Mẫu đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 10:32

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ SỞ ĐĂNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ., ngày .tháng . năm 20 . ĐƠN ĐĂNG BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ Kính gửi: . 1. Tên cơ sở đăng ký: . Tên giao dịch quốc tế:……………………………………………………… 2. Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: .Email: , 3. Giấy chứng nhận đăng hoạt động dạy nghề số: .ngày tháng . năm 4. Nội dung đăng bổ sung: - - Tên nghề, trình độ đào tạo, quy mô tuyển sinh: Số TT Tên nghềnghề Trình độ đào tạo Quy mô tuyển sinh Năm Năm Năm 1 5. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định về dạy nghề và các quy định có liên quan của pháp luật./. HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ SỞ ĐĂNG - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - , ngày .tháng .năm ĐƠN ĐĂNG BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ Kính gửi: Tên sở đăng ký: Tên giao dịch quốc tế: Địa trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Email: Giấy chứng nhận đăng hoạt động dạy nghề số: ngày .tháng năm Nội dung đăng bổ sung: - - Tên nghề, trình độ đào tạo, quy mô tuyển sinh: Số TT Tên nghềnghề Trình độ đào tạo Quy mô tuyển sinh Năm Năm Năm Chúng xin cam kết thực quy định dạy nghề quy định có liên quan pháp luật./ HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU (K Đăng bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dạy nghềCơ quan có thẩm quyền quyết định:Giám đốc Sở LĐTBXH Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chứcTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. trung tâm dạy nghề nộp hồ sơ đăng bổ sung hoạt động Tên bước Mô tả bước dạy nghề 2. Sở LĐTBXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng bổ sung hoạt động dạy nghề 3. Sở LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận đăng bổ sung hoạt động dạy nghề Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Bản sao giấy chứng nhận đăng hoạt động dạy nghề đã được cấp 2. - Báo cáo giải trình lý do đăng bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng bổ sung hoạt động dạy nghề 3. - Đơn đăng bổ sung hoạt động dạy nghề Số bộ hồ sơ: văn bản không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng bổ sung hoạt động dạy nghề Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐT 2. Báo cáo giải trình lý do đăng bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng bổ sung hoạt động dạy nghề Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. * Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐT Nội Đăng bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dạy nghềCơ quan có thẩm quyền quyết định:Giám đốc Sở LĐTBXH Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chứcTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Các bước Tên bước Mô tả bước 1. : trung tâm dạy nghề nộp hồ sơ đăng bổ sung hoạt động Tên bước Mô tả bước dạy nghề 2. Sở LĐTBXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng bổ sung hoạt động dạy nghề 3. Sở LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận đăng bổ sung hoạt động dạy nghề Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Bản sao giấy chứng nhận đăng hoạt động dạy nghề đã được cấp 2. - Báo cáo giải trình lý do đăng bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng bổ sung hoạt động dạy nghề 3. - Đơn đăng bổ sung hoạt động dạy nghề Số bộ hồ sơ: văn bản không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng bổ sung hoạt động dạy nghề Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐT 2. Báo cáo giải trình lý do đăng bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng bổ sung hoạt động dạy nghề Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. * Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐT Nội dung Văn bản qui định phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo Đăng bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dạy nghềCơ quan có thẩm quyền quyết định:Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chứcTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 : trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng bổ sung hoạt động dạy nghề 2. Bước 2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng bổ sung hoạt động dạy nghề 3. Bước 3 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng bổ sung hoạt động dạy nghề Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Bản sao giấy chứng nhận đăng hoạt động dạy nghề đã được cấp 2. - Đơn đăng bổ sung hoạt động dạy nghề Thành phần hồ sơ 3. - Báo cáo giải trình lý do đăng bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng bổ sung hoạt động dạy nghề Số bộ hồ sơ: văn bản không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng bổ sung hoạt động dạy nghề Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐT 2. Báo cáo giải trình lý do đăng bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình Đăng bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dạy nghềCơ quan có thẩm quyền quyết định:Giám đốc Sở LĐTBXH Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chứcTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 : trường trung cấp nghề nộp hồ sơ đăng bổ sung hoạt động dạy nghề 2. Bước 2 Sở LĐTBXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng bổ sung hoạt động Tên bước Mô tả bước dạy nghề 3. Bước 3 Sở LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận đăng bổ sung hoạt động dạy nghề Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Bản sao giấy chứng nhận đăng hoạt động dạy nghề đã được cấp 2. - Đơn đăng bổ sung hoạt động dạy nghề 3. - Báo cáo giải trình lý do đăng bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng bổ sung hoạt động dạy nghề Số bộ hồ sơ: văn bản không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng bổ sung hoạt động dạy nghề Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐT 2. Báo cáo giải trình lý do đăng bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng bổ sung hoạt động dạy nghề Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. * Đối với các nghề trình độ trung cấp nghề Các nghề đăng đào tạo phải có trong danh mục nghề đào
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề, Mẫu đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề, Mẫu đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay