Mẫu sổ đăng ký nuôi con nuôi

6 12 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 09:31

Mẫu TP/CN-2011/SĐK CỘNG HOÀ XÃ H HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Tên quan đăng nuôi nuôi phải ghi rõ trang bìa sổ: h Trường hợp đăng nuôi nuôi Uỷ ban nhân dân cấp xã, phải ghi đầy đủ tên cấp + Đối với trường hợp đăng lại việc nuôi nuôi, ghi số Giấy chứng nhận nuôi nuôi (đối với đăng lại việc nuôi nuôi nước) số Quyết định việc cho trẻ em Việt Nam làm nuôi nước (đối với đăng lại việc nuôi nuôi có yếu tố nước ngoài) ngày, tháng, năm đăng lại; + Đối với trường hợp ghi việc nuôi nuôi đăng quan có thẩm quyền nước ngoài, ghi số Quyết định/bản án/văn cho nhận nuôi quan có thẩm quyền nước ngày, ô Khi sử dụng hết Sổ, cán làm công tác đăng nuôi nuôi phải ghi rõ vào trang cuối tổng số trang viết tổng số vụ việc nuôi nuôi đăng ký, đại diện có thẩm quyền quan đăng nuôi nuôi đóng dấu xác nhận Việc ghi chép, đăng nuôi nuôi nước thực đồng thời vào hai (02) Sổ nhau: 01 lưu Uỷ ban nhân dân cấp xã, 01 chuyển lưu Uỷ ban nhân dân cấp huyện Trường hợp đăng nuôi nuôi Cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài, 01 lưu Cơ quan đại diện, 01 chuyển lưu Bộ Ngoại giao Trường hợp đăng nuôi nuôi có yếu tố nước ngoài, ch Số: Trang số 01 Phần ghi nuôi: Ghi Họ tên: Ngày, tháng, năm sinh: .Giới tính: Nơi sinh: Dân tộc: Quốc tịch: Nơi thường trú: Phần ghi cha, mẹ nuôi: ÔNG BÀ Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc Quốc tịch Nơi thường trú Họ tên Số Giấy CMND/Hộ chiếu Phần ghi bên giao nuôi: Họ tên Ngày, tháng, năm sinh ÔNG BÀ Đơn vị:……………………………………………… Đại chỉ:……………………………………………… Mẫu số: S02b – DN (Ban h nh theo Qà Đ số : 15/2006/ QĐ BTC– Ng y 20/03/2006 cà ủa Bộ Trưởng BTC) SỔ ĐĂNG CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm…………… Chứng từ ghi sổ Số tiền Chứng từ ghi sổ Số tiền Số hiệu Ngày, tháng Số hiệu Ngày, tháng A B 1 A B 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bộ (Sở): Mẫu số S02B-H Đơn vị : SỔ ĐĂNG CHỨNG TỪ GHI SỔ Từ ngày Đến ngày Chứng từ ghi sổ Số tiền Ghi chú Ngày Số CT Kèm theo : chứng từ gốc Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (Áp dụng đối với tài sản là máy bay, ô tô, xe máy, tàu, thuyền, súng săn, súng thể thao) [01] Kỳ tính thuế: Theo từng lần phát sinh  [02] Lần đầu  [03] Bổ sung lần thứ  A. PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KÊ KHAI: [04] Tên người nộp thuế (Chủ sở hữu, sử dụng tài sản): [05] Mã số thuế (nếu có): [06] Địa chỉ: [07] Quận/huyện: [08] Tỉnh/thành phố: [09] Điện thoại: [10] Fax: [11] Email: [12] Đại lý thuế (nếu có) : . [13] Mã số thuế: . [14] Địa chỉ: . [15] Quận/huyện: . [16] Tỉnh/Thành phố: . [17] Điện thoại: . [18] Fax: [19] Email: [20] Hợp đồng đại lý thuế, số: ngày . I- ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN: 1. Loại tài sản ( ô tô, xe máy, tàu thuyền .): 2. Tên hiệu tài sản: 3. Nước sản xuất: 4. Năm sản xuất: 5. Dung tích xi lanh: 6. Trọng tải ( hoặc công suất): 7. Số chỗ ngồi, kể cả chỗ người lái ( đối với phương tiện chở khách): 8. Chất lượng tài sản: 9. Số máy: 10. Số khung: 11. Biển kiểm soát: 12. Số đăng ký: 13. Trị giá tài sản (đồng): ( Viết bằng chữ: ) II- NGUỒN GỐC TÀI SẢN: 1. Tổ chức, cá nhân giao tài sản: 2. Địa chỉ: 3. Thời điểm làm giấy tờ chuyển dịch tài sản: III. TÀI SẢN THUỘC DIỆN KHÔNG PHẢI NỘP HOẶC MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (lý do): IV. GIẤY TỜ CÓ LIÊN QUAN, GỒM: Mẫu số: 02/LPTB (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/ 2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./ B/ THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành cho cơ quan thuế): 1. Trị giá tài sản tính lệ phí trước bạ (đồng): ( Viết bằng chữ: ) 2. Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng): Bằng trị giá tài sản tính LPTB nhân (x) mức thu LPTB (%). Mức thu LPTB được quy định chi tiết cho từng loại tài sản (máy bay, tàu thuyền, ô tô, xe máy các loại) (Viết bằng chữ: .) Nộp theo chương . tiểu mục . 3. Địa điểm nộp: 4. Thời hạn nộp tiền chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày người nộp thuế nhận được thông báo này Quá thời hạn nêu trên mà chủ tài sản chưa nộp vào ngân sách nhà nước thì mỗi ngày chậm nộp bị chịu phạt 0.05% số tiền chậm nộp /ngày. 5. Không thu lệ phí trước bạ (nếu có): Chủ tài sản thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm khoản Điều 3 Nghị định số . ngày của Chính phủ: 6. Miễn nộp lệ phí trước bạ (nếu có): Chủ tài sản thuộc đối tượng được miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm khoản Điều . Nghị định số . ngày . của Chính phủ: ., ngày tháng . năm CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO (Ký tên, ghi rõ họ tên) ( Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu) NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên: Chứng chỉ hành nghề số Ngày . tháng . năm NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Ngày …. tháng …. năm 201 .… Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) C/ PHẦN XỬ LÝ PHẠT CHẬM NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành cho cơ quan thu tiền): 1. Số ngày chậm nộp lệ phí trước bạ: 2. Số tiền phạt chậm nộp lệ phí trước Ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi Mẫu TP/CN-2011/SĐK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ BỘ TƯ PHÁP SỔ ĐĂNG NUÔI CON NUÔI Quyển số: Mở ngày: tháng năm Khoá ngày: tháng năm HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1. Tên cơ quan đăng nuôi con nuôi phải được ghi rõ tại trang bìa của sổ: - Trường hợp đăng nuôi con nuôi tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, thì phải ghi đầy đủ tên 3 cấp hành chính (xã/phường/thị trấn, huyện/quận, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương); - Trường hợp đăng nuôi con nuôi tại Sở Tư pháp, thì ghi Sở Tư pháp và tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; - Trường hợp đăng nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thì ghi tên của Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài (ví dụ, Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại CH Pháp). 2. Sổ phải được viết liên tục theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống; phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối của Sổ. 3. Sổ phải được giữ sạch, không được để nhoè hoặc rách nát. Cán bộ làm công tác đăng nuôi con nuôi phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ Sổ và các giấy tờ khác về nuôi con nuôi; khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao đầy đủ cho người kế nhiệm. 4. Khi đăng việc nuôi con nuôi, cán bộ làm công tác đăng nuôi con nuôi phải tự mình ghi vào Sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xoá, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Nếu có sai sót do ghi chép trong Sổ, thì cán bộ làm công tác đăng nuôi con nuôi phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xoá. Sau khi sửa chữa, phải đóng dấu vào phần đã sửa chữa; phần "Ghi chú" của Sổ phải ghi rõ nội dung đã sửa, họ, tên, chữ của người sửa, ngày, tháng, năm sửa chữa. 5. Số đăng trong Sổ phải được ghi liên tục, bắt đầu từ thời điểm mở sổ đầu năm với số 01 cho đến hết năm. Nếu Sổ được sử dụng tiếp cho năm sau, thì số thứ tự của năm sau cũng phải bắt đầu từ số 01, không được lấy tiếp số thứ tự của năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng số vụ việc nuôi con nuôi đã đăng trong năm, thống kê đầy đủ các trường hợp có sửa chữa do ghi chép sai sót. 6. Số ghi trong biểu mẫu nuôi con nuôi phải tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong Sổ. 7. Khi ghi các mục có trong Sổ, phải lưu ý các điểm sau đây: - Họ, chữ đệm, tên của cha mẹ nuôicon nuôi phải viết bằng chữ in hoa, đủ dấu; - Mục "Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi" của bên giao con nuôi phải ghi rõ là cha mẹ đẻ, ông/bà nội/ngoại hoặc cô/cậu/dì/chú/bác ruột. Trường hợp là trẻ em tại cơ sở nuôi dưỡng, thì ghi rõ tên cơ sở nuôi dưỡng, chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng; - Mục "Giấy chứng nhận/Quyết định " được ghi theo số Giấy chứng nhận nuôi con nuôi (đối với việc nuôi con nuôi trong nước) hoặc số Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và ngày, tháng, năm của các giấy tờ đó. Đồng thời, tuỳ từng trường hợp cụ thể sau đây, mục "Giấy chứng nhận/Quyết định " phải được ghi như sau: + Đối với trường hợp đăng lại việc nuôi con nuôi, thì ghi số Giấy chứng nhận nuôi con nuôi (đối với đăng lại việc nuôi con nuôi trong nước) hoặc số Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (đối với đăng lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài) và ngày, tháng, năm đăng lại; + Đối với trường hợp ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, thì ghi số Quyết định/bản án/văn bản cho nhận con nuôi của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài và ngày, tháng, năm ban hành quyết định đó. - Sau mục "Họ tên, chức vụ người Giấy ... viết tổng số vụ việc nuôi nuôi đăng ký, đại diện có thẩm quyền quan đăng ký nuôi nuôi ký đóng dấu xác nhận Việc ghi chép, đăng ký nuôi nuôi nước thực đồng thời vào hai (02) Sổ nhau: 01 lưu Uỷ ban... nhận nuôi nuôi (đối với đăng ký lại việc nuôi nuôi nước) số Quyết định việc cho trẻ em Việt Nam làm nuôi nước (đối với đăng ký lại việc nuôi nuôi có yếu tố nước ngoài) ngày, tháng, năm đăng ký. .. DỤNG Tên quan đăng ký nuôi nuôi phải ghi rõ trang bìa sổ: h Trường hợp đăng ký nuôi nuôi Uỷ ban nhân dân cấp xã, phải ghi đầy đủ tên cấp + Đối với trường hợp đăng ký lại việc nuôi nuôi, ghi số
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu sổ đăng ký nuôi con nuôi, Mẫu sổ đăng ký nuôi con nuôi, Mẫu sổ đăng ký nuôi con nuôi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay