Bài giảng Quản trị chi phí và giá thành sản phẩm PGS.TS. Đinh Thị Mai

74 28 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 07:50

Bài giảng Quản trị chi phí và giá thành sản phẩm PGS.TS. Đinh Thị MaiBài giảng Quản trị chi phí và giá thành sản phẩm do PGS.TS. Đinh Thị Mai biên soạn với các nội dung như: Một số vấn đề chung về quản trị chi phí và giá thành trong doanh nghiệp, nội dung quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác (sản xuất),...Mời các bạn cùng tham khảo BÀI GIẢNG Quản trị chi phí giá thành sản phẩm (lớp đào tạo cán quản lý Công ty Nhôm Đack Nông) PGS.TS Đinh Thị Mai NỘI DUNG CƠ BẢN Một số vấn đề chung quản trị chi phí giá thành DN Nội dung quản trị chi phí DN khai thác (sản xuất) Một số vấn đề chung QTCP Zsp DN 1.1 Khái niệm chi phí, giá thành phân biệt chi phí với giá thành sản phẩm Nghiên cứu vấn đề 1.2 Khái niệm QT chi phí cần thiết QT chi phí DN 1.3 Khái niệm KTQT chi phí vai trò KTQT chi phí DN 1.1 Khái niệm CP, giá thành, phân biệt CP với giá thành 1.1.1 Khái niệm chất chi phí Chi phí sản xuất kinh doanh biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hóa mà DN chi kỳ dùng vào sản xuất (khai thác), tiêu thụ sản phẩm (ví dụ hao phí NVL, hao phí máy móc thiết bị, nhà xưởng, hao phí nhân công, ) Trên góc độ QTDN, CP hiểu là: + Các phí tổn thực tế cho hoạt động sxkd, + Các phí tổn ước tính để thực dự án, + Các phí tổn lựa chọn PA mà bỏ qua hội KD khác * Phân biệt CP với chi tiêu, 1.1.2 Khái niệm giá thành chất giá thành Giá thành sản phẩm biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hóa mà DN chi kỳ có liên quan đến khối lượng SP, công việc hoàn thành Giá thành SP tiêu mang tính giới hạn định, vừa mang tính khách quan vừa mang tính chủ quan 1.1.3 Phân biệt CP với giá thành SP (phân biệt qua sơ đồ công thức) 1.2 Khái niệm QTCP cần thiết QTCP 1.2.1 Khái niệm: QTCP việc tập hợp, tính toán kiểm soát CP phát sinh trình SXKD DN nhằm cung cấp thông tin CP cần thiết cho nhà quản lý làm tốt công tác quản trị DN 1.2.2 Sự cần thiết phải nghiên cứu QTCP - Xuất phát từ tác động môi trường kinh doanh + Sự cạnh tranh khốc liệt DN, ngành nghề, Tập đoàn, quốc gia kinh tế thị trường mở cửa hội nhập + Kết cạnh tranh dẫn đến có DN bị giải thể, phá sản có nhiều DN thành công - Xuất phát từ vai trò QTCP + QTCP công cụ để kiểm soát chi phí - Mục tiêu DN LN, DT tối đa, CP tối thiểu, DN cần có công cụ kiểm soát CP thông qua ĐMCP, dự toán CP - Kiểm soát CP thông qua đánh giá trách nhiệm nhà QT, phân tích hiệu hoạt động phận Tổ SX, PX, Phòng, Ban + Thông tin QTCP quan trọng để đưa định KD - Quyết định NH hàng ngày nhà QT điều hành SXKD ntn? bán hàng đâu? Cho ai? Giá bao nhiêu?… - Quyết định dài hạn đầu tư MMTB, thuê TS Vì vậy,Yêu cầu nhà quản trị DN phải có kiến thức QTCP để kiểm soát CP, phân tích đưa QĐ tối ưu 1.3 Khái niệm vai trò kế toán QTCP 1.3.1 Khái niệm kế toán quản trị chi phí * Kế toán QT: việc thu nhận, xử lý, phân tích cung cấp thông tin kinh tế, tài theo yêu cầu quản trị định kinh tế, tài nội đơn vị kế toán * Kế toán CP: việc thu nhận, xử lý, phân tích cung cấp thông tin CP cho dự án, trình sản xuất, công việc sản phẩm Kế toán CP công cụ quản lý, có chức xử lý cung cấp thông tin CP cho đối tượng sử dụng bên bên DN Với đối tượng bên DN, mục đích kế toán CP cung cấp thông tin CP cho quản trị nội DN Kế toán CP kế toán QT gọi kế toán QTCP * Kế toán QTCP: phận KTQT tập trung chủ yếu vào việc thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thông tin CP cho chủ thể quản lý nội DN nhằm giúp nhà quản lý thực chức QTDN 1.3.2 Vai trò kế toán QTCP QTDN - QTDN có chức là: Lập KH (lập dự toán); tổ chức thực hiện; kiểm tra, đánh giá định - Kế toán QTCP đời nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho nhà QT thực toàn diện chức - Kế toán QTCP cung cấp thông tin cho nhà QTDN dự toán CP trước kỳ KD, thông tin thực CP kỳ KD kiểm soát CP Hệ thống thông tin kế toán QTCP kênh thông tin hữu ích nhà QTDN môi trường SXKD biến động cạnh tranh Đây hệ thống thông tin quan hệ vật chất – trách nhiệm, hệ thống thông tin minh bạch trách nhiệm nội điều hành, QTDN Kế toán QTCP đời ngày phát triển cạnh tranh DN, TĐKT, quốc gia kinh tế toàn cầu hội nhập Phát triển * Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kế toán QTCP - Các nhân tố thuộc môi trường vi mô + Trình độ quản lý nhận thức nhà quản trị, + Mục tiêu DN kinh tế thị trường, + Sự cạnh tranh DN - Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô + Luật kế toán, + Các chế độ sách Chính phủ, Bộ, ban ngành, + Tính cạnh tranh tập đoàn kinh tế khu vực giới LẬP KẾ HOẠCH SL, DT, LN MONG MUỐN DN cần phải xác định mức LN dự kiến, sau tính mức DT SL tương ứng - Sản lượng đạt LN dự kiến = (Tổng ĐP + LN dự kiến)/LN góp BQ đvsp - DT đạt LN dự kiến = Sản lượng đạt LN dự kiến x giá bán đvsp (Bài tập vận dụng - Lấy số liệu cụ thể Công ty để xác định DT, SL hòa vốn LN mong muốn) Bài tập tình (thảo luận nhóm) Công ty có mức sản xuất bình thường 55.000 tấn/tháng, BP cho đvsp 40%, tổng ĐP hàng tháng 180.000 tr Do sản phẩm giai đoạn SX thử nghiệm chưa ổn định, Cty dự kiến giá bán đvsp theo mức 7tr 7,5tr/tấn Yêu cầu: - Xác định SL hòa vốn theo mức giá, xác định số LN công ty sau SL hòa vốn? - Giả sử Cty muốn đạt mức LN 40.000 tr mà giá bán thay đổi theo mức SL phải đạt cho trường hợp? Giải -Với mức giá khác nhau, LN góp đvsp khác nhau, SLHV theo trường hợp sau: + Với giá bán 7tr, BP = 3,5tr, LN góp đvsp = 3,5tr, SLHV là: 180.000tr/3,5tr = 51.428 tấn, LN sau SL hòa vốn = (55.000–51.428) x 3,5 =12.502tr, + Với giá bán 7,5tr, BP = 3,75tr, LN góp đvsp = 3,75tr, SLHV 180.000tr/3,75tr = 48.000 tấn, LN sau SL hòa vốn = (55.000-48.000)x 3,75 = 26.250tr, - Nếu PX muốn đạt mức LN 40.000tr, với mức giá bán SL phải đạt là: + Với giá bán 7tr, SL đạt LN mong muốn là: (180.000tr + 40.000tr)/3,5tr = 62.857 tấn, + Với giá bán 7,5tr, SL đạt LN phải là: 220.000tr/3,75tr = 58.667 2.4.3 Phân tích thông tin chi phí thích hợp với việc định 2.4.3.1 Thông tin chi phí thích hợp CP có nhiều loại khác nhau, có loại gắn liền với cách tính không thích hợp với QĐ phải làm, có loại thích hợp với việc QĐ - Để thành công việc QĐ, nhà quản lý phải sử dụng công cụ phù hợp để giúp họ phân biệt loại CP liên quan trực tiếp đến việc QĐ Những thông tin mà KTQTCP cung cấp cho trình QĐ phải đạt tiêu chuẩn như: phù hợp, xác, kịp thời - Những thông tin CP thu nhập thích hợp cho việc QĐ thông tin phải đảm bảo ĐK là: Thông tin phải liên quan đến tương lai; thông tin phải có khác biệt phương án xem xét, lựa chọn Những thông tin không đảm bảo hai ĐK hai ĐK coi thông tin không thích hợp Phân tích thông tin CP thích hợp (tiếp) - Khi nhận dạng thông tin thích hợp, cần phải vào tiêu chuẩn đánh giá thông tin tình cụ thể Tuy nhiên, có số loại CP thông tin thích hợp có CP thông tin không thích hợp cho tình VD: CP hội thông tin thích hợp, ngược lại CP chìm thông tin không thích hợp - Khi tiến hành phân tích thông tin CP để QĐ quản lý, cần phải thực bước sau: 1) Thu thập tất CP gắn liền với phương án, 2) Hạn chế CP chìm, 3) Hạn chế CP không khác phương án, 4) Ra định: vào CP giữ lại, CP chênh lệch CP tránh CP thích hợp định chọn 2.4.3.2 Các loại định * Khái niệm: Ra QĐ mệnh lệnh, đạo nhà quản lý liên quan đến hoạt động SXKD đơn vị - Ra QĐ chức người quản lý - Trong việc QĐ, thông tin CP nhân tố Thông tin CP quan trọng việc QĐ Các CP PA so sánh với CP PA khác cần thiết cho nhà quản lý QĐ lựa chọn * Các loại định - Quyết định NH QĐ liên quan đến việc sản xuất kinh doanh khoảng TG ngắn năm - Quyết định DH QĐ thường liên quan đến việc thay đổi khả sản xuất, đòi hỏi khoản đầu tư lớn, thực thời gian dài 2.4.3.3 Thông tin chi phí với việc định ngắn hạn Trên sở phân tích thông tin CP, nhà quản lý định ngắn hạn như: + Quyết định tiếp tục sản xuất loại SP, hay mua ngoài? + Quyết định nên tiếp tục chế biến hay bán chi tiết, bán thành phẩm (Bài tập vận dụng) 2.4.3.4.Thông tin chi phí với việc định dài hạn - QĐ dài hạn thường gọi QĐ đầu tư vốn dài hạn QĐ đầu tư vốn nhân tố chủ yếu trình sinh lợi lâu dài DN - Các QĐ đầu tư dài hạn điển hình là: + Quyết định nên thay máy móc cũ hay tiếp tục sử dụng? + Quyết định mở rộng SX, tăng quy mô để tăng DT? + Quyết định lựa chọn máy móc để đầu tư loại có hiệu quả? + Quyết định nên mua hay thuê máy móc thiết bị? + vv… (Bài tập vận dụng) 2.5 Kế toán TN hệ thống BC đánh giá trung tâm TN 2.5.1 Kế toán trách nhiệm * Bản chất KTTN Với mục tiêu kiểm soát CP đánh giá TN đến phận, mô hình KTTN đời theo quan điểm KTQT đại Ở nước có kinh tế thị trường phát triển, KTTN xem phận KTQT sử dụng công cụ để quản trị DN KTTN nội dung KTQT trình thu thập, tập hợp báo cáo thông tin tài chính, phi tài chính, dùng để kiểm soát trình hoạt động đánh giá hiệu phận tổ chức Thực chất KTTN thiết lập quyền hạn, trách nhiệm phận, cá nhân hệ thống tiêu, công cụ báo cáo kết phận * Vai trò KTTN - KTTN có vai trò quan trọng công tác kiểm soát đánh giá hiệu phận DN Cũng giống KTQT, KTTN có đối tượng sử dụng thông tin nhà quản trị từ cấp cao, cấp trung cấp sở Ở cấp quản trị khác nhau, KTTN thể vai trò mục đích cung cấp thông tin khác - Hệ thống KTTN gắn liền với tồn phát triển phân cấp quản lý Trong DN có phân quyền quản lý cho cấp (đặc biệt DN có quy mô lớn), quyền QĐ TN trải rộng toàn DN Các cấp quản lý khác quyền định chịu TN với phạm vi quyền hạn họ - Vai trò KTTN hệ thống quản lý cấp thể qua sơ đồ 04 1.5.1.2 Nội dung kế toán trách nhiệm TTTN khái niệm sử dụng KTQT theo mô hình KTTN TTTN đơn vị, phận DN, chịu kiểm soát cấp quản lý giao trách nhiệm Có 04 TTTN: Trung tâm CP, trung tâm DT, trung tâm LN trung tâm đầu tư Các TTTN hình thành dựa phân cấp quản lý DN mục tiêu nhà quản trị Các TTTN gắn liền với cấp quản trị DN - Trung tâm CP (Cost Centers): TTTN mà nhà quản lý chịu trách nhiệm, có quyền kiểm soát CP, quyền kiểm soát DT, LN hay vốn đầu tư Trung tâm CP gắn liền với cấp quản lý mang tính chất tác nghiệp, trực tiếp thực công việc giao tạo sản phẩm, dịch vụ phòng ban, phân xưởng, tổ đội sản xuất… - Trung tâm doanh thu (Revenue Centers): TTTN mà nhà quản lý chịu trách nhiệm DT tạo ra, không chiụ trách nhiệm LN hay vốn đầu tư Các QĐ liên quan đến nhà quản trị trung tâm thường định công việc bán hàng, xác định giá bán, tạo doanh thu cho DN Trung tâm thường gắn với cấp quản lý sở phận kinh doanh DN, chi nhánh tiêu thụ, khu vực tiêu thụ, cửa hàng tiêu thụ… Nhà quản lý trung tâm thường trưởng phòng, trưởng chi nhánh, khu vực, cửa hàng… - Trung tâm lợi nhuận (Profit Centers): phân khúc có người quản lý chịu trách nhiệm DT, CP kết tiêu thụ trung tâm Nhà quản trị trung tâm QĐ sản xuất SP nào, với giá bán cấu SP hệ thống phân phối, bán hàng đơn vị Những trung tâm vậy, tiêu lợi nhuận sử dụng để đo lường hiệu suất, hiệu hoạt động Tùy theo mức độ phân cấp tiêu LN tính dựa CP trực tiếp, số trường hợp khác xác định phần toàn CP gián tiếp - Trung tâm đầu tư (Investment Centers): trung tâm gắn với cấp quản trị cao HĐQT, TCT, công ty….Trung tâm đầu tư nơi nhà quản trị kiểm soát CP, DT, LN đầu tư vốn Các công ty lớn thường nhiều trung tâm đầu tư, trung tâm LN * Hệ thống tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm - Các tiêu đánh giá trung tâm CP: + Chênh lệch CP = CP thực tế - CP dự toán (định mức) Biến động lượng = (lượng thực tế - lượng ĐM) x Giá ĐM Biến động giá = (Giá thực tế - Giá ĐM) x Lượng thực tế + Cơ cấu CP: thay đổi tỷ trọng loại CP tổng CP - Các tiêu đánh giá trung tâm doanh thu: Tổng DT, cấu DT, chênh lệch DT (Chênh lệch DT = DT thực tế DT dự toán)… - Các tiêu đánh giá trung tâm lợi nhuận: Chênh lệch LN = LN thực tế - LN kế hoạch LN góp = DT - Biến phí Tỷ lệ LN góp = LN góp/DT x 100 LN phận = LN góp – Định phí phận Tỷ lệ LN phận = LN phận /DT vv… - Các tiêu đánh giá trung tâm đầu tư: + Tỷ lệ hoàn vốn ĐT - ROI (Return On Investment): tiêu phản ánh tỷ số lợi nhuận vốn ĐT bỏ ROI = LN/Vốn ĐT x 100 Hay LN DT ROI = - x x 100 DT vốn ĐT ROI chịu ảnh hưởng nhân tố tỷ lệ sinh lời DT số vòng quay vốn ĐT Như muốn ROI cao cần sử dụng biện pháp tăng DT, giảm CP giảm vốn đầu tư Chỉ tiêu ROI sử dụng tương đối phổ biến, làm sở cho việc lựa chọn phương án ĐT, chẳng hạn có định mở roomngj ĐT nên ưu tiên phận có ROI cao + LN lại – RI (Residual Income): khoản thu nhập phận hay DN sau trừ CP sử dụng vốn mong muốn đầu tư vào phận RI = LN – (vốn ĐT x ROI mong muốn) 2.5.2 Hệ thống BC đánh giá trung tâm trách nhiệm - Trung tâm CP: hệ thống BC TN trung tâm CP gồm: Bảng so sánh CP thực với CP dự toán, đồng thời phân tích ảnh hưởng nhân tố cấu thành CP; Báo cáo trách nhiệm PX, phòng ban; Báo cáo CP sản xuất BC nhân tố ảnh hưởng (theo mẫu 01, 02, 03, 04) - Trung tâm DT: Báo cáo TN trung tâm DT báo cáo chênh lệch DT nhân tố ảnh hưởng theo mẫu 05 - Trung tâm LN: báo cáo TN báo cáo kết kinh doanh lập theo mức độ hoạt động, CP chia thành BP, ĐP để xác định LN góp LN phận (theo mẫu 06) - Trung tâm ĐT : báo cáo TN sử dụng để đánh giá thông qua tiêu ROI, RI (theo mẫu 07) ... chung quản trị chi phí giá thành DN Nội dung quản trị chi phí DN khai thác (sản xuất) Một số vấn đề chung QTCP Zsp DN 1.1 Khái niệm chi phí, giá thành phân biệt chi phí với giá thành sản phẩm. .. loại giá thành sản phẩm theo sở số liệu thời điểm tính giá thành - Giá thành kế hoạch, - Giá thành định mức - Giá thành thực tế * Phân loại giá thành vào phạm vi phát sinh chi phí - Giá thành sản. .. (gồm cả: BP, ĐP) ĐỒ THỊ CHI PHÍ HỖN HỢP Chi phí Chi phí Biến phí Biến phí Định phí Đồ thị biển diễn chi phí hỗn hợp trường hợp Định phí Mức hoạt động Đồ thị biển diễn chi phí hỗn hợp trường hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Quản trị chi phí và giá thành sản phẩm PGS.TS. Đinh Thị Mai, Bài giảng Quản trị chi phí và giá thành sản phẩm PGS.TS. Đinh Thị Mai, Bài giảng Quản trị chi phí và giá thành sản phẩm PGS.TS. Đinh Thị Mai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay