Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 10:02

TÊN CƠ QUAN THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN TIẾP NGƯỜI ĐẾN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Hôm nay, hồi giờ . ngày . tháng . năm . Tại: Đại diện cơ quan thuế: Ông/Bà: . - Chức vụ: Ông/Bà: . - Chức vụ: Tiếp Ông (bà): . CMND số: . MST: . (hoặc: Chức vụ: đại diện cho MST: ) Địa chỉ: III. Nội dung làm việc: . . . IV. Các tài liệu cung cấp cho cơ quan thuế (nếu có): 1 . 2 Biên bản này gồm có . trang, được lập thành bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 bản được giao cho Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến khác như sau: Ý kiến bổ sung khác (nếu có). NGƯỜI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu số: 02/KNTC (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài hính) Ghi chú: 1. Phần nội dung làm việc cần ghi đầy đủ các câu hỏi và các câu trả lời trong buổi làm việc. 2. Đối với các tài liệu công dân cung cấp cho cơ quan thuế, người lập biên bản phải ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao. 3. Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào văn bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên. Số: … /BB-GTTT Căn Điều 61 Luật xử lý vi phạm hành chính; Căn Biên vi phạm hành số /BB-VPHC lập ngày… /……/………; Căn văn yêu cầu giải trình trực tiếp ngày… /……/……… (2) ; Căn văn ủy quyền cho người đại diện hợp pháp việc tham gia phiên giải trình (2) (nếu có); Căn Thông báo số /TB- ngày … /……/………của (4) việc tổ chức phiên giải trình trực tiếp, Hôm nay, vào hồi phút, ngày /…./ ………., tại(5) Bên tổ chức phiên giải trình: a) Họ tên: …………………………………….Chức vụ: Cơ quan: b) Họ tên: …………………………………….Chức vụ: Cơ quan: Bên giải trình: : ………………………………………Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: ./…… /………………… Quốc tịch: Nghề nghiệp: Nơi tại: Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:……………… ; ngày cấp: / / ; nơi cấp: * Mẫu sử dụng để ghi lại nội dung phiên giải trình trực tiếp quy định khoản Điều 61 Luật xử lý vi phạm hành (1) Ghi tên quan người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành (2) Ghi họ tên cá nhân/tên tổ chức vi phạm (3) Ghi chữ viết tắt tên quan ban hành Thông báo (4) Ghi chức danh quan người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành (5) Ghi địa trụ sở quan làm việc người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành (6) Ghi họ tên người đại diện theo pháp luật công ty TNHH thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ tên chủ doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân; ghi họ tên người đứng đầu tổ chức doanh nghiệp (7) Ghi chức danh người đại diện theo pháp luật công ty TNHH thành vi Mẫu 14/BT, HT và TĐC UBND QUẬN (HUYỆN) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG BT, HT và TĐC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DỰ ÁN……… Số: ………./BB-HĐBT …… , ngày tháng … năm … BIÊN BẢN Về việc tiếp nhận các giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng tại dự án Hôm nay, vào lúc … … giờ ….… phút, ngày .…. tháng … năm ……., tại Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án, thành phần gồm: * Đại diện Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án (Bên tiếp nhận) - Ông (Bà): Chức vụ: - Ông (Bà): Chức vụ: - Ông (Bà): Chức vụ: * Đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án: (Bên giao) - Ông (Bà): ……………………………… - MSHS: ……………………….… - Sinh năm: …………………… ……… - Số CMND: …………………….… - Địa chỉ: ………………………………………………………………………. .…………………………………………… ………………………………………… Nội dung làm việc Căn cứ Thông báo nhận tiền số ……………. /TB.HĐBT ngày Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án. Chúng tôi cùng tiến hành lập Biên bản về việc tiếp nhận các giấy tờ có liên quan đến QSD đất, nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi của …………….…… ……… để trình cấp thẩm quyền tiến hành hủy bỏ hoặc chỉnh lý phần diện tích bị ảnh hưởng bởi dự án theo quy định. Hồ sơ thu nhận gồm các loại giấy tờ sau: ………………………………………………………………………… ………………….…………………………………………… …………………….…………….…………………………………………… ……………………………………….…………………………………………… ………………………………………… Một số vấn đề có liên quan: ………………………………………………………………………… ………………….…………………………………………… …………………….…………….…………………………………………… ……………………………………….…………………………………………… ………………………………………… Biên bản kết thúc lúc ……. giờ … phút cùng ngày, có đọc lại cho tất cả cùng nghe rõ, đều thống nhất với nội dung ghi trong Biên bản và đồng ý ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau: Chủ hộ giữ 01 bản, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án giữ 01 bản để làm cơ sở pháp lý sau này./. Người lập Biên bản Đại diện chủ hộ Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án TOÀ ÁN NHÂN DÂN .(1) __________________ C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAMỘ Ộ Ủ Ĩ Ệ c l p - T do - H nh phúcĐộ ậ ự ạ ________________________________________________ , ng y .à tháng . n m .ă BIÊN B N GHI NH N S T NGUY N LY HÔN VÀ HOÀ GI I THÀNHẢ Ậ Ự Ự Ệ Ả C n c v o kho n 2 i u 186 c a B lu t t t ng dân s ;ă ứ à ả Đ ề ủ ộ ậ ố ụ ự C n c v o i u 90 Lu t hôn nhân v gia ình;ă ứ à Đ ề ậ à đ C n c v o biên b n ho gi i ng y tháng . n m . .… …ă ứ à ả à ả à ă Xét th y các ng s th t s t nguy n ly hôn v ã tho thu n c v i nhau v vi c gi i quy t các v n có ấ đươ ự ậ ự ự ệ à đ ả ậ đượ ớ ề ệ ả ế ấ đề tranh ch p trong v án v hôn nhân v gia ình th lý s : / ./TLST-HNG ng y tháng n m .… … … …ấ ụ ề à đ ụ ố Đ à ă L p biên b n ghi nh n s t nguy n ly hôn v ho gi i th nh các v n có tranh ch p trong v án do các ngậ ả ậ ự ự ệ à à ả à ấ đề ấ ụ đươ s ã th t s t nguy n ly hôn v tho thu n c v i nhau v vi c gi i quy t to n b v án; c th nh sau:ự đ ậ ự ự ệ à ả ậ đượ ớ ề ệ ả ế à ộ ụ ụ ể ư (2) 1 ………………………………………………………………… ………… 2 . ………………………………………………………… ………………………… 3 ………………………………………………………………………………… Trong th i h n 7 ng y, k t ng y l p biên b n ghi nh n s t nguy n ly hôn v ho gi i th nh, n u ng s n oờ ạ à ể ừ à ậ ả ậ ự ự ệ à à ả à ế đươ ự à có thay i ý ki n v s tho thu n trên ây, thì ph i l m th nh v n b n g i cho To án. H t th i h n n y, n uđổ ế ề ự ả ậ đ ả à à ă ả ử à ế ờ ạ à ế không có ng s n o thay i ý ki n v s tho thu n ó, thì To án ra quy t nh công nh n s tho thu n c ađươ ự à đổ ế ề ự ả ậ đ à ế đị ậ ự ả ậ ủ các ng s v quy t nh n y có hi u l c pháp lu t ngay sau khi ban h nh, không b kháng cáo, kháng ngh theođươ ự à ế đị à ệ ự ậ à ị ị th t c phúc th m.ủ ụ ẩ Các ng s tham gia phiên ho gi iđươ ự à ả (ch ký ho c i m ch )ữ ặ đ ể ỉ H v tênọ à Th m phánẩ ch trì phiên ho gi iủ à ả N i nh n:ơ ậ - Nh ng ng i tham gia ho gi i;ữ ườ à ả - Ghi c th các ng s v ng m t theo quy nhụ ể đươ ự ắ ặ đị - t i kho n 3 i u 184 c a BLTTDS;ạ ả Đ ề ủ - L u h s v án.ư ồ ơ ụ H ng d n s d ng:ướ ẫ ử ụ (1) Ghi tên To án ti n h nh phiên ho gi i v l p biên b n ho gi i th nh; n u l To án nhân dân c p huy n, thìà ế à à ả à ậ ả à ả à ế à à ấ ệ c n ghi huy n gì thu c t nh, th nh ph tr cầ ệ ộ ỉ à ố ự thu c trung ng n o (ví d : To án nhân dân huy n X, t nh H). N u lộ ươ à ụ à ệ ỉ ế à To án nhân dân t nh, th nh ph tr c thu c trung ng, thì ghi rõ To án nhân dân t nh, (th nh ph ) n o (ví d : Toà ỉ à ố ự ộ ươ à ỉ à ố à ụ à án nhân dân t nh H).ỉ (2) Ghi y c th t ng v n ph i gi i quy t trong v án m các ng s ã tho thu n c v i nhauđầ đủ ụ ể ừ ấ đề ả ả ế ụ à đươ ự đ ả ậ đượ ớ (quan h hôn nhân, vi c nuôi con, chia t i s n).ệ ệ à ả Chú ý: Biên b n n y ph i c giao (g i) ngay cho các ng s tham gia ho gi i.ả à ả đượ ử đươ ự à ả TÒA ÁN NHÂN DÂN……(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm BIÊN BẢN HÒA GIẢI THÀNH Căn vào khoản Điều 186 Bộ luật tố tụng dân sự; Căn vào biên hoà giải ngày tháng năm Xét thấy đương thoả thuận với việc giải vụ án dân thụ lý số: / /TLST- (2) ngày tháng năm Lập biên hoà giải thành đương thoả thuận với việc giải toàn vụ án; cụ thể sau:(3) Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập biên hoà giải thành, đương có thay đổi ý kiến thoả thuận đây, phải làm thành văn gửi cho Toà án Hết thời hạn này, đương thay đổi ý kiến thoả thuận đó, Toà án định công nhận thoả thuận đương định có hiệu lực pháp luật sau ban hành, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm Các đương tham gia phiên hoà giải (chữ ký điểm chỉ) Họ tên Nơi nhận: - Những người tham gia hoà giải; - Ghi cụ thể đương vắng mặt theo quy định khoản Điều 184 BLTTDS; - Lưu hồ sơ vụ án Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải Hướng dẫn sử dụng mẫu số 08a: (1) Ghi tên Toà án tiến hành phiên hoà giải lập biên hoà giải thành; Toà án nhân dân cấp huyện, cần ghi huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN: …… Độc lập – Tự – Hạnh phúc ỦY BAN NHÂN DÂN - PHƯỜNG (XÃ) …… -…… , ngày … tháng … năm … BIÊN BẢN HÒA GIẢI Hôm nay, lúc … … ngày … tháng … năm … Tại UBND phường: …………………………………………………………………………………………………………… Chúng là: …………………………………………………………………………………………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………… Công tác UBND phường: ………………………………………………………………………………………………… Có lập biên việc: ……………………………………………………………………………………………………… Một bên là: …………………………………………………………………………………………………… ……… Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………… Ngụ tại: …………………………………………………………………………………………………………………… Một bên là: …………………………………………………………………………………………………………… Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………… Ngụ tại: …………………………………………………………………………………………………………………… Ngoài đến dự có: ………………………………………………………………………………………………… NỘI DUNG SỰ VIỆC …………………………………………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… … KẾT QUẢ HÒA GIẢI …………………………………………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… … Biên đọc lại cho người nghe công nhận ký tên Ông (bà) Ông (bà) Ký tên Đại diện UBND Phường Họ tên (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) Ký tên Họ tên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------------------- BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN Hôm nay, ngày ./ ./ tại . Hai bên chúng tôi gồm: BÊN A: . Địa chỉ: Mã số thuế: Người đại diện: Chức vụ: BÊN B: . Địa chỉ: Mã số thuế: Người đại diện: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG (XÃ) - Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm BIÊN BẢN HÒA GIẢI Hôm nay, lúc ngày .tháng .năm Tại UBND phường: Chúng là: Chức vụ: Công tác UBND phường: Có lập biên việc: Một bên là: Nghề nghiệp: Ngụ tại: Một bên là: Nghề nghiệp: Ngụ tại: Ngoài đến dự có: NỘI DUNG SỰ VIỆC KẾT QUẢ HÒA GIẢI Biên đọc lại cho người nghe công nhận ký tên Ông (bà) (Ký tên) Họ tên Ông (bà) (Ký tên) Họ tên Đại diện UBND Phường (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN: …… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ỦY BAN NHÂN DÂN ------------- PHƯỜNG (XÃ) …… ------------ …… , ngày …. tháng … năm … BIÊN BẢN HÒA GIẢI Hôm nay, lúc …. giờ … ngày …. tháng …. năm … Tại UBND phường: …………………………………………………………………………………………………………… Chúng tôi là: …………………………………………………………………………………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………………………. Công tác tại UBND phường: ………………………………………………………………………………………………… . Có lập biên bản về việc: ……………………………………………………………………………………………………… 1. Một bên là: …………………………………………………………………………………………………… ………. Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………… Ngụ tại: …………………………………………………………………………………………………………………… 2. Một bên là: …………………………………………………………………………………………………………… . Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………… Ngụ tại: …………………………………………………………………………………………………………………… Ngoài ra đến dự còn có: ………………………………………………………………………………………………… . NỘI DUNG SỰ VIỆC …………………………………………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… … KẾT QUẢ HÒA GIẢI …………………………………………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… … Biên bản đã đọc lại cho mọi người cùng nghe công nhận là đúng và cùng ký tên. Ông (bà) Ông (bà) Ký tên Đại diện UBND Phường Ký tên Họ và tên (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) Họ và tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên bản hòa giải Kính gửi: Công an huyện Tam Nông Kính gửi: Ban công an xã Tam Cờng Hôm nay vào hồi 11 giờ 30 phút .ngày 22tháng 01 năm 2010 Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Chúng tôi gồm : 1, Ông: Nguyễn Hữu Tiến 40 tuổi - khu 11 thị trấn Sông Thao - Cẩm Khê - Phú Thọ. 2, Bà: Lu Thị Việt Thu: và chồng là Phạm Hồng Việt cùng ông Lu VIết Hiếu (Bố đẻ chị Thu) - địa chỉ: Khu 3 xã Tam Cờng Chúng tôi cùng nhau nhất trí làm ... * Mẫu sử dụng để ghi lại nội dung phiên giải trình trực tiếp quy định khoản Điều 61 Luật xử lý vi phạm hành (1) Ghi tên quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp, Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp, Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay