Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 10:01

Mẫu số 4 [4] BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Hà Nội, ngày .tháng . năm 20 . GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ Số: ……/200…/GCN-ĐKHĐDN 1. Tên đơn vị đăng (ghi bằng chữ in hoa) …………….………………. Tên giao dịch quốc tế: ……… . Thuộc: Địa chỉ trụ sở chính: ……… . ……………………………………………………………………………… Điện thoại: , Fax : , E-mail : … . Địa chỉ phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): Quyết định thành lập (Giấy phép đầu tư) số: ………ngày, tháng, năm cấp:…. 2. Đăng hoạt động dạy nghề: - Trụ sở chính: Số TT Tên nghề đào tạo Mã nghề Quy mô tuyển sinh/năm Trình độ đào tạo 1 …. - Phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): Số TT Tên nghề đào tạo Mã nghề Quy mô tuyển sinh/năm Trình độ đào tạo 1 …. 3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký./. TỔNG CỤC TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) SỞ LĐ-TB VÀ XÃ HỘI - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - , ngày .tháng .năm GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Cấp giấy chứng nhận đăng hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đăng hoạt động dạy nghề tại Sở LĐTBXH nơi trường đặt trụ sở chính 2. Sở LĐTBXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng hoạt động dạy nghề 3. Sở LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận đăng hoạt động dạy nghề Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng hoạt động dạy nghề 2. - Bản sao giấy phép đầu tư hoặc quyết định thành lập trung tâm Thành phần hồ sơ 3. - Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng hoạt động 4. - Bảo sao quy chế trung tâm đã được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi trường/trung tâm có trụ sở chính phê duyệt 5. - Chương trình dạy nghề đối với những nghề đăng hoạt động 6. - Giấy tờ chứng minh các điều kiện đảm bảo Số bộ hồ sơ: văn bản không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng hoạt động dạy nghề Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐT . Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 2. Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng hoạt động Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐT . Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. * Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 Cấp giấy chứng nhận đăng hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Trung tâm nộp hồ sơ đăng hoạt động dạy nghề tại Sở LĐTBXH nơi trường đặt trụ sở chính 2. Sở LĐTBXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng hoạt động dạy nghề 3. Sở LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận đăng hoạt động dạy nghề Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng hoạt động dạy nghề 2. Bản sao quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trung tâm 3. Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng hoạt động Thành phần hồ sơ 4. Bảo sao quy chế trung tâm đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt 5. Chương trình dạy nghề đối với những nghề đăng hoạt động 6. Giấy tờ chứng minh các điều kiện đảm bảo Số bộ hồ sơ: văn bản không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng hoạt động dạy nghề Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐT . 2. Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng hoạt động Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐT . Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. * Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định Riêng các nghề ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hoả; nghề Cấp giấy chứng nhận đăng hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng hoạt động dạy nghề tại Sở LĐTBXH nơi trường đặt Tên bước Mô tả bước trụ sở chính 2. Bước 2 Sở LĐTBXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng hoạt động dạy nghề 3. Bước 3 Sở LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận đăng hoạt động dạy nghề Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đăng hoạt động dạy nghề 2. - Bản sao quyết định thành lập 3. - Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu 4. - Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng hoạt động Thành phần hồ sơ 5. - Bảo sao điều lệ hoặc quy chế tổ chức hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 6. - Chương trình dạy nghề đối với những nghề đăng hoạt động 7. - Giấy tờ chứng minh các điều kiện đảm bảo Số bộ hồ sơ: văn bản không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng hoạt động dạy nghề Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐT . 2. Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng hoạt động Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐT . Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. * Đối với các nghề trình độ trung cấp nghề Các nghề đăng đào tạo phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ LĐTBXH ban hành Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”, cụ thể - Có đủ phòng học lý Cấp giấy chứng nhận đăng hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đăng hoạt động dạy nghề tại Sở LĐTBXH nơi trường đặt trụ sở chính 2. Bước 2 Sở LĐTBXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng hoạt động dạy nghề 3. Bước 3 Sở LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận đăng hoạt động dạy nghề Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đăng hoạt động dạy nghề 2. - Bản sao giấy phép đầu tư hoặc quyết định thành lập trường Thành phần hồ sơ 3. - Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng hoạt động 4. - Bảo sao điều lệ trường trung cấp nghề đã được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi trường/trung tâm có trụ sở chính phê duyệt 5. - Chương trình dạy nghề đối với những nghề đăng hoạt động 6. - Giấy tờ chứng minh các điều kiện đảm bảo Số bộ hồ sơ: văn bản không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng hoạt động dạy nghề Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐT . 2. Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng hoạt động Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐT . Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. * Đối với các nghề trình độ trung cấp nghề Các nghề đăng đào tạo phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ LĐTBXH ban hành Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”, cụ thể - Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên; - Có phòng, xưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay