Mẫu đơn khởi kiện (có hướng dẫn)

2 26 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 09:02

Mẫu Đơn Khởi Kiện CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________ …. (1) .ngày… tháng… năm ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Kính gửi: Tòa án nhân dân (2) ……………………. Họ và tên người khởi kiện, năm sinh (3) Địa chỉ (thường trú, tạm trú, địa chỉ liên lạc), điện thoại (nếu có) (4) * Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức. Họ và tên người đại diện theo pháp luật hoặc thủ trưởng đơn vị (5) Địa chỉ, điện thoại, Fax của trụ sở chính (6) Địa chỉ, điện thoại, Fax của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện (nếu có) (7) Họ tên, chức vụ đại diện của người khởi kiện (nếu có) (8) Người bị kiện: (Tên của cơ quan nhà nước hoặc chức danh của cán bộ công chức): (9) Địa chỉ, điện thoại (10) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) Họ vàtên: (11) ……………………………………………. Địa chỉ, điện thoại (12) NỘI DUNG KHỞI KIỆN (13) …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Người khởi kiện (Ký tên, ghi rõ họ và tên) Hướng dẫn sử dụng mẫu (1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà nội, ngày… tháng … năm……). (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó. (3) ghi họ và tên, năm sinh người khởi kiện . (4) ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H) (5) ghi họ tên người đại diện hợp pháp theo Pháp luật, hoặc thủ trưởng đơn vị (6) ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H). (8), (9)và (11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3),(5) (7),(10), (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4),(6) (13) - Nêu tóm tắt nội dung quyết định hành chính hay tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính hay quyết định kỷ luật buộc thôi việc cán bộ - công chức; - Nêu ngày tháng năm biết được hay nhận được quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính mà người khởi kiện cho là trái pháp luật. - Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (nếu có); - Kèm theo những văn bản quy phạm pháp luật (nếu có); - Các yêu cầu đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết. - Cam đoan không khiếu nại lên cấp trên trực tiếp của cơ quan nhà nước, người đã ra quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc (1) ĐƠN KHỞI KIỆN Kính gửi: Toà án nhân dân (2)…………………………………………… Họ tên người khởi kiện: (3) Địa chỉ: (4) Họ tên người có quyền lợi ích bảo vệ (nếu có) (5) Địa chỉ: (6) Họ tên người bị kiện: (7) Địa chỉ: (8) Họ tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9) Địa chỉ: (10) Yêu cầu Toà án giải vấn đề sau bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11) Họ tên người làm chứng (nếu có) (12) Địa chỉ: (13) Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14) (Các thông tin khác mà người khởi kiện (3) Nếu người khởi kiện cá nhân, ghi họ tên; người khởi kiện quan, tổ chức, ghi tên quan, tổ chức ghi họ, tên người đại điện hợp pháp quan, tổ chức khởi kiện (4) Nếu người khởi kiện cá nhân, ghi đầy đủ địa nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); người khởi kiện quan, tổ chức, ghi địa trụ sở quan, tổ chức (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H) (5), (7) (9) Ghi tương tự hướng dẫn điểm (3) (6), (8) (10) Ghi tương tự hướng dẫn điểm (4) (11) Nêu cụ thể vấn đề yêu cầu Toà án giải (12) (13) Ghi họ tên, địa nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nơi làm việc, ghi địa nơi người làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ……(1), ngày… tháng …… năm…… ĐƠN KHỞI KIỆN việc Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………… …… Họ tên người khởi kiện: (3)…………………………………………………………… Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………………….…… Họ tên người có quyền lợi ích bảo vệ (nếu có) (5) …………………………… Địa chỉ: (6) ……………………………………………………………………………… Họ tên người bị kiện: (7) …… ………………………………………………….…… Địa chỉ: (8) ………………………………………………………………… …….…… Họ tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…… …….…………… Địa chỉ: (10) ……………………………………………………………………………… NỘI DUNG KHỞI KIỆN Yêu cầu Toà án giải vấn đề sau bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan(11)………………………………………………………….………… … ……… …………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………… …… Yêu cầu Toà án giải vấn đề sau người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11) ………………………………………………………….……………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………… Họ tên người làm chứng (nếu có) (12)…… …… …………………………………… Địa chỉ: (13) ………………………………………….………………………….……… Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14) 1………………………………………………………………………………………… 2………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… (Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải vụ án) (15) …………………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………………………………….……… Người khởi kiện (16) Hướng dẫn sử dụng mẫu (1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày… tháng … năm……) (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải vụ án; Toà án nhân dân cấp huyện, cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), Toà án nhân dân cấp tỉnh, ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) địa Toà án (3) Nếu người khởi kiện cá nhân, ghi họ tên; người khởi kiện quan, tổ chức, ghi tên quan, tổ chức ghi họ, tên người đại điện hợp pháp quan, tổ chức khởi kiện (4) Nếu người khởi kiện cá nhân, ghi đầy đủ địa nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); người khởi kiện quan, tổ chức, ghi địa trụ sở quan, tổ chức (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H) (5), (7) (9) Ghi tương tự hướng dẫn điểm (3) (6), (8) (10) Ghi tương tự hướng dẫn điểm (4) (11) Nêu cụ thể vấn đề yêu cầu Toà án giải bị đơn, người có quyền nghĩa vụ liên quan (12) (13) Ghi họ tên, địa nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nơi làm việc, ghi địa nơi người làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác Công ty B, trụ sở làm việc số …phố…quận…TP Hà Nội) (14) Ghi rõ tên tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có tài liệu phải đánh số thứ tự (ví dụ: tài liệu kèm theo đơn gồm có: hợp đồng mua bán nhà, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …) (15) Ghi thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết xảy tranh chấp đương nước chữa bệnh…) (16) Nếu người khởi kiện cá nhân, phải có chữ ký điểm người khởi kiện đó; quan tổ chức khởi kiện, người đại điện hợp pháp quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu quan, tổ chức CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng … năm … ĐƠN KHỞI KIỆN Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN (nơi nộp đơn) Họ tên người khởi kiện: Sinh năm Hộ thường trú: Chỗ tại: Họ tên người bị kiện: Sinh năm Hộ thường trú: Chỗ tại: Yêu cầu Toà án nhân dân giải vấn đề sau bị đơn: Về quan hệ hôn nhân: Trình bày lý thực mong muốn ly hôn đơn phương Về chung Trình bày thông tin chung có hay chưa? Bao nhiêu chung? Mong muốn nuôi nào? Cấp dưỡng nào? Về tài sản chung, công nợ, công sức, đất nông nghiệp: Có yêu cầu án giải không? Giải nào? Cam kết người ký đơn: Ngoài nội dung yêu cầu khác Rất mong nhận quan tâm giải từ Quý tòa./ Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ NGƯỜI KHỞI KIỆN MỤC LỤC A. LỜI MỞ ĐẦU .2 B. NỘI DUNG 3 1. Nhận thức chung 3 1.1 Thụ lý vụ án dân sự .3 1.1.1 Khái niệm thụ lý vụ án dân sự 3 1.1.2 Đặc điểm thụ lý vụ án dân sự .3 1.1.3 Bản chất của thụ lý vụ án dân sự .3 1.1.4 Ý nghĩa của thụ lý vụ án dân sự .4 1.2 Trả lại đơn khởi kiện vụ án dân sự 4 2. Các quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về thụ lý và trả lại đơn khởi kiện .5 2.1 Quy định về thụ lý vụ án dân sự 5 2.2 Quy định về trả lại đơn khởi kiện vụ án dân sự .6 3. Thực trạng áp dụng pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành trong việc thụ lý và trả lại đơn khởi kiện 8 4. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự 9 4.1 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thụ lý vụ án dân sự 9 4.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về trả lại đơn khởi kiện vụ án dân sự 10 C. KẾT LUẬN 11 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .12 A. LỜI MỞ ĐẦU Để đảm bảo cho Tòa án xét xử đúng VADS cũng như bảo đảm cho đương sự bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của họ trước tòa án, pháp luật đã quy định rất chi tiết các thủ tục giải quyết VADS tại tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. Trong đó, thủ tục giải quyết VADS tại tòa án cấp sơ thẩm được trải qua 5 bước như sau: khởi kiện, thụ lý và trả lại đơn khởi kiện, hòa giải, chuẩn bị xét xử, phiên tòa sơ thẩm. Trong phạm vi bài này, chúng ta cùng đi sâu tìm hiểu các quy định về thụ lý VADS và việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án, cũng như nhận định về những vướng mắc còn tồn đọng trong thời gian qua để tìm ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự. Do trình độ còn hạn chế, lượng tài liệu tham khảo được tiếp cận không nhiều, lại phải tiếp cận với một vấn đề mang tính thực tiễn và lý luận khá phức tạp, nên bài làm của em không thể tránh khỏi những thiếu xót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô để em có thể hoàn thiện được kiến thức của mình. Em xin chân thành cảm ơn! B. NỘI DUNG 1. NHẬN THỨC CHUNG Để hiểu rõ những quy định của pháp luật về thụ lý và trả lại đơn khởi kiện ta cần hiểu thế nào là thụ lý VADS? thế nào là trả lại đơn khởi kiện? cũng như bản chất, ý nghĩa của hoạt động này. 1.1 Thụ lý vụ án dân sự 1.1.1 Khái niệm thụ lý vụ án dân sự Xét về Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Nghị số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc (1), ngày tháng năm ĐƠN KHỞI KIỆN Kính gửi: Toà án nhân dân (2) Họ tên người khởi kiện: (3) Địa chỉ: (4) Họ tên người có quyền lợi ích bảo vệ (nếu có)(5) Địa chỉ: (6) Họ tên người bị kiện: (7) Địa chỉ: (8) Họ tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9) Địa chỉ:(10) Yêu cầu Toà án giải vấn đề sau bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ……(1), ngày… tháng …… năm…… ĐƠN KHỞI KIỆN việc Kính gửi: Toà án nhân dân (2) Họ tên người khởi kiện: (3) Địa chỉ: (4) Họ tên người có quyền lợi ích bảo vệ (nếu có) (5) Địa chỉ: (6) Họ tên người bị kiện: (7) Địa chỉ: (8) Họ tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9) Địa chỉ: (10) NỘI DUNG KHỞI KIỆN Yêu cầu Toà án giải vấn đề sau bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11) Họ tên người làm chứng (nếu có) (12) Địa chỉ: (13) Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14) (Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải vụ án) (15) http://luat247.vn Người khởi kiện (16) Hướng dẫn sử dụng mẫu (1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày… tháng … năm……) (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải vụ án; Toà án nhân dân cấp huyện, cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), Toà án nhân dân cấp tỉnh, ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) địa Toà án (3) Nếu người khởi kiện cá nhân, ghi họ tên; người khởi kiện quan, tổ chức, ghi tên quan, tổ chức ghi họ, tên người đại điện hợp pháp quan, tổ chức khởi kiện (4) Nếu người khởi kiện cá nhân, ghi đầy đủ địa nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); người khởi kiện quan, tổ chức, ghi địa trụ sở quan, tổ chức (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H) (5), (7) (9) Ghi tương tự hướng dẫn điểm (3) (6), (8) (10) Ghi tương tự hướng dẫn điểm (4) (11) Nêu cụ thể vấn đề yêu cầu Toà án giải bị đơn, người có quyền nghĩa vụ liên quan (12) (13) Ghi họ tên, địa nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nơi làm việc, ghi địa nơi người làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác Công ty B, trụ sở làm việc số …phố…quận…TP Hà Nội) (14) Ghi rõ tên tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có tài liệu phải đánh số thứ tự (ví dụ: tài liệu kèm theo đơn gồm có: hợp đồng mua bán nhà, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …) (15) Ghi thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết xảy tranh chấp đương nước chữa bệnh…) (16) Nếu người khởi kiện cá nhân, phải có chữ ký điểm người khởi kiện đó; quan tổ chức khởi kiện, người đại điện hợp pháp quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu quan, tổ chức http://luat247.vn ...(3) Nếu người khởi kiện cá nhân, ghi họ tên; người khởi kiện quan, tổ chức, ghi tên quan, tổ chức ghi họ, tên người đại điện hợp pháp quan, tổ chức khởi kiện (4) Nếu người khởi kiện cá nhân,... M, tỉnh H); người khởi kiện quan, tổ chức, ghi địa trụ sở quan, tổ chức (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H) (5), (7) (9) Ghi tương tự hướng dẫn điểm (3)... LTK, quận HK, thành phố H) (5), (7) (9) Ghi tương tự hướng dẫn điểm (3) (6), (8) (10) Ghi tương tự hướng dẫn điểm (4) (11) Nêu cụ thể vấn đề yêu cầu Toà án giải (12) (13) Ghi họ tên, địa nơi người
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn khởi kiện (có hướng dẫn), Mẫu đơn khởi kiện (có hướng dẫn), Mẫu đơn khởi kiện (có hướng dẫn)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay