Mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 10:32

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỞ GIAO DỊCH (CHI NHÁNH ) Số: /CNCC BIỂU 02/CC BẢNG GIẤY TỜ GIÁ ĐƯỢC CHẤP NHẬN CẦM CỐ ĐỂ VAY VỐN TAI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Đơn vị: 1 đồng Số thứ tự Loại giấy tờ giá Số chứng từ Tên tổ chức phát hành Ngày phát hành Mệnh giá Lãi suất Ngày đến hạn thanh toán Giá trị thanh toán khi đến hạn Thời hạn cầm cố (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) A Tín phiếu kho bạc 1 2 3 B Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước 1 2 3 C Công trái D Trái phiếu Kho bạc Đ Trái phiếu Chính phủ do Bộ tài chính phát hành Cộng Trong đó Tín phiếu kho bạc Tín phiếu NHNN Công trái Trái phiếu kho bạc Trái phiếu Chính phủ do Bộ tài chính phát hành Ghi chú: Cột (2) theo nhóm giấy tờ cùng thời hạn thanh toán Lập biểu Kiểm soát , ngày tháng năm TL/THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC GIÁM ĐỐC . (Ký tên, đóng dấu) NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BIỂU 02/CC SỞ GIAO DỊCH (CHI NHÁNH ) Số: /CNCC BẢNG GIẤY TỜ GIÁ ĐƯỢC CHẤP NHẬN CẦM CỐ ĐỂ VAY VỐN TAI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Đơn vị: đồng Số thứ tự Loại giấy tờ giá Số chứn g từ Tên tổ chức phát hành Ngày phát hành (1) (2) (3) (4) (5) A Giá trị Ngày đến Mện Lãi hạn h giá suất toán toán đến hạn (6) (7) (8) (9) Thời hạn cầm cố (10) Tín phiếu kho bạc B Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước C Công trái D Trái phiếu Kho bạc Đ Trái phiếu Chính phủ Bộ tài phát hành Cộng Trong Tín phiếu kho bạc Tín phiếu NHNN Công trái Trái phiếu kho bạc Trái phiếu Chính phủ Bộ tài phát hành Ghi chú: Cột (2) theo nhóm giấy tờ thời hạn toán , ngày tháng năm Lập biểu Kiểm soát TL/THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu) BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA HÀNG HOÁ DỊCH VỤ MUA VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ TRONG KỲ (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT) Kỳ tính thuế: Tháng .năm . Người nộp thuế: . Mã số thuế: . Đơn vị tiền: đồng Việt Nam A. Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ: …………………. đồng. Trong đó: - Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng cho SXKD HHDV chịu thuế - Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng cho SXKD HHDV không chịu thuế - Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng chung cho SXKD HHDV chịu thuế và không chịu thuế B. Phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ như sau: STT Chỉ tiêu Số tiền 1 Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ 2 Doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trong kỳ 3 Tỷ lệ % doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của kỳ khai (3) = (2)/(1) 4 Thuế GTGT của HHDV mua vào cần phân bổ trong kỳ 5 Thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ (5) = (4) x (3) ., ngày . tháng . năm NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) Mẫu số: 01- 4A/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) Không ghi vào khu vực này Mẫu số: C1- 06/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Số :………………… KBNN…… ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ…… BẢNG GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Dùng cho điểm giao dịch của KBNN) Ngày: ./ / Mã quỹ: . Mã KBNN : . Nợ TK: . TK: . Mã ĐBHC: Tổng số tiền ghi bằng chữ: . Ngày……. tháng …… năm …… ĐIỂM GIAO DỊCH KHO BẠC NHÀ NƯỚC Thủ quỹ Kế toán Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giấy nộp tiền STT Số chứng từ Ngày Tên người nộp Mã chương Mã ngành KT (K) Mã NDKT (TM) Số tiền Tổng cộng BẢNG NỘP HỒ SƠ Loại hồ sơ: Gia hạn thẻ BHYT bắt buộc 1. Tên quan, đơn vị:…………………………………………… …………………Mã đơn vị: ……………… 2. Điện thoại:…………………………………………… Fax: ………………………………………… . STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu 3b-TBH, 03 bản) 2. Phiếu nộp tiền (01 bản, nếu cần ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số HS: 402/…………………… /THE Cán bộ TNHS TP.Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…… năm 200…. Người nộp hồ sơ (ký, ghi r họ tn) - Lưu ý: Trường hợp gia hạn thẻ điều chỉnh nơi KCB ban đầu thì kèm theo hồ sơ thay đổi nơi KCB ban đầu - Ngày trả kết quả:…………./……… /200… ………… BẢNG KHAI NGƯỜI LIÊN QUAN VÀ TÌNH HÌNH THAM GIA GÓP VỐN THÀNH LẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-NHNN) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG KHAI NGƯỜI LIÊN QUAN Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đã tham gia thành lập ngân hàng STT Người khai (tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập ngân hàng) và “người liên quan” Mối quan hệ với người khai Tên ngân hàng Tỷ lệ sở hữu/vốn ĐL của ngân hàng (%) Tỷ lệ vốn góp/Vốn ĐL khi thành lập của ngân hàng TMCP… (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Nguyễn Văn A Người khai 2. Nguyễn Thị B Vợ 3. Công ty X Là công ty do ông A là CTHĐQT, giám đốc… … Tổng cộng % (chi tiết từng ngân hàng) % Tôi cam kết nội dung Bảng khai trên đây là đúng sự thật, nếu bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người khai (7) (ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) HƯỚNG DẪN KHAI THEO MẪU 1. Đối với phần khai tại (2): khai toàn bộ mối quan hệ “người liên quan”. 2. Đối với phần khai tại (3): Ghi rõ mối quan hệ với người khai. 3. Đối với phần khai tại (4): Ghi rõ tên các ngân hàng đã tham gia góp vốn. 4. Đối với phần khai tại (7): Nếu là pháp nhân, người ký tên người khai là đại diện cho pháp nhân.
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn, Mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn, Mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay