Mẫu bảng chi tiết nguồn vốn đầu tư

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 09:02

Cơ quan cấp trên :………………… Mẫu số F02-CĐTĐơn vị chủ đầu :…………………Ban quản lý dự án :……………… (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 của bộ tài chính) CHI TIẾT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯTên nguồn vốn đầu :….Quý…… năm…………….Đơn vị tính:….Tên dự án, công trình hạng mục công trìnhSố dư đầu quýPhát sinh tăng Phát sinh giảmQuý báo cáoLuỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáoLuỹ kế từ khởi côngđến cuối quý báo cáoQuý báo cáoLuỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáoLuỹ kế từ khởi côngđến cuối quý báo cáoSố dư cuối quýA 1 2 3 4 5 6 7 81. Dự án A-Công trình+HMCT+HMCT+…-Công trình+HMCT+HMCT+…2. Dự án B-Công trình+HMCT+HMCT+…-Công trình+HMCT+HMCT+…3. …-…-…Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm …Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)Cơ quan cấp trên: Đơn vị chủ đầu tư: Ban quản lý dự án: CHI TIẾT NGUỒN VỐN ĐẦU Tên nguồn vốn đầu tư: Quý…… năm…………… Đơn vị tính:… Phát sinh tăng Tên dự án, công trình hạng mục công trình A Dự án A -Công trình +HMCT +HMCT +… -Công trình +HMCT +HMCT +… Dự án B -Công trình +HMCT +HMCT +… -Công trình +HMCT +HMCT +… … -… -… Tổng cộng Số dư đầu quý Phát sinh giảm Quý báo cáo Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Luỹ kế từ khởi công đến cuối quý báo cáo Quý báo cáo Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Luỹ kế từ khởi công đến cuối quý báo cáo Số dư cuối quý ., ngày tháng năm Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Cơ quan cấp trên :………………… Mẫu số F02-CĐT Đơn vị chủ đầu :………………… Ban quản lý dự án :……………… CHI TIẾT NGUỒN VỐN ĐẦU Tên nguồn vốn đầu :…. Quý…… năm……………. Đơn vị tính:…. Phát sinh tăng Phát sinh giảm Quý báo cáo Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Luỹ kế từ khởi công đến cuối quý báo cáo Quý báo cáo Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Luỹ kế từ khởi công đến cuối quý báo cáo A 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Dự án A -Công trình +HMCT +HMCT +… -Công trình +HMCT +HMCT +… 2. Dự án B -Công trình +HMCT +HMCT +… -Công trình +HMCT +HMCT +… 3. … -… -… Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2 Cơ quan cấp trên :………………… Mẫu số F02-CĐTĐơn vị chủ đầu :…………………Ban quản lý dự án :……………… CHI TIẾT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯTên nguồn vốn đầu :….Quý…… năm…………….Đơn vị tính:….Phát sinh tăng Phát sinh giảmQuý báo cáoLuỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáoLuỹ kế từ khởi côngđến cuối quý báo cáoQuý báo cáoLuỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáoLuỹ kế từ khởi côngđến cuối quý báo cáoA 1 2 3 4 5 6 7 81. Dự án A-Công trình+HMCT+HMCT+…-Công trình+HMCT+HMCT+…2. Dự án B-Công trình+HMCT+HMCT+…-Công trình+HMCT+HMCT+…3. …-…-…Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm …Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)2Cơ quan cấp trên :………………… Mẫu số F02-CĐTĐơn vị chủ đầu :…………………Ban quản lý dự án :……………… CHI TIẾT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯTên nguồn vốn đầu :….Quý…… năm…………….Đơn vị tính:….Phát sinh tăng Phát sinh giảmQuý báo cáoLuỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáoLuỹ kế từ khởi côngđến cuối quý báo cáoQuý báo cáoLuỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáoLuỹ kế từ khởi côngđến cuối quý báo cáoA 1 2 3 4 5 6 7 81. Dự án A-Công trình+HMCT+HMCT+…-Công trình+HMCT+HMCT+…2. Dự án B-Công trình+HMCT+HMCT+…-Công trình+HMCT+HMCT+…3. …-…-…Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm …Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)2Cơ quan cấp :………………… Đơn vị chủ đầu :………………… Ban quản lý dự án :……………… Mẫu số F02-CĐT (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 tài chính) CHI TIẾT NGUỒN VỐN ĐẦU Tên nguồn vốn đầu :… Quý…… năm…………… Đơn vị tính:… Tên dự án, công trình hạng mục công trình Số dư đầu quý A Phát sinh tăng Quý Luỹ Luỹ kế báo kế từ từ khởi cáo đầu công năm đến đến cuối cuối quý quý báo báo cáo cáo Phát sinh giảm Quý Luỹ kế Luỹ kế báo từ đầu từ cáo năm khởi đến công cuối đến quý cuối báo quý cáo báo cáo Số dư cuối quý Dự án A -Công trình +HMCT +HMCT +… -Công trình +HMCT +HMCT +… Dự án B -Công trình +HMCT +HMCT +… -Công trình +HMCT +HMCT +… … -… -… Tổng cộng Người lập (Chữ ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Lập, ngày … tháng … năm … Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu bảng chi tiết nguồn vốn đầu tư, Mẫu bảng chi tiết nguồn vốn đầu tư, Mẫu bảng chi tiết nguồn vốn đầu tư

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay