Điều kiện được bảo lãnh tín dụng từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

1 33 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 10:32

Trang 1 MỤC LỤC Trang bìa phụ Danh mục từ viết tắt /Danh mục bảng/ Danh mục biểu đồ Lời mở đầu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG ĐẦU PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC .1 1.1 Khái niệm về tín dụng đầu phát triển của Nhà nước .1 1.2 Sự cần thiết của tín dụng đầu phát triển của Nhà nước .1 1.3 Vai trò của tín dụng đầu phát triển của Nhà nước 3 1.4 Đặc điểm của tín dụng đầu phát triển của Nhà nước 5 1.5 Phân biệt tín dụng đầu phát triển của Nhà nước với các hình thức tín dụng khác .5 1.6 Yêu cầu đối với công tác quản lý tín dụng đầu phát triển của Nhà nước .6 1.7 Các hình thức tín dụng đầu phát triển của Nhà nước 8 1.7.1- Cho vay đầu .8 1.7.2 - Cho vay dự án theo hiệp đònh của Chính phủ 9 1.7.3 - Hỗ trợ lãi suất sau đầu .10 1.7.4 - Bảo lãnh tín dụng đầu 10 1.8 Bài học kinh nghiệm trong việc quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu phát triển của Nhà nước ở một số quốc gia trên thế giới 11 1.8.1 - Hàn Quốc .11 1.8.2 - Trung Quốc 13 1.8.3 - Đài Loan 14 Trang 2 1.8.4 - Rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc thực hiện tín dụng đầu phát triển của Nhà nước .15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU PHÁT TRIỂN TẠI QUỸ HỖ TR PHÁT TRIỂN TPHCM .17 2.1 Quỹ Hỗ trợ Phát triển với vai trò là tổ chức tài chính thực hiện chính sách đầu phát triển của Nhà nước 17 2.1.1 - Quá trình hình thành và phát triển 17 2.2.2 - Kết quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển sau 5 năm thành lập 20 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng đầu phát triển của Nhà nước tại chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển TPHCM .27 2.2.1 - Nguồn vốn .27 2.2.2 - Cho vay đầu từ nguồn vốn trong nước 29 2.2.3 - Cho vay lại vốn ODA 31 2.2.4 - Hỗ trợ lãi suất sau đầu 31 2.2.5 - Bảo lãnh tín dụng đầu 33 2.2.6 - Tín dụng ngắn hạn hỗ trợ xuất khẩu .33 2.2.7 - Quản lý nguồn vốn cấp phát ủy thác 35 2.3 Đánh giá về hoạt động tín dụng đầu phát triển tại Quỹ hỗ trợ phát triển TPHCM 35 2.3.1 - Kết quả đạt được .35 2.3.2 – Điều kiện bảo lãnh tín dụng từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-TTg kèm theo Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) Theo đó, HTX, liên hiệp HTX xem xét, cấp bảo lãnh tín dụng cho dự án vay vốn tổ chức tín dụng (TCTD) đáp ứng điều kiện sau: HTX, liên hiệp HTX thuộc đối tượng bảo lãnh tín dụng; Dự án vay vốn thẩm định đánh giá có hiệu quả, có khả hoàn trả vốn vay; Vốn chủ sở hữu tham gia dự án tối thiểu 20% tổng vốn đầu dự án; Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, HTX, liên hiệp HTX chủ đầu dự án nợ xấu Quỹ hỗ trợ phát triển HTX cấp bảo lãnh tối đa 100% 1 Mục lục Trang Mục lục Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Lời mở đầu 1 Chơng 1: Một số vấn đề cơ bản về tín dụng ĐTPT của nh nớc 4 1.Chức năng v vai trò của tín dụng. 1.1Khái niệm về Tín dụng 1.2.Bản chất của tín dụng 1.3Chức năng của tín dụng 1.4.Vai trò của tín dụng 1.5.Các hình thức tín dụng 1.5.1 Tín dụng thơng mại 1.5.2 Tín dụng ngân hng 1.5.3. Tín dụng quốc tế 1.5.4. Tín dụng nh nớc 2.Tín dụng đầu t phát triển của nh nớc 2.1. Khái niệm 2.2.Sự cần thiết của Tín dụng đầu t phát triển của Nh nớc 2.3.Vai trò của tín dụng đầu t phát triển của Nh nớc 2.4. Đặc điểm của tín dụng đầu t phát triển của Nh nớc 2.5. Phân biệt tín dụng đầu t phát triển của Nh nớc với các hình thức tín dụng khác 2.6.Một số nội dung chính trong cơ chế chính sách tín dụng ĐTPT ủa Nh nớc 2.6.1 Mục đích cuả tín dụng ĐTPT của Nh nớc 2.6.2 Nguyên tắc tín dụng ĐTPT của nh nớc 4 4 6 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 14 18 19 20 25 20 20 2 2.6.3 Nguồn vốn tín dụng ĐTPT của Nh nớc 2.6.4 Các hình thức tín dụng ĐTPT 2.7.Các nhân tố ảnh hởng đến tín dụng ĐTPT của Nh nớc 2.7.1 Các nhân tố về môi trờng chính trị 2.7.2Các nhân tố về quản lý tổ chức điều hnh 2.7.3. Các nhân tố về phía tổ chức kinh tế 2.8.Hiệu quả hoạt động tín dụng ĐTPT của nh nớc qua Quỹ HTPT 2.8.1. Tổ chức bộ máy v các hoạt động của Quỹ HTPT 2.8.2. Quan điểm về hiệu quả hoạt động tín dụng ĐTPT 2.8.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ĐTPT của Nh nớc qua hệ thống Quỹ HTPT 2.8.4. Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng của Quỹ HTPT. 2.8.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ĐTPT của Quỹ HTPT 3.Kinh nghiệm về hoạt động tín dụng đầu t phát triển ở một số nớc trong khu vực v trên thế giới. 3.1. Hoạt động tín dụng ĐTPT của Nh nớc ở Hn Quốc 3.2. Hoạt động tín dụng ĐTPT của Nh nớc ở Trung Quốc 3.3. Hoạt động tín dụng ĐTPT của Nh nớc ở Đi Loan 21 21 27 27 28 29 29 29 30 31 33 35 39 39 41 41 Chơng 2: thực trạng v hiệu quả hoạt động tín dụng đTPT của nh nớc qua Quỹ HTPT từ năm 2003 đến 2005. 1.Thực trạng hoạt động tín dụng ĐTPT của Nh nớc tại Quỹ HTPT 1.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy v nhiệm vụ của Quỹ HTPT 1.2. Tình hình thực hiện vốn tín dụng ĐTPT của Nh nớc qua Quỹ HTPT trong 1 Mục lục Trang Mục lục Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Lời mở đầu 1 Chơng 1: Một số vấn đề cơ bản về tín dụng ĐTPT của nh nớc 4 1.Chức năng v vai trò của tín dụng. 1.1Khái niệm về Tín dụng 1.2.Bản chất của tín dụng 1.3Chức năng của tín dụng 1.4.Vai trò của tín dụng 1.5.Các hình thức tín dụng 1.5.1 Tín dụng thơng mại 1.5.2 Tín dụng ngân hng 1.5.3. Tín dụng quốc tế 1.5.4. Tín dụng nh nớc 2.Tín dụng đầu t phát triển của nh nớc 2.1. Khái niệm 2.2.Sự cần thiết của Tín dụng đầu t phát triển của Nh nớc 2.3.Vai trò của tín dụng đầu t phát triển của Nh nớc 2.4. Đặc điểm của tín dụng đầu t phát triển của Nh nớc 2.5. Phân biệt tín dụng đầu t phát triển của Nh nớc với các hình thức tín dụng khác 2.6.Một số nội dung chính trong cơ chế chính sách tín dụng ĐTPT ủa Nh nớc 2.6.1 Mục đích cuả tín dụng ĐTPT của Nh nớc 2.6.2 Nguyên tắc tín dụng ĐTPT của nh nớc 4 4 6 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 14 18 19 20 25 20 20 2 2.6.3 Nguồn vốn tín dụng ĐTPT của Nh nớc 2.6.4 Các hình thức tín dụng ĐTPT 2.7.Các nhân tố ảnh hởng đến tín dụng ĐTPT của Nh nớc 2.7.1 Các nhân tố về môi trờng chính trị 2.7.2Các nhân tố về quản lý tổ chức điều hnh 2.7.3. Các nhân tố về phía tổ chức kinh tế 2.8.Hiệu quả hoạt động tín dụng ĐTPT của nh nớc qua Quỹ HTPT 2.8.1. Tổ chức bộ máy v các hoạt động của Quỹ HTPT 2.8.2. Quan điểm về hiệu quả hoạt động tín dụng ĐTPT 2.8.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ĐTPT của Nh nớc qua hệ thống Quỹ HTPT 2.8.4. Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng của Quỹ HTPT. 2.8.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ĐTPT của Quỹ HTPT 3.Kinh nghiệm về hoạt động tín dụng đầu t phát triển ở một số nớc trong khu vực v trên thế giới. 3.1. Hoạt động tín dụng ĐTPT của Nh nớc ở Hn Quốc 3.2. Hoạt động tín dụng ĐTPT của Nh nớc ở Trung Quốc 3.3. Hoạt động tín dụng ĐTPT của Nh nớc ở Đi Loan 21 21 27 27 28 29 29 29 30 31 33 35 39 39 41 41 Chơng 2: thực trạng v hiệu quả hoạt động tín dụng đTPT của nh nớc qua Quỹ HTPT từ năm 2003 đến 2005. 1.Thực trạng hoạt động tín dụng ĐTPT của Nh nớc tại Quỹ HTPT 1.1. Cơ cấu tổ chức bộ Cần giữ tăng trưởng tín dụng ở mức hỗ trợ phát triển kinh tế Theo ông, những lý do nào khiến DN Việt Namphàn nàn là khó tiếp cận tín dụng ngân hàng? Quyết định cho một DN vay hay không dựa vào sự hiểu biết của ngân hàng về DN đó. Ngoài ra, một phần vấn đề ở đây là sự minh bạch tài chính của DN. Trong bối cảnh môi trường kinh tế khó khăn, rất khó để nhận định phần nào của những khó khăn trong các hoạt động kinh doanh là do DN tự gây ra và phần nào là do ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế chung. Do đó, tại thời điểm đi xuống của chu kỳ kinh tế, việc đánh giá chất lượng tín dụng các DN sẽ luôn khó hơn tại những thời điểm kinh tế đi lên. Lãi suất cho vay có phải là nguyên nhân chính khiến DN khó tiếp cận vốn, thưa ông? Tuy lãi suất cho vay áp dụng cho các DN không thực sự hấp dẫn tại thời điểm này, nhưng từ trước đến nay, lãi suất thực luôn ở mức khá thấp. Lãi suất thực đang tăng với lạm phát đang trên đà giảm và lãi suất chính sách đang ở mức 9%/năm, lãi suất thực đang là 3%/năm. Tôi nghĩ rằng, nhu cầu tín dụng giảm do chi phí vay mượn cao. Trong thời điểm kinh tế đang đi xuống, nợ xấu tăng cao là chuyện phổ biến và trên thực tế, tỷ lệ nợ xấu tại Việt Nam đang tăng. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho các ngân hàng lo ngại và không muốn cho khách hàng vay, mà thay vào đó, dùng số tiền này để cho vay một ngân hàng khác. Điều này đặt các DN muốn tiếp cận nguồn vốn vào hoàn cảnh khó khăn. Nhiều ý kiến cho rằng, NHNN nên giảm lãi suất nhanh hơn, ông nghĩ sao? Tốc độ và biên độ giảm lãi suất phải dựa trên bối cảnh chung của nền kinh tế. Việc cắt giảm lãi suất sẽ phải dựa vào cơ chế thị trường. Chúng ta không thể nói đơn thuần là NHNN nên giảm lãi suất, mà phải nói rằng, NHNN nên giảm lãi suất vì một số yếu tố cụ thể nào đó, ví dụ như lạm phát đang giảm nhanh hơn dự kiến. Do vậy, NHNN nên đưa ra các quyết định cắt giảm lãi suất nhanh hơn dự kiến. NHNN nên hướng tới việc tạo dựng sự ổn định phù hợp với bối cảnh kinh tế trong từng thời điểm. Điểm gì cần lưu ý nếu NHNN quyết định giảm nhanh lãi suất, thưa ông? Nếu lạm phát giảm 4% mà lãi suất chỉ giảm 1% thì sẽ là không đủ, nhưng nếu lạm phát tăng 1% mà lãi suất lại giảm 1% thì lại là quá nhiều. Đây chỉ là những con số mang tính chất minh hoạ, nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là NHNN đã chính thức phát biểu sẽ “điều chỉnh lãi suất dựa trên các điều kiện thị trường”. NHNN đã rất thành công trong việc giảm lạm phát, ổn định tiền tệ và cho tới nay, 3 quyết định cắt giảm lãi suất đều nhận được những phản hồi tốt từ thị trường. Chúng ta chưa nhìn thấy tiền đồng bị mất giá hay những vấn đề kinh tế tương tự. Do đó, trên thực tế, NHNN đang điều hành rất tốt các chính sách của mình. Theo ông, đâu là những vấn đề mấu chốt mà chính sách tiền tệ cần phải đặt trọng tâm trong nửa sau của năm 2012? Như thường lệ, vấn đề mấu chốt ở đây là các chính sách tiền tệ cần phải tập trung vào việc bình ổn giá cả, ổn định tiền tệ và giữ tăng trưởng tín dụng ở mức BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TẠ VĂN VIỆT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO LÃNH TÍN DỤNG TẠI QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TẠ VĂN VIỆT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO LÃNH TÍN DỤNG TẠI QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG BẮC NINH CHUYÊN NGÀNH MÃ SỐ : QUẢN TRỊ KINH DOANH : 60.34.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS KIM THỊ DUNG HÀ NỘI – 2014 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công bố công trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn TẠ VĂN VIỆT i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh mình, nỗ lực cố gắng thân, nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân tập thể Nhân dịp này, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giúp đỡ, bảo tận tình thầy, cô giáo khoa Kế toán Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội; đặc biệt quan tâm, dẫn tận tình cô giáo PGS.TS Kim Thị Dung trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới lãnh đạo huy phòng ban liên quan tạo điều kiện giúp đỡ trình nghiên cứu thu thập tài liệu phục vụ cho luận văn Qua xin bày tỏ lòng biết ơn gia đình bạn bè giúp đỡ, động viên suốt trình học tập nghiên cứu Tác giả luận văn TẠ VĂN VIỆT ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC BẢNG .v ĐẶT VẤN ĐỀ .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu: 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN BẢO LÃNH TÍN DỤNG 2.1 Cơ sở lý luận .4 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Qũy bảo lãnh tín dụng 2.1.3 Vai trò hoạt động bảo lãnh tín dụng quỹ bảo lãnh tín dụng 12 2.1.4 Quy trình hoạt động bảo lãnh tín dụng quỹ BLTD .15 2.1.5 Nội dung chủ yếu phát triển bảo lãnh tín dụng quỹ bảo lãnh tín dụng 18 2.1.6 Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động bảo lãnh tín dụng quỹ bảo lãnh tín dụng 24 2.2 Cơ sở thực tiễn nghiên cứu .30 2.2.1 Thực tiễn bảo lãnh tín dụng giới .30 2.2.2 Bài học kinh nghiệm bảo lãnh tín dụng rút Việt Nam 33 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 3.1 Đặc điểm Quỹ bảo lãnh tín dụng Bắc Ninh 37 3.1.1 Quá trình hình thành quỹ bảo lãnh tín dụng Bắc Ninh 37 3.1.2 Tổ chức máy 38 3.1.3 Chức nhiệm vụ Quỹ bảo lanh tin dụng Bắc Ninh: .40 3.1.3 Tình hình hoạt động 41 3.2 Phương pháp nghiên cứu 44 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 44 3.2.2 Phương pháp phân tích 46 3.2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 47 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 49 iii 4.1 Thực trạng phát triển bảo lãnh tín dụng qũy bảo lãnh tín dụng tỉnh Bắc Ninh .49 4.1.1 Thực trạng quy định bảo lãnh tín dụng quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh Bắc Ninh 49 4.1.2 Quy trình bảo lãnh tín dụng Quỹ .50 Thực trạng kết hoạt động bảo lãnh tín dụng Quỹ bảo lãnh tín dụng Bắc Ninh 55 4.2.1 Kết hoạt động bảo lãnh tín dụng Quỹ bảo lãnh tín dụng Bắc Ninh .55 4.2.2 Đánh giá chung 63 4.3 Đánh giá kết bảo lãnh tín dụng tác dụng đến khách hàng Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh Bắc Ninh 65 4.3.1 Về đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp hộ xản xuất kinh doanh .65 4.3.2 Kết vấn hỗ trợ khách hàng Quỹ bảo lãnh tín dụng Bắc Ninh .67 4.3.3 Hiệu kinh doanh doanh nghiệp cấp BLTD 68 4.4 Một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động bảo lãnh tín dụng quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh Bắc Ninh 70 4.4.1 Quy định nhà nuớc hoạt động bảo lãnh quỹ bảo lãnh tín
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều kiện được bảo lãnh tín dụng từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, Điều kiện được bảo lãnh tín dụng từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, Điều kiện được bảo lãnh tín dụng từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay