0*]^-46_ 8%# I:`YG%G6=,6S8.,%(VaO(84,%<4=9 6-9P8# IGT6QO4Y0*6,WE1(VWR.<AN<TV-4 6_YU+0#:`bS8X1NP34a6,WEc9=# IGT1N1:`/0+OGT1N1V6%1059a055 6F+4<$6a8`cMO44(4(,Nd84&@4T6G<@8%V 6<@81N10# 0Me1*U8f4eE4d8.ZY0O4\6\0g06a .<h$c+#  !"#$%& '()*+,) # /&0 IEY346]6LM7Q%$D,6-/0680# I7N0.5M6]6LVW,+8VA+6-/06F# I5S8%=8VV.5M6-/06F# I0N,A+8*(88<+g07N0Q%$8<+ 4,4-V8]4eMi%0,O9# 1 )*&1 I*6j%,=(,(6]6L.<T89k0]8D,414G8<$ .59M7(,Nd8/06F# Il*Pb%,=YQm4V8nXm8<$.5# IK%,=6j8-bT+6i4<$4(4V810o4&@4TB6G <@8%V8L8G<TNU8da.p.V8`9h.7VYO# I0Me1*.,A+34%PWO98fR* Y0*8o6QO46aWn84d8c=8EV,OcM e8L+95#  )*2+ I*Y0*8`n3Nd8(84<$4(4N=8q94(0R R88P88348L+8%V=,8,8%S-834M79*q9 18+,8\Y<@N=8# I.,eN=*6j%rNdEMFN=8<AX0V8Gn 4(0G6+O0/0e8L+EMFN=8V8`OG810o.p.4&@4 TB6G<@8% I*Y0*+9We,bWE8L+6QO4V8oWO96a, OAe# .,A+eN=*6<@8418*eN=M79*:* O# lE/0e8da8L+M79*<%+0  lG G  o l( .0M5 E0  s  s  s  s t "u  #t vC "#v C CC#C #! C ! "! v "#C C v#C v " #t u # v    #u vu ""#t t Ct#   2(3# Ila9.+WF4A6-/08E7N0Wa9.+4&@4T6G <@8%# I2,6a9<$6G8RX(8V8`6L8,6a9D,/06F8L+8E67 8,6a9# I:\9M8`8c+YkV3Xm8daV8RX(8V8*MqW(8/0+# I.eMWa9.+6]6L6-A+/06F# 4()*1/25 I+9+6]6L8(8M0i%,=809*=.<A8(8M0i %,=809*D,8d9N,f(,Nd8i8S8# Il*B8oq918+,.567809*V18+,Ww ?O4d%<4=9VBM<T8R8Y^WO98,Me1# C IR88P8NPA8(8M=6QO4V5968YO0+9We,6a1 8+,a0ME8,Me1# I+9+8+8=8S8q918+,.567809* O4d8,Me1# .,W5Wa9.+.567(, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -BÁO CÁO KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Tên Nam, nữ: Sinh ngày / / Chứng minh nhân dân số: .Ngày cấp: / ./ Nơi đăng ký hộ thường trú: Chỗ nay: hoàn tất khóa đào tạo nghề công chứng theo Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng số ngày cấp Là người tập hành nghề công chứng Văn phòng công chứng/Phòng Công chứng số từ ngày đến ngày Qua 12 tháng tập sự, xin báo cáo kết tập hành nghề công chứng sau: - Các công việc giao; - Tự đánh giá lực chuyên môn, chất lượng công việc giao kết đạt được; - Tư cách đạo đức; - Thái độ tiếp dân; - Và nội dung khác , ngày tháng năm Người báo cáo (Ký ghi rõ họ tên) Nhận xét công chứng viên hướng dẫn tập (về nội dung tự đánh giá nêu mặt khác) ĐOÀN LUẬT TỈNH NINH BÌNH VĂN PHÒNG LUẬT TRỌNG NGHĨA HỒ SƠ KIỂM TRA THỰC HÀNH Vụ án hình sự: Cố ý gây thương tích Bị cáo Lưu Đức Quang Bị hại Cao Thị Chung Tên người tập sự: Tên luật hướng dẫn: Đào Thị Tin Tổ chức hành nghề luật sư: VPLS Trọng Nghĩa Kỳ kiểm tra thứ năm 2014 MỤC LỤC PHỤ LỤC I Các văn luật Văn quy phạm pháp luật để giải vụ án: Bộ luật hình 1999 Bộ luật tố tụng hình 2003 Nghị định 70/1997/CP án phí, lệ phí Quyết định số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 04/8/2000 Hội đồng thẩm phán/tòa án nhân dân tối cao Nghị 02/2003/NQ-HĐTP TANDTC ngày 17/4/2003 Nghị 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 Nghị 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 Nghị 01/2006 NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 II Các tài liệu vụ việc kèm theo (Hồ sơ vụ án): Bản kết luận điều tra số 28/KLĐT ngày 23/2/2012 Cáo trạng số 28/KSĐT-TA ngày 30/04/2012 Bản án hình phúc thẩm số 880/2012/HSPT Kết luận giám định số 2379/C54 (P6) ngày 11/11/2011 Giấy chứng nhận người bào chữa số 450/HS-GCNNBC, ngày 08/8/2012 LỜI NÓI ĐẦU Nghề luật nghề cao quý xã hội coi trọng, thông qua hoạt động mình, Luật thực chức xã hội cao nhằm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền tự dân chủ công dân, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân hay tổ chức, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa Trong trình tập hành nghề luật sư, trau dồi phẩm chất đạo đức, tuân thủ theo quy tắc đạo đức nghề nghiệp thực nghiêm chỉnh quy chế Đoàn luật thành phố Hà Nội, Văn phòng luật Trọng Nghĩa nơi tập hành nghề luật Tôi học hỏi kinh nghiệm, kỹ hành nghề từ luật hướng dẫn luật đồng nghiệp Dưới dẫn dắt, phân công luật hướng dẫn tham gia tư vấn, giải thích pháp luật, soạn thảo văn bản, nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị quan điểm pháp lý để bào chữa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho khách hàng Qua việc làm thực tế giúp nâng cao kiến thức tích lũy kinh nghiệm làm tiền đề cho phấn đấu trở thành luật độc lập, có kinh nghiệm sẵn sàng đáp ứng công việc tương lai Đây vụ thực hướng dẫn luật Đào Thị Tin Với thời gian học nghề chưa lâu, chắn tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, kính mong Hội đồng kiểm tra thày cô, anh chị luật góp ý, giúp đỡ để thấy hạn chế khắc phục tương lai Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Văn phòng luật Trọng Nghĩa, Luật Đào Thị Tin, anh, chị luật đồng nghiệp cuàng thầy cô quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn góp ý để hoàn thành hồ sơ thực hành Trân trọng cảm ơn! PHẦN NỘI DUNG I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Vào khoảng 16 ngày 10/9/2011 Lưu Đức Quang sinh năm 1953 Giẽ Hạ - Phú Xuyên - Thành phố Hà Nộiđang ngồi chơi với anh Trương Văn Vượng Sinh năm 1965 trước cửa nhà anh Vượng thôn Lúc Trương Văn Duy anh Vượng Đỗ Văn Vũ ngồi chơi hiên nhà anh Vượng Trong lúc ngồi chơi nói chuyện Lưu Phương Thảo sinh năm 1993 gái Lưu Đức Quang từ phía nhà chị Phạm Thị Oanh đến trước cửa nhà anh Sáu cạnh nhà Vượng, thấy Thảo, Vũ đứng dậy chạy chặn lại hỏi Thảo: “Tại mày đánh mẹ tao” dùng tay tát vào mặt Thảo cái; Thấy Quang đứng dậy chạy chỗ Thảo Vũ nói: “Có gọi bố mẹ mày nói chuyện phải tráivới người lớn” Đồng thời lúc thấy Đỗ Văn Vụ bố Đỗ Văn Vũ từ cửa hàng nhà cách khoảng 10 mét chạy sang Sau Vũ, Vụ Quang xảy cãi nhau, xô xát Đỗ Văn Vụ chạy vào nhà lấy gậy tre dài khoảng 1,2 mét, đường kính 0,5 cm sang vào cẳng tay Quang, Quang bị đau tức chạy nhà lấy tuýp sắt dài 1,2 mét loại ống phi 21, đầu có hàn vòng tròn sắt phi sáu, cầm tay trái, tay phải cầm dao rựa sắt dài khoảng 40cm rộng 0,7 cm để sau cửa nhà để đánh lại Vụ Vũ Thấy Quang cầm tuýp sắt dao rựa ra, Yụ chạy nhà lấy cán chổi inốc dài 77cm có đầu bọc nhựa màu xanh để đánh lại Quang, bị Quang đuổi đánh Vụ chạy phía cầu Giẽ Chị Cao Thị Chung vợ anh Vụ cửa hàng gần cách khoảng 10 mét thấy chồng bị đánh nên chạy để can ngăn gọi Khi Quang đuổi Vũ Vụ không được, Quang quay lại thấy chị Chung chạy phía saụ đến gần bờ giếng, trước cửa nhà văn hóa thôn Giẽ Hạ, cách Quang 1,5 mét Quang dùng tuýp sắt vào cẳng chân phải chị Chung Hậu quả: Chị Cao Thị Chung bị vết thương cẳng chân phải, gia đình đưa cấp cứu Viện 103 từ ngày 10/9/2011 đến ngày 15/9/2011 viện Tại Bản kết luận giám định thương tích số ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …… tháng … năm 20… BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ TẬP SỰ Họ tên: Ngày sinh: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Nhiệm vụ giao: Đơn vị công tác: Thời gian tập từ ngày ……/…/20… đến ngày ……/…/20… Qua thời gian tập đơn vị, báo cáo kết sau: I Tự nhận xét: Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống: (Về chấp hành chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước, phẩm chất đạo đức, lối sống) Năng lực chuyên môn công tác: (Liệt kê đầu công việc thực hiện, ý thức học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học…) Tinh thần trách nhiệm kỷ luật, quan hệ với đồng nghiệp: Mẫu số 03b-BM-TCCB Hoạt động trị, xã hội, đoàn thể: (báo cáo việc tham gia hoạt động Đảng, Công đoàn, Đoàn niên…) Những mặt hạn chế: Biện pháp khắc phục: (nêu rõ biện pháp khắc phục) II Tự đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ Chưa hoàn thành nhiệm vụ  : : : Người báo cáo (Ký ghi rõ họ tên) Mẫu số 03b-BM-TCCB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ TẬP SỰ Họ tên: Ngày sinh: Nơi sinh: Hộ thường trú: Thời gian tập sự: từ ngày đến ngày Đơn vị: Nhiệm vụ phân công thời gian tập sự: Qua thời gian tập , xin báo cáo kết công tác đạt sau: Tư tưởng trị: Luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, không vi phạm pháp luật Có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng Phẩm chất đạo đức, lối sống: Bản thân rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, không ngừng học hỏi đồng nghiệp, bạn bè Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp với đồng nghiệp nhân dân công việc sống Năng lực chuyên môn công tác: Trong thời gian tập sự, với công việc giao của quan, thân chấp hành tốt theo hưỡng dẫn tập của cấp trên, tích cực học hỏi, cố gắng hoàn thành tốt công việc giao phó Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ Bên cạnh thân nhận quan tâm, giúp đỡ của cấp trên, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tinh thần trách nhiệm kỷ luật lao động: Thực tốt nội quy, quy chế làm việc của quan Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực công tác Có tính kỷ luật ý thức kỷ luật công việc, đồng thời phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của thủ trưởng quan của cấp Quan hệ với đồng nghiệp quan: Nêu cao tinh thần đoàn kết với đồng nghiệp địa phương nơi cư trú Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn, biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của người xung quanh để hành động công việc Không ngại khó, sẵn sàng hợp tác với đồng nghiệp quan đơn vị có liên quan để thực tốt nhiệm vụ chung Tham gia hoạt động xã hội, đoàn thể: Luôn cố gắng học hỏi, tham gia hoạt động đoàn thể chi đoàn, công đoàn của huyện(tỉnh) tổ chức Hạn chế: Trong công tác, thân cố gắng tích cực học hỏi,cố gắng hoàn thành công việc, nhiên không tránh khỏi số sai sót, hạn chế trình làm việc: - Bản thân trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm công việc sống Vì công việc chuyên môn giao giải lúng túng có sai sót - Trong công tác hội họp chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến, rụt rè Tự đánh giá kết thực nhiệm vụ thời gian tập sự: Được hướng dẫn của ông (bà) – chức vụ: giúp đỡ của đồng nghiệp quan thân hoàn thành tốt trình tập sự, học hỏi nhiều kinh nghiệm trình giải công việc Từ hạn chế, sai sót công việc thân cố gắng, tích cực học hỏi nhiều để khắc phục sai sót, hạn chế của mình, hoàn thành tốt công việc giao Trên báo cáo kết thời gian tập của thân tôi, kính mong quan xem xét./ Bù Gia Mập, ngày tháng NGƯỜI TẬP SỰ năm 2016      !"#$%&'(& &)  *+*,,-./012+.3-  45(&&5*67(  !"# $%&'()*+,)-  /0('012)34)- .567809*:+,6;%<4=9>?# <@8418*8*(8=.<A:'012B  CC! D,/0E6F%G  HIJK8L+8LF8LM+1N10O 34#.,A+34%P ?9N,6Q8R,S8+<TNUV+ WE-8A+34%P*X6((/0(.534%P<%+0   I*Y0*<$9U0.,O8.ZY0O<8(8V4[98\6=,6S88L+ <A(,VY\9<$%(8,8%,D,VY0*]^-46_ 8%# I:`YG%G6=,6S8.,%(VaO(84,%<4=9 6-9P8# IGT6QO4Y0*6,WE1(VWR.<AN<TV-4 6_YU+0#:`bS8X1NP34a6,WEc9=# IGT1N1:`/0+OGT1N1V6%1059a055 6F+4<$6a8`cMO44(4(,Nd84&@4T6G<@8%V 6<@81N10# 0Me1*U8f4eE4d8.ZY0O4\6\0g06a .<h$c+#  !"#$%& '()*+,) # /&0 IEY346]6LM7Q%$D,6-/0680# I7N0.5M6]6LVW,+8VA+6-/06F# I5S8%=8VV.5M6-/06F# I0N,A+8*(88<+g07N0Q%$8<+ 4,4-V8]4eMi%0,O9# 1 )*&1 I*6j%,=(,(6]6L.<T89k0]8D,414G8<$ .59M7(,Nd8/06F# Il*Pb%,=YQm4V8nXm8<$.5# IK%,=6j8-bT+6i4<$4(4V810o4&@4TB6G <@8%V8L8G<TNU8da.p.V8`9h.7VYO# I0Me1*.,A+34%PWO98fR* Y0*8o6QO46aWn84d8c=8EV,OcM e8L+95#  )*2+ I*Y0*8`n3Nd8(84<$4(4N=8q94(0R R88P88348L+8%V=,8,8%S-834M79*q9 18+,8\Y<@N=8# I.,eN=*6j%rNdEMFN=8<AX0V8Gn 4(0G6+O0/0e8L+EMFN=8V8`OG810o.p.4&@4 TB6G<@8% I*Y0*+9We,bWE8L+6QO4V8oWO96a, OAe# .,A+eN=*6<@8418*eN=M79*:* O# lE/0e8da8L+M79*<%+0  lG G  o l( .0M5 E0  s  s  s  s t "u  #t vC "#v C CC#C #! C ! "! v "#C C v#C v " #t u # v    #u vu ""#t t Ct#   2(3# Ila9.+WF4A6-/08E7N0Wa9.+4&@4T6G <@8%# I2,6a9<$6G8RX(8V8`6L8,6a9D,/06F8L+8E67 8,6a9# I:\9M8`8c+YkV3Xm8daV8RX(8V8*MqW(8/0+# I.eMWa9.+6]6L6-A+/06F# 4()*1/25 I+9+6]6L8(8M0i%,=809*=.<A8(8M0i %,=809*D,8d9N,f(,Nd8i8S8# Il*B8oq918+,.567809*V18+,Ww ?O4d%<4=9VBM<T8R8Y^WO98,Me1# C IR88P8NPA8(8M=6QO4V5968YO0+9We,6a1 8+,a0ME8,Me1# I+9+8+8=8S8q918+,.567809* O4d8,Me1# .,W5Wa9.+.567(,
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng, Mẫu báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng, Mẫu báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay