Bản cam kết thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

3 25 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 09:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XẢ HỘI VÀ NHÂN VĂN Dương Thị Bạch Kim TÁC ĐỘNG CỦA TRUYỀN THỒNG DÂN s ố ĐẾN NHÓM NHŨNG NGƯỜI CHồNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH ( Vùng Đồng bằng sồng Hồng) Chuvên ngành xã hội học Mã s ố : 50109 Đ Ạ ! K c c ' : N ': ‘ " Ị ĩí.UìíGiVuíí i/ii.,,; :* ỳ’ No V , L í / J W ) ị LUẬN ÁN THẠC sĩ KHOA HỌC I NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PTS Mai Quỳnh Nam PTS Vũ Hào Quang HÀ NỘI - 1997 MỤC LỤC MỞ ĐẨU 1. Tính cấ p bách củ a đ ề tà i 2 . Tình h ìn h n gh iê n cứ u 3 . N h iệ m vụ, đ ố i tượ n g và p h ạ m v i n g h iê n c ứ u 4 . P hư ơ n g p h á p n g h iên cứ u CHƯƠNG 1. Cơ SỞ LÝ LUẬN CỦA VỆC NGHIÊN c ứ u s ự TÁC ĐỘNG CỦA TRUYỀN THÔNG DÂN số - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI NHÓM NHŨNG NGƯỜI CHồNG 1. Vai ư ò củ a ư u ỵ ê n thô ng dàn s ố ư o n g v iệ c th ự c h iệ n ch ừ ìh sá ch dẫn s ố - k ế h oạ ch ho á g ia đình 2 . T ru yền th ô ng và m ô h ù ih ừ v ỵ én th ô ng 2.1. Khái niệm 2.2. Mô hình 3 . T ru yền thô ng dân s ố 3.1. Khái niệm và mô hình truyền thông dân số 3.2. Nhóm những người chồng_ đối tượng của truyền thông dán số- kế hoạch hoá gia đình 3.3. Quá trinh chuyển nhận thức thành hành vi 4 . C á c kô n h ừ v y é n th ôn g 4.1. Các kênh truyền thông chính thức 4.2. Các kênh truyền thồng không chính thức CHƯƠNG 2. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN c ứ u /. Đ ặ c đ iể m k in h tế, x ã h ộ i, n hản k hẩ u củ a n hó m n hữ n g n g ư ờ i ch ồ n g 2 . T ả c đ ộ n g củ a c á c k ên h ư u yé n th ô n g v ề ch ín h sá ch D S - K H H G Đ đ ố i v ớ i n h ó m n hữ n g n g ư ờ i c h ồ n g 2.1. Các kênh truyền thông chính thức 2.2. Kênh truyền thông khống chính thức 3 . P h ư ơ n g th ứ c tiế p cậ n tru yền thồ n g 4. N h ậ n th ứ c củ a n h ó m n g ư ờ i c h ồ n g v ề ch ứìh sá ch D S - K H H G Đ th ô n g qua tru y ẻ n th ôn g 4.1. Chuẩn mực về số con và mức độ ưa thích con trai, con gái 4.2. Tuổi kết hôn 4.3. Hiểu biết và sử dụng biện pháp tránh thai 5 . N h u cầ u th ô n g tin v ề dân s ố - k ế h o ạ ch h o á g ia đ ừ ìh KẾT LUẬN TÀI LỆU THAM KHẢO 1. T ín h cấ p th iế t c ủ a đ ê tà i Ở nước ta, việc dân số tăng nhanh đã tác động tiêu cực đến sự phát triển của đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Nhận rõ tinh trạng này, ngay từ đầu những năm sáu mươi Đảng và Nhà nước đã ban hành chính sách dân số nhằm hạn chế mức tăng dán số tự nhiên. Cống tác dân số-kế hoạch hoá gia đình ( DS-KHHGĐ ) được tiến hành ở một số địa phương miền Bắc và triển khai trên phạm vi cả nước sau khi nước nhà hoàn toàn thống nhất. Qua gần 20 năm thực hiện, " tỷ lệ sinh thô của nước ta ( CBR ) từ 39,5 phần nghìn năm 1976 giảm xuốnc 22,3 phần nghìn năm 1994 "[ 2- 10 ]. Song mức sinh như hiện nay vẫn còn là gánh nặng đối với nền kinh tế, gây khó khăn cho việc cải thiện đời sống nhán dán. Chính vi vậv Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã ra Nghị quyết lần thứ IV về chính sách Dán số- Kê' hoạch hoá gia đình và Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Dán số- Kế hoạch hoá gia đình đến năm 2000. Cống lác Dân số- Kế hoạch hoá gia đình thực sự là một bộ phận quan trọng của chién lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế- xã hối hàng đầu của nước ta và là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sổng của từng gia đinh và toàn xâ hội. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là " Thực hiện gia đình ít con, khoe mạnh, tạo điều kiện để cỏ cuộc sống ấm no hanh phúc Mục tiêu cu thổ là " Mỗi gia đình chỉ có một hoặc hai con, đế tới nãm 2000 bĩnh quán tronc toàn 4 xã hội mỗi gia đình ( mỗi cặp vợ chồng ) cố hai con, tiến tói ổn định quy mô dân số vào giữa thế kỷ XXI "Ị 3- 149 ]. Đ ể đạt được những mục tiêu đặt ra, Chiến lược đề ra một hệ thống giải pháp như lãnh đạo và tổ chức; thông tin-giáo dục- truvền thông; dịch vụ KHHGĐ; chính sách-chế độ; tài chính-hậu cần trong đó thống tin-giáo dục- truyền thông ( TGT ) là giải pháp cơ bản. TGT phổ biến rộng rãi chính sách dân số, thực VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MS: Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đơn vi: (1) Số: /CK-DS (2) BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH (Dùng cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, cán chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động có hưởng lương) Tên là: Sinh ngày tháng năm Chỗ nay: Chức vụ, quan công tác: Hiện tại, (3) Tôi tự nguyện cam kết với thủ trưởng quan (đơn vị) không sinh thứ trở lên thực nghiêm sách Dân số – KHHGĐ Đảng Nhà nước Nếu vi phạm, xin chịu trách nhiệm chấp nhận hình thức xử lý kỷ luật theo quy định bị khiển trách, làm đơn rút tên khỏi chức danh lãnh đạo (nếu có chức vụ); thuyên chuyển vị trí công tác khác; không đưa vào xem xét quy hoạch bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo năm kể từ ngày vi phạm, có quy hoạch xem xét đưa khỏi chức danh quy hoạch tại; không xem xét thi nâng ngạch, chuyển ngạch, không xét nâng bậc lương năm kể từ ngày vi phạm ………… ngày tháng năm 20 (4) THỦ TRƯỞNG NGƯỜI KÝ CAM KẾT (Cơ quan, đơn vị) (Ký, ghi rõ họ tên) Mặt sau mẫu số 1: Hướng dẫn cách ghi (1), (2), (3), (4): (1) Ghi tên quan, đơn vị (2) Số thứ thự ký cam kết quan, đơn vị (3) Nếu kết hôn ghi kết hôn, cam kết không sinh thứ - Nếu có (hoặc con) ghi rõ (hoặc con), cam kết không sinh thứ - Nếu có con, ghi có con, cam kết không sinh thứ (4) Ghi tên xã, phường, thị trấn nơi quan, đơn vị đóng trụ sở Hướng dẫn tổ chức, vận động, quản lý - Các quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức vận động đối tượng độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt người tuyển dụng, chuyển đến làm việc ký cam kết (nên gắn với Hội nghị CNVCLĐ hàng năm) - Mỗi quan, đơn vị lập sổ theo dõi ký cam kết, Chủ tịch Công đoàn quản lý - Bản cam kết quan, đơn vị giữ - Khi thuyên chuyển công tác lưu vào hồ chuyển đến quan VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Mẫu số 2: Dùng cho đối tượng người dân (Ký cam kết với quyền địa phương) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MS: Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đơn vi: (1) Số: /CK-DS (2) BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH (Dùng cho đối tượng người dân) Chúng gồm: Họ tên vợ: Sinh ngày tháng năm Chỗ nay: Nghề nghiệp: Họ tên chồng: Sinh ngày tháng năm Chỗ nay: Nghề nghiệp: Hiện tại, (3) Chúng tự nguyện cam kết không sinh thứ trở lên thực nghiêm sách Dân số – KHHGĐ Đảng Nhà nước Nếu vi phạm, xin chịu trách nhiệm chấp nhận hình thức xử lý kỷ luật theo quy định, cụ thể: Bị khiển trách phê bình công khai phương tiện thông tin đại chúng địa phương xử lý theo quy định hương ước, quy ước nơi cư trú Không xét danh hiệu Gia đình văn hóa đóng góp khoản kinh phí theo cam kết cho Ban Dân sốKHHGĐ xã, phường, thị trấn có giá trị từ - triệu đồng/1 lần vi phạm CHỦ TỊCH UBND XÃ (Phường, thị trấn) VỢ ………… ngày tháng năm 20 CHỒNG (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (4) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Mặt sau mẫu số 2: Hướng dẫn cách ghi (1), (2), (3), (4): (1) Ghi tên xóm, (bản, làng, khối phố) (2) Số thứ thự ký cam kết xóm (3) Nếu kết hôn ghi kết hôn, cam kết không sinh thứ - Nếu có (hoặc con) ghi rõ (hoặc con), cam kết không sinh thứ - Nếu có con, ghi có con, cam kết không sinh thứ (4) Ghi tên xã (phường, thị trấn) Hướng dẫn tổ chức, vận động, quản lý - Các địa phương, cán chuyên trách, cộng tác viên Dân số-KHHGĐ thường xuyên tổ chức vận động đối tượng độ tuổi sinh đẻ ký cam kết - Mỗi xóm lập sổ theo dõi ký cam kết, cộng tác viên Dân số-KHHGĐ quản lý - Mỗi xã (phường, thị trấn) lập sổ tổng hợp chung toàn xã cán chuyên trách Dân số-KHHGĐ quản lý - Bản cam kết UBND xã giữ CHÍNH SÁCH DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VIỆT NAM Nhóm 9: 1.Lê Thị Thanh 2.Nguyễn Phương Thanh 3.Chu Diệp Thu 4.Đỗ Thị Thu Thủy 5.Đặng Thùy Trang 6.Hồ Quỳnh Trang Mục tiêu sách DS-KHHGĐ Thực gia đình con, khỏe mạnh, chủ động kiểm soát quy mô tăng chất lượng dân số phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến tới ổn định quy mô dân số mực hợp lý để có sống ấm no hạnh phúc  Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình  Nâng cao chất lượng dân số, giải tốt mối quan hệ phân bố dân cư hợp lý với quản lý dân số phát triển nguồn nhân lực, tiến tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, đại hóa, góp phần vào nghiệp phát triển nhanh bền vững đất nước  Nội dung sách DS-KHHGĐ  Nghị số 04-NQ/TW ngày 14/01/1993 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII sách dân số kế hoạch hoá gia đình Nội dung sách DS-KHHGĐ Điều chỉnh Quy mô dân số Mỗi gia đình có hai Thực gia đình con, khoẻ mạnh Phụ nữ sinh độ tuổi từ 22 đến 34, khoảng cách lần sinh 3-5 năm, cặp vợ chồng có từ đến lựa chọn, sử dụng biện pháp tránh thai theo nguyện vọng Nội dung sách DS-KHHGĐ Khuyến khích sử dụng biện pháp tránh thai Giảm nạo, phá thai Điều chỉnh cấu dân số Giảm cân giới tính sinh Bảo vệ dân tộc thiểu số Nội dung sách DSKHHGĐ Phân bố dân cư  Nâng cao chất lượng dân số  Kiểm tra sức khỏe di truyền sức khỏe trước kết hôn  10 Tuyên truyền, vận động, giáo dục dân số  11 Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ SKSS, KHHGĐ  Thực trạng thực sách DS-KHHGĐ Quy mô gia đình có ngày rộng rãi  Số trung bình phụ nữ đội tuổi sinh đẻ giảm mạnh từ 3,8 (năm 1990) xuống 2,2 (năm 2000) đến đạt tiệm cận mức sinh thay (mỗi cặp vợ chồng có khoảng 2,1 con); tỉ lệ phát triển dân số giảm tương ứng từ 2% xuống 1,25%  Thực trạng thực sách DS-KHHGĐ  Những năm gần đây, đặc biệt từ năm 2003, tình hình dân số có diễn biến phức tạp, mức sinh tỉ lệ sinh thứ ba tăng trở lại, cán bộ, đảng viên, làm ảnh hưởng tiêu cực đến phong trào thực sách dân số kế hoạch hóa gia đình Năm 2007, tỉ lệ sinh thứ ba tăng nhiều so với năm 2006, nhiều tiêu thực biện pháp tránh thai đạt kết thấp Quý I năm 2008, số trẻ sinh tăng 7,2%, tỉ lệ sinh thứ ba tăng 17,3% so với kỳ năm 2007, kết thực biện pháp tránh thai giảm nhiều so với kế hoạch Nguyên nhân yếu Cấp ủy đảng quyền cấp có tư tưởng chủ quan, thỏa mãn, buông lỏng lãnh đạo  Hệ thống tổ chức làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm qua có nhiều thay đổi, không ổn định  Các cấp, ngành chưa xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu, vi phạm sách dân số - kế hoạch hóa gia đình  Một phận nhân dân, có cán bộ, đảng viên cho rằng, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình kết thúc, dẫn tới việc coi nhẹ công tác  Giải pháp hoàn thiện sách dân số KKHGĐ Hoàn thiện hệ thống sách rõ ràng tránh bị hiểu lầm  Tăng cường tuyên truyền, đa dạng hóa sản phẩm truyền thông  Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực KKHGĐ địa phương  Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS  LỜI NÓI ĐẦU “Dân số ổn định – Xã hội phồn vinh – Gia đình hạnh phúc” Lí chọn đề tài Xuất phát điểm kinh tế Việt Nam thấp, nước ta lại nước đông dân với tốc độ tăng dân số vào loại cao giới Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX rõ: Điều kiện tiên để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội đất nước ổn định dân số, lao động nhằm hoàn thành công Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước bước lên chủ nghĩa xã hội Cùng với nhân dân nước, Đảng bộ, quyền nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân đạt thành tựu đáng kể Những năm qua, cấp ủy Đảng, quyền coi trọng công tác truyền thông, xem giải pháp tích cực nhằm tạo chuyển biến nhận thức cho người dân Từ đó, có định thực hành vi có lợi cho sức khỏe sinh sản (SKSS) thân, gia đình xã hội Xác định tầm quan trọng ấy, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông dân số đến với người dân Thời gian gần tìm hiểu phương tiện thông tin đại chúng, nhận thấy vấn đề dân số mang tính thời vừa cấp bách vừa lâu dài có ảnh hưởng sâu sắc tới trình phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Do cần thiết sớm phải có xem xét, đánh giá trung thực khoa học vấn đề từ đưa giải pháp cụ thể nhằm phát huy thành tựu đạt bước giải vấn đề tồn đọng đề tạo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Xuất phát từ mục đích ý nghĩa to lớn ấy, sách dân số - kế hoạch gia đình cần phải quan tâm, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Nhằm góp phần nhận thức đắn vấn đề này, người viết lựa chọn đề tài: Nhân dân Vĩnh Phúc với sách dân số- kế hoạch hóa gia đình từ 2009 đến làm tiểu luận Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu tiểu luận cách thức, mức độ, thói quen nhu cầu tiếp nhận chủ trương, sách, luật pháp, chiến lược Đảng Nhà nước ta ban hành nhằm quan tâm toàn diện đến vấn đề dân số - kế hoạch hoá gia đình nhóm công chúng sinh sống tỉnh Vĩnh Phúc Một số khái niệm sử dụng tiểu luận a Truyền thông Truyền thông (communication) trình làm gia tăng tương đồng chia sẻ người tham gia, sở hành vi gửi nhận thông điệp (message) b Truyền thông đại chúng Truyền thông đại chúng (mass communication) hiểu trình truyền đạt thông tin cách rộng rãi đến người xã hội thông qua phương tiện truyền thông đại chúng (mass media) Từ cách hiểu thấy truyền thông đại chúng trình xã hội phụ thuộc chặt chẽ vào phương tiện kỹ thuật, hay gọi kênh (channel) c Công chúng Công chúng (audience) hiểu đối tượng phương tiện truyền thông đại chúng, trình xã hội truyền thông đại chúng (mass communication) Công chúng phân tán mặt không gian điều nghĩa công chúng hoàn toàn cô lập nhau, rời rạc Công chúng khối người đồng dạng mà ngược lại thực thể phức tạp, bao gồm nhiều nhóm, nhiều giới, nhiều tầng lớp giai cấp xã hội khác với đặc trưng đa dạng quyền lợi dị biệt nhiều mâu thuẫn d Công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình Dân số quốc gia địa phương thật có liên quan mật thiết đến phát triển quốc gia, địa phương có ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống người dân Kế hoạch hóa gia đình biện pháp giúp giải vấn đề dân số nâng cao chất lượng sống Kế hoạch hóa gia đình mục đích hạn chế gia tăng dân số nhằm Tiểu luận: Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình Nhà nước ta, thực trạng giải pháp LỜI MỞ ĐẦU “Dân số ổn định – Xã hội phồn vinh – Gia đình hạnh phúc” Chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) xác định phận quan trọng Chiến lược phát triển đất nước, vấn đề kinh tế xã hội hàng đầu quốc gia Thực tốt sách dân số - kế hoạch hoá gia đình giải pháp để nâng cao chất lượng sống người, gia đình toàn xã hội Trong năm qua, Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều chủ trương, sách, luật pháp, chiến lược nhằm quan tâm toàn diện đến vấn đề dân số - kế hoạch hoá gia đình Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình Bộ, ngành liên quan ban hành nhiều thông tư liên tịch, văn hướng dẫn để thực có hiệu chủ trương, sách Đảng vàluật pháp Nhà nước sách Ngày 14/01/1993 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VI,Đảng ta ban hành Nghị số 04 sách dân số kế hoạch hoá gia đình (gọi tắt Nghị TW khoá VII), văn có tính chất quan trọng, làm tiền đề cho sách dân số - kế hoạch hoá gia đình sau Đảng Nhà nước Quán triệt thực chủ trương, sách Đảng; pháp luật Nhà nước, qua 15 năm thực Nghị TW 04 khoá VII, với đạo sâu sát cấp uỷ đảng, quyền, tham gia tích cực Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể hưởng ứng mạnh mẽ nhân dân, sách dân số - kế hoạch hoá gia đình thực vào sống đạt nhữngkết quan trọng: nhận thức toàn xã hội có bướcchuyển rõ rệt, quy mô gia đình có hai chấp hành ngày rộng rãi; tốc độ gia tăng dân số khống chế, số trung bình phụ nữ độ tuổi sinh đẻ giảm từ 3,5 năm 1992 xuống 2,28 năm 2002, tỷ lệ tăng dân số giảm tương ứng từ 2% 1,32% Kết từ sách dân số - kế hoạch hoá gia đình góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập bình quân đầu người hàng năm, xoá đói, giảm nghèo nâng cao mức sống nhân dân Với thành tựu sách dân số - kế hoạch hoá gia đình, năm 1999, Việt Nam nhận giải thưởng Dân số Liên hợp quốc Tuy nhiên, từ sau năm 2000 kết thực sách dân số - kế hoạch hoá gia đình chững lại giảm sút Từ Pháp lệnh Dân số đời năm 2003, hai năm 2003 2004, tỷ lệ phát triển dân số, tỷ lệ sinh thứ ba tăng mạnh trở lại Đặc biệt tình trạng cán bộ, đảng viên sinh thứ ba trở lên tăng nhiều hầu hết địa phương, gây tác động tiêu cực đến phong trào nhân dân thực kế hoạch hoá gia đình Tình hình làm chậm thời gian đạt mức sinh thay (trung bình cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ có con) Nguyên nhân chủ yếu tình hình chưa nhận thức đầy đủ tính chất khó khăn, phức tạp lâu dài sách bối cảnh kinh tế, văn hoá xã hội đất nước, dẫn đến chủ quan, thoả mãn với kết đạt ban đầu, buông lõng lãnh đạo, đạo Tổ chức máy cán làm sách dân số - kế hoạch hoá gia đình thiếu ổn định, tải, quản lý hiệu quả, việc ban hành Pháp lệnh Dân số sách liên quan thiếu chặt chẽ Trong hoàn cảnh kinh tế - xã hội nước ta chưa phát triển, tình trạng đói nghèo nhiều, tài nguyên thiên nhiên hạn hẹp, quy mô dân số lớn với 85 triệu 1 A MỞ ĐẦU Hiện vấn đề dân số mối quan tâm nhiều Quốc gia Thế giới thực tế trở thành vấn đề có tính toàn cầu, gia tăng dân số nhanh nguyên nhân tạo sức ép cho phát triển kinh tế - xã hội, kìm hãm phát triển đất nước Công tác dân sốKế hoạch hoá gia đình đảng nhà nước quan tâm, coi nhiệm vụ quan trọng chiến lược phát triển đất nước Do Đảng nhà nước ta sớm có chủ trương sách liên quan đến công tác dân số từ năm 1961 giai đoạn xây dựng bảo vệ tổ quốc đến chủ chương sách ngày bổ sung hoàn thiện Đảng ta Khẳng định Nghị Hội nghị Trung ương (khoá VII) " Công tác dân số Kế hoạch hoá gia đình phận quan chiến lược phát triển đất nước, vấn đề kinh tế xã hội hàng đầu đất nước ta yếu tố bản, để nâng cao chất lượng sống gia đình toàn xã hội Sự gia tăng dân số nhanh nguyên nhân quan trọng cản trở tốc độ phát triển kinh tếxã hội, gây khó khăn lớn cho việc cải thiệ n đời sống, hạn chế điều kiện phát triển mặt trí tuệ, văn hoá thể lực giống nòi Nếu xu hướng tiếp tục diễn tương lai không xa đất nước Việt nam đứng trước khó khăn lớn, chí nguy nhiều mặt " Bước vào năm đầu kỷ 21 Thủ tướng phủ phê duyệt chiến lược dân số Việt nam giai đoạn 2001 - 2010 với mục tiêu “Thực gia đình khoẻ mạnh, tiến tới ổn định Quy mô dân số mức hợp lý để có sống ấm no hạnh phúc” cụ thể “ Duy trì việc giảm sinh cách vững để đạt mức sinh thay bình quân toàn quốc vào năm 2005, vùng sâu vùng xa vùng nghèo chậm vào năm 2010” Hiện mục tiêu nước phấn đấu thực đạt số kết định Kết giảm sinh chưa thực vững song thực tế tỷ lệ sinh thứ trở lên giảm chậm cao, thẩm trí tăng trở lại Lý chọn đề tài Dân số những yếu tố định hành đầu cho phát triể n bền vững đất nước Chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) xác định phận quan trọng chiến lược phát triển đất nước, vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu quốc gia Thực tốt sách dân số - kế hoạch hoá gia đình giải pháp để nâng cao chất lượng sống người, gia đình toàn xã hội Trong năm qua, Đảng Nhà nước Việt nam ban hành nhiều chủ trương, sách, luật pháp, chiến lược nhằm quan tâm toàn diện đến vấn đề dân số - kế hoạch hoá gia đình Tổng cục dân số - kế hoạch hoá gia đình Bộ, ngành liên quan ban hành nhiều thông tư liên tịch, văn hướng dẫn để thực có hiệu chủ trương, sách Đảng luật pháp Nhà nước sách Ngày 14/01/1993 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VI, Đảng cộng sản Việt nam ban hành Nghị số 04 sách dân số kế hoạch hoá gia đình (gọi tắt Nghị TW khoá VII), văn có tính chất quan trọng, làm tiền đề cho sách dân số - kế hoạch hoá gia đình sau Đảng Nhà nước Quán triệt thực chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, qua 15 năm thực Nghị TW 04 khoá VII, với đạo sâu sắc cấp uỷ đảng, quyền, tham gia tích cực Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể hưởng ứng mạnh mẽ nhân dân, sách dân số - kế hoạch hoá gia đình thực vào sống đạt nhữngkết quan trọng: nhận thức toàn xã hội có bước chuyển rõ rệt, quy mô gia đình có hai chấp hành ngày rộng rãi; tốc độ gia tăng dân số khống chế, số trung bình phụ nữ độ tuổi sinh đẻ giảm từ 3,5 năm 2000 xuống 2,7 con, tới năm 2013 2,1 con, tỷ lệ tăng dân số giảm tương ứng từ 2% 1,32% Nguyên nhân chủ yếu tình hình chưa nhận thức đầy đủ tính chất khó khăn, phức tạp lâu dài sách bối cảnh kinh tế, văn hoá xã hội đất nước, dẫn đến chủ quan, thoả mãn với kết đạt ban đầu, buông lỏng lãnh đạo, đạo Tổ chức máy cán làm sách dân số - kế hoạch hoá gia đình thiếu ổn định, tải, quản lý kém hiệu quả, việc ban hành Pháp lệnh Dân số sách liên quan thiếu chặt chẽ Trong hoàn cảnh kinh tế - xã hội nước ta chưa phát triển, tình trạng đói nghèo nhiều, tài nguyên thiên nhiên hạn hẹp, quy mô dân số lớn với 85 triệu người (theo kết tổng điều tra Dân số Nhà vào thời điểm tháng 01/4/2009 Tổng cục Thống Kê), mật độ dân số vào hàng cao giới (259 người/km2 vào năm 2009), chất lượng dân số chưa cải thiện đáng kể… Do đó, việc tăng dân số nhanh trở lại phá vỡ thành tựu đạt được, cản trở phát triển kinh tế - xã hội việc nâng cao chất lượng sống nhân dân, làm chậm trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước đặt nước ta trước nguy tụt hậu xa Vì vậy, ... Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đơn vi: (1) Số: /CK-DS (2) BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH (Dùng cho đối tượng người dân) Chúng gồm: Họ tên vợ: Sinh... lý - Các địa phương, cán chuyên trách, cộng tác viên Dân s - KHHGĐ thường xuyên tổ chức vận động đối tượng độ tuổi sinh đẻ ký cam kết - Mỗi xóm lập sổ theo dõi ký cam kết, cộng tác viên Dân s - KHHGĐ... ký cam kết xóm (3) Nếu kết hôn ghi kết hôn, cam kết không sinh thứ - Nếu có (hoặc con) ghi rõ (hoặc con), cam kết không sinh thứ - Nếu có con, ghi có con, cam kết không sinh thứ (4) Ghi tên xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản cam kết thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, Bản cam kết thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, Bản cam kết thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay