Mẫu sổ ghi điểm của giáo viên

9 40 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 08:31

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ––––––––––––––––––––––– NÔNG THỊ HẢO BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỒ MÔN HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LLUUẬẬNN VVĂĂNN TTHHẠẠCC SSĨĨ GGIIÁÁOO DDỤỤCC HHỌỌCC THÁI NGUYÊN, NĂM 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ––––––––––––––––––––––– NÔNG THỊ HẢO BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỒ MÔN HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành : Quản lý Giáo dục Mã số : 60 14 05 LLUUẬẬNN VVĂĂNN TTHHẠẠCC SSĨĨ GGIIÁÁOO DDỤỤCC HHỌỌCC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM HỒNG QUANG THÁI NGUYÊN, NĂM 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trƣờng Đại học Sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên, Khoa sau đại học, Khoa Tâm lý Giáo dục đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn PGS. TS Phạm Hồng Quang đã tận tình chỉ dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trƣờng trung học phổ thông Bình Yên, bạn bè đã quan tâm, giúp đỡ và động viên tôi hoàn thành luận văn này. Thái Nguyên, ngày 31 tháng 10 năm 2009 Tác giả Nông Thị Hảo Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Giá trị nhỏ nhất : GTNN Giá trị lớn nhất : GTLN Giáo viên : GV Học sinh : HS Máy tính bỏ túi : MTBT Sách giáo khoa : SGK Trung học phổ thông : THPT Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Lí do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu . 2 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 2 4. Giả thuyết khoa học . 2 5. Nhiệm vụ nghiên cứu . 2 6. Phạm vi nghiên cứu . 2 7. Phƣơng pháp nghiên cứu . 2 7.1. Nhóm phƣơng pháp lý luận 2 7.2. Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn . 3 7.3. Nhóm phƣơng pháp toán học 3 8. Cấu trúc luận văn . 3 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỒ MÔN HỌC Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 4 1.1. Lịch sử vấn đề nghiên PHÒNG GD & ĐT SỔ GHI ĐIỂM CỦA GIÁO VIÊN Họ tên giáo viên: Môn: Trường: Huyện, thị, TP: Năm học: PHÒNG GD & ĐT SỔ GHI ĐIỂM CỦA GIÁO VIÊN Họ tên giáo viên: Môn: Trường: Huyện, thị, TP: Dạy lớp: Năm học: Lớp: Số Họ tên học sinh TT MÔN: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 HỌC KỲ I Điểm HS (hoặc xếp loại KT thường xuyên) M V Điểm HS (hoặc xếp loại KT định kỳ) ĐKT hk ĐTB m (hoặc XL (hoặc XL) KT học kỳ) HỌC KỲ II Điểm HS (hoặc xếp loại KT thường xuyên) M V CẢ NĂM ĐKT hk Điểm HS ĐTB m ĐTB CN (hoặc XL KT (hoặc xếp loại KT định kỳ) (hoặc XL) (hoặc XL) học kỳ) Ghi Lớp: 7A1 Số TT Họ tên học sinh MÔN: Ngoại ngữ Điểm HS (hoặc xếp loại KT thường xuyên) M HỌC KỲ I Điểm HS (hoặc xếp loại KT định kỳ) V ĐKT hk ĐTB m (hoặc XL (hoặc XL) KT học kỳ) 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 HỌC KỲ I Số học sinh đạt ( Số học sinh - Tỷ lệ % ) - Giỏi: Số lượng: Tỷ lệ: 0% - Khá: Số lượng: Tỷ lệ: 0% - Trung bình: Số lượng: Tỷ lệ: 0% - Yếu: Số lượng: Tỷ lệ: 0% - Kém: Số lượng: Tỷ lệ: 0% HỌC KỲ II Điểm HS (hoặc xếp loại KT thường xuyên) M V CẢ NĂM ĐKT hk Điểm HS ĐTB m ĐTB CN (hoặc XL KT (hoặc xếp loại KT định kỳ) (hoặc XL) (hoặc XL) học kỳ) HỌC KỲ II Ghi CẢ NĂM - Giỏi: Số lượng: Tỷ lệ: 0% - Giỏi: Số lượng: Tỷ lệ: 0% - Khá: Số lượng: Tỷ lệ: 0% - Khá: Số lượng: Tỷ lệ: 0% - Trung bình: Số lượng: Tỷ lệ: 0% - Trung bình: Số lượng: Tỷ lệ: 0% - Yếu: Số lượng: Tỷ lệ: 0% - Yếu: Số lượng: Tỷ lệ: 0% - Kém: Số lượng: Tỷ lệ: 0% - Kém: Số lượng: Tỷ lệ: 0% PHẦN GHI CHÉP PHẦN KIỂM TRA VÀ NHẬN XÉT CỦA HIỆU TRƯỞNG Học kỳ I: Học kỳ II: Së (Phßng) .… … … … … … … … … … … Trêng .… … … … … … … … … … … Sæ kiÓm tra ®¸nh gi¸ Gi¸o viªn vÒ chuyªn m«n Hä vµ tªn: HiÖu trëng . Phã hiÖu trëng Tæ trëng . Năm học 200 200 Những quy định về sử dụng và bảo quản sổ ************************** 1. Sổ kiểm tra đánh giá giáo viên về chuyên môn là một trong những chủng loại hồ của hiệu trởng, phó hiệu trởng và các tổ chuyên môn theo quy định của Điều lệ trờng Trung học. 2. Các thông tin phải đợc cập nhật đầy đủ, kịp thời. Tổ trởng có trách nhiệm theo dõi quá trình phân công nhiệm vụ, chỉ tiêu đăng ký thi đua phấn đấu chuyên môn, kết quả dạy học, các hoạt động khác của trờng. Kết quả kiểm tra đánh giá giáo viên phải do hiệu trởng, phó hiệu trởng, tổ trởng chuyên môn thực hiện bằng các kế hoạch cụ thể. 3. Phải xuất trình sổ khi các đoàn kiểm tra, thanh tra yêu cầu. 4. Hàng năm sau khi kết thúc năm học, tổ trởng có trách nhiệm bàn giao sổ nghị quyết cho hiệu trởng, hoặc phó hiệu trởng phụ trách tổ để lu trữ lâu dài. 2 Hớng dẫn đánh giá và xếp loại giờ dạy ở bậc trung học Thực hiện nghị quyết 40/2000/QH10, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã ban hành văn bản số 3668/VP ngảy 11/5/2001 về kế hoạch triển khai Nghị quyết 40/2000/QH10 của Quốc hội về đổi mới giáo dục phổ thông. Việc xây dựng chơng trình biên soạn sách giáo khoa và tổ chức thí điểm dạy học ở Trung học cơ sở đã và đang tiến hành. Cùng với việc đổi mới nội dung và phơng pháp dạy học, việc đánh giá chất lợng giờ dạy phải phù hợp với chủ trơng này.Trên cơ sở tập hợp các kinh nghiệm và góp ý của địa phơng về việc đánh giá giờ dạy của giáo viên trong những năm qua; đồng thời căn cứ vào mục tiêu giáo dục phổ thông và thực trạng của các trờng trung học hiện nay, Bộ Giáo dục - Đào tạo chủ trơng thực hiện thí điểm đánh giá và xếp loại giờ dạy ở bậc trung học. Để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất tơng đối giữa các địa phơng trong việc đánh giá giờ dạy của tổ chuyên môn, của các cấp quản lý giáo dục đối với giáo viên. Bộ Giáo dục - Đào tạo hớng dẫn một số vấn đề sau: I. Yêu cầu đánh giá giờ dạy. Giờ lên lớp là một khâu trong quá trình dạy học đợc kết thúc trọn vẹn trong khuôn khổ nhất định về thời gian theo quy định của kế hoạch dạy học. Do đó, trong mỗi giờ lên lớp, hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh đều thực hiện dới sự tác động tơng hỗ giữa các yếu tố cơ bản của quá trình dạy học, đó là mục đích, nội dung, ph- ơng pháp, phơng tiện và hình thức tổ chức dạy học. 1/ Đánh giá một giờ dạy, phải xem xét, phân tích giờ dạy đó đã giải quyết đợc mức độ nào theo mục đích đặt ra trên cơ sở sử dụng phơng pháp, phơng tiện và cách tổ chức phù hợp với nội dung của giờ dạy đó. Nghĩa là phải đánh giá giờ dạy của giáo viện một cách toàn diện theo các yếu tố của quá trình dạy học. 2/ Xem xét, phân tích giờ dạy có phù hợp với đặc điểm của bộ môn, của kiểu bài lên lớp thuộc môn học đó. 3/ Đánh giá giờ dạy phải căn cứ vào điều kiện cụ thể về đối tợng sinh học, về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của giờ lên lớp mà ngời giáo viên đã thực hiện. 4/ Phân tích, xen xét kết quả của giờ dạy thể hiện ở mức độ nhận thức của học sinh qua giờ đó thông qua vấn đáp trao đổi với học sinh hoặc kiểm tra trắc nghiệm từ 3 - 5 phút. II. Những điểm cần chú ý trong trong đánh giá và xếp loại giờ dạy 1/ Tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại có tổng quát: 3 Các yêu cầu đợc trình bày một cách tổng quát ngắn gọn, các địa phơng tuỳ theo tình hình cụ thể và yêu cầu chỉ đạo của mình trong những giai đoạn mà cụ thể hoá cho từng kiểu bài lên lớp hoặc nhấn mạnh những vấn đề nhất định trong từng yêu cầu của các mặt BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) TRƯỜNG CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …… , ngày tháng năm 200 HỒ TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN (Đào tạo ngành: khóa: ) 1. Họ và tên: Giới tính: 2. Năm sinh Nơi sinh: 3. Quê quán: Dân tộc: 4. Điện thoại: E-mail: 5. Trình độ: Năm tốt nghiệp: 6. Ngành hoặc chuyên ngành được đào tạo: 7. Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): 8. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm: 9. Trình độ tin học: 10. Trình độ ngoại ngữ: 11. Số năm đã tham gia giảng dạy: 12. Kinh nghiệm thực tế (nếu có): (Thời gian và đơn vị công tác, vị trí công tác): Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. , ngày tháng năm Xác nhận của cơ quan (ký tên, đóng dấu) Người khai (ký, ghi rõ họ và tên) MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHỐI KẾT HỢP GIỮA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM, BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 1A TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN BÌNH. PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý do chọn đề tài: Giáo dục thế hệ trẻ là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội, trong đó nhà trường và gia đình là hai cơ sở trực tiếp giáo dục các em. Gia đình luôn là môi trường sống, môi trường giáo dục lâu dài, thường xuyên và dựa trên cơ sở tình yêu thương. Như vậy gia đình là môi trường giáo dục có nhiều thuận lợi và ưu thế trong việc hình thành và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ, do đó nhà trường cần phải chủ động phối hợp với gia đình để nâng cao hiệu quả giáo dục và chất lượng học tập của học sinh. Sự phối hợp giữa ba môi trường giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội là một trong những nguyên lý giáo dục của nước ta. Đến nay việc đổi mới chương trình phổ thông đã thực hiện ở toàn cấp tiểu học. Phương pháp học tập theo chương trình mới yêu cầu cao việc tự giác học tập ở nhà của học sinh, các em không phải thụ động tiếp thu kiến thức ở trường mà cần chủ động tìm tòi kiến thức từ nhiều nguồn thông tin theo sự hướng dẫn của thầy cô và cha mẹ. Hơn nữa quá trình học tập ở nhà là tiếp nối và hoàn thiện quá trình học tập ở trường, làm chuyển hóa kiến thức lĩnh hội trở thành kiến thức của bản thân. Do đó, giáo viên chủ nhiệm cần chủ động phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, với phụ huynh học sinh để xây dựng môi trường giáo dục và nâng cao hiệu quả học tập của học sinh nhằm thực hiện tốt mục tiêu và chương trình giáo dục. Tính hệ thống, tính liên tục và tính thống nhất các tác động giáo dục và các lực lượng giáo dục là một nguyên tắc giáo dục rất quan trọng vì đặc điểm của giáo dục là lâu dài, phức tạp và biện chứng. Do đó sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm với ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh là điều hết sức cần thiết, sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp của hai lực lượng giáo dục: thầy cô và cha 1 mẹ học sinh, đồng thời tạo được môi trường thuận lợi cho việc phát triển nhân cách của học sinh ở cả nhà trường và gia đình. Nhận thức rõ điều này và thấy được sự tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng học tập của học sinh lớp 1A Trường tiểu học Sơn Bình, tôi đã đúc kết và mạnh dạn đưa ra : Một số biện pháp phối kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm, ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh lớp 1A Trường tiểu học Sơn Bình. 2 PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lý luận: Cấp tiểu học có tầm quan trọng trong hệ thống giáo dục, đặt biệt là lớp học đầu cấp vì vậy đòi hỏi giáo viên luôn quan tâm và có biện pháp nâng cao chất lượng dạy học. Quyết định số 11/2008/QĐBGD&ĐT ngày 28/03/2008 về Ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh), nhiệm vụ và quyền của trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp. Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp phải lập kế hoạch thực hiện các hoạt động giáo dục theo nội dung nghị quyết của cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học và tổ chức thực hiện kế hoạch đó. Chuẩn bị các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh và cuộc họp cha mẹ học sinh, tổ chức việc thu thập nguyện vọng và kiến nghị của cha mẹ học sinh. Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có quyền phân công nhiệm vụ cụ thể cho phó trưởng ban và các thành viên, chủ trì các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh, thay mặt Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh. Trao đổi với giáo viên chủ nhiệm lớp về hoạt động của cha mẹ học sinh, phản ánh ý kiến của cha mẹ học sinh về chất lượng giáo dục và chất lượng dạy học. Cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp xem xét, đề nghị tuyên dương, khen thưởng hoặc xử lý kỷ luật đối với học sinh của lớp. Nhiệm vụ và quyền của phó trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp là người giúp việc trưởng ban, thay mặt trưởng ban phụ trách một số mặt công tác được phân công. Nhiệm vụ và quyền của thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ––––––––––––––––––––––– NÔNG THỊ HẢO BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỒ MÔN HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LLUUẬẬNN VVĂĂNN TTHHẠẠCC SSĨĨ GGIIÁÁOO DDỤỤCC HHỌỌCC THÁI NGUYÊN, NĂM 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ––––––––––––––––––––––– NÔNG THỊ HẢO BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỒ MÔN HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành : Quản lý Giáo dục Mã số : 60 14 05 LLUUẬẬNN VVĂĂNN TTHHẠẠCC SSĨĨ GGIIÁÁOO DDỤỤCC HHỌỌCC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM HỒNG QUANG THÁI NGUYÊN, NĂM 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trƣờng Đại học Sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên, Khoa sau đại học, Khoa Tâm lý Giáo dục đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn PGS. TS Phạm Hồng Quang đã tận tình chỉ dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trƣờng trung học phổ thông Bình Yên, bạn bè đã quan tâm, giúp đỡ và động viên tôi hoàn thành luận văn này. Thái Nguyên, ngày 31 tháng 10 năm 2009 Tác giả Nông Thị Hảo Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Giá trị nhỏ nhất : GTNN Giá trị lớn nhất : GTLN Giáo viên : GV Học sinh : HS Máy tính bỏ túi : MTBT Sách giáo khoa : SGK Trung học phổ thông : THPT Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Lí do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu . 2 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 2 4. Giả thuyết khoa học . 2 5. Nhiệm vụ nghiên cứu . 2 6. Phạm vi nghiên cứu . 2 7. Phƣơng pháp nghiên cứu . 2 7.1. Nhóm phƣơng pháp lý luận 2 7.2. Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn . 3 7.3. Nhóm phƣơng pháp toán học 3 8. Cấu trúc luận văn . 3 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỒ MÔN HỌC Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 4 1.1. Lịch sử vấn đề nghiên PHÒNG GD&ĐT TRƯỜNG SỔ DỰ GIỜ Họ tên: …………………………………………………………… Chức vụ : …………………………………………………………… Dạy môn/lớp: ……………………………………………………… Năm học 20 – 20 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tiết dạy Lĩnh vực (I) Tiêu chí Các mức điểm 1.1- Đảm bảo xác, có hệ thống trọng tâm yêu cầu cung cấp kiến thức rèn luyện kỹ theo mục tiêu 2,0 – 1,5 – 1,0 – 0,5 học Kiến 1.2- Nội ...PHÒNG GD & ĐT SỔ GHI ĐIỂM CỦA GIÁO VIÊN Họ tên giáo viên: Môn: Trường: Huyện, thị, TP: Dạy lớp: Năm... hk Điểm HS ĐTB m ĐTB CN (hoặc XL KT (hoặc xếp loại KT định kỳ) (hoặc XL) (hoặc XL) học kỳ) Ghi Lớp: 7A1 Số TT Họ tên học sinh MÔN: Ngoại ngữ Điểm HS (hoặc xếp loại KT thường xuyên) M HỌC KỲ I Điểm. .. 26 27 28 29 30 31 32 HỌC KỲ I Điểm HS (hoặc xếp loại KT thường xuyên) M V Điểm HS (hoặc xếp loại KT định kỳ) ĐKT hk ĐTB m (hoặc XL (hoặc XL) KT học kỳ) HỌC KỲ II Điểm HS (hoặc xếp loại KT thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu sổ ghi điểm của giáo viên, Mẫu sổ ghi điểm của giáo viên, Mẫu sổ ghi điểm của giáo viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay