CHUYÊN ĐỀ SỬ DỤNG GRAP CHO TIẾT LUYỆN TẬP

18 54 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 09:31

Tôi chỉ trình bày chuyên đề dạy học bằng phương pháp grap. Đây là dạng bài lên lớp được nhiều giáo viên quan tâm nhất. Vậy làm thế nào để thiết kế được bài luyện tập cho thật hiệu quả, học sinh được làm việc nhiều và chiếm lĩnh các kiến thức đã được học một cách có hệ thống, không rời rạc nhưng đồng thời giáo viên cũng không mất quá nhiều công sức mới làm được. CHUYÊN ĐỀ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GRAP CHO BÀI LUYỆN TẬP Giáo viên: Mai Văn Việt ViƯc ®ỉi míi ch¬ng tr×nh vµ SGK ®ßi hái gi¸o viªn (GV) ph¶i ®ỉi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc nh»m tÝch cùc hãa ho¹t ®éng häc tËp cđa häc sinh, t¹o cho c¸c em phong c¸ch häc tËp chđ ®éng, s¸ng t¹o vµ g©y høng thó häc tËp - Gi¸o viªn ph¶i cã mét tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng, thiÕt kÕ bµi häc b»ng ph¬ng ph¸p d¹y häc tỉ hỵp ®ã thiÕt kÕ c¸c ho¹t ®éng cđa thµy sang thiÕt kÕ ho¹t ®éng cđa trß - Gi¸o viªn ph¶i cã mét vèn kiÕn thøc v÷ng, tõ ®ã cã thĨ ¸p dơng linh ho¹t c¸c quy tr×nh, c¸c bíc lªn líp c¸c ho¹t ®éng d¹y häc T«i chØ tr×nh bµy chuyªn ®Ị d¹y häc b»ng ph¬ng ph¸p grap §©y lµ d¹ng bµi lªn líp ®ỵc nhiỊu gi¸o viªn quan t©m nhÊt VËy lµm thÕ nµo ®Ĩ thiÕt kÕ ®ỵc bµi lun tËp cho thËt hiƯu qu¶, häc sinh ®ỵc lµm viƯc nhiỊu vµ chiÕm lÜnh c¸c kiÕn thøc ®· ®ỵc häc mét c¸ch cã hƯ thèng, kh«ng rêi r¹c nhng ®ång thêi gi¸o viªn còng kh«ng mÊt qu¸ nhiỊu c«ng søc míi lµm ®ỵc LËp grap néi dung cđa bµi lªn líp lun tËp Bíc 1: Gi¸o viªn cÇn ph¶i chän läc vµ nªu lªn ®ỵc nh÷ng kiÕn thøc chèt, ®ã lµ hƯ thèng b¶n chÊt nhÊt, c¨n b¶n nhÊt mµ häc sinh bc ph¶i biÕt, nÕu kh«ng cã chóng th× häc sinh kh«ng thĨ suy ®ỵc c¸c kiÕn thøc kh¸c cã liªn quan vµ c¸c kiÕn thøc nµy l¹i gióp cho trß ®µo s©u c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n nhÊt Bíc 2: - Gi¸o viªn ph¶i m· hãa c¸c kiÕn thøc chèt ®ã vµ xÕp chóng vµo c¸c ®Ønh - ViƯc xÕp ®Ønh ph¶i ®¶m b¶o tÝnh logic cđa ph¸t triĨn cđa toµn bé ch¬ng vµ cã chó ý ®Õn t¬ng t¸c cđa thµy vµ trß ë trªn líp Bíc 3: LËp mèi liªn hƯ gi÷a c¸c kiÕn thøc ®ã ViƯc nµy cã thĨ ph¸t huy tÝnh t cđa trß Thùc hiƯn bµi lªn líp lun tËp b»ng ph¬ng ph¸p grap 6.1 X¸c ®Þnh mơc tiªu: Häc sinh cÇn n¾m v÷ng c¸i g× toµn bé hƯ thèng kiÕn thøc, tiÕp cËn vµ vËn dơng c¸c kiÕn thøc ®ã nh thÕ nµo 6.2 Chn bÞ: PhiÕu bµi tËp cã tÝnh hƯ thèng hãa, kh¸i qu¸t hãa gi÷a c¸c kiÕn thøc 6.3: X©y dùng c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: §©y lµ kh©u mÊu chèt, quan träng nhÊt nã phơ thc rÊt nhiỊu vµo tr×nh ®é, n¨ng lùc chuyªn m«n cđa GV vµ kh¶ n¨ng tiÕp cËn cđa tõng ®èi tỵng häc sinh 6.4: Tỉng kÕt, ®¸nh gi¸, híng dÉn ho¹t ®éng ë nhµ ViƯc nµy cã thĨ ®an xen víi c¸c ho¹t ®éng ë c¸c bíc trªn C¸c yªu cÇu vµ quy tr×nh d¹y häc bµi lªn líp lun tËp b»ng ph¬ng ph¸p grap - Hoµn thiƯn hc n©ng cao ë møc cho phÐp ®èi víi häc sinh phỉ th«ng víi phÇn lý thut ®· häc ch¬ng - Th«ng qua c¸c d¹ng bµi tËp ®Ĩ tõ ®ã rót kiÕn thøc c¬ b¶n cïng lo¹i ®Ĩ xÕp vµo cïng ®Ønh cđa grap - VËn dơng lý thut ®Ĩ gi¶i c¸c bµi tËp - Th«ng qua grap lun tËp, rÌn lun cho häc sinh ph¬ng ph¸p häc tËp chđ ®éng, s¸ng t¹o Quy tr×nh x©y dùng grap lªn líp lun tËp - Nghiªn cøu tµi liƯu: Ph¶i hƯ thèng hãa phÇn kiÕn thøc chèt, c¨n b¶n nhÊt - X©y dùng hƯ thèng bµi tËp, mơc ®Ých vµ t¸c dơng cđa tõng lo¹i bµi tËp nµy nh thÕ nµo C¸c c¸ch gi¶i c¸c bµi tËp, c¸ch gi¶i nµo lµ tèi u - Tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng trªn líp cho hµi hßa, phï hỵp víi mơc tiªu cđa bµi lun tËp - KÕt ln néi dung bµi lun tËp vµ ®¸nh gi¸ Bài 1: A hiđrocacbon mạch hở Tỷ khối A so với He 10,5 a) Tìm CTPT, CTCT, gọi tên A? b) Cơng thức chung chất dãy đồng đẳng A? Đặc điểm cấu tạo chung phản ứng hố học đặc trưng chất dãy đồng đẳng này? Bài 2: Viết CTCT gọi tên quốc tế anken có CTPT C5H10? Bài 3: Hồn thành PTPƯ: CH2 = CH2 + HBr → … CH2 = CH – CH3 + HI → … CH3 - CH = CH – CH3 + Br2 → … n CH2 = CH - CH3 → … … → ( - CH2 – CH2 -)n … → CH2 = CH2 + H2 CH3 - CH2 – CH2 – CH3 → CH2 = CH – CH3 + … CH3 – CH2 – OH → CH2 = CH2 + … NH3 A NH3 • Tính bazơ • Tính khử • Tạo phức Nitơ NO HNO3 +H2 Muối amoni • Phi kim • Bền(ĐK thường) Axit mạnh Chất oxi hố mạnh NO2 Muối nitrat • Dễ tan, điện li mạnh • Dễ tan, điện li mạnh • Pư trao đổi ion • Pư trao đổi ion • Dễ bị nhiệtphân huỷ • Dễ bị nhiệtphân huỷ KÕt ln §Ĩ c¶i tiÕn viƯc lªn líp bµi lun tËp cã rÊt nhiỊu c¸ch nhng ®Ĩ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chđ ®éng s¸ng t¹o chiÕm lÜnh, lÜnh héi kiÕn thøc cđa häc sinh th× ph ¬ng ph¸p grap d¹y häc ®Ỉc biƯt mang l¹i hiƯu qu¶ Thay v× lµm viƯc rêi r¹c, kiÕn thøc chiÕm lÜnh cđa häc sinh kh«ng hƯ thèng nh c¸ch thùc hiƯn giê lªn líp th«ng thêng, häc sinh ®· ®ỵc hƯ thèng ho¸ tù tỉng kÕt ®ỵc c¸c chi kiÕn thøc mµ c¸c em ®· ®ỵc häc hoµn bé ch ¬ng Cã nh vËy th× giê lªn líp «n tËp tỉng kÕt míi mang ®óng ý nghÜa cđa nã Xin chân thành cảm ơn ! ... mức cho phép học sinh phổ thông với phần lý thuyết học chơng - Thông qua dạng tập để từ rút kiến thức loại để xếp vào đỉnh grap - Vận dụng lý thuyết để giải tập - Thông qua grap luyện tập, rèn luyện. .. thống tập, mục đích tác dụng loại tập nh Các cách giải tập, cách giải tối u - Tổ chức hoạt động lớp cho hài hòa, phù hợp với mục tiêu luyện tập - Kết luận nội dung luyện tập đánh giá Bi 1: A l... áp dụng linh hoạt quy trình, bớc lên lớp hoạt động dạy học Tôi trình bày chuyên đề dạy học phơng pháp grap Đây dạng lên lớp đợc nhiều giáo viên quan tâm Vậy làm để thiết kế đợc luyện tập cho
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ SỬ DỤNG GRAP CHO TIẾT LUYỆN TẬP, CHUYÊN ĐỀ SỬ DỤNG GRAP CHO TIẾT LUYỆN TẬP, CHUYÊN ĐỀ SỬ DỤNG GRAP CHO TIẾT LUYỆN TẬP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay