Tờ trình về việc phê duyệt kết quả đấu thầu

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 09:02

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ---------------------- Số: … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------- Hà Nội, ngày … tháng … năm … QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu “ … Tên gói thầu…” thuộc dự án “…Tên dự án …” ----------------------------- GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI Căn cứ Quyết định 37/2008/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Cơ quan Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ- CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Căn cứ Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ Quyết định số 214/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của UBND Thành phố Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (mới) các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách do UBND Thành phố Hà Nội (cũ), UBND tỉnh Hà Tây, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành trước ngày 01/08/2008; Theo đề nghị của trưởng phòng Tổng hợp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu “…………” thuộc dự án “………… ”, theo các nội dung sau: - Tên gói thầu: - Nội dung gói thầu: - Đơn vị trúng thầu: - Giá trúng thầu: Lựa chọn đơn vị tính. - Hình thức hợp đồng: - Thời gian thực hiện hợp đồng: Điều 2: Trách nhiệm của Chủ đầu tư: - Thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu theo nội dung được phê duyệt tại Quyết định này và thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố Hà Nội về quản lý đầu tư và xây dựng. - Chủ đầu tư và cơ quan liên quan rút kinh nghiệm khi đưa điều kiện đặc thù vào điều kiện tiên quyết của Hồ sơ mời thầu nên chỉ có một hoặc rất ít nhà thầu đáp ứng điều kiện dự thầu làm hạn chế tính cạnh tranh trong đấu thầu (theo Điều 18, khoản 2 của Luật đấu thầu). Điều 3: Giám đốc các sở: Tài chính, Thông tin Truyền thông, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố; Giám đốc Bệnh viện tim Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: - Như điều 3; - Giám đốc Sở (để báo cáo); - Lưu VT, TH( Hạnh 2) KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Họ và tên người ký 22 VnDoc.com - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí UBND QUẬN( HUYỆN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ ĐẤU MỐI QLDA Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: /TTr- , ngày tháng năm TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt kết đấu thầu (Tên gói thầu/Tên dự án) Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân quận ( huyện ) - Phòng Tài – Kế hoạch Căn Luật Xây dựng; Căn Luật Đấu thầu; Căn Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng; Căn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định Luật xây dựng; Căn Quyết định số: /QĐ- (tên quan định đầu tư) ngày tháng .năm việc phê duyệt dự án đầu tư (Báo cáo kinh tế kỹ thuật); Căn Quyết định số: /QĐ- (tên quan phê duyệt) ngày tháng năm … của… việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án (tên dự án); Căn Quyết định số: /QĐ- (tên quan phê duyệt) ngày tháng năm …về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán dự án (tên dự án) phê duyệt dự toán (nếu có); Căn Quyết định số: /QĐ (tên quan phê duyệt) ngày tháng năm việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu (tên gói thầu) thuộc dự án (tên dự án); Các khác ( có) , (Tên đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt kết đấu thầu gói thầu (tên gói thầu) thuộc dự án (tên dự án) sau: Nội dung sở pháp lý việc tổ chức đấu thầu: VnDoc.com - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a Kế hoạch đấu thầu phê duyệt với nội dung chủ yếu sau: - Tên gói thầu: - Nội dung gói thầu (ghi hạng mục gói thầu): - Hình thức lựa chọn nhà thầu: - Giá gói thầu: (Theo định phê duyệt thiết kế vẽ thi công-dự toán) b Các nội dung khác trình đấu thầu phê duyệt: - Quyết định số /QĐ- (tên quan phê duyệt) ngày / / việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu - Kế hoạch vốn thực dự án UBND quận giao định số /QĐ- (tên quan phê duyệt) ngày / / Quá trình tổ chức đấu thầu: - Thông báo mời thầu thông tin vào ngày - Thời gian bán hồ sơ mời thầu: - Thời gian đóng thầu: - Thời gian mở thầu: - Thời gian xét thầu: Kết đánh giá hồ sơ dự thầu: - Kết đánh giá sơ bộ: - Kết đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu: + Đánh giá mặt kỹ thuật + Đánh giá mặt tài đánh giá - Kết đề nghị đơn vị trúng thầu: Đề nghị kết đấu thầu bao gồm: + Tên nhà thầu đề nghị lựa chọn (kể nhà thầu phụ cần thiết) Trường hợp nhà thầu liên danh phải nêu tên tất thành viên liên danh; + Giá đề nghị trúng thầu giá đề nghị thực gói thầu (bao gồm thuế, dự phòng, trượt giá có) VnDoc.com - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí + Hình thức hợp đồng, thời gian thực hợp đồng Những kiến nghị: Trường hợp không chọn nhà thầu phải nêu phương án xử lý (Tên đơn vị giao làm đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu gói thầu: (tên gói thầu) Nơi nhận: TÊN ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA - Như trên; (Thủ trưởng ký tên, đóng dấu) - Lưu Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu (Cấp Bộ)* Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Người có thẩm quyền quyết định đầu tư (Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) hoặc Đơn vị làm Chủ đầu tư trong trường hợp gói thầu áp dụng chỉ định thầu (tư vấn dưới 500 triệu; xây lắp và mua sắm hàng hoá dưới 01 tỷ đồng), gói thầu chào hàng cạnh tranh dưới 01 tỷ đồng. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Người có thẩm quyền quyết định đầu tư (Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) hoặc Chủ đầu tư trong trường hợp gói thầu áp dụng chỉ định thầu (tư vấn dưới 500 triệu, xây lắp và mua sắm hàng hoá dưới 01 tỷ đồng), gói thầu chào hàng cạnh tranh dưới 01 tỷ đồng. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được báo cáo thẩm định Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Trên cơ sở báo cáo kết quả đấu thầu của đơn vị làm Chủ đầu tư và báo cáo thẩm định của đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định, Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phê duyệt hoặc uỷ quyền phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trừ trường hợp gói thầu áp dụng chỉ định thầu (tư vấn dưới 500 triệu; xây lắp, mua sắm hàng hoá dưới 01 tỷ đồng); Đơn vị được giao làm Chủ đầuphê duyệt gói thầu chào hàng cạnh tranh Tên bước Mô tả bước dưới 01 tỷ đồng. 2. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Báo cáo kết quả đấu thầu của Chủ đầu tư 2. - Báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức thẩm định Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không BỘ (UBND … ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: QĐ/… ……., ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ ……… (CHỦ TỊCH UBND …) Về việc phê duyệt kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn tại thời điểm 0h ngày 01/7/2011 của ……………. BỘ TRƯỞNG BỘ … (CHỦ TỊCH UBND …) - Căn cứ Nghị định số … của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức … - Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 10/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ Thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn của một số doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011; - Căn cứ Thông tư số … của Bộ … hướng dẫn …; - Căn cứ Quyết định số … ngày … của Bộ trưởng Bộ … (Chủ tịch Ủy ban nhân dân …) về việc kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011 của: (tên doanh nghiệp); - Căn cứ báo cáo thẩm định kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của ….; - Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng kiểm kê của …, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011 của ……, cụ thể như sau: 1. Giá trị tổng tài sản: - Theo sổ sách: … đồng. - Theo kiểm kê, xác định lại giá trị: … đồng. - Chênh lệch (tăng/giảm): đồng. 2. Tổng nguồn vốn: - Theo sổ sách: … đồng. - Theo kiểm kê, xác định lại giá trị: … đồng. - Chênh lệch (tăng/giảm): … đồng. 3. Chi phí kiểm kê: …… đồng (có bảng kê chi tiết kèm theo). Tổng giám đốc, Giám đốc (tên doanh nghiệp), quyết định, chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế cần thiết phục vụ quá trình kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của công ty theo quy định. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng kiểm kê, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận: - Công ty … (đơn vị thực hiện kiểm kê); - Tập đoàn, Tổng công ty …; - Ban Chỉ đạo kiểm kê tại …; - Bộ Tài chính; - Lưu: VP, … BỘ TRƯỞNG … (CHỦ TỊCH UBND …) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu đất (Khu quy hoạch) …… CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Căn cứ Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án bán đấu giá …….; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số … /TTr- TNMT-PTQĐ ngày …… tháng … năm ……., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu đất (Khu quy hoạch) ………. như sau: 1. Ký hiệu khu đất: 2. Diện tích: m2 3. Mức giá trúng đấu: . (Bằng chữ: ) 4. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá: Điều 2. Mức giá trúng đấu nêu tại Điều 1 đã bao gồm lệ phí trước bạ nhà đất. Việc giao nhận đất tại hiện trường chỉ được thực hiện khi đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo quy định tại Điều 1 Quyết định này và lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh - Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn tất các thủ tục có liên quan cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đăng ký cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành. BM-HAPI-11-01 CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TRỰC TIÊP CHỦ ĐẦU TƯ TÊN CHỦ ĐẦU TƯ Số : /TTr- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (Tên dự án) Kính gửi : − Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội − Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội Căn Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội; Căn Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội; Căn Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng; Căn Quyết định số: /QĐ- ….(tên quan định đầu tư) ngày tháng năm 200…của… việc phê duyệt dự án đầu tư (Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư); Căn Quyết định số: /QĐ-…(tên quan giao KH vốn) ngày tháng năm 200…của… việc phê duyệt kế hoạch vốn cho dự án ….(tên dự án); Căn Quyết định số: /QĐ-… (tên quan phê duyệt) ngày ….tháng … năm 200…về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán dự án (tên dự án) phê duyệt dự toán; Các khác ( có) …………… , (Tên chủ đầu tư) trình ………… UBND Thành phố, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án theo nội dung sau: Tên dự án:………………………………………………………………… Chủ đầu tư:………………………………………………………………… Quy mô đầu tư:…………………………………………………………… Tổng mức đầu tư:………………………………………………………… Nguồn vốn:……………………… ……………………………………… Thời gian thực hiện:……………………………………………………… Phần công việc thực hiện: ( Bao gồm công việc liên quan tới chuẩn bị dự án với giá trị tương ứng pháp lý để thực ) 1/2 BM-HAPI-11-01 TT Công việc Đơn vị thực Căn pháp lý để thực Giá trị Loại hợp đồng Phần công việc không đấu thầu: (Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu quy định từ điều 18 đến điều 24 Luật Đấu thầu điều 97 Luật Xây dựng) TT Công việc Đơn vị thực Giá trị Phần kế hoạch đấu thầu: (Bao gồm công việc hình thành gói thầu thực theo hình thức lựa chọn nhà thầu quy định từ điều 18 đến điều 24 Luật Đấu thầu điều 97 Luật Xây dựng, kể công việc rà phá bom mìn, xây dựng khu tái định cư, bảo hiểm công trình, đào tạo… ) - Cơ sở việc chia dự án thành gói thầu sở tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng dự án có quy mô gói thầu hợp lý Nêu rõ số lượng gói thầu nội dung gói thầu Nội dung gói thầu bao gồm: a Tên gói thầu: b Giá gói thầu: c Nguồn vốn: d Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu: e Thời gian lựa chọn nhà thầu: f Hình thức hợp đồng: g Thời gian thực hợp đồng: Với nội dung nêu trên,……….(tên chủ đầu tư) kính đề nghị UBND Thành phố, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội xem xét phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án./ Nơi nhân: - Như trên; Lưu CHỦ ĐẦU TƯ (Thủ trưởng ký tên, đóng dấu) 2/2 ... (Theo định phê duyệt thiết kế vẽ thi công-dự toán) b Các nội dung khác trình đấu thầu phê duyệt: - Quyết định số /QĐ- (tên quan phê duyệt) ngày / / việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu -... hoạch đấu thầu phê duyệt với nội dung chủ yếu sau: - Tên gói thầu: - Nội dung gói thầu (ghi hạng mục gói thầu) : - Hình thức lựa chọn nhà thầu: - Giá gói thầu: ... Trường hợp không chọn nhà thầu phải nêu phương án xử lý (Tên đơn vị giao làm đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu gói thầu: (tên gói thầu) Nơi nhận: TÊN ĐƠN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tờ trình về việc phê duyệt kết quả đấu thầu, Tờ trình về việc phê duyệt kết quả đấu thầu, Tờ trình về việc phê duyệt kết quả đấu thầu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay