Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 10:31

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện.Theo mẫu sau:Địa điểm, ngày tháng năm . Location, date month year .ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉPTHÀNH LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆNAPPLICATION FOR ESTABLISHMENT LICENSE OF BRANCH/REPRESENTATIVE OFFICEKính gửi/To: quan cấp giấy phép/Licensing agency (1) Tên Doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh): Enterprise's name: (written in capital letters, name as it appears in the establishment license/Business registration certificate):… Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) Headquarter address: (address in the establishment license/business registration certificate) Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số: .Establishment license/business registration certificate No: .Do: cấp ngày . tháng năm . tại Issued by: . on date . month year in .Lĩnh vực hoạt động chính: .Main activity area: .Điện thoại/Tel: Fax: Email: Website: Đại diện theo pháp luật/ Legal representative: Họ và tên/Full name: .Chức vụ/position: Quốc tịch/Nationality: .Đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:Applies for the establishment license of a Branch/representative office in Vietnam with specific contents as below:Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: .Name of the branch/representative office (2) Tên viết tắt/Abbreviated name: (nếu có/if any .Tên giao dịch bằng tiếng Anh/Transaction name in English Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố) Branch/representative office address: (house number, road/street, ward/commune, district, province/city) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-NHNN) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Thông tư số /2011/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác hoạt động ngân hàng tại Việt Nam; Nay, tổ chức tín dụng nước ngoài khác hoạt động ngân hàng (tên) đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng, tổ chức nước ngoài khác hoạt động ngân hàng (tên) với nội dung sau đây: 1. Tên của văn phòng đại diện: - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt - Tên đầy đủ bằng tiếng Anh 2. Địa điểm đặt trụ sở dự kiến của văn phòng đại diện: 3. Nội dung hoạt động: 4. Thời gian hoạt động: 5. Danh sách dự kiến bổ nhiệm trưởng văn phòng đại diện của văn phòng đại diện (nêu rõ họ, tên). Tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác hoạt động ngân hàng (tên)… xin cam kết: - Về tính chính xác, trung thực của nội dung trong đơn, hồ sơ Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Địa danh, ngày… tháng …năm… ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi: quan cấp Giấy phép1 Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh): Tên thương nhân viết tắt (nếu có): Quốc tịch của thương nhân: Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số: Do: cấp ngày tháng năm tại Lĩnh vực hoạt động chính: Vốn điều lệ: Số tài khoản: tại Ngân hàng: Điện thoại: Fax: Email: Website: (nếu có) Đại diện theo pháp luật: (đại diện thẩm quyền) Họ và tên: Chức vụ: Quốc tịch: Tóm tắt quá trình hoạt động của thương nhân: Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau: Tên Văn phòng đại diện: Tên viết tắt: (nếu có) Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố) Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động) Người đứng đầu Văn phòng đại diện: Họ và tên: Giới tính: Quốc tịch: 1 Sở Công Thương hoặc Ban QLKCN&CX (trong trường hợp đề nghị thành lập Văn phòng đại diện) Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân: Do: cấp ngày tháng năm tại Chúng tôi xin cam kết: 1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo. 2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Tài liệu gửi kèm bao gồm: 1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ giá trị Mẫu đơn: , ngày … tháng … năm … ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi: Cục hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) Tên hãng hàng không ( )1: Tên hãng hàng không viết tắt (nếu có): Quốc tịch của hãng hàng không: Địa chỉ trụ sở chính ( )2: Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số: Do: cấp ngày … tháng … năm … tại Lĩnh vực hoạt động chính: Vốn điều lệ: 1 Chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh 2 Địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh Số tài khoản: Tại Ngân hàng: Điện thoại: Fax: Email: Website (nếu có) Đại diện theo pháp luật (đại diện thẩm quyền): Họ và tên: Chức vụ: Quốc tịch: Tóm tắt quá trình hoạt động của hãng hàng không : Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau: Tên của Văn phòng đại diện: Tên viết tắt (nếu có): Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện ( )3: Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện ( )4: Người đứng đầu Văn phòng đại diện: Họ và tên: Giới tính: Quốc tịch: Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân: Do: cấp ngày tháng năm tại Chúng tôi cam kết: 1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo. 2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Đại diện thẩm quyền của hãng hàng không (ghi rõ chức danh cụ thể) ký tên, đóng dấu 3 Ghi rõ số nhà, đường, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố 4 Nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động Tài liệu kèm theo: - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ giá trị tương đương; - Báo cáo tài chính kiểm toán hoặc tài liệu khác giá trị tương đương; - Điều lệ hoạt động của hãng hàng không; - Điều lệ hoạt động của Văn phòng bán vé kèm theo văn bản bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện tại Việt Nam; - Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện; - Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-NHNN) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Thông tư số /2011/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác hoạt động ngân hàng tại Việt Nam; Nay, tổ chức tín dụng nước ngoài khác hoạt động ngân hàng (tên) đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng, tổ chức nước ngoài khác hoạt động ngân hàng (tên) với nội dung sau đây: 1. Tên của văn phòng đại diện: - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt - Tên đầy đủ bằng tiếng Anh 2. Địa điểm đặt trụ sở dự kiến của văn phòng đại diện: 3. Nội dung hoạt động: 4. Thời gian hoạt động: 5. Danh sách dự kiến bổ nhiệm trưởng văn phòng đại diện của văn phòng đại diện (nêu rõ họ, tên). Tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác hoạt động ngân hàng (tên)… xin cam kết: - Về tính chính xác, trung thực của nội dung trong đơn, hồ sơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng, Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng, Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay