Mẫu giấy giới thiệu

2 21 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 09:01

Mẫu 1.11 – Giấy giới thiệu TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /GGT- … (3)…. …. (4)…. , ngày … tháng … năm 20…GIẤY GIỚI THIỆU (2) trân trọng giới thiệu:Ông (bà) (5) .Chức vụ: Được cử đến: (6) .Về việc: Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.Giấy này có giá trị đến hết ngày /. Nơi nhận:- Như trên;- Lưu: VT. QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Chữ ký, dấu)Họ và tên Ghi chú:(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có). (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu).(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.(4) Địa danh(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới làm việc.TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………… Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: …….…/GT - ., ngày tháng năm GIẤY GIỚI THIỆU Kính gửi: .(1) Giới thiệu ông, bà: Chức vụ: Được cử đến: Về việc: Mong giúp đỡ ông, bà hoàn thành nhiệm vụ Giấy giới thiệu có giá trị hết ngày …………………… (1) Viết tên quan tổ chức giới thiệu THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (Ký tên, đóng dấu) Giấy giới thiệu mẫu 2: TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc /GGT- (3) … (4)… , ngày … tháng … năm 20… GIẤY GIỚI THIỆU (2) trân trọng giới thiệu: Ông (bà) (5) Chức vụ: Được cử đến: (6) Về việc: Đề nghị Quý quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên hoàn thành nhiệm vụ Giấy có giá trị đến hết ngày / QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT (Chữ ký, dấu) Họ tên Ghi chú: (1) Tên quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) (2) Tên quan, tổ chức ban hành văn (cấp giấy giới thiệu) (3) Chữ viết tắt tên quan, tổ chức ban hành văn (4) Địa danh (5) Họ tên, chức vụ đơn vị công tác người giới thiệu (6) Tên quan, tổ chức giới thiệu tới làm việc ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMGIẤY GIỚI THIỆUNgười vào Đảng Kính gửi: Chi ủy Đảng ủy .Tôi là: .sinh ngày tháng .năm Vào Đảng ngày tháng năm ., chính thức ngày tháng năm Chức vụ trong Đảng hiện nay : ., chính quyền .…………………… Quê quán: .Đang sinh hoạt tại chi bộ: Ngày tháng năm .được Chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:- Về lý lịch:Những đặc điểm chính cần lưu ý: - Những ưu, khuyết điểm chính:(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng) Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng…………………………………. vào Đảng.Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình , ngày .tháng .năm 20 ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU(Ký và ghi rõ họ tên) Mẫu số 05 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC TỔNG CỤC XDLLCAND CỤC CHÍNH SÁCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /GT X33 Hà Nội, ngày tháng năm 201 GIẤY GIỚI THIỆU Chi trả chế độ trợ cấp tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố) …………… Cục Chính sách, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND giới thiệu Ông (bà) ……………………………… Sinh ngày . Quê quán: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: . Được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; Tổng thời gian công tác được tính hưởng chế độ: …………. năm ………. tháng. Mức trợ cấp: ………………………. đồng/tháng. (Bằng chữ: .) Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố) tiếp nhận và chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng cho ông (bà) ……………………………………. từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 theo quy định. Kèm theo gồm: - Hồ sơ của ông (bà) ………………………………. - Quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của Cục Chính sách, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an. Nơi nhận: - Như điều 2; - Lưu: P3. CỤC TRƯỞNG TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………… . Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …….…/GT -------------- …… , ngày …. tháng …. năm …… GIẤY GIỚI THIỆU Kính gửi: ……………… …………………………… ……………………… (1) …………………………………………………………………………………………………… . Giới thiệu ông, bà: ………………………………………………………………………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………………… . Được cử đến: ……………………………………………………………………………………………………………… Về việc: ………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………… . . Mong ………… giúp đỡ ông, bà …………………… hoàn thành nhiệm vụ. Giấy giới thiệu THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN Có giá trị hết ngày (Ký tên, đóng dấu) …………………… --------- (1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Trờng tiểu học Lũng Hoà Giấy giới thiệu chuyển trờng Số / GTCT Kính gửi: Trân trọng giới thiệu em: . Sinh ngày: Là học sinh lớp Năm học: Của trờng Tiểu học Lũng Hoà- Vĩnh Tờng - VP Nay xin chuyển về học lớp năm học . tại trờng Kính mong Quý trờng hết sức giúp đỡ Lũng Hoà, ngày .tháng năm 20 Hiệu trởng * Hồ sơ kèm theo: 1/ . 2/ . 3/ . 4/ . Trờng tiểu học Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Lũng Hoà Độc lập- Tự do - Hạnh phúc Số / GTCT Giấy giới thiệu chuyển trờng Kính gửi: . Trân trọng giới thiệu em: Sinh ngày: Là học sinh lớp Năm học: . Của trờng Tiểu học Lũng Hoà - Vĩnh Tờng Vĩnh Phúc Nay xin chuyển về học lớp năm học tại trờng . Kính mong Quý trờng hết sức giúp đỡ! Lũng Hoà, ngày .tháng năm 20 Hiệu trởng * Hồ sơ kèm theo: 1/ . 2/ . 3/ . 4/ . ... ban hành văn (cấp giấy giới thiệu) (3) Chữ viết tắt tên quan, tổ chức ban hành văn (4) Địa danh (5) Họ tên, chức vụ đơn vị công tác người giới thiệu (6) Tên quan, tổ chức giới thiệu tới làm việc.. .Giấy giới thiệu mẫu 2: TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc /GGT- (3) … (4)… , ngày … tháng … năm 20… GIẤY GIỚI... Độc lập – Tự – Hạnh phúc /GGT- (3) … (4)… , ngày … tháng … năm 20… GIẤY GIỚI THIỆU (2) trân trọng giới thiệu: Ông (bà) (5) Chức vụ: Được cử đến: (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu giấy giới thiệu, Mẫu giấy giới thiệu, Mẫu giấy giới thiệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay