Mẫu quyết định giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 09:02

Mẫu quyết định số 02 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 1 TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /QĐ-CC 2 …… , ngày … tháng … năm … QUYẾT ĐỊNH Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Căn cứ Pháp lệnh Xửvi phạm hành chính; Để đảm bảo thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số …………………… ngày … tháng … năm ……… của Tôi 3 : ………………………………………….; Chức vụ: Đơn vị: . QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ………… ngày … tháng … năm …… của ……………. về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đối với: Ông (bà)/tổ chức 4 : . ; Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): . Địa chỉ: . . Giấy chứng minh nhân dân số:/Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh: Cấp ngày: ……………………………………… Tại: Biện pháp cưỡng chế 5 : Điều 2. Ông (bà)/tổ chức …………………………. phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này và chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm ……… Quyết định này gồm ………… trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang. Quyết định này được gửi cho: 1. Ông (bà)/tổ chức ………………………… để thực hiện. 2. …………………………………………… để . 6 . 3. …………………………………………… để . 7 . NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) ____________ 1 Nếu quyết định cưỡng chế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương …, huyện, thành phố thuộc tỉnh …, xã … mà không cần ghi cơ quan chủ quản. 2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh. 3 Họ tên người ra quyết định cưỡng chế. 4 Nếu là tổ chức thì ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm. 5 Ghi cụ thể biện pháp cưỡng chế, số tiền cưỡng chế hoặc các biện pháp khắc phục phải thực hiện. 6 Nếu biện pháp cưỡng chế là khấu trừ lương hoặc một phần thu nhập; khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng thì quyết định được gửi cho cơ quan, tổ chức nơi cá nhân làm việc hoặc ngân hàng để phối hợp thực hiện. 7 Nếu biện pháp cưỡng chế là kê biên tài sản hoặc các biện pháp cưỡng chế khác để thực hiện tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra thì quyết định được gửi cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện việc cưỡng chế để phối hợp thực hiện. CƠ QUAN (1) Số: … /QĐ-GQCC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc (2) …………., ngày … tháng … năm…… QUYẾT ĐỊNH Về việc giao quyền cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành chính* Căn Điều 54, khoản Điều 87 Luật xửvi phạm hành chính; Căn khoản Điều Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật xửvi phạm hành (được bổ sung theo quy định khoản Điều Nghị định số……/2017/NĐ-CP ngày / /2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 81/2013/NĐ-CP); Căn (3)………………………… quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức (1) ; Tôi: Chức vụ (4): QUYẾT ĐỊNH: Điều Giao quyền cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành cho ông (bà) có tên sau đây: Họ tên: Chức vụ: Đơn vị công tác: Lý giao quyền (5): Thời hạn giao quyền (6): Nội dung giao quyền: Được định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành theo quy định Luật xửvi phạm hành văn quy định chi tiết thi hành Luật, kể từ ngày / / …… Điều Trong tiến hành định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành chính, ông (bà) có tên Điều Quyết định phải chịu trách nhiệm định trước pháp luật trước người giao quyền Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Điều , , chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lưu: VT,…… NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ tên) _ * Mẫu sử dụng để người có thẩm quyền định cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành giao quyền cho cấp phó quy định khoản Điều 87 Luật xửvi phạm hành (1) Ghi tên quan người có thẩm quyền định cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành Trường hợp người định Chủ tịch Ủy ban nhân dân, ghi tên quan theo hướng dẫn thể thức Bộ Nội vụ (2) Ghi địa danh theo hướng dẫn thể thức Bộ Nội vụ (3) Ghi đầy đủ tên loại văn bản; số, ký hiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên quan ban hành tên văn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan người có thẩm quyền định cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành (4) Ghi chức danh quan người định (5) Ghi rõ lý vắng mặt phải công tác, học, nghỉ phép, nghỉ ốm, chữa bệnh, lý khác (6) Ghi cụ thể thời hạn giao quyền (tính theo đơn vị thời gian ngày tháng) Mẫu quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2012/TT-BTC ngày 18/5/2012 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN QĐ CƯỠNG CHẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ………/QĐCC ………, ngày … tháng … năm ………. QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Căn cứ Điều 64, Điều 66 và Điều 67 Pháp lệnh Xửvi phạm hành chính năm 2002 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xửvi phạm hành chính năm 2008; Để thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: ……… ngày … tháng … năm … của Xét đề nghị của . Tôi là: ………………………………… Chức vụ: . Đơn vị: QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với: Ông (bà)/ tổ chức: . Địa chỉ: Mẫu quyết định số 08TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTÊN CƠ QUAN RA QUYẾTĐỊNHĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc__________Số : /QĐ-CC________________________________________________________________________________________A 2 , ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ 3_____Căn cứ Điều 66 Pháp lệnh Xửvi phạm hành chính ngày 02 tháng 7năm 2002;Để đảm bảo thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về số ngày tháng năm của ;Tôi, 4 ; Chức vụ: ;Đơn vị: ,QUYẾT ĐỊNH :Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành Quyết định xử phạtvi phạm hành chính số ngày tháng năm của về Đối với: ;1 Nếu Quyết định cưỡng chế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương , huyện, thành phố thuộc tỉnh , xã mà không cần ghi cơ quan chủ quản.2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.3 Ghi lĩnh vực quản lý nhà nước.4 Ghi họ tên, chức vụ người ra Quyết định cưỡng chế.Ông (bà)/tổ chức 5: ;Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ;Địa chỉ: ;Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD ;Cấp ngày tại * Biện pháp cưỡng chế:6Điều 2. Ông (bà)/tổ chức: phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết địnhnày và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡngchế.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày Quyết định có trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.Quyết định này được giao cho Ông (bà)/tổ chức để thực hiện. Quyết định này được gửi cho: 1. để 72. để 85 Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.6 Ghi cụ thể biện pháp cưỡng chế, số tiền cưỡng chế, hoặc các biện pháp khắc phục phải thực hiện.7 Nếu biện pháp cưỡng chế là khấu trừ lương hoặc mộtphần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng thì Quyết định được gửi cho cơ quan, tổ chức nơi cá nhân làm việc hoặc ngân hàng để phối hợp thực hiện.8 Nếu biện pháp cưỡng chế là kê biên tài sản hoặc các biện pháp cưỡng chế khác để thựchiện tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, buộc khôi phụclại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc buộc tháo dỡcông trình xây dựng trái phép, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ônhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh, buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, buộc tái xuấthàng hoá, vật phẩm, phương tiện, buộc tiêu huỷ vật phẩm gây hại cho sức khoẻ conngười, vật nuôi và cây trồng, văn hoá phẩm độc hại thì Quyết định được gửi cho Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện việc cưỡng chế để phối Mẫu quyết định số 08 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN( 1 ) TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ……./QĐ-CC … ( 2 ) ………., ngày … tháng … năm …. QUYẾT ĐỊNH Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa Căn cứ Pháp lệnh Xửvi phạm hành chính năm 2002 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2008; Để bảo đảm thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa số ………. ngày ……/…./……… của Tôi ( 3 ): ……………………………. Cấp bậc/chức vụ: Đơn vị: QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ……. ngày …./… /……… của ………………… về Đối với: Ông (bà)/tổ chức ( 4 ): Địa chỉ: Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): Năm sinh ( 5 ): …… Số CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD: Ngày cấp: … /… / ………… Nơi cấp: Biện pháp cưỡng chế ( 6 ): Điều 2. Ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ……./……/………. và được lập thành ……… bản có nội dung và giá trị như nhau, 01 bản giao cho người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm để thực hiện, 01 bản gửi cho ……………………… để ………… ( 7 ) ………… , 01 bản gửi cho …………………… để ……………… ( 8 ) ……………, 01 bản lưu hồ sơ cơ quan xửvi phạm hành chính. Quyết định này gồm …………. trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang. NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) ____________ 1 Nếu Quyết định cưỡng chế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương …, huyện, thành phố thuộc tỉnh , xã … mà không cần ghi cơ quan chủ quản. 2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh. 3 Ghi họ tên người ra Quyết định cưỡng chế. 4 Ghi họ tên người/đại diện tổ chức vi phạm. 5 Đối với cá nhân vi phạm. 6 Ghi cụ thể biện pháp cưỡng chế, số tiền cưỡng chế, hoặc các biện pháp khắc phục phải thực hiện. 7 Nếu biện pháp cưỡng chế là khấu trừ lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng thì Quyết định được gửi cho cơ quan, tổ chức nơi cá nhân làm việc hoặc ngân hàng để phối hợp thực hiện. 8 Nếu biện pháp cưỡng chế là kê biên tài sản hoặc các biện pháp cưỡng chế khác để thực hiện tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, buộc tái xuất phương tiện thì Quyết định được gửi cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện việc cưỡng chế để phối hợp thực hiện. Mẫu quyết định số 08 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN( 1 ) TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ……./QĐ-CC … ( 2 ) ………., ngày … tháng … năm …. QUYẾT ĐỊNH Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa Căn cứ Pháp lệnh Xửvi phạm hành chính năm 2002 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2008; Để bảo đảm thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa số ………. ngày ……/…./……… của Tôi ( 3 ): ……………………………. Cấp bậc/chức vụ: Đơn vị: QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ……. ngày …./… /……… của ………………… về Đối với: Ông (bà)/tổ chức ( 4 ): Địa chỉ: Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): Năm sinh ( 5 ): …… Số CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD: Ngày cấp: … /… / ………… Nơi cấp: Biện pháp cưỡng chế ( 6 ): Điều 2. Ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ……./……/………. và được lập thành ……… bản có nội dung và giá trị như nhau, 01 bản giao cho người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm để thực hiện, 01 bản gửi cho ……………………… để ………… ( 7 ) ………… , 01 bản gửi cho …………………… để ……………… ( 8 ) ……………, 01 bản lưu hồ sơ cơ quan xửvi phạm hành chính. Quyết định này gồm …………. trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang. NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) ____________ 1 Nếu Quyết định cưỡng chế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương …, huyện, thành phố thuộc tỉnh , xã … mà không cần ghi cơ quan chủ quản. 2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh. 3 Ghi họ tên người ra Quyết định cưỡng chế. 4 Ghi họ tên người/đại diện tổ chức vi phạm. 5 Đối với cá nhân vi phạm. 6 Ghi cụ thể biện pháp cưỡng chế, số tiền cưỡng chế, hoặc các biện pháp khắc phục phải thực hiện. 7 Nếu biện pháp cưỡng chế là khấu trừ lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng thì Quyết định được gửi cho cơ quan, tổ chức nơi cá nhân làm việc hoặc ngân hàng để phối hợp thực hiện. 8 Nếu biện pháp cưỡng chế là kê biên tài sản hoặc các biện pháp cưỡng chế khác để thực hiện tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, buộc tái xuất phương tiện thì Quyết định được gửi cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện việc cưỡng chế để phối hợp thực hiện. ... hành định xử phạt vi phạm hành giao quyền cho cấp phó quy định khoản Điều 87 Luật xử lý vi phạm hành (1) Ghi tên quan người có thẩm quyền định cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành Trường... tháng năm ban hành văn bản; tên quan ban hành tên văn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan người có thẩm quyền định cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành (4) Ghi chức... hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lưu: VT,…… NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ tên) _ * Mẫu sử dụng để người có thẩm quyền định cưỡng chế thi hành định
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu quyết định giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Mẫu quyết định giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Mẫu quyết định giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay