Mẫu thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 10:31

NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM BỘ PHẬN ĐMBTT ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ……., ngày tháng năm 200 THÔNG BÁO YÊU CẦU CHÍNH THỨC CẤP MỨC BĐRRTD BÊN NHẬP KHẨU Số: Kính gửi: NHNT – CHI NHÁNH … I. Căn cứ 1. Yêu cầu chính thức cấp mức BĐRRTD bên NK số Ngày: Của ĐLBTT bên XK 2. Thông báo kết quả thẩm định bên NK số Ngày: Của Quý Chi nhánh II. Thông báo Trong vòng 02 ngày làm việc, nếu không nhận được thông báo khác của Quý Chi nhánh, Bộ phận đầu mối BTT sẽ tự động thông báo quyết định cấp mức BĐRRTD bên NK chính thức cho ĐLBTT bên XK (Tên và địa chỉ), với chi tiết như sau: 1 Bên nhập khẩu Số tham chiếu Tên giao dịch Địa chỉ giao dịch 2 Quyết định cấp mức BĐRRTD bên NK Mức BĐRRTD bên NK được cấp Thời hạn hiệu lực Phí BĐRRTD bên NK Đồng tiền sử dụng trong giao dịch Thời hạn trả chậm tối đa cho phép Trân trọng, BỘ PHẬN ĐẦU MỐI BTT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm THÔNG BÁO YÊU CẦU PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NGHIỆP VỤ I HIỆN TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT: Mô tả sơ lược nghiệp vụ phần mềm nghiệp vụ (nếu có) 1.1 Mô tả nghiệp vụ 1.2 Mô tả chức phần mềm nghiệp vụ (nếu có) a) Mô tả phần mềm nghiệp vụ b) Hạn chế phần mềm nghiệp vụ Sự cần thiết phát triển phần mềm nghiệp vụ II CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT Tên phần mềm nghiệp vụ Mục tiêu phần mềm nghiệp vụ Phạm vi dự kiến triển khai Các nội dung cần thực Hiệu dự kiến mang lại Dự kiến tiến độ thực Đề xuất tổ chức thực 7.1 Đơn vị chủ trì công nghệ thông tin 7.2 Các đơn vị phối hợp Kiến nghị, đề xuất khác THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM BỘ PHẬN ĐMBTT ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ……., ngày tháng năm 200 THÔNG BÁO YÊU CẦU THẨM ĐỊNH BÊN NHẬP KHẨU Số: Kính gửi: NHNT – CHI NHÁNH … Ngày…tháng…năm 200 , Bộ phận đầu mối BTT đã nhận được yêu cầu thẩm định bên nhập khẩu từ Đại lý Bao thanh toán (TÊN - ĐỊA CHỈ), chi tiết như dưới đây: I THÔNG TIN VỀ BÊN XUẤT KHẨU VÀ NGÂN HÀNG BÊN XUẤT KHẨU 1 Tên giao dịch 2 Địa chỉ giao dịch 3 Các hoạt động kinh doanh chính 4 Tổng doanh thu dự kiến trong 12 tháng tới 5 Số tài khoản tại Ngân hàng 6 Tên Ngân hàng Chi nhánh II THÔNG TIN VỀ BÊN NHẬP KHẨU VÀ NGÂN HÀNG BÊN NHẬP KHẨU 7 Tên giao dịch 8 Địa chỉ giao dịch 9 Số đăng ký kinh doanh/Mã số thuế 10 Người liên lạc (tên, địa chỉ, số điện thoại) 11 Số tài khoản 12 Tại Ngân hàng Chi nhánh III THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BAO THANH TOÁN 13 Tên sản phẩm cần bao thanh toán 14 Doanh thu ước tính tới VN trong 12 tháng tới bằng phương thức trả chậm 15 Doanh thu ước tính tới VN trong 12 tháng tới bằng phương thức khác 16 Doanh thu dự kiến với bên NK trong 12 tháng tới 17 Số lượng hoá đơn dự kiến với bên NK trong 12 tháng tới 18 Số lượng phiếu ghi có (phiếu giảm trừ) dự kiến với bên NK trong 12 tháng tới 19 Điều khoản thanh toán 20 Đồng tiền sử dụng trong hóa đơn 21 Chiết khấu thanh toán Không Có Bên mua được hưởng chiết khấu….% nếu thanh toán sớm trong vòng….ngày Khác:………………………………. 22 Số lượng các bên NK khác tại VN (dự kiến) VI YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ BAO THANH TOÁN 23 Dịch vụ thu nợ Không Có 24 Dịch vụ bảo đảm rủi ro tín dụng bên NK Không Có Mức BĐRRTD yêu cầu Đề nghị Quý Chi nhánh tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để thẩm định bên NK nêu trên. Sau 10 ngày kể từ ngày của Thông báo này, đề nghị Quý Chi nhánh thông báo kết quả cho Bộ phận đầu mối BTT. Trân trọng, BỘ PHẬN ĐẦU MỐI BTT ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:…………… THÔNG BÁO YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh: . Địa chỉ trụ sở: . Điện thoại: . Fax: Email: Website: . Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày .tháng năm của ông/bà: . là về việc: . Cơ quan đăng ký kinh doanh đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ và hướng dẫn sửa đổi, bổ sung như sau: . . . Ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nói trên được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh. , ngày .tháng .năm CHỨC DANH NGƯỜI KÝ THÔNG BÁO (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Nơi nhận - Như trên - Lưu nghiên cứu - trao đổi 8 tạp chí luật học số 8/2008 PGS.TS. Nguyễn Văn Động * 1. Phỏt trin bn vng ang l xu th phỏt trin tt yu ca cỏc quc gia trờn th gii núi chung, ca Vit Nam núi riờng m bn cht, ni dung ch yu ca nú l kt hp hi ho, thng nht gia tng trng kinh t vi bo m tin b xó hi v bo v, ci thin, nõng cao cht lng mụi trng. S bt cp trong phỏt trin kinh t, bo m tin b xó hi v bo v mụi trng dn n phỏ v tớnh thng nht hi ho gia ba thnh t to nờn khỏi nim "phỏt trin bn vng" ú ó y khụng ớt nc ng trc b vc thm. nhiu nc, nht l cỏc nc phỏt trin v ang phỏt trin, mc dự tc phỏt trin kinh t ca h rt nhanh m ngi ta gi ú l "nn kinh t núng" nhng h ang phi gỏnh chu nhiu hu qu tai hi do chớnh h gõy nờn nh bt cụng bng xó hi, nghốo úi, bnh tt, t nn xó hi, gia tng dõn s, ụ nhim mụi trng, hiu ng nh kớnh, ti nguyờn kit qu v suy thoỏi, l lt, hn hỏn Chng hn, Trung Quc l nc cú tc tng trng kinh t nhanh nht th gii, M l nc cú nn kinh t hựng mnh nht th gii nhng c hai nc ny ang phi i mt vi nhiu thỏch thc v xó hi v cú lng khớ thi gõy ụ nhim mụi trng v gõy hiu ng nh kớnh nhiu nht th gii. Theo Bỏo cỏo phỏt trin th gii nm 2005 ca Ngõn hng th gii (World Bank - WB): Nm 2004, Trung Quc cú tc tng GDP l 8,5% so vi nm 2000 nhng thu nhp quc dõn bỡnh quõn u ngi tớnh theo ngang giỏ sc mua thp, mi ch l 5.530 USD;(1) nm 2003 cú s n nc ngoi nhiu nht chõu (193,6 t USD);(2) cú ch s phỏt trin giỏo dc (EDI - ch s c tng hp trờn c s cỏc ch tiờu t l ph cp giỏo dc tiu hc, t l bit ch t 15 tui tr lờn, mc cõn bng v gii trong giỏo dc, cht lng giỏo dc) l 0.930, xp th 54 trong 127 nc (Bỏo cỏo giỏm sỏt giỏo dc ton cu nm 2005 ca UNESCO);(3) so vi cỏc nc trong khu vc, cú t l t vong tr em di 5 tui nm 2002 t khỏ cao - 38%, ng th 2 sau Indonesia v so vi cỏc nc trong khu vc, cú ch s phỏt trin con ngi (HDI) nm 2001 t thp 0,721 im, ng th 104 trong 177 nc trờn th gii.(4) V ụ nhim mụi trng trờn th gii, mi õy (thỏng 12/2007), Liờn hp quc ó t chc Hi ngh quc t v bin i khớ hu Bali (Indonesia). Bỏo cỏo ca Liờn hp quc ti Hi ngh ó khng nh rng nguyờn nhõn ca bin i khớ hu 90% do con ngi (m ch yu l nn phỏ rng ba bói v phỏt trin cụng nghip trn lan), 10% do t nhiờn. Liờn hp quc cng cụng b 10 nc thi khớ CO2 nhiu nht vo bu khớ quyn lm phỏ v tng ụzụn gõy hiu ng nh kớnh, trỏi t núng lờn v bng tan Bc cc, trong ú ni * Ging viờn chớnh Khoa hnh chớnh - nh nc Trng i hc Lut H Ni nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 8/2008 9bt nht l M (gn 2,8 t tn/nm), Trung Quc (2,7 t tn/nm), Nga (661 triu tn/nm), n (583 triu tn/nm), Nht Bn (400 triu tn/nm) Ngoi nhng thm ho trờn, cũn khong 20 - 30% cỏc loi ng thc vt s b dit chng, nhiu cuc tranh chp v ti nguyờn thiờn nhiờn s n ra, mựa mng tht bỏt, 500 triu ngi s buc phi ri b quờ hng, bn quỏn di c n nhng vựng ớt b nh hng bi bin i khớ hu(5) Cú nhiu nguyờn nhõn ca tỡnh trng trờn nhng mt trong nhng nguyờn nhõn ch yu nht l nhiu nc trờn th gii, khi hoch nh chớnh sỏch v xõy dng phỏp lut phỏt trin kinh t - xó hi ó khụng hoc rt ớt tớnh ti gii phỏp bo m kt hp tng trng kinh t vi bo m tin b xó hi v bo v mụi trng. C th l h khụng (hay rt ớt) lng ghộp yu t phỏt trin bn vng trong ni dung cỏc chng trỡnh, k hoch, chớnh sỏch, phỏp lut phỏt trin kinh t - xó hi. Cng cú mt vi nc, khi xõy dng chớnh sỏch, phỏp lut cng cú cp yu t "phỏt trin bn vng" ny nhng khụng thc hin n ni, n chn, khụng kim tra, giỏm sỏt v c bit l khụng cú nhng bin phỏp mnh x lớ cỏc trng hp phỏ hoi mụi trng thiờn nhiờn nh hng cuc sng ca con ngi. i hi i biu ton quc ln th X ca ng ta ó d bỏo rng trong nhng nm sp ti "nhiu vn ton cu bc xỳc ũi hi cỏc quc gia v cỏc t chc quc t phi hp gii quyt: khong cỏch chờnh lch gia cỏc nhúm nc giu v nc nghốo ngy cng ln; s gia tng dõn s cựng vi MỞ ĐẦU Quản lý Nhà nước kinh tế thị trường Nhà nước Nhà nước thuộc chế độ trị cần thiết Nhà nước ta quản lý tất hoạt động thương mại pháp luật Do quản lý Nhà nước thương mại kinh tế thị trường có vai trò r ấ quan trọng Nước ta thực đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường mở cửa giao lưu, hợp tác với nướic bên Để thực điều quản lý Nhà nước góp phần đảm bảo thắng lợi định hướng xã hội chủ nghĩa lĩnh vực kinh tế, giữu vững độc lập chủ quyền quốc gia Nhà nước dùng sức mạnh để phát triển kinh tế phát triển thị trường theo chương trình mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội thông qua biệ n pháp kinh tế công cụ điều tiết giá, sách tài chính, tín dụng Nhà nước quản lý kinh tế thị trường vừa tuân thủ quy luật chung kinh tế thị trường, vừa tuân thủ quy luật chủ nghĩa xã hội thời kỳ độ Nhà nước quản lý kinh tế thị trường theo định hướng chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế pháp luật, tạo công cụ để tiết thị trường tầm vĩ mô, băng chế chinh sách sức mạnh kinh tế nhà nước CHƯƠNG 1: NỘI DUNG CỦA QLNN ĐỐI VỚI LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm cần thiết khách quan QLNN lĩnh vực thương mại 1.1.1 Khái niệm - Quản lý nhà nước thương mại: phận hợp thành quản lý nhà nước kinh tế, tác động có hướng đích, có hệ thống quản lý tầm vĩ mô thương mại cấp đến hệ thống bị quản lý thông qua việc sử dụng công cụ sách quản lý nhằm đạt mục tiêu đặt điều kiện môi trường xác định 1.1.2 Sự cần thiết khách quan - Nhằm khắc phục hạn chế vốn có kinh tế thị trường đảm bảo mục tiêu phát triển xã hội phát triển thương mại - Do tính chất phức tạp việc tham gia vào hoạt động kinh tế thương mại, nên doanh nghiệp doanh nhân cần có hỗ trợ nhà nước(hỗ trợ ý chí, tri thức, phương tiện, môi trường kinh doanh ) - Do tính giai cấp kinh tế chất giai cấp nhà nước nên NN phải tham gia vào việc quản lý kinh tế thương mại để bảo vệ lợi ích dân tộc, nhân dân 1.2 Nội dung QLNN lĩnh vực thương mại 1.2.1 Nội dung QLNN thương mại - Quản lý, kiểm soát hàng hóa lưu thông hoạt động cung cấp dịch vụ thị trường: + Khuyến khích lưu thông hàng hóa cung ứng dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi để đa dạng hóa chủng loại hàng hóa, dịch vụ cung ứng thị trường + Khuyến khích hàng hóa sản xuất nước, thay hàng hóa nhập + Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để hình thành mặt hàng chủ lực, mũi nhọn có lợi cạnh tranh + Cấm lưu thông hàng hóa, cung ứng dịch vụ gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, phong mỹ tục Việt Nam + Quản lý chặt lượng hàng hóa lưu thông dịch vụ cung ứng thị trường nước xuất nhập - Quản lý hệ thống thương nhân giao dịch thương mại + Quy định thủ tục đăng ký, điều kiện kinh doanh phạm vi hoạt động thương nhân + Đảm bảo quyền bình đẳng trước pháp luật thương nhân thuộc thành phần kinh tế hoạt động thương mại + Nhà nước đầu tư tài chính, sở vật chất-kỹ thuật, nhân lực để phát triển doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh mặt hàng dịch vụ thiết yếu nhằm đảm bảo giữ vai trò chủ đạo hoạt động thương mại + Định hướng, tạo khuôn khổ hành lang cho hoạt động thương mại thương nhân - Quản lý sở hạ tầng mạng lưới thương mại: + Nhà nước phải trực tiếp lập quy hoạch kế hoạch, đầu tư khuyến khích thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sở hạ tầng phục vụ cho phát triển thương mại - Quản lý chấp hành chế độ quy hoạch pháp luật thương mại: + Kiểm tra đăng ký kinh doanh + Kiểm tra việc chấp hành chế độ quy định pháp luật thương mại lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại quyền sở hữu trí tuệ + Phát ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền, kiến nghị quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm chế độ quy địn pháp luật thương mại - Các nội dung quản lý khác: + Hướng dẫn tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm + Tổ chức quản lý công tác nghiên cứu khoa học thương mại + Đào tạo xây dựng đội ngũ cán hoạt động thương mại + Ký kết tham gia điều ước quốc tế thương mại 1.2.2 Cơ quan QLNN thương mại - Chính phủ thống QLNN TM - Bộ Công thương quan Chính phủ thực việc thống QLNN TM - Các Bộ, quan ngang Bộ quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ, Mẫu thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ, Mẫu thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay