Mẫu số TTLNH-11: Tổng hợp các giao dịch thành viên

1 41 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 10:32

Mẫu số 61/SCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỔ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn): Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): . Tỉnh (thành phố): . Quyển số: TP/CC-SCT/HĐGD Mở sổ ngày . tháng . năm . Khoá sổ ngày tháng năm HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1. Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch là tài liệu lưu trữ của Nhà nước, được sử dụng để ghi các việc chứng thực hợp đồng, giao dịch đã thực hiện tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, phục vụ cho việc theo dõi, tra cứu, kiểm tra và thống kê số liệu chứng thực. 2. Sổ phải được đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối, phải được giữ sạch, không để nhoè hoặc rách nát. 3. Chữ viết trong Sổ phải rõ ràng, không tẩy xoá, phải viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. 4. Trước khi ghi vào Sổ phải kiểm tra các số liệu sẽ ghi vào Sổ để tránh nhầm lẫn. Trường hợp viết nhầm, sửa lỗi kỹ thuật phải gạch đi viết lại, không được viết đè lên chữ cũ; khi viết lại phải ký, ghi rõ họ tên nguời thực hiện vào cột ghi chú và đóng dấu vào chỗ sửa. 5. Phải ghi đầy đủ các cột mục có trong Sổ và lưu ý các điểm sau đây: - Cột (1): số chứng thực trong cột này là số ghi trong văn bản chứng thực; - Cột (4): ghi lần lượt họ tên, nơi cư trú của từng người một; - Cột (6): ghi thông tin về đối tượng hợp đồng, giao dịch. 6. Khi sử dụng phải ghi ngày mở Sổ, khi kết thúc phải ghi ngày khoá Sổ. 7. Sổ phải được bảo quản chặt chẽ, lưu trữ lâu dài tại Uỷ ban nhân dân cấp xã. Sổ chứng thực Ngày tháng năm chứng thực Ngày tháng năm thụ lý Họ tên, nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực Loại việc chứng thực Tóm tắt nội dung Họ tên người ký chứng thực Ghi chú (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG Mẫu số TTLNH-11 TỔNG HỢP GIAO DỊCH THÀNH VIÊN Ngày giao dịch: Dịch vụ: Ngân hàng: Trang: Chi nhánh Số hiệu Tên Ngân hàng Nợ SốSố tiền Số Chênh lệch số tiền Số tiền Nợ TỔNG CỘNG LẬP BẢNG Chú thích: - Lập cho hệ thống thành viên - Lập theo loại dịch vụ tổng hợp - Lập cho nội tỉnh – liên tỉnh toàn quốc - Mỗi dòng dòng tổng cộng mẫu số TTLNH-10 KIỂM SOÁT Có TP-CC-07 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỔ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH Tên tổ chức hành nghề công chứng:………… Tỉnh (thành phố):………………………………………………………… Quyển số:…………………… TP/CC-SCC Mở Sổ ngày……tháng……năm……………… Khóa Sổ ngày…… tháng…….năm………… (Ban hành kèm theo Thông tư số /2011/TT-BTP ngày / /2011 của Bộ Tư pháp) SỐ CÔNG CHỨNG NGÀY, THÁNG NĂM CÔNG CHỨNG HỌ TÊN, CMND, NƠI CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI YÊU CẦU CÔNG CHỨNG LOẠI VIỆC CÔNG CHỨNG TÓM TẮT NỘI DUNG HỌ TÊN CÔNG CHỨNG VIÊN KÝ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG GHI CHÚ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1 - Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch là tài liệu lưu trữ của tổ chức hành nghề công chứng, được sử dụng để ghi các việc công chứng đã được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng, phục vụ việc theo dõi, tra cứu, kiểm tra và thống kê số liệu công chứng. 2 - Sổ phải được đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối, phải được giữ sạch, không được để nhòe hoặc rách nát. 3 - Chữ viết trong sổ phải rõ ràng, không tẩy xóa, phải viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. 4 - Trước khi vào Sổ phải kiểm tra các dữ liệu sẽ ghi vào Sổ để tránh nhầm lẫn. Trường hợp viết nhầm, sửa lỗi kỹ thuật phải gạch đi viết lại, không được viết đè lên chữ cũ; khi viết lại phải ký, ghi rõ họ tên người thực hiện vào cột ghi chú và đóng dấu vào chỗ sửa. 5 - Phải ghi đầy đủ các cột mục có trong Sổ và lưu ý các điểm sau đây: - Cột (1): Số công chứng trong cột này là số ghi trong văn bản công chứng; - Cột (3): Ghi họ tên, chứng minh nhân dân, nơi cư trú của người yêu cầu công chứng; - Cột (5): Ghi thông tin về nội dung việc công chứng. 6 - Khi sử dụng phải ghi ngày mở Sổ, khi kết thúc phải ghi ngày khóa Sổ. 7 - Sổ phải được bảo quản chặt chẽ, lưu giữ lâu dài tại tổ chức hành nghề công chứng. ĐẠI TỪ I MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nắm khái niệm đại từ, loại đại từ - Có ý thức sử dụng đại từ phù hợp với yêu cầu giao tiếp - Lưu ý :HS học đại từ Tiểu học II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Kiến thức: - Khái niệm đại từ - Các loại đại từ Kĩ năng: a Kĩ chuyên môn: - Nhận biết đại từ văn nói viết - Sử dụng đại từ phù hợp với yêu cầu giao tiếp b.Kĩ sống: - Ra định : lựa chon cách sử dụng Đại từ phù hợp với thực tiễn giao tiếp thân - Giao tiếp : trình bày suy ngh ĩ , ý tư ởng, thảo luận chia sẻ quan điểm cá nhân cách sử dụng Đại từ Thái độ: - Biết vận dụng hiểu biết đại từ để sử dụng tốt từ đại từ Nghiêm túc học III CHUẨN BỊ - GV: SGK, soạn, sách GV, tranh SGK - HS:SGK, soạn IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Kiểm tra cũ ? Từ láy chia làm loại ? nêu nd loại ? Cho vd minh hoạ ? ? Nghĩa từ láy tạo thành nhờ đâu ? ? Làm tập 5,6 Bài : GV giới thiệu - Trong nói viết , ta hay dùng từ tao , , tớ , mày , , họ , … để xưng hô dùng , , , …ai , , , để trỏ ,để hỏi Những từ ta gọi đại từ Vậy đại từ ? Đại từ có nhiệm vụ , chức cách sử dụng ? Tiết học trả lời cho câu hỏi Hoạt động GV HS Kiến thức * HĐ 1: HDHS Tìm hiểu khái niệm Đạt từ (10’) - Gọi HS đọc tập sgk - Đọc vd/sgk I Thế đại từ: 1- Ví dụ: sgk/54-55 ? Từ Nó trỏ ai? trỏ ai? Từ Nó - em gái gà ? Nhờ đâu em biết nghĩa hai đó? -Vì thay ? Từ trỏ việc gì? cho CN Nhờ đâu em hiểu nghĩa nhắc tới từ đoạn văn? - dùng để hỏi ? từ ca dao dùng để làm ? Các từ Nó, Thế, Ai giữ - xác định chức chức vụ ngữ pháp 2- Nhận xét: a.- Nó : Em - Nó :Trỏ gà b Thế: Giọng nói mẹ Bổ ngữ cho ĐT “nghe” c Ai: Dùng để hỏi d.- Nó : Làm chủ ngữ - Nó : Làm Định ngữ câu? vụ NF từ - Thế: Làm Bổ ngữ - Gọi HS đọc ghi nhớ - Bài tập bổ trợ: - Ai: Làm Chủ ngữ - Thảo luận cặp đôi 3- Ghi nhớ: Sgk/55 ? Cho biết từ Nó đối tượng nào? Chức vụ ngữ - Trình bày kết pháp gì? 4- Bài tập bổ trợ: a Con ngựa gặm cỏ - Nhận xét, bổ Nó ngẩng đầu lên xung hí vang a Nó : ngựa – CN b Nó 2: người – VN b Người học giỏi lớp c Nó 3: Chỉ người – BN c Mọi người điều nhớ * HĐ 2: HDHS Tìm hiểu loại Đại từ (15’) II Các loại đại từ: ? đại từ tôi, tao, tớ, - trỏ người chúng tôi, chúng tớ, mày ….trỏ gì? Đại từ để trỏ: a Trỏ người, vật (Đ ại từ nhân xưng) b Trỏ số lượng ? Các đại từ bấy, - trỏ số lượng c Trỏ hoạt động tính chất việc nhiêu trỏ gì? * Ghi nhớ1 : ( Sgk/56) - trỏ vật ? Các đại từ vậy, trỏ gì? - Thảo luận cặp đôi * Bài tập bổ trợ: - Giống nhau: đại từ xưng hô -Bài tập bổ trợ: - Khác nhau: - Trình bày ? Nhận xét hai đại từ “tôi” kết + : làm CN + “Chợt thấy động phía - Nhận xét, + : Làm Định ngữ sau, quay lại: em bổ xung Đại từ để hỏi: theo từ lúc nào” - hỏi người, vật a Đại từ Ai, dùng để hỏi người, vật ? Các đại từ Ai, - hỏi số b Đại từ bao nhiêu, dùng hỏi ……hỏi gì? lượng số lượng ? Các đại từ bao nhiêu, c Đại từ sao, hỏi hoạt …hỏi gì? - hỏi hoạt động tính chất việc ? Các đại từ sao, động, tính * Ghi nhớ2 : ( Sgk/56) chất nào……hỏi gì? - Gọi HS đọc GN/56 ? Xác định đại từ câu ca dao sau: Ai làm cho bể đầy - Suy nghĩ, phát biểu -Nhận xét * Bài tập bổ trợ: - Hỏi người, vật - Đại từ phiếm chỉ(không xác định) Cho sông cạn, cho gầy cò * HĐ 3: HDHS Luyện tập (10’) III Luyện tập: ? Làm tập - Tổ chức 1/56-57? thảo luận nhóm Bài tập1: a- Sắp xếp đại từ: Số - Đại diện trình bày kết - Nhận xét, bổ xung Số nhiều Tôi, tao, ta, tớ, Chóng t«i, chóng mình… m×nh, chóng ta Bạn, cậu, mày, Các bạn, hội cậu, mi nó, hắn, thị, chúng mày, tụi mi chúng nó, tụi hắn, bọn họ b- Xác định đại từ “mình” - Mình : Ngôi thứ - Mình : Ngôi thứ hai - Mình : Ngôi thứ hai 3- Củng cố (3’): - Đọc phần đọc thêm/57 4- Dặn dò: (2’): - Về nhà làm tập 2, 3, 4, 5/57 - Chuẩn bị _ TUẦN - BÀI TIẾT 13- VB: NHỮNG CÂU HÁT THAN THÂN A Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: - Hiện thực đ/s người dân lđ qua hát than thân - Một số biện pháp tiêu biểu việc xây dựng hình ảnh sử dụng ngôn từ ca dao than thân Kĩ năng: - Đọc – hiểu câu hát than thân - Phân tích giá trị nội dung nghệ thuật câu hát than thân học Thái độ: - Thấy tình yêu, ham mê tìm tòi văn học dân gian đặc biệt ca dao B Chuẩn bị: - Gv: Sưu tầm ca Tiết 8: Tập làm văn: MẠCH LẠC TRONG VĂN BẢN A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1.Kiến thức: - Mạch lạc VB cần thiết mạch lạc VB - Điều kiện cần thiết để VB có tính mạch lạc Kĩ năng: Rèn kĩ nói, viết mạch lạc Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức mạch lạc làm văn Tích hợp: B CHUẨN BỊ: Giáo viên: Nghiên cứu Soạn chu đáo a Phương tiện dạy học: Bảng phụ, bút lơng b Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực sử dụng - Thực hành có hướng dẫn - Động não: suy nghĩ, phân tích VD để rút học mạch lạc VB Học sinh: Học Đọc kĩ soạn theo câu hỏi SGK C TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: ? Bố cục gì? Bố cục gồm có phần nào? Nội dung phần? ? Để bố cục văn rành mạch, hợp lí cần phải có điều kiện gì? Bài mới: GV giới thiệu bài… Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức *Hoạt động 1: Tìm hiểu mạch lạc u cầu mạch lạc VB I Mạch lạc u cầu mạch lạc văn bản: - GV giải thích: Mạch lạc Đơng y vốn có nghĩa mạch máu thể Mạch lạc văn bản: ? Vậy từ đó, em hiểu mạch lạc văn có nghĩa nào? -> HS : Trơi chảy thành dòng, thành mạch, làm cho phần văn thống lại ? Vậy mạch lạc văn gì? - Là tiếp nối câu, ý theo trình tự hợp lí ý chủ đạo thống => Văn cần phải mạch lạc Các điều kiện để văn có tính mạch lạc ? Chủ đề truyện gì? * Ví dụ: Tìm hiểu tính mạch lạc văn Cuộc chia tay búp bê ” - Chủ đề : Cuộc chia tay hai anh em Thành ? Chủ đề có xun suốt chi tiết, Thuỷ cha mẹ li => xun suốt việc để trơi chảy thành dòng, thành mạch qua phần, đoạn truyện khơng? ? Các từ ngữ truyện có góp phần tạo dòng mạch xun suốt khơng? ? Các cảnh thời gian, khơng gian khác có góp phần làm cho dòng mạch trơi chảy liên tục + Từ ngữ: Chia tay, chia đồ chơi, chia rẽ, xa cách, khóc thống chủ đề khơng? - GV chốt: Từ ngữ, việc yếu tố làm cho chủ đề bật Nói cách khác chủ đề xun suốt, thấm sâu vào yếu tố + Các việc : Trong - qúa khứ ; nhà trường => Thống ? Vậy văn có tính mạch lạc văn nào? Cần có điều kiện nào? GV: Cho HS khái qt nội dung => Văn có tính mạch lạc : + Các phần, đoạn, câu văn đề ? Mạch lạc văn gì? Nêu nói đề tài, biểu chủ đề chung xun suốt điều kiện để văn có tính mạch lạc ? + Các phần, đoạn, câu văn tiếp nối theo trình tự rõ ràng, hợp lí -HS: đọc ghi nhớ làm cho chủ đề liền mạch * Hoạt động 2: HD luyện tập * HS: Đọc kĩ văn “Mẹ tơi” ? Xác định chủ đề văn bản? ? Các từ ngữ, việc văn có phục vụ cho chủ đề khơng? ? Văn có tính mạch lạc chưa? * Ghi nhớ : sgk ( 32 ) II LUYỆN TẬP: * HS: đọc văn “Lão nơng con” * Bài 1a : Tính mạch lạc văn “Mẹ tơ ? Em xác định chủ đề văn bản? - Chủ đề: ca ngợi hình ảnh người mẹ ? Chủ đề có xun suốt thơ khơng? Hãy xun suốt đó? - Các từ ngữ: mẹ, con, ……vì -> Các từ ngữ, việc phục vụ cho chủ đề => Văn có tính mạch lạc ? Văn có tính mạch lạc chưa? * Bài 1b: Văn bản: “Lão nơng con” - Chủ đề: Lao động vàng -> Chủ đề xun suốt thơ làm cho phần liền mạch với + câu đầu: giá trị lao động -> MB + 14 câu tiếp theo: hành trình lao động -> TB + câu lại: kho vàng sức lao động c người -> KB => Văn có tính mạch lạc Củng cố: GV: Tổng kết lại học nhận xét tiết học HS: Chú ý nghe tiếp thu 5.Dặn dò: Về nhà học soạn “ca dao, dân ca tình cảm gia đình” BÀI - TIẾT 8- TLV: MACH LẠC TRONG VĂN BẢN A.Mục tiêu cần đạt: 1.Kiến thức: - Có hiểu biết bước đầu mạch lạc văn cần thiết phải làm cho văn có tính mạch lạc, khơng đứt đoạn hoạc quẩn quanh - Vận dụng kiến thức mạch lạc văn vào đọc- hiểu văn thực tiễn tạo lập văn viết, nói Kĩ năng: - Rèn kĩ nói , viết mạch lạc Thái độ: - Luyện ý đến mach lạc tạo lập văn B Chuẩn bị: - G: Nghiên cứu TLTK,sgk, sgv, soạn GA - H: Đọc, tìm hiểu, soạn C Tiến trình dạy học: Ổn định tổ chức Bài cũ: Thế bố cục? Điều liện để bố cục rành mạch, hợp lí gì? Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động 1* Giới thiệu bài: Nói đến bố cục nói đến phân chia, đặt văn lại khơng thểkhơng liên kết, u cầu văn phải có tính mạch lạc.Vậy mạch lạc làgì Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu kiến thức I Mạch lạc u cầu mạch G: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phần lạc văn 1a sgk Mạch lạc văn G? Em hiểu mạch lạc văn bản? + Định nghĩa: Mạch lạc tiếp nối H; TL câu, ý theo trình tự hợp lí G: NHNG CU HT V TèNH YấU QUấ HNG T NC CON NGI I MC CN T - Nm c giỏ tr t tng, ngh thut ca nhng cõu ca dao dõn ca qua nhng bi ca dao thuc ch tỡnh yờu quờ hng , t nc , ngi II TRNG TM KIN THC, K NNG Kin thc: - Ni dung ý ngha v m t s hỡnh thc ngh thut tiờu biu ca nhng bi ca dao v tỡnh yờu quờ hng , t nc , ngi K nng: - c hiu v phõn tớch ca dao, dõn ca tr tỡnh - Phỏt hin v phõn tớch nhng hỡnh nh so sỏnh,n d, nhng mụ tớp quen thuc cỏc bi ca dao tr tỡnh v tỡnh yờu quờ hng , t nc , ngi Thỏi : - Thuc nhng bi ca dao vb v bit thờm mt s bi ca dao thuc h thng ca chỳng * TCH HP GD.BVMT - Liờn hờ Cho cac em su tõm ca dao vờ mụi trng III.CHUN B : chun b ca giỏo viờn: Giỏo ỏn, SGK, SGV, TLTK chun b ca hc sinh: Chun b bi IV TIN TRèNH DY HC Kim tra bi c ? Th no l cao dao dõn ca ? ? c bi ca dao v tỡnh cm gia ỡnh v nờu ni dung tng bi ? Bi mi : GV gii thiu bi (1p) - Trong kho tng ca dao dõn ca c truyn VN , cỏc bi ca v ch tỡnh yờu quờ hng , t nc, ngi rt phong phỳ Mi quờ trờn t nc ta u cú khụng ớt cõu ca hay , p , mt m , mc mc tụ im cho nim t ho ca riờng a phng mỡnh Bn bi di õy ch l vớ d tiờu biu m thụi Hot ng ca GV HS Kin thc * H 1: HDHS Tỡm hiu khỏi quỏt bn (10) I Khỏi quỏt bn: ? Hóy trỡnh by khỏi - Nhc li Th loi: kin thc nim Ca dao, dõn ca? Ca dao Dõn ca - HDHS c, c mu - Chỳ ý 2- c bn: sgk/37-38 - Gi HS c VB/37-38 - c VB - B1: Hi, thỏch thc, t ho - Nhn xột, un nn - B4: nhp chm 4/4/4 3- Gii ngha t khú: sgk/38 * H 2: HDHS c hiu chi tit bn (20) II c hiu chi tit: - Gi HS c bi s - HS c 1/37 ? Trong bi 1, em ng ý vi ý kin no - ý kin b, c 1- Bi s 1: - Bi ca cú hai phn Phn u l cõu hi ca chng trai, phn sau l li ỏp ca cụ gỏi - Hỡnh thc i ỏp xoay quanh mt ch : hi ỏp v cnh p ca nỳi sụng T quc cỏc ý kin va nờu? + Thnh H Ni: nm ca ụ +Sụng Lc u: khỳc xuụi mt dũng ? Vỡ bi chng trai, cụ gỏi li dựng nhng a danh v nhng c im ca a danh nh vy hi ỏp? ? Qua hỡnh thc hi ỏp em nhn thy hai nhõn vt nh th no? + Nc sụng Thng: bờn c, bờn - th hin s hiu bit v + Nỳi c Thỏnh Tn: tht c bng cỏc kin thc húa, lch + n Sũng: thiờng nht x Thanh s, a lý + Lng Sn: thnh tiờn xõy -> l mt hỡnh thc trai gỏi th tai nhau, o hiu bit kin thc a lý, lch s - Th hin, chia s s hiu bit, nim - l nhng t ho, tỡnh yờu i vi quờ hng, ngi lch t nc s, hiu bit 2- Bi s 4: v t nh - Gi - Gi HS c bi - c bi 4/38 - Cu trỳc cõu c bit: + C1, C2 gión ra, kộo di ti 12 ting + nhp 4/4/4 cõn i, u n ? Qua hai dũng u bi 4, em cú nhn xột gỡ v - cu to i -> S i xng hoỏn i v trớ nhỡn cu to c bit ca hai xng,hoỏn - Ngụn ng thm c bn sc dõn dũng ny trờn cỏc i tc vựng min: ni, tờ phng din ngụn t v nhp iu? - ip ng, o ng ? Phộp lp, o, i ú -> Khc khụng gian rng ln cú tỏc dng gỡ mờnh mụng, bỏt ngỏtac cnh vt vic gi hỡnh gi cm - khc khụng gian qua cỏi nhỡn mi mờ, sung sng ca cho bi ca? rng ln ngi ngm cnh - Hỡnh nh ngi gỏi ? Em hóy nhn xột v kh nng gi t ca hỡnh nh so sỏnh - gi lờn hỡnh nh mt hai cõu cui bi? cụ gỏi thụn quờ mi ln trn y sc GV: sng Mụ tớp Thõn em ca dao, dõn ca + So sỏnh vi chn lỳa ũng ũng, pht ph di nng -> ngi co n gỏi ang tu i dy thỡ trn y sc sng nhng mang thõn phn mong manh, yờu ui - Hỡnh nh c l, tng trng: ngn nng mi l, n tng, to lờn cỏi hn ca cnh vt * H 3: HDHS Luyn (8) III- Luyn ? Em cú nhn xột gỡ v - th th th th ca bn bi ca phong phỳ trờn? 1- Bi 1/40: - Th th: + lc bỏt 6/8 + lc bỏt bin th ? Tỡnh cm chung th hin bn bi ca - tỡnh yờu quờ hng, ú? t nc 3- Cng c (3): + t 2- Bi 2/ 40: - Tỡnh cm chung: Tỡnh yờu quờ hng, t nc, ngi - c bi c thờm/ 40-41 4- Dn dũ: (2): - V nh hc thuc lũng bi v su tm mt s bi ca dao, tc ng cựng ch ? Tỡm v phõn tớch cu to cỏc t lỏy cú bn bi ca trờn? - Chun b bi tip theo _ Vn bn: NHNG CU HT V TèNH YấU QUấ HNG, T NC, CON NGI A MC TIấU CN T: Kin thc: Ni dung, ý ngha v mt s hỡnh thc ngh thut tiờu biu ca nhng bi ca dao v tỡnh yờu, quờ hng, t nc, ngi 2.K nng: -c - hiu v phõn tớch ca dao, dõn ca tr tỡnh - Phỏt hin v phõn tớch nhng hỡnh nh so sỏnh, n d, nhng mụ tớp quen thuc cỏc bi ca dao tr tỡnh v tỡnh yờu quờ hng, t nc, ngi 3.Thỏi : T ho v quờ hng, t nc v ngi Vit Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu số TTLNH-11: Tổng hợp các giao dịch thành viên, Mẫu số TTLNH-11: Tổng hợp các giao dịch thành viên, Mẫu số TTLNH-11: Tổng hợp các giao dịch thành viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay