Mẫu giấy xác nhận sinh viên có tham gia buổi học

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 10:01

VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc GIẤY XÁC NHẬN THAM GIA BUỔI HỌC Kính gửi: Quý giảng viên phụ trách học phần Họ và tên: Ngày sinh: Mã số sinh viên: Ngành học: Kính đề nghị quý giảng viên xác nhận về việc tôi tham gia buổi học: Học phần: Thời gian: ngày: Trân trọng kính chào. XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN ,ngày tháng năm Sinh viên (Ký, ghi rõ họ tên) ể VnDoc.com - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH TP HCM PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - QUẢN LÝ HSSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự - Hanh phúc GIẤY XÁC NHẬN Cấp cho sinh viên: ………………………………………………… Mã sốsinhviên:……………… Lớp :………………….………Khóa:……… … năm học 20 – 20…… Lý do: …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 20…… P TRƯỞNG PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH TP HCM PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - QUẢN LÝ HSSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự - Hanh phúc GIẤY XÁC NHẬN Cấp cho sinh viên: ………………………………………………… Mã sốsinhviên:……………… Lớp :………………….………Khóa:……… … năm học 20 – 20…… Lý do: …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 20…… P TRƯỞNG PHÒNG Bộ ngoại giao Học viện ngoại giao Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Giấy Xác nhận Học viện ngoại giao Xác nhận: Anh chị: Sinh ngày: Mã HSSV: Địa thờng trú trớc nhập Học viện: Hiện học sinh, sinh viên hệ quy Năm thứ Lớp Khoá , thời gian học từ năm: đến Hà Nội, ngày tháng năm TL GIám đốc Trởng phòng CTCT, QLSV Website: http://www.mtu.edu.vn Số 20B, Phó Điều Phường 3, Thành phố Vĩnh Long ĐT (070)3828596 GIẤY XÁC NHẬN Họ tên sinh viên: …………………………………………………………………… Lớp:………………… Mã số SV: ……………………………………………… Sinh ngày: …………………… … Nhập học ngày: ……………………………… Hộ thường trú: ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngành học: ………………………………………Thời gian đào tạo: …… năm Bậc đào tạo: …………………………… Hệ đào tạo……………………………… Hiện sinh viên học trường Vĩnh Long, ngày … tháng … năm 20…… TL HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV TÔ MAI PHONG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN SINH VIÊN CHỦ NHIỆM KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI XÁC NHẬN: - Anh (chị): - Ngày sinh: - CMT số Cấp ………………………ngày - Mã sinh viên: - Là sinh viên lớp: Khoá: - Chương trình đào tạo: Hà Nội, ngày Lưu ý: - Giấy giá trị xác nhận SV học Khoa Luật - ĐHQGHN, giá trị để giới thiệu - Giấy giá trị vòng 30 ngày kể từ ngày ký tháng năm 20 TL CHỦ NHIỆM KHOA KT TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO P TRƯỞNG PHÒNG Đỗ Thị Bích Nguyệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu giấy xác nhận sinh viên có tham gia buổi học, Mẫu giấy xác nhận sinh viên có tham gia buổi học, Mẫu giấy xác nhận sinh viên có tham gia buổi học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay