Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

4 24 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 09:32

…………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: ……./QĐ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- …… , ngày …. tháng …. năm … QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠTVI PHẠM HÀNH CHÍNH- Căn cứ vào Pháp lệnh về xửvi phạm hành chính ngày 6-7-1995 và Nghị định số 53/CP ngày 28-6-1994 và Nghị định 88/CP ngày 14-12-1995 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng, chống một số tệ nạn xã hội;- Căn cứ biên bản vi phạm hành chính lập ngày . tháng … năm ……- Xét nội dung tính chất, hành vi vi phạm hành chính;Tôi: ………………………………………………… …. Chức vụ: …………………………….……………………….Đơn vị công tác: ………………………………………… .…………………………………………………………… QUYẾT ĐỊNHĐiều 1 - Xử phạt đối với Ông, bà (hoặc tổ chức): ………………………………………… + Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….+ Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………… .+ Đã có hành vi vi phạm: ………………………………………………………………….………………………….……………………………………………………… ………………. quy định tại điều khoản …… , điểm ……… Nghị định số …… ngày ………….+ Hình thức xử phạt hành chính: …………………………………………………………………………………… .+ Hình phạt bổ sung: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .+ Các biện pháp xử lý tang vật, phương tiện: ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… .+ Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… .Điều 2 - Ông, Bà (hoặc tổ chức) có trách nhiệm đến cơ quan kho bạc Nhà nước tại: ……………….……… để nộp tiền phạt và thi hành nghiêm chỉnh các hình thức xử phạt và biện pháp khác tại Điều 1 quyết định này. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày được giao quyết định xử phạt nếu Ông, Bà (hoặc tổ chức) không tự nguyện thi hành quyết định xử phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành. Ông, Bà (hoặc tổ chức) có quyền khiếu nại tại ………………………………………. trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.Điều 3 – Quyết định này có hiệu lực từ ngày …. CƠ QUAN (1) Số: … /QĐ-HBXPVPHC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc (2) …………, ngày … tháng … năm…… QUYẾT ĐỊNH Hủy bỏ định xử phạt vi phạm hành chính* Căn khoản Điều 18 Luật xửvi phạm hành chính; Căn Điều 6b Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật xửvi phạm hành (được bổ sung theo quy định khoản Điều Nghị định số /2017/NĐ-CP ngày …./ /2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 81/2013/NĐ-CP); Căn Quyết định việc, giao quyền xử phạt vi phạm hành số /QĐ-GQXP ngày … /……/………(nếu có); Xét đề nghị của(3) Tôi: Chức vụ (4): QUYẾT ĐỊNH: Điều Hủy bỏ (5) Quyết định số /QĐ-XPVPHC ngày… /……/……… (6) xử phạt vi phạm hành có tên sau đây: : ………………………………………Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: ./…… /………………… Quốc tịch: Nghề nghiệp: Nơi tại: Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:……………… ; ngày cấp: /…… / ; nơi cấp: : Địa trụ sở chính: Mã số doanh nghiệp: Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp GP thành lập/đăng ký hoạt động: Ngày cấp: …… /……… /……………….; nơi cấp: Người đại diện theo pháp luật(7): ………………… Giới tính: Chức danh(8): Lý hủy bỏ (5) Quyết định xử phạt vi phạm hành số /QĐ-XPVPHC ngày của(6) (9): Nội dung bị hủy bỏ phần Quyết định xử phạt vi phạm hành số /QĐ-XPVPHC ngày … /……/………của(6) (10) : a) Hủy bỏ khoản Điều Quyết định xử phạt vi phạm hành số ./QĐ-XPVPHC b) Hủy bỏ Điều Quyết định xử phạt vi phạm hành số ………… /QĐ-XPVPHC c) Hủy bỏ ……… Quyết định xử phạt vi phạm hành số …………… /QĐ-XPVPHC Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Điều Quyết định được: Giao cho ông (bà) (11) …………………………….là cá nhân bị xử phạt/đại diện cho tổ chức bị xử phạt có tên Điều Quyết định để chấp hành Ông (bà)/Tổ chức (12) ……………………………………… có quyền khiếu nại khởi kiện hành Quyết định theo quy định pháp luật Gửi cho (13) để tổ chức thực hiện./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: Hồ sơ NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ tên) _ * Mẫu sử dụng để hủy bỏ phần/toàn nội dung định xử phạt vi phạm hành quy định khoản Điều 18 Luật xửvi phạm hành (1) Ghi tên quan người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành quan cấp người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Trường hợp người Quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân, ghi tên quan theo hướng dẫn thể thức Bộ Nội vụ (2) Ghi địa danh theo hướng dẫn thể thức Bộ Nội vụ (3) Ghi chức vụ người đứng đầu phận tham mưu cho người có thẩm quyền định (4) Ghi chức danh quan người định (5) Ghi theo trường hợp cụ thể: Nếu hủy bỏ phần, ghi «một phần»; Nếu hủy bỏ toàn bộ, ghi «toàn bộ» (6) Ghi chức danh quan người định xử phạt vi phạm hành (7) Ghi họ tên người đại diện theo pháp luật công ty TNHH thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ tên chủ doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân; Ghi họ tên người đứng đầu tổ chức doanh nghiệp (8) Ghi chức danh người đại diện theo pháp luật công ty TNHH thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh người đứng đầu tổ chức doanh nghiệp (9) Ghi rõ lý theo trường hợp cụ thể: Có vi phạm quy định pháp luật thẩm quyền, thủ tục ban hành; ban hành định xử phạt vi phạm hành trường hợp quy định điểm a, b, c d khoản Điều 65 Luật xửvi phạm hành chính; giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành quy định khoản 10 Điều 12 Luật xửvi phạm hành chính; có định khởi tố vụ án quan tiến hành tố tụng vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm theo quy định khoản Điều 62 Luật xửvi phạm hành chính; định giải khiếu nại người quan có thẩm quyền giải khiếu nại ban hành dẫn đến việc thay đổi cứ, nội dung định xửvi phạm hành chính; Có sai sót nội dung áp dụng quy định pháp luật xửvi phạm hành làm thay đổi nội dung định; định giải khiếu nại người quan có thẩm quyền giải khiếu nại ban hành dẫn đến việc thay đổi cứ, nội dung định xửvi phạm hành (10) bỏ Ghi cụ thể nội dung, điều, khoản định xử phạt vi phạm hành bị hủy (11) Ghi họ tên cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm (12) Ghi họ tên cá nhân/tên tổ chức vi phạm (13) Ghi họ tên cá nhân/tên tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định Mẫu quyết định số 02 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 1 TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /QĐ-CC 2 …… , ngày … tháng … năm … QUYẾT ĐỊNH Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Căn cứ Pháp lệnh Xửvi phạm hành chính; Để đảm bảo thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số …………………… ngày … tháng … năm ……… của Tôi 3 : ………………………………………….; Chức vụ: Đơn vị: . QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ………… ngày … tháng … năm …… của ……………. về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đối với: Ông (bà)/tổ chức 4 : . ; Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): . Địa chỉ: . . Giấy chứng minh nhân dân số:/Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh: Cấp ngày: ……………………………………… Tại: Biện pháp cưỡng chế 5 : Điều 2. Ông (bà)/tổ chức …………………………. phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này và chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm ……… Quyết định này gồm ………… trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang. Quyết định này được gửi cho: 1. Ông (bà)/tổ chức ………………………… để thực hiện. 2. …………………………………………… để . 6 . 3. …………………………………………… để . 7 . NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) ____________ 1 Nếu quyết định cưỡng chế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương …, huyện, thành phố thuộc tỉnh …, xã … mà không cần ghi cơ quan chủ quản. 2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh. 3 Họ tên người ra quyết định cưỡng chế. 4 Nếu là tổ chức thì ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm. 5 Ghi cụ thể biện pháp cưỡng chế, số tiền cưỡng chế hoặc các biện pháp khắc phục phải thực hiện. 6 Nếu biện pháp cưỡng chế là khấu trừ lương hoặc một phần thu nhập; khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng thì quyết định được gửi cho cơ quan, tổ chức nơi cá nhân làm việc hoặc ngân hàng để phối hợp thực hiện. 7 Nếu biện pháp cưỡng chế là kê biên tài sản hoặc các biện pháp cưỡng chế khác để thực hiện tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra thì quyết định được gửi cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện việc cưỡng chế để phối hợp thực hiện. Mẫu QĐ5 BỘ TÀI CHÍNH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số: /QĐ-UBCK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày……tháng……năm QUYẾT ĐỊNH Huỷ quyết định xử phạt vi phạm hành chính CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Pháp lệnh Xửvi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xửvi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Căn cứ…………………………………………………………………… …; Căn cứ hồ sơ vụ việc, xét hành vi vi phạm của ông (bà)/tổ chức …………… ……….………………………………………………… ………………… QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán số………ngày….tháng… năm…….của… Đối với ông (bà)/tổ chức…… …………………… ……………………………… Quốc tịch………………………………………………………………… ……… Địa chỉ………………………………………………………………………… ……… Giấy CMND/Hộ chiếu số……………Ngày cấp……………Nơi cấp …….…….… Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này được gửi tới ông (bà)/tổ chức:……………….………….để thực hiện việc hoàn trả tiền phạt vi phạm hành chính theo quy định. Điều 3. Các ông (bà)/đơn vị …………………………………… có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3……… ….; - ……………………….; - Lưu:………………… QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Mẫu QĐ4 BỘ TÀI CHÍNH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số: /QĐ-UBCK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày……tháng……năm ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NH QUYẾT ĐỊNH Huỷ quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Điều 35, Điều 42 Luật Khiếu nại, tố cáo; Căn cứ …………………………… …………………………………………… ; Xét thấy cần thiết phải thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Huỷ Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán số ngày tháng năm do………… … ban hành. Điều 2. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán số … ngày ……tháng…….năm………của ……………. …… có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định này. Điều 3. Ông (bà)/đơn vị ……….…………………………….……………….và ông (bà)/tổ chức……… có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3……bản; - ; - Lưu……………bản. QUYỀN HẠN. CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Mẫu số 22 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-HQĐTĐC A 1 ……… , ngày ……. tháng …… năm …… QUYẾT ĐỊNH Hủy quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, thẩm mỹ và trang thiết bị y tế Căn cứ Điều 35, Điều 42 Luật Khiếu nại, tố cáo; Căn cứ Quyết định số …… ngày ……… tháng …… năm do Căn cứ Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang trí thiết bị y tế số ………… ngày … tháng … năm do Xét cần thiết phải thi hành quyết định hành chính xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; Tôi: …………………………………………… 2 Chức vụ Đơn vị: QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Hủy Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế số ……. ngày …… tháng … năm ………. do …………. ban hành. Điều 2. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế số ngày tháng năm của có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định này. Điều 3. Các ông (bà) ……………………………… và ông (bà)…………………. có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như Điều 3; - ……………… - Lưu …………. NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) ____________ 1. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh. 2. Ghi rõ họ tên người ra quyết định. ... khoản Điều Quyết định xử phạt vi phạm hành số ./QĐ-XPVPHC b) Hủy bỏ Điều Quyết định xử phạt vi phạm hành số ………… /QĐ-XPVPHC c) Hủy bỏ ……… Quyết định xử phạt vi phạm hành số... _ * Mẫu sử dụng để hủy bỏ phần/toàn nội dung định xử phạt vi phạm hành quy định khoản Điều 18 Luật xử lý vi phạm hành (1) Ghi tên quan người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành quan cấp... bộ> (5) Quyết định xử phạt vi phạm hành số /QĐ-XPVPHC ngày của(6) (9): Nội dung bị hủy bỏ phần Quyết định xử phạt vi phạm hành số /QĐ-XPVPHC ngày … /……/………của(6) (10) : a) Hủy bỏ khoản
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay