Mẫu báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 09:02

Bộ, Sở: ……… Đơn vị: ………… BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM DỤNG CỤ Từ ngày:……………….Đến ngày:…………… Phòng ban: Nhóm dụng cụ: STT Công cụ, dụng cụ Mã Tên Đầu kỳ Đơn vị Số lượng Thành tiền Ghi tăng kỳ Ghi giảm kỳ Số lượng Số lượng Thành tiền Thành tiền Cuối kỳ Số lượng Thành tiền Cộng: ., ngày tháng năm Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Note: Group by Department, nhóm công cụ Bộ, Sở: ……….Đơn vị: …………BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM DỤNG CỤTừ ngày:……………….Đến ngày:…………….Phòng ban: Nhóm dụng cụ: .STT Công cụ, dụng cụ Đầu kỳ Ghi tăng trong kỳ Ghi giảm trong kỳ Cuối kỳMã Tên Đơn vị Số lượngThành tiềnSố lượngThành tiềnSố lượngThành tiềnSố lượngThành tiềnCộng:Lập, ngày … tháng … năm …Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)Note: Group by Department, nhóm công cụ Bộ, Sở: ………. Đơn vị: ………… BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM DỤNG CỤ Từ ngày:……………….Đến ngày:……………. Phòng ban: Nhóm dụng cụ: . STT Công cụ, dụng cụ Đầu kỳ Ghi tăng trong kỳ Ghi giảm trong kỳ Cuối kỳ Mã Tên Đơn vị Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Cộng: Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Note: Group by Department, nhóm công cụ 2 Bộ, Sở: ………. Đơn vị: ………… BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM DỤNG CỤ Từ ngày:……………….Đến ngày:……………. Phòng ban: Nhóm dụng cụ: . STT Công cụ, dụng cụ Đầu kỳ Ghi tăng trong kỳ Ghi giảm trong kỳ Cuối kỳ Mã Tên Đơn vị Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Cộng: Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Note: Group by Department, nhóm công cụ 2 Bộ, Sở: ………. Đơn vị: ………… BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM DỤNG CỤ Từ ngày:……………….Đến ngày:……………. Phòng ban: Nhóm dụng cụ: . STT Công cụ, dụng cụ Đầu kỳ Ghi tăng trong kỳ Ghi giảm trong kỳ Cuối kỳ Mã Tên Đơn vị Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Cộng: Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Note: Group by Department, nhóm công cụ 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ, Mẫu báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ, Mẫu báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay