Mẫu đơn đề nghị dự thi lấy bằng phương tiện thủy nội địa

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 11:02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ DỰ THI LẤY BẰNG THUYỀN TRƯỞNG, MÁY TRƯỞNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ………… Tên tôi là: . Quốc tịch: .Nam (nữ): Sinh ngày …………… tháng …………… năm ……………… Nơi cư trú: . . . . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ DỰ THI LẤY BẰNG THUYỀN TRƯỞNG, MÁY TRƯỞNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ………… Ảnh 3x4 Tên là: Quốc tịch: Nam (nữ): Sinh ngày tháng năm Nơi cư trú: Số CMND (hoặc Hộ chiếu): .cấp ngày tháng năm Đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện dự thi lấy thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa, thấy đủ điều kiện để them gia dự thi lấy Đề nghị Sở Giao thông vận tải ………… cho dự thi để lấy Tôi xin cam đoan điều khai thật, sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm ., ngày tháng năm Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ Dự thi, kiểm tra lấy bằng, CCCM Ảnh 3x4 cm phương tiện thuỷ nội địa Kính gửi: ……………………………………………… . Tên tôi là:……………………; Quốc tịch………………….; Nam (Nữ) Sinh ngày…….tháng…….năm…………………………………………. Nơi cư trú:……………………………………………………………. Số CMND (hoặc Hộ chiếu):………………… .do…………………… . cấp ngày…….tháng…… năm………………………………………………. Đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện dự thi, kiểm tra lấy bằng, CCCM, tôi thấy đủ điều kiện để tham gia học, dự thi, kiểm tra lấy bằng, CCCM:…………… Đề nghị……………… cho tôi được dự học để lấy:……………………. Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. ………, ngày…… tháng… năm…. Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ và tên) XÁC NHẬN Thời gian nghiệp vụ Ông (bà) : .hiện đang làm việc tại phương tiện có số đăng ký : ., có thời gian nghiệp vụ .tháng Đề nghị . cho ông (bà) : .được dự học để lấy : ………, ngày…… tháng… năm…. Chủ phương tiện (Ký, ghi rõ họ và tên) (*) Ghi chú: (*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức thì ký tên, đóng dấu. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ., ngày tháng năm . ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BBẾN THỦY NỘI ĐỊA Kính gửi: (1) . Tên tổ chức, cá nhân (3) . Địa chỉ: (4) . Số điện thoại: . Số FAX . Làm đơn đề nghị được cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa(2) . Vị trí bến: (5) : từ km thứ đến km thứ . Trên bờ (phải hay trái) sông, (kênh) . Thuộc xã (phường) ., huyện (quận) Tỉnh (thành phố): . Bến thuộc loại: (6): . Bến được sử dụng để: (7) . Phạm vi vùng nước sử dụng (8) - Chiều dài: mét, dọc theo bờ; - Chiều rộng mét, từ mép bờ trở ra. Bến có khả năng tiếp nhận loại phương tiện thủy lớn nhất có kích thước (9) . Thời hạn xin hoạt động từ ngày . đến ngày . Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan. Người làm đơn Ký tên Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua từ 2 tỉnh trở lên, đường thuỷ nội địa nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địaCơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tất cảTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị gửi Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam 2. Giải quyết - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thẩm định hồ sơ; - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trình Bộ Giao thông vận tải ra quyết định công bố. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị đóng luồng tuyến đường thuỷ nội địa Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không PHỤ LỤC (Kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng năm 2016 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÊN TỔ CHỨC Số: /ĐĐN- (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc … (địa danh), ngày tháng năm 20 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Về công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa ………….(2) Kính gửi: (3) Căn pháp lý Căn Thông tư số /2016/TT-BGTVT ngày tháng năm 2016 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý đường thủy nội địa Căn (4) Nội dung đề xuất a) Chiều dài luồng, tuyến đường thủy nội địa km (từ đến ); b) Cấp kỹ thuật luồng, tuyến đường thủy nội địa ; c) Thời gian bắt đầu thực khai thác luồng, tuyến đường thủy nội địa ; d) Các nội dung khác (5) kính đề nghị (3) xem xét, công bố mở luồng, tuyến đường địa (2) thủy Xin trân trọng cảm ơn./ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, …….(7) THỦ TRƯỞNG (6) (Ký tên, đóng dấu, họ tên) nội Ghi chú: (1) Ký hiệu viết tắt quan, tổ chức (đơn vị, doanh nghiệp) (2) Nêu tên đường thủy nội địa (3) Nêu tên quan quy định khoản Điều Thông tư (4) Nêu Quyết định phê duyệt, hồ sơ hoàn công, Biên hoàn thành dự án, công trình quy định điểm a khoản Điều Thông tư Bình đồ khảo sát trạng luồng, tuyến đường thủy nội địa quy định điểm b khoản Điều Thông tư (5) Tên quan, tổ chức, cá nhân (6) Thẩm quyền ký Thủ trưởng quan, tổ chức, cá nhân (7) Chữ viết tắt tên quan tham mưu số lượng lưu (nếu cần) Thủ tục công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địaCơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Do Uỷ ban nhân tỉnh, thành phố quyết định. Đối tượng thực hiện:Tổ chứcTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị gửi Sở Giao thông vận tải; 2. Giải quyết Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ra quyết định công bố. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đối với dự án mở luồng, tuyến đường thủy nội địa mới hoặc dự án cải tạo nâng cấp luồng, tuyến đường thủy nội địa: + Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua từ 2 tỉnh trở lên, đường thuỷ nội địa nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địaCơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tất cảTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị gửi Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam 2. Giải quyết - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thẩm định hồ sơ; - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trình Bộ Giao thông vận tải ra quyết định công bố. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị đóng luồng tuyến đường thuỷ nội địa Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không PHỤ LỤC (Kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng năm 2016 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÊN TỔ CHỨC Số: /ĐĐN- (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc (địa danh), ngày tháng .năm 20 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Về công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa ………… (2) Kính gửi: (3) Căn pháp lý Căn Thông tư số 2016/TT-BGTVT ngày .tháng .năm 2016 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý đường thủy nội địa Căn (4) Nội dung đề xuất a) Lý việc đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa; b) Địa danh; c) Chiều dài luồng, tuyến đường thủy nội địa; d) Thời gian bắt đầu đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa; đ) Các nội dung khác (5) kính đề nghị (3) xem xét, công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa (2) Xin trân trọng cảm ơn./ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, …….(7) THỦ TRƯỞNG (6) (Ký tên, đóng dấu, họ tên) Ghi chú: (1) Ký hiệu viết tắt quan, tổ chức (đơn vị, doanh nghiệp) (2) Nêu tên đường thủy nội địa (3) Nêu tên quan quy định khoản Điều Thông tư (4) Nêu liên quan đến đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa (nếu có) (5) Tên quan, tổ chức, cá nhân (6) Thẩm quyền ký Thủ trưởng quan, tổ chức, cá nhân (7) Chữ viết tắt tên quan tham mưu số lượng lưu (nếu cần) Thủ tục công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địaCơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện:Tất cảTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị gửi Sở Giao thông vận tải; 2. Giải quyết Sở Giao thông vận tải thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ra Quyết định công bố. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị đóng luồng tuyến đường thuỷ nội địa. Số bộ hồ sơ: 02 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Công bố đóng, luồng tuyến đường thủy nội địa địa phương Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đường thủy nội địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn đề nghị dự thi lấy bằng phương tiện thủy nội địa, Mẫu đơn đề nghị dự thi lấy bằng phương tiện thủy nội địa, Mẫu đơn đề nghị dự thi lấy bằng phương tiện thủy nội địa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay