Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 09:32

Mẫu quyết định số 09TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH_________Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________________________________________________________________ A 2 , ngày tháng . năm Số : /QĐ-KPHQQUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH GÂY RA TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ÁP DỤNG XỬ PHẠT VỀ 3___ Căn cứ Điều 4 Pháp lệnh Xửvi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;Căn cứ Điều Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 5 ;Vì 6 nên không áp dụng xử phạt vi phạm hành chính;Để khắc phục triệt để hậu quả do vi phạm hành chính gây ra,Tôi, 7; Chức vụ: ;Đơn vị ,QUYẾT ĐỊNH :1 Nếu Quyết định khắc phục hậu quả của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương , huyện, thành phố thuộc tỉnh , xã mà không cần ghi cơ quan chủ quản.2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.3 Ghi lĩnh vực quản lý nhà nước.4 Nếu Quyết định khắc phục hậu quả trong trường hợp hết thời hiệu thì ghi căn cứ vào Điều 10, nếu trong trường hợp hết thời hạn ra Quyết định xử phạt thì ghi căn cứ vào Điều 56 của Pháp lệnh Xửvi phạm hành chính.5 Ghi cụ thể điều, khoản của Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước (theo chú thích số 3).6 Ghi rõ lý do không xử phạt.7 Họ tên người ra Quyết định xử phạt.Điều 1. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính đối với Ông (bà)/tổ chức 8: ;Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ;Địa chỉ: ;Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD ; Cấp ngày tại ;Lý do:- Đã có hành vi vi phạm hành chính: 9 Quy định tại điểm khoản Điều của 10.Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm: .Lý do không xử phạt vi phạm hành chính: .Hậu quả cần khắc phục là:Biện pháp để khắc phục hậu quả là:Điều 2. Ông (bà)/tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định là ngày tháng năm trừ trường hợp 11. Quá thời hạn này, nếu Ông (bà)/tổ chức cố tình không chấp hành thì bị cưỡng chế thi CƠ QUAN (1) - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc (2) …………., ngày … tháng … năm…… QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành theo thủ tục xử phạt không lập biên bản* QUYẾT ĐỊNH: Điều : Điề NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ tên) XPHC-BQP-MQĐ 08 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …/QĐ-XPHC … (2) , ngày … tháng … năm … QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục đơn giản Căn cứ Pháp lệnh Xửvi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xửvi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Căn cứ (3) ; Xét hành vi vi phạm hành chính do: (4) thực hiện; Tôi: …………………………………………….Cấp bậc: Chức vụ: ……………………………………….Đơn vị: QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục đơn giản đối với: Ông (Bà)/tổ chức: ……………………………… Quốc tịch: Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: Địa chỉ: Giấy CMND hoặc hộ chiếu/QĐ thành lập hoặc ĐKKD số: Cấp ngày: ……………………………. Nơi cấp: Với các hình thức sau: 1. Hình thức xử phạt chính: ……………………… Mức phạt: . (5) 2. Hình thức xử phạt bổ sung: 3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Lý do: Đã có hành vi vi phạm hành chính …………………………………… quy định tại . (6) Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm …. Điều 3. Quyết định này được giao cho: 1. Ông (Bà)/tổ chức …………………………………………………để chấp hành. Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nhận được Quyết định, cá nhân/tổ chức bị xử phạt phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Số tiền phạt có thể nộp tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt hoặc nộp tại Kho bạc Nhà nước (7) ……………………… Nếu quá thời hạn trên mà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành. Ông (Bà)/tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật. 2. Kho bạc Nhà nước ……………………………… để thu tiền phạt. 3. (8) ……………………………………… để tổ chức thực hiện Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: Hồ sơ. NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (ký tên, ghi rõ cấp bậc, họ tên) ____________ (1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị. (2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (3) Ghi điều của nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính. (4) Ghi rõ họ tên người/tổ chức vi phạm. (5) Ghi rõ tổng số tiền phạt. (6) Ghi tóm tắt hành vi vi phạm; điểm, khoản, điều của nghị định quy Mẫu quyết định số 07 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN( 1 ) TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ……./QĐ-KPHQ … ( 2 ) ………., ngày … tháng … năm …. QUYẾT ĐỊNH Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa Căn cứ Pháp lệnh Xửvi phạm hành chính năm 2002 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2008; Căn cứ Nghị định số /2011/NĐ-CP ngày / /2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính ( 3 ) số ………/BB-VPHC do ……………… lập hồi … giờ … ngày … tháng … năm …………… tại ; Để khắc phục triệt để hậu quả do vi phạm hành chính gây ra; Tôi ( 4 ): ……………………………. Cấp bậc/chức vụ: Đơn vị: QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính đối với: Ông (bà)/tổ chức ( 5 ): Địa chỉ: Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): Năm sinh ( 6 ): …… Số CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD: Ngày cấp: … /… / ………… Nơi cấp: Lý do: đã có hành vi vi phạm hành chính ( 7 ): Quy định tại điểm … khoản … Điều ……… của Nghị định số /2011/NĐ-CP. Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm (nếu có): Lý do không áp dụng hình thức xử phạt ( 8 ): Biện pháp để khắc phục hậu quả bao gồm ( 9 ): Điều 2. Ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày được giao Quyết định là ngày ……tháng …… năm ……… trừ trường hợp ( 10 ) …………………… Quá thời hạn nêu trên, nếu không tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ……… tháng ……… năm … ( 11 ) …… và được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau, 01 bản giao cho người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm, 01 bản lưu hồ sơ cơ quan xửvi phạm hành chính. Quyết định này gồm …………. trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang. NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) ____________ 1 Nếu Quyết định khắc phục hậu quả của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương …, huyện, thành phố thuộc tỉnh , xã … mà không cần ghi cơ quan chủ quản. 2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh. 3 Nếu có biên bản vi phạm hành chính, ghi cụ thể số ký hiệu, ngày lập, người lập biên bản. 4 Họ tên người ra Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. 5 Ghi họ tên người/đại diện tổ chức vi phạm. 6 Đối với cá nhân vi phạm. 7 Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi. 8 Ghi rõ lý do không áp dụng hình Mẫu quyết định số 07 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN( 1 ) TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ……./QĐ-KPHQ … ( 2 ) ………., ngày … tháng … năm …. QUYẾT ĐỊNH Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa Căn cứ Pháp lệnh Xửvi phạm hành chính năm 2002 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2008; Căn cứ Nghị định số /2011/NĐ-CP ngày / /2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính ( 3 ) số ………/BB-VPHC do ……………… lập hồi … giờ … ngày … tháng … năm …………… tại ; Để khắc phục triệt để hậu quả do vi phạm hành chính gây ra; Tôi ( 4 ): ……………………………. Cấp bậc/chức vụ: Đơn vị: QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính đối với: Ông (bà)/tổ chức ( 5 ): Địa chỉ: Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): Năm sinh ( 6 ): …… Số CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD: Ngày cấp: … /… / ………… Nơi cấp: Lý do: đã có hành vi vi phạm hành chính ( 7 ): Quy định tại điểm … khoản … Điều ……… của Nghị định số /2011/NĐ-CP. Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm (nếu có): Lý do không áp dụng hình thức xử phạt ( 8 ): Biện pháp để khắc phục hậu quả bao gồm ( 9 ): Điều 2. Ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày được giao Quyết định là ngày ……tháng …… năm ……… trừ trường hợp ( 10 ) …………………… Quá thời hạn nêu trên, nếu không tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ……… tháng ……… năm … ( 11 ) …… và được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau, 01 bản giao cho người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm, 01 bản lưu hồ sơ cơ quan xửvi phạm hành chính. Quyết định này gồm …………. trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang. NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) ____________ 1 Nếu Quyết định khắc phục hậu quả của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương …, huyện, thành phố thuộc tỉnh , xã … mà không cần ghi cơ quan chủ quản. 2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh. 3 Nếu có biên bản vi phạm hành chính, ghi cụ thể số ký hiệu, ngày lập, người lập biên bản. 4 Họ tên người ra Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. 5 Ghi họ tên người/đại diện tổ chức vi phạm. 6 Đối với cá nhân vi phạm. 7 Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi. 8 Ghi rõ lý do không áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính. 9 Ghi cụ thể từng biện pháp ……………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM …………………… . Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ……./ ----------- … , ngày … tháng … năm … QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ TANG VẬT PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH - Căn cứ Điều 41, Pháp lệnh xửvi phạm hành chính ngày 6-7-1995. - Căn cứ biên bản vi phạm hành chính lập ngày … tháng … năm … - Tôi: ……………………………… Chức vụ: ……………………………………………………………………… . Đơn vị : …………………………………………………………………………………………………………………… . QUYẾT ĐỊNH Tạm giữ tang vật, phương tiện của cá nhân (hoặc tổ chức) vi phạm hành chính. Họ tên người (hay tổ chức vi phạm): ……………………………………………………………………………………. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (hoặc địa chỉ nơi cơ quan công tác): ………………………………………… . Dân tộc: ………………………………… Quốc tịch: ………………………………………………………………… CMND (hộ chiếu) số: ………………… Ngày cấp: …………………………………………………………………… Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………………………………… Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tạm giữ gồm có: (số lượng, trọng lượng) từng loại tang vật: …… ……………………………………………………………………………………………………………………………… . - Tình trạng tang vật, phương tiện vi phạm (có biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện kèm theo). Giao cho Ông (Bà): ………………………………… có trách nhiệm bảo quản tại: ……………………………… Hạn Ông (Bà) đến ngày …………………………… để giải quyết. Quyết định này được thành lập thành 2 bản giao cho (cá nhân hoặc đại diện tổ chức) sử dụng tang vật, phương tiện 1 bản. NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH Mẫu QĐ-31 …………….(1) ……………………… - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: ……… /QĐ-(2) (3), ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH Tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng hành nghề theo thủ tục hành …………………………………….(4) Căn Điều 119 Điều 125 Luật xửvi phạm hành số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Xét cần phải áp dụng biện pháp tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành lĩnh vực hải quan để (5) , Tôi Chức vụ: Đơn vị: QUYẾT ĐỊNH: Điều Tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng hành nghề vi phạm hành của: Ông (bà)/Tổ chức:(6) Năm sinh Quốc tịch Địa chỉ: Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động: Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ cước số: Ngày cấp Nơi cấp Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số: Ngày cấp Nơi cấp Những tài liệu, tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng hành nghề vi phạm hành hải quan sau bị tạm giữ(7): STT Tên tài liệu, tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng hành nghề bị tạm giữ Đơn vị tính Số lượng, khối lượng, trọng lượng Đặc điểm, chủng loại, Ghi nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng hành nghề Điều Thời hạn tạm giữ tính từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm (8) Địa điểm tạm giữ: Điều Việc tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng hành nghề vi phạm hành lập biên (kèm theo Quyết định này) Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, giao cho: Ông (bà)/Tổ chức để chấp hành Ông (bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại khởi kiện hành Quyết định theo quy định pháp luật Gửi (9) ; Gửi ; Nơi nhận: - Như Điều ………… bản; - ………………………… bản; - Lưu: …………………….bản NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên đóng dấu) (1) Dòng ghi tên quan chủ quản cấp trực tiếp, dòng ghi tên quan định; (2) Ghi chữ viết tắt tên quan ban hành Quyết định; (3) Ghi địa danh hành chính; (4) Ghi thẩm quyền ban hành định; (5) Ghi rõ lý tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành theo quy định khoản Điều 125 Luật xửvi phạm hành Điều 90 Luật quản lý thuế (như xác minh tình tiết làm rõ định xử phạt ngăn chặn hành vi vi phạm, ); (6) Ghi tên cá nhân, tổ chức có tang vật, phương tiện vi phạm hành bị tạm giữ; (7) Nếu tang vật, phương tiện vi phạm hành nhiều lập bảng thống kê mẫu đính kèm Quyết định; danh mục phải có đầy đủ chữ ký người có tên biên này; ghi rõ tang vật, phương tiện phải niêm phong (8) Ghi thời hạn tạm giữ theo quy định Điều 125 Luật xửvi phạm hành 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; ...Điề NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản, Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản, Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay