Mẫu đơn đề nghị cấp thẻ công chứng viên

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 11:31

Mẫu số 5 TÊN TỔ CHỨC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ………. …… , ngày tháng năm 20 … ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Kính gửi: Tổng cục Môi trường. Căn cứ Nghị định số ……… /2013/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2013 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, 1. Tên tổ chức: …………………………………………………………………………… 2. Người đại diện: ………………………………………. Chức vụ: ……………………. 3. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………… 4. Số điện thoại: …………………………………………. Số fax: ……………………… Địa chỉ Email: 5. Lý do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận: a) Giấy chứng nhận đã cấp bị mất: □ b) Giấy chứng nhận đã cấp bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được: □ 6. Thông tin về Giấy chứng nhận đã được cấp: a) Lĩnh vực được cấp chứng nhận: - Quan trắc hiện trường: □ - Phân tích môi trường: □ b) Phạm vi, thành phần môi trường được cấp chứng nhận: - Nước (phụ lục thông số quan trắc, phân tích gửi kèm theo) + Nước mặt □ + Nước thải □ + Nước dưới đất □ + Nước mưa □ + Phóng xạ trong nước □ + Nước biển □ + Khác: ……………………………………………………………………………………… - Không khí (phụ lục thông số quan trắc, phân tích gửi kèm theo) + Không khí xung quanh □ + Khí thải công nghiệp □ + Không khí môi trường lao động □ + Phóng xạ trong không khí □ + Khác: ……………………………………………………………………………………… - Đất (phụ lục thông số quan trắc, phân tích gửi kèm theo) - Chất thải rắn (phụ lục thông số quan trắc, phân tích gửi kèm theo) - Đa dạng sinh học (phụ lục thông số quan trắc, phân tích gửi kèm theo) c) Số hiệu Giấy chứng nhận đã được cấp: d) Ngày cấp: …………………………………. ; Hiệu lực của Giấy chứng nhận: ………; đ) Cơ quan cấp Giấy chứng nhận; (Tên tổ chức) ……………………. cam đoan toàn bộ các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật và sẽ thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và mọi quy định về chứng nhận. Tổ chức cam kết tuân thủ mọi quy định kỹ thuật về quy trình, phương pháp quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định; xây dựng, thực hiện và duy trì chương trình bảo đảm chất lượng phù hợp với phạm vi hoạt động quan trắc môi trường. Tổ chức xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các quy định về chứng nhận và quan trắc môi trường. Tổ chức sẵn sàng được đánh giá kể từ ngày … tháng … năm …………………… Đề nghị Tổng cục Môi trường xem xét, cấp Giấy chứng nhận./. LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Mẫu TP-CC-03 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Tên Nam, nữ: Sinh ngày / / Nơi sinh: Chứng minh nhân dân số: Ngày cấp / / Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ thường trú: Đã bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số: ./QĐ-BTP ngày / / Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hiện hành nghề công chứng tại: (ghi rõ tên địa tổ chức hành nghề công chứng) Tôi cam đoan tuân thủ nguyên tắc hành nghề công chứng, thực đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm công chứng viên theo quy định pháp luật Tỉnh (thành phố) , ngày .tháng năm Xác nhận Tổ chức hành nghề công chứng Người làm đơn (Ký ghi rõ họ tên) Mẫu số 4d/ĐĐN-ĐĐKKD Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Kính gửi : ……… 1 …………… Tên cơ sở: ……………………………………………….……………………………… Trực thuộc (nếu là đơn vị phụ thuộc) …………… Người phụ trách chuyên môn………… ……………………năm sinh…………………. Số CCHN Dược …………… Nơi cấp ……Năm cấp…… Có giá trị đến (nếu có)…… Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Số: ngày cấp………… Địa điểm kinh doanh:……………………………………………………………………. Loại hình kinh doanh:…………………………………………………………………… Phạm vi kinh doanh:…………………………………………………………………… Cơ sở chúng tôi đề nghị ………….cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở như sau: Tên cơ sở: ………….……………………………………………………………………. Trực thuộc (nếu là đơn vị phụ thuộc) ………… Địa điểm kinh doanh:……………………………… ……… Điện thoại …….………. Người phụ trách chuyên môn………… ……………………năm sinh………………… Số CCHN Dược ……………… Nơi cấp ……Năm cấp…… …. Có giá trị đến:……… Loại hình kinh doanh: Phạm vi kinh doanh:…………………………………………………………………… Lý do đề nghị cấp lại: 2 .…………… ……………………………………………………………………………………………. Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề dược, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật, các quy chế chuyên môn dược có liên quan, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế …………… . ………… , ngày tháng năm Giám đốc doanh nghiệp/Chủ cơ sở (Ký, ghi rõ họ tên) 1 Tên cơ quan cấp Giấy chứng TP - CC-01CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM CÔNG CHỨNG VIÊNKính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư phápTên tôi là Nam, nữ: Sinh ngày / / Nơi sinh: Chứng minh nhân dân số: Ngày cấp / / Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện nay: Đã được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng số: ngày / / Nơi cấp: Đã hoàn thành tập sự hành nghề công chứng tại từ ngày / / đến ngày / / (Trường hợp được miễn đào tạo, tập sự hành nghề công chứng thì ghi rõ việc miễn và lý do được miễn) Tôi làm Đơn này đề nghị được bổ nhiệm công chứng viên để hành nghề công chứng tại Tôi cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định của pháp luật. Tỉnh (thành phố) , ngày tháng năm Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên)1ảnh3x4TP-CC-03 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Tên tôi là .………………………Nam, nữ: Sinh ngày / / Nơi sinh: Chứng minh nhân dân số: Ngày cấp / / Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đã được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số:……/QĐ-BTP ngày / / của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Hiện đang hành nghề công chứng tại: (ghi rõ tên và địa chỉ tổ chức hành nghề công chứng). Tôi cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định của pháp luật. Xác nhận của Tổ chức hành nghề công chứng Tỉnh (thành phố) , ngày tháng năm Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên) Mẫu TP-CC-01 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM CÔNG CHỨNG VIÊN Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Tên tôi là Nam, nữ: Sinh ngày / / Nơi sinh: Chứng minh nhân dân số: Ngày cấp / / Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay: Đã được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng số: Ngày / / Nơi cấp: ảnh 3x4 Đã hoàn thành tập sự hành nghề công chứng tại từ ngày / / đến ngày / / Trường hợp được miễn đào tạo, tập sự hành nghề công chứng thì ghi rõ việc miễn và lý do được miễn) Tôi làm Đơn này đề nghị được bổ nhiệm công chứng viên để hành nghề công chứng tại Tôi cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định của pháp luật. Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn đề nghị cấp thẻ công chứng viên, Mẫu đơn đề nghị cấp thẻ công chứng viên, Mẫu đơn đề nghị cấp thẻ công chứng viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay