Đơn xin đi tranh thủ

1 125 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 10:01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐI HỌC VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VIÊN CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI HỌC TRONG NƯỚC Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường ………………; - Phòng Tổ chức – Hành chính. - Thủ trưởng Khoa / Phòng / Ban………………… Tên tôi: .SHCC: . Ngày sinh: . Nơi ở hiện nay: Đơn vị công tác: Hiện nay, tôi đã trúng tuyển (Đại học/Đại học văn bằng 2/Thạc sĩ/Tiến sĩ): ………….tại: Cơ sở đào tạo: . Địa chỉ: Ngành học: . Thời gian học: …………năm (từ tháng………/………đến tháng………/………) Học phí cả khóa đào tạo (dự kiến): (Bằng chữ: …………………………………………………….) Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu và quý đơn vị xem xét cấp quyết định cử đi học sau đại học trong nước để tôi được hưởng các chế độ của nhà trường. Sau khi nghiên cứu chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức của Trường được cử đi đào tạo; nếu được chấp thuận, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc những nội dung sau: 1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong đơn vị và nhà trường; 2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập; 3. Có ý thức trách nhiệm, thực hiện đúng các quy định của cơ sở đào tạo; 4. Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, tôi xin chấp hành theo sự phân công của đơn vị/nhà trường, phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác; 5. Công tác ổn định tại đơn vị được phân công công tác ít nhất 5 năm đối với chương trình đào tạo Tiến sĩ, 3 năm đối với chương trình đào tạo Thạc sĩ và tương đương trở xuống, sau khi kết thúc khóa đào tạo; 6. Trong thời gian được cử đi đào tạo, nếu tôi tự ý bỏ học hoặc khi được phân công công tác tự ý bỏ việc hay đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc hoặc không tiếp tục nhận kinh phí đào tạo thì phải chịu trách nhiệm bồi thường lại toàn bộ các khoản kinh phí đào tạo đã nhận trong quá trình đào tạo. Tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung trên. Nếu vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các quy định hiện hành./. Phê duyệt của Ban Giám hiệu Phê duyệt của Thủ trưởng đơn vị TP.HCM, ngày tháng năm 20 Người cam kết SỞ GD&ĐT CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM TRƯỜNG Độc lập-Tự do-Hạnh phúc - ĐƠN XIN ĐI TRANH THỦ Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường BAN QUẢN LÝ HỌC SINH Trường Tôi tên CMND Cấp ngày tháng năm cấp Cư trú Là phụ huynh em Học sinh lớp Trường Nay viết đơn tranh thủ cho em Lý Về Thời gian nghỉ từ .giờ ngày tháng .năm Đến ngày tháng năm Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm bảo lãnh cho cháu nhà thực nội quy, quy định trường đề Tôi xin chân thành cảm ơn , ngày tháng năm NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu số: 09a - ĐTĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Kèm theo Danh sách sinh viên được đi thực tập và địa điểm TTTN) Kính gửi: - Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất; - Khoa:……………………………………………………; - Bộ môn :………………………………………………… Tên em là: …………………………………… Mã sinh viên: …………………………. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………. Lớp: ………………… …………………… Khóa: ……. Khoa: ………………… Ngành:………………………………………………………………………… Chuyên ngành:……………………………… Chuyên sâu: ……………… ………… Điện thoại:…………………………………… Email: ……………………………… Số CMTND:………………………Ngày cấp:…… /… /… …Nơi cấp:……………… Đại diện cho sinh viên lớp (nhóm):…………………….Khóa:…………… , Khoa: ……… Hiện nay chúng em đã hoàn thành chương trình học tập của chuyên ngành theo quy định của Nhà trường. Em làm đơn này xin phép Bộ môn……………………………, Khoa………………………….và Phòng Đào tạo Đại học cho phép chúng em được đi thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch học tập của Nhà trường ( từ ngày… tháng… năm…… đến ngày… tháng… năm …….) Chúng em xin hứa sẽ chấp hành mọi nội quy, quy định của Nhà trường. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày…….tháng…….năm 20….…. Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận của Khoa (Ký và ghi rõ họ tên) Ý kiến của Bộ môn (Ký và ghi rõ họ tên) Lưu ý: Nếu thay đổi thời gian thực tập phải được sự đồng ý của Bộ môn và phòng ĐTĐH trước 01 tuần DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC ĐI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: , KHÓA………………. (Kèm theo Đơn xin đi thực tập, có xác nhận của Bộ môn và Khoa chủ quản) TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Địa điểm thực tập (Ghi rõ tên Công ty hoặc Xí nghiệp,…….) Số điện thoại Hà Nội, ngày… tháng… năm 20 Xác nhận của Bộ môn (Ký và ghi rõ họ tên) Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Mẫu số: 07 - ĐTĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐỔI ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP Kính gửi: - Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất; - Bộ môn……………………………………………… ; - Giáo viên hướng dẫn. Tên em là: …………………………………… Mã sinh viên: …………………………. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………. Lớp: ………………… …………………… Khóa: ……. Khoa: ………………… Ngành:………………………………………………………………………… Chuyên ngành:……………………………… Chuyên sâu: ………………………… Điện thoại:…………………………………… Email: ……………………………… Số CMTND:………………………Ngày cấp:…… /… /… …Nơi cấp:……………… Em làm đơn này xin được đổi địa điểm thực tập từ: ………………… ….……… ……………………đến……….………………………………………………………… Lý do:……………………………………………………………………… Thời gian thực tập tại địa điểm mới: Từ ngày…… tháng…….năm…….đến…….ngày…….tháng…… năm…… Kính mong được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn, Bộ môn và Phòng Đào tạo Đại học để em hoàn thành tốt đợt thực tập này. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày… tháng… năm 20…… Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Ý kiến của GV hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận của Bộ môn (Ký và ghi rõ họ tên) Ý kiến của Phòng ĐTĐH Mẫu số: 08 - ĐTĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Dành cho sinh viên hoàn thành chương trình học tập sớm hoặc muộn so với khóa đào tạo) Kính gửi: - Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất; - Khoa …………………………………………………….; - Bộ môn ………………….…………………………… ; - Giáo viên hướng dẫn. Tên em là: …………………………………… Mã sinh viên: …………………….…… Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………… Lớp: ………………… …………………… Khóa: ……. Khoa: ………………… Ngành:………………………………………………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ NGOẠI LỆ Kính gửi: BGH trường PTDTBT THCS Lũng Chinh Tên là: Lý Quang Dần Đơn vị công tác: Trường PTDTBT THCS Lũng Chinh Nay làm đơn xin nghỉ tranh thủ thời gian 03 ngày để giải việc gia đình, thời gian nghỉ 03 ngày từ ngày 16/11/2015 đến gày 18/11/2015 Về chuyên giảng dạy xin báo cáo tiết dạy cụ thể sau: Thứ Tiết (TKB) Môn Lớp Người dạy Hai (Sáng 16 /11) Hình 6B Đ/c trông lớp Hình 6A Đ/c Lệ Số học 6B Đ/c Hảo Số học 6A Đ/c Lệ Ba TC Toán 6A Đ/c Hảo (Chiều 17 /11) Tư (Sáng 18/11) Vật lí 8C Đ/c Chiến Số 6A Đ/c Phượng Ba Vậy kính mong BGH trường PTDTBT THCS Lũng Chinh xem xét tạo điều kiện cho nghỉ Tôi xin hứa đảm bảo chương trình báo cáo Tôi xin trọng cảm ơn Xét duyệt BGH Lũng Chinh, ngày 14 tháng 11 năm 2015 Người viết đơn Lý Quang Dần SỞ GD&ĐT TRƯỜNG CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐI TRANH THỦ Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường BAN QUẢN LÝ HỌC SINH Trường Tôi tên CMND Cấp ngày tháng năm cấp Cư trú Là phụ huynh em Học sinh lớp Trường Nay viết đơn tranh thủ cho em Lý Về Thời gian nghỉ từ .giờ ngày tháng .năm Đến ngày tháng năm Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm bảo lãnh cho cháu nhà thực nội quy, quy định trường đề Tôi xin chân thành cảm ơn , ngày tháng năm NGƯỜI LÀM ĐƠN (ký, ghi rõ họ tên) Đ22+ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Hà Nội, ngày tháng năm 2011 ĐƠN XIN ĐI THỰC TẬP Kính gửi: Khoa Kinh tế tài nguyên Môi trường Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Tên em: ………………………………………………….Ngày sinh: …………………………………… Hộ thường trú: ………………………………………………………………………………………………… … Điện thoại cá nhân: ……………………… Điện thoại liên hệ gia đình: …………………… Là HSSV lớp: ……………… Mã Sinh viên: ………………………… Chuyên ngành: …………………………………………………………………………………………………………… Em có nguyền vọng xin thực tập tại: …………………………………….…………………………… để có kiến thức thực hành bổ sung cho trình học lý thuyết, đồng thời tạo điều kiện hội xin việc làm sau tốt nghiệp trường Em xin hứa: Chấp hành tốt qui định Nhà trường, quan hướng dẫn thực tập; Chấp hành tốt công tác an toàn giao thông trình thực tập; Em xin chân thành cảm ơn./ Người viết đơn ( Ký,ghi rõ họ tên) BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Số: /GT- TĐHHN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2011 GIẤY GIỚI THIỆU Kính gửi: ………… …………………………………………………………………………… …………………………… ……………………………………………………… Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội, trân trọng giới thiệu: Sinh viên: ………………………………………………….Ngày sinh: …………………………………… Là sinh viên lớp: CD7KE Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp Hệ đào tạo: Cao đẳng qui Nội dung: Đến liên hệ xin thực tập tốt nghiệp quan (Thời gian thực tập từ ngày 21/03/2011 đến 09/05/2011) Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội đề nghị quí quan cho phép tạo điều kiện cho sinh viên ……………………………………………… hoàn thành nhiệm vụ; Xin trân trọng cảm ơn./ KT HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Phạm Văn Khiên TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG DANH SÁCH HSSV ĐI THỰC TẬP ( Đính kèm QĐ số / TĐHHN, ngày tháng năm 2011) TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ CÁ NHÂN GIA ĐÌNH 10 Ghi chú: Nếu HSSV đến thực tập nhiều quan cần bổ sung thêm cột” Tên quan đến thực tập” TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA: KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỔ NHẬT KÝ THỰC TẬP Đề tài: TÌM HIỂU CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MAI PHƯƠNG Họ tên : Vũ Thị Thanh Huyền Lớp : CĐ8 KE4 Mã sinh viên : CC00802099 Ngành học : Kế toán doanh nghiệp Cơ quan đến thực tập : Công ty TNHH Mai Phương Thời gian thực tập : 01/03/2012 – 05/05/2012 Hà Nội, năm 2012 NHẬT KÝ THỰC TẬP THỜI GIAN CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM TỰ ĐÁNH GIÁ NHẬT KÝ THỰC TẬP THỜI GIAN CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM TỰ ĐÁNH GIÁ ( Mẫu trang 2.3…) XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN ( Mẫu tramg cuối) XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN Nhận xét , đánh giá quan, đơn vị hướng dẫn thực tập: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ĐƠN VỊ XÁC NHẬN ( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đơn xin đi tranh thủ, Đơn xin đi tranh thủ, Đơn xin đi tranh thủ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay