Nghiên cứu chế tạo một số loại phân bón nhả chậm thân thiện với môi trường ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp (NCKH)

115 37 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 07:24

Nghiên cứu chế tạo một số loại phân bón nhả chậm thân thiện với môi trường ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp (NCKH)Nghiên cứu chế tạo một số loại phân bón nhả chậm thân thiện với môi trường ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp (NCKH)Nghiên cứu chế tạo một số loại phân bón nhả chậm thân thiện với môi trường ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp (NCKH)Nghiên cứu chế tạo một số loại phân bón nhả chậm thân thiện với môi trường ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp (NCKH)Nghiên cứu chế tạo một số loại phân bón nhả chậm thân thiện với môi trường ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp (NCKH)Nghiên cứu chế tạo một số loại phân bón nhả chậm thân thiện với môi trường ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp (NCKH)Nghiên cứu chế tạo một số loại phân bón nhả chậm thân thiện với môi trường ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp (NCKH)Nghiên cứu chế tạo một số loại phân bón nhả chậm thân thiện với môi trường ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp (NCKH)Nghiên cứu chế tạo một số loại phân bón nhả chậm thân thiện với môi trường ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp (NCKH)Nghiên cứu chế tạo một số loại phân bón nhả chậm thân thiện với môi trường ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp (NCKH)Nghiên cứu chế tạo một số loại phân bón nhả chậm thân thiện với môi trường ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp (NCKH)Nghiên cứu chế tạo một số loại phân bón nhả chậm thân thiện với môi trường ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp (NCKH)Nghiên cứu chế tạo một số loại phân bón nhả chậm thân thiện với môi trường ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp (NCKH)Nghiên cứu chế tạo một số loại phân bón nhả chậm thân thiện với môi trường ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp (NCKH) I HC THI NGUYấN TRNG I HC S PHM BO CO TNG KT TI KHOA HC V CễNG NGH CP I HC NGHIấN CU CH TO MT S LOI PHN BểN NH CHM THN THIN VI MễI TRNG NG DNG TRONG SN XUT NễNG NGHIP Mó s: H2015-TN04-08 Ch nhim ti: TS TRN QUC TON THI NGUYấN, NM 2017 I HC THI NGUYấN TRNG I HC S PHM BO CO TNG KT TI KHOA HC V CễNG NGH CP I HC NGHIấN CU CH TO MT S LOI PHN BểN NH CHM THN THIN VI MễI TRNG NG DNG TRONG SN XUT NễNG NGHIP Mó s: H2015-TN04-08 Xỏc nhn ca c quan ch trỡ ti Ch nhim ti TS Trn Quc Ton THI NGUYấN, NM 2017 DANH SCH CC THNH VIấN THAM GIA TI n v cụng tỏc v Ni dung nghiờn cu c th c giao T T H v tờn TS Trn Quc Ton Khoa Hoỏ hc HSP H Thỏi Nguyờn Ch nhim ti TS Dng Ngc Ton Khoa Hoỏ hc HSP H Thỏi Nguyờn Nghiờn cu ch to phõn bún nh chm TS V Vn Nhng Khoa Hoỏ hc HSP H Thỏi Nguyờn Nghiờn cu ch to phõn bún nh chm Th.S inh Thỳy Võn Khoa Hoỏ hc HSP H Thỏi Nguyờn Nghiờn cu ch to phõn bún nh chm TS Nguyn Hu Quõn Phũng KH CN v hp tỏc quc t- HSP H Thỏi Nguyờn Th kớ hnh chớnh lnh vc chuyờn mụn N V PHI HP CHNH Tờn n v Ni dung v ngoi nc phi hp nghiờn cu Vin Húa hc- Vin Hn lõm KH&CN Vit Nam H v tờn ngi i din n v Cung cp t liu, trao i chuyờn mụn, hoỏ cht, TS Nguyn Thanh Tựng dng c v phi hp nghiờn cu Vin Khoa hc Vt liu, Vin Hn lõm Khoa hc Phõn tớch mu, o SEM v Cụng ngh Vit Nam Khoa Hoỏ hc, H S Phi hp nghiờn cu v phm H Thỏi Nguyờn trao i chuyờn mụn PGS.TS Nguyn Th Hin Lan i MC C Trang Trang bỡa ph Mc lc i Danh mc ch vit tt iii Danh mc bng biu iv Danh mc cỏc hỡnh v M U Chng TNG QUAN 1.1 Vai trũ ca phõn bún i vi sn xut lng thc, tỏc ng ca vic s dng phõn bún ti mụi trng, sinh thỏi v sc kho 1.1.1 Vai trũ ca phõn bún i vi sn xut lng thc .4 1.1.2 Tỏc ng ca vic s dng phõn bún ti mụi trng, sinh thỏi v sc kho 1.2 Gii thiu chung v phõn bún nh chm 1.2.1 Khỏi nim, phõn loi v nhng u im ca phõn bún nh chm 1.2.2 Cụng ngh phõn bún nh chm 1.3 Gii thiu mt s nguyờn vt liu dựng ch to phõn bún nh chm 18 1.3.1 Tinh bt v tinh bt bin tớnh 18 1.3.2 Polyurethan .20 1.3.3 Polyvinyl ancol 21 1.3.4 Polyvinyl axetat .21 1.3.5 Bentonit 22 1.4 ng dng ca phõn bún nh chm .23 1.4.1 S dng phõn bún nh chm nụng nghip .23 1.4.2 S dng phõn bún nh chm lnh vc phi nụng nghip 27 1.5 Tỡnh hỡnh nghiờn cu phõn bún nh chm Vit Nam .28 Chng THC NGHIM 32 2.1 Nguyờn liu, hoỏ cht 32 2.2 Dng c, thit b nghiờn cu 32 2.3 Mt s phng phỏp phõn tớch phõn bún 33 2.3.1 Xỏc nh hm lng nit tng s 33 2.3.2 Xỏc nh hm lng photpho tng s .34 2.3.3 Xỏc nh hm lng kali tng s 34 2.3.4 Phng phỏp xỏc nh ró ca lừi phõn bún 34 ii 2.3.5 Phng phỏp xỏc nh cng ca lừi phõn 34 2.3.6 Phng phỏp phõn tớch mt s tớnh cht l húa ca t 35 2.4 Phng phỏp tin hnh .35 2.4.1 Nghiờn cu ch to lừi phõn bún 35 2.4.2 Nghiờn cu ch to v bc cho phõn bún nh chm .39 2.4.3 Nghiờn cu quỏ trỡnh nh chm phõn bún 41 2.4.4 ng dng th nghim phõn bún nh chm cho mt s cõy trng 42 Chng KT QU V THO LUN .49 3.1 Ch to lừi phõn bún nh chm 49 3.1.1 Bin tớnh tinh bt .49 3.1.2 La chn cht kt dớnh cho phõn bún ure nh chm .52 3.1.3 La chn cht kt dớnh cho phõn bún NPK nh chm 54 3.2 Ch to v bc cho phõn bún nh chm 57 3.2.1 c trng vt liu ca lp v bc 57 3.2.2 nh hng ca hm lng parafin n lp ph polyurethan 58 3.2.3 nh hng ca hm lng polyurethan n dy v t l bc ca lp v 60 3.3 Nghiờn cu quỏ trỡnh nh chm phõn bún 62 3.3.1 Nghiờn cu quỏ trỡnh nh phõn bún nc .62 3.3.2 nh hng ca nhit n kh nng nh dinh dng ca phõn bún 66 3.3.3 nh hng ca pH n kh nng nh dinh dng ca phõn bún 68 3.3.4 Quỏ trỡnh nh phõn bún t 69 3.3.5 ỏnh giỏ kh nng phõn hy sinh hc ca lp v phõn bún 71 3.4 ng dng phõn bún nh chm cho mt s cõy trng 73 3.4.1 ng dng phõn bún nh chm cho cõy xanh 74 3.4.2 ng dng phõn bún nh chm cho cõy chố 79 KT LUN 85 TI IU THAM KHO 86 PH LC iii DANH MC CH VIT TT Ch vit y STT Ch vit tt ASC Axit ascorbic - C6H8O5 APS Amoni pesunfat - (NH4)2S2O8 AAm Acrylamit - C3H5NO (CH2=CHCONH2) CRF Phõn bún nh cú kim soỏt (Controlled Release Fertilizer) CDU Ure formaldehit/Ure-crotonaldehit DAP iamonihirophotphat - (NH4)2HPO4 DCD Dixyandiamide IR Ph hng ngoi IBDU 10 IFA Hip hi phõn bún quc t 11 MAP MgNH4PO4.6H2O 12 MBA N,N'- metylenbisacrylamit - C7H10N2O2 13 MC Trn c húa hc 14 NUE Hiu qu s dng N 15 NPK Phõn cha N, P, K 16 SEM Hin vi in t quột (Scanning Electronic Microscopy) 17 SRF Phõn bún nh chm (Slow Release Fertilizer) 18 PVA Poly vinylancol 19 PCF Phõn bc polyme 20 PSCF Phõn bc bng polyme v lu hunh 21 PU Polyurethan 22 UF Ure formaldehit 23 SA Amonisunfat (NH4)2SO4 24 SCU Phõn bc lu hunh 25 MMT Montmorillonit 26 TGA Phõn tớch nhit GravimetricAnalysis) 27 FAO T chc lng thc v nụng nghip liờn hp quc 28 FAV Hip hi phõn bún Vit Nam Ure-isobutyraldehit trng lng (Thermal iv DANH MC BNG BIU Trang Bng 2.1 Thnh phn nguyờn liu tng hp lừi phõn ure nh chm (tớnh cho 100g) 38 Bng 2.2 Thnh phn nguyờn liu tng hp lừi phõn bún NPK (16:16:16) 38 Bng 2.3 Thnh phn nguyờn liu tng hp lừi phõn bún NPK (30:10:10) 39 Bng 3.1.nh hng ca thi gian bin tớnh ti tớnh cht ca tinh bt 49 Bng 3.2 nh hng ca hm lng PU n dy lp v v t l bc 60 Bng 3.3 nh hng ca phõn bún ure nh chm n thi gian sinh trng 74 Bng 3.4 nh hng ca phõn bún nh chm n sinh trng v phỏt trin ca cõy xanh 75 Bng 3.5.nh hng ca lng phõn bún nh chm n hỡnh thỏi cu trỳc qu xanh 76 Bng 3.6 nh hng ca phõn bún ure nh chm n nng sut v cỏc yu t cu thnh nng sut 77 Bng 3.7 Hiu qu kinh t thu c ca mụ hỡnh ng dng phõn bún nh chm cho cõy xanh 78 Bng 3.8 nh hng ca phõn bún nh chm n tớnh cht l húa ca t 79 Bng 3.9 nh hng ca phõn bún nh chm n cỏc yu t cu thnh nng sut chố (tớnh trung bỡnh la hỏi) 80 Bng 3.10 nh hng ca phõn bún nh chm n nng sut chố (tớnh trung bỡnh la hỏi) 81 Bng 3.11 Hiu qu kinh t thu c ca mụ hỡnh ng dng phõn bún nh chm cho cõy chố (tớnh la hỏi) 82 Bng 3.12 nh hng ca phõn bún nh chm n tớnh cht l húa ca t 83 v DANH MC CC HèNH Trang Hỡnh 1.1 Cu to ht phõn nh chm bc polyme 12 Hỡnh 1.2 Cu trỳc phõn t ca amyloz (a) v amylopectin (b) 18 Hỡnh 1.3 Cu trỳc phõn t ca Polyurethan .20 Hỡnh 1.4 Cu trỳc phõn t ca Polyvinyl ancol .21 Hỡnh 1.5 Cu trỳc phõn t Polyvinyl axetat .22 Hỡnh 1.6 Cu trỳc tinh th 2:1 ca Montmorillonit 23 Hỡnh 2.1 S ch to lừi phõn bún nh chm .37 Hỡnh 2.2 S ch to v phõn bún nh chm 40 Hỡnh 2.3 ng PVC cha t, nc v phõn nh chm 42 Hỡnh 3.1 nh hng ca thi gian bin tớnh tinh bt n ró 50 Hỡnh 3.2 nh hng ca thi gian bin tớnh tinh bt n cng 50 Hỡnh 3.3 Ph IR ca tinh bt 51 Hỡnh 3.4 Ph IR ca tinh bt bin tớnh 51 Hỡnh 3.5 nh hng ca loi cht kt dớnh n ró lừi phõn bún ure 53 Hỡnh 3.6 nh hng ca loi cht kt dớnh n cng lừi phõn bún ure .53 Hỡnh 3.7.nh hng ca cht kt dớnh n ró lừi phõn bún NPK (16:16:16) .55 Hỡnh 3.8 nh hng ca cht kt dớnh n cng lừi phõn bún NPK (16:16:16) 55 Hỡnh 3.9 nh hng ca cht kt dớnh n ró lừi phõn bún NPK (30:10:10) 55 Hỡnh 3.10 nh hng ca cht kt dớnh n cng lừi phõn bún NPK (30:10:10) 56 Hỡnh 3.11 Ph IR ca lp v PU 57 Hỡnh 3.12 Gin TGA ca lp v PU 58 Hỡnh 3.13 nh SEM ca lp v PU 59 Hỡnh 3.14 nh hng ca sỏp parafin n c tớnh nh N ca phõn ure nh chm 59 Hỡnh 3.15 nh SEM ca lp v vi cỏc dy khỏc .61 Hỡnh 3.16 c tớnh nh N ca cỏc mu phõn ure nh chm nc 62 Hỡnh 3.17 c tớnh nh N ca cỏc mu phõn NPK (30:10:10) nh chm nc 63 Hỡnh 3.18 c tớnh nh P ca cỏc mu phõn NPK (30:10:10) nh chm nc 63 Hỡnh 3.19 c tớnh nh K ca cỏc mu phõn NPK (30:10:10) nh chm nc 63 vi Hỡnh 3.20 c tớnh nh N ca phõn bún NPK (16:16:16) nh chm .64 Hỡnh 3.21 c tớnh nh P ca phõn bún NPK (16:16:16) nh chm .65 Hỡnh 3.22 c tớnh nh K ca phõn bún NPK (16:16:16) nh chm .65 Hỡnh 3.23 nh hng ca nhit n quỏ trỡnh nh N ca phõn ure nh chm 66 Hỡnh 3.24 nh hng ca nhit n quỏ trỡnh nh N ca phõn NPK (16:16:16) nh chm 66 Hỡnh 3.25 nh hng ca nhit n quỏ trỡnh nh P ca phõn NPK (16:16:16) nh chm 67 Hỡnh 3.26 nh hng ca nhit n quỏ trỡnh nh K ca phõn NPK (16:16:16) nh chm 67 Hỡnh 3.27 nh hng ca pH n quỏ trỡnh nh N ca phõn ure nh chm 68 Hỡnh 3.28 nh hng ca pH n quỏ trỡnh nh dinh dng ca phõn NPK (16:16:16) nh chm 68 Hỡnh 3.29 c tớnh nh N ca cỏc mu phõn ure nh chm t .69 Hỡnh 3.30 c tớnh nh N ca phõn bún NPK nh chm t 70 Hỡnh 3.31 c tớnh nh P ca phõn bún NPK nh chm t 70 Hỡnh 3.32 c tớnh nh dinh K phõn bún NPK nh chõm t 70 Hỡnh 3.33 gim lng v phõn nh chm t 71 Hỡnh 3.34 nh SEM b mt v viờn phõn cú dy 50 àm chụn t 72 Hỡnh 3.35 nh SEM b mt v viờn phõn cú dy 70 àm chụn t 73 vii THễNG TIN KT QU NGHIấN CU CA TI Thụng tin chung Tờn ti: Nghiờn cu ch to mt s loi phõn bún nh chm thõn thin vi mụi trng ng dng sn xut nụng nghip Mó s: H2015 TN04 08 Ch nhim ti: TS Trn Quc Ton T chc ch trỡ: Trng i hc S phm H Thỏi Nguyờn Thi gian thc hin: 24 thỏng (t thỏng 9/2015 n thỏng 9/2017) Mc tiờu - Ch to thnh cụng mt s loi phõn bún nh chm vi v bc polyurethan thõn thin vi mụi trng - ng dng th nghim phõn bún nh chm cho mt s cõy trng (cõy xanh, cõy chố) sn xut nụng nghip tnh Thỏi Nguyờn Tớnh mi v sỏng to - ó ch to c phõn bún nh chm (ure v NPK) bng k thut vờ viờn v to mng bc bng polyurethan - Lp v bc ca phõn bún ch to c t polyurethan cú kh nng phõn hy sinh hc; phõn bún nh chm khụng nh hng xu n tớnh cht l húa ca t - Phõn bún nh chm ch to c ó giỳp cõy xanh v cõy chố sinh trng, phỏt trin tt, tit kim chi phớ phõn bún v thi gian bún phõn Gim c 40% lng phõn bún so vi phõn bún thụng thng m cho nng sut cao Kt qu nghiờn cu 4.1 ó nghiờn cu s dng tinh bt bin tớnh bng NaClO gi lm cht kt dớnh cho lừi phõn nh chm (ure, NPK (30:10:10), NPK (16:16:16)) v tỡm c hm lng tinh bt bin tớnh ti u tng ng cho loi phõn l 3,0%; 2,5% v 6,0% 4.2 ó ch to thnh cụng phõn ure nh chm v NPK nh chm bng k thut vờ viờn v bc mng bng polyurethan Bng cỏch iu chnh hm lng polyurethan (t 3-25%) ó to lp v cú chiu dy trung bỡnh khỏc (t 20 n 120 àm) Phõn ure, NPK (30:10:10), NPK (16:16:16) nh chm vi dy lp v 30, 50 v 70 àm ó c nghiờn cu ch to, th nghim cho cõy xanh v cõy chố 85 KT LUN ó nghiờn cu s dng tinh bt bin tớnh bng NaClO gi lm cht kt dớnh cho lừi phõn nh chm (ure, NPK (30:10:10), NPK (16:16:16)) v tỡm c hm lng tinh bt bin tớnh ti u tng ng cho loi phõn l 3,0%; 2,5% v 6,0% ó ch to thnh cụng phõn ure nh chm v NPK nh chm bng k thut vờ viờn v bc mng bng polyurethan Bng cỏch iu chnh hm lng polyurethan (t 3-25%) ó to lp v cú chiu dy trung bỡnh khỏc (t 20 n 120 àm) ti ó trung nghiờn cu ch to, la chn phõn ure, NPK (30:10:10), NPK (16:16:16) vi dy lp v 30, 50 v 70 àm th nghim cho cõy xanh v cõy chố ó nghiờn cu quỏ trỡnh nh dinh dng (N, P, K) ca phõn bún ch to c nc v t Kt qu cho thy tc nh dinh dng ph thuc chiu dy lp v Vi cỏc mu phõn cú dy v bc trung bỡnh ln lt l 30, 50 v 70 àm, thi gian nh dinh dng mụi trng nc ( 25oC) ln lt l khong 15, 40 v 75 ngy; mụi trng t ln lt l khong 90, 180 v 270 ngy ó nghiờn cu s nh hng ca nhit , pH ca mụi trng n kh nng nh cht dinh dng ca phõn bún Kt qu cho thy tc nh dinh dng tng tng nhit Trong mụi trng axit (pH=4-6) v mụi trng kim (pH=89) tc nh dinh dng tng dn, nhiờn s nh hng ny l khụng ln Bng cỏch xỏc nh gim lng v quan sỏt s thay i cu trỳc b mt lp v cho thy, lp v phõn bún sau thi gian chụn t cú kh nng phõn hy sinh hc ó nghiờn cu th nghim phõn bún nh chm ch to c cho cõy xanh v cõy chố Kt qu cho thy phõn nh chm thớch hp cho s phỏt trin ca hai loi cõy ny, giỳp gim s ln bún phõn mt v v khụng nh hng xu n tớnh cht ca t Khi s dng phõn nh chm bng 60% so vi lng phõn bún thụng thng ó cho nng sut v hiu qu kinh t cao nht 86 TI IU THAM KHO TING VIT on Xuõn Cnh (2012), Bỏo cỏo kt qu thc hin ti: Nghiờn cu bin phỏp k thut tng hp theo Vit GAP nõng cao nng sut v cht lng mt s chng loi rau h bu v rau n c BSH Vin cõy lng thc v cõy thc phm Nghiờm Ngc Dng, Nguyn Trung Hiu, Nguyn Vn Khụi, Nguyn Thanh Tựng (2005), Tng hp v nghiờn cu nh hng ca polyme siờu hp th nc ti kh nng lu gi phõn bún ca mụi trng t, Tp Khoa hc v Cụng ngh, Tp 43(4), tr 66-70 Phm Quang H, Nguyn Vn B (2013), S dng phõn bún mi quan h vi sn xut lng thc, bo v mụi trung v gim phỏt thi khớ nh kớnh, Tp Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn, thỏng 3/2013, tr.45-48 Bựi Thanh Hng, Lu Cm Lc (2010), Nghiờn cu kh nng nh chm cht khoỏng N-P-K phõn hu c khoỏng trờn nn than bựn, Tp húa hc, 48(4C), tr 420-424 Hip hi phõn bún Vit Nam (2006), Tuyn phõn bún Vit Nam, 1, NXB i hc Nụng Nghip Nguyn Cu Khoa, Trn c Phng, Nguyn Cụng Trc (2009), iu ch phõn bún nh chm ure formandehyt (UF)", Tp húa hc, Tp 47 (4A), 592-596 Nguyn Cu Khoa, Lờ Th H, Phan Th Thanh Hin (2009), Nghiờn cu iu ch phõn NPK trờn nn tinh bt bin tớnh, Tp húa hc, Tp 47 (4A), tr 601-605 Nguyn Cu Khoa (2015), Nghiờn cu qui trỡnh cụng ngh sn xut phõn ure v NPK nh chm ng dng trin khai cho cỏc cõy trng trờn Tõy Nguyờn, Bỏo cỏo tng hp kt qu ti Khoa hc v Cụng ngh, Mó s TN3/C04 Lờ Vn Khoa (ch biờn), Nguyn Xuõn C, Bựi Th Ngc Dung, Lờ c, Trn khc Hip, Cỏi Vn Tranh (2001), Phng phỏp phõn tớch t, nc, phõn bún, cõy trng, Nh xut bn giỏo dc 10 Nguyn Vn Khụi (2006), Keo dỏn Húa hc v Cụng ngh, Nh xut bn Vin Khoa hc v Cụng ngh Vit Nam 11 Nguyn Hu Niu, Trn Vnh Diu (2004), Húa lý polyme, Nh xut bn i hc Quc gia TPHCM 12 Phm Hu L , Bớch Thanh (2005), Nghiờn cu tng hp phõn ure nh chm vi polime nn gelatin, Tp Khoa hc v Cụng ngh, Tp 43(3), tr.67-71 87 13 Phm c Ng, Trn Th o, Nguyn Tt Cnh (2012), nh hng ca vic bún phõn viờn nộn hu c khoỏng chm tan theo thi gian sinh trng n nng sut ngụ trờn t cỏt Qung Bỡnh, Tp Khoa hc v Phỏt trin Trng H Nụng Nghip H Ni, Tp 10(1), tr 127-134 14 Nguyn Vn Phỳ, Nguyn Th Hựng, Nguyn Tt Cnh, inh Thỏi Hong (2012), nh hng ca phõn m chm tan cú v bc polime n sinh trng v nng sut ngụ v xuõn ti Gia Lõm-H Ni, Tp Khoa hc v Phỏt trin Trng H Nụng Nghip H Ni, Tp 10(2), tr 256-262 15 Nguyn Th Phng, Nguyn Hong, Nguyn Cụng Trc v cng s (2014), Th nghim phõn ure- NPK nh chm v cht gi m cho cõy trng ti Tõy Nguyờn, Tp Khoa hc Cụng ngh Vit Nam, s 12, tr 15-17 16 Dng Th Bộ Thi, Trn Ngc Quyn, Lờ Th Phng, Nguyn Cu Khoa (2015), Nghiờn cu ch to mng trờn c s tinh bt/PVA cho phõn NPK nh chm, Tp Húa hc, Tp 53 (3), tr 306 309 17 TCN 446 2000, Qui trỡnh k thut trng, chm súc v thu hoch chố, B Nụng Nghip v Phỏt trin Nụng thụn 18 o Xuõn Thng, on Xuõn Cnh, o Vn Hi (2008), Kt qu chn to ging xanh s Kt qu nghiờn cu Vin Cõy lng thc v CTP 8/2008 19 Bựi Vn Thng (2011), Bỏo cỏo kt ti KH & CN cp b: Nghiờn cu tng hp vt liu bentonit bin tớnh ng dng hp ph photpho nc, Mó s: B2010-20-23, i hc ng Thỏp 20 Nguyn Thanh Tựng (2012), Bin tớnh tinh bt bng vinyl monomer v ng dng, Lun ỏn Tin s Húa hc, Vin Húa hc, Vin Hn lõm KH&CN Vit Nam 21 Trn Khc Trung, Mai Hu Khiờm (2002), Phõn bún nh chm c hp th 100%, Vnexpress.net B TING ANH 22 Anna Jarosiewicz, Maria Tomaszewska (2003), Controlled-Release NPK Fertilizer Encapsulated by Polymeric Membranes, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(2), pp 413-417 23 Anu Stella Mathews, Suresh Narine (2010), Poly[N-Isopropyl acrylamide]-coPolyurethane Copolymers for Controlled Release of Urea, Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, 48(15), pp 32363243 24 Avi Shaviv (2001), Advances in controlled-release fertilizers, Advances in Agronomy, 71, pp 149 88 25 Basak B.B, Sharmistha Pal, Data S.S (2012), Use of modified clays for retention and supply of water and nutrients, Current Science, 102(9), pp 1272-1278 26 Babar Azeem, KuZilati KuShaari, Zakaria B Man, Abdul Basit, Trinh H Thanh (2014), Review on materials & methods to produce controlled release coated urea fertilizer, Journal of Controlled Release , 181, pp 11-21 27 Bernard Gagnon,Noura Ziadi, Cynthia Grant (2012), Urea fertilizer forms affect grain corn yield and nitrogen use efficiency, Canadian Journal of Soil Science, 92(2), pp 341-351 28 Boli Ni, Mingzhu Liu, Shaoyu Lỹ (2009), Multifunctional slow-release urea fertilizer from ethylcellulose and superabsorbent coated formulations, Chemical Engineering Journal, 155(3), pp 892898 29 Boli Ni, Mingzhu Liu, Shaoyu Lu, Lihua Xie, Yanfang Wang (2011), Environmentally Friendly Slow-Release Nitrogen Fertilizer, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59(18), pp 10169-10175 30 Burwell RW, Beasley JS, Gaston LA, Borst SM, Sheffield RE, Strahan RE, Munshaw GC (2011), Losses of surface runoff, total solids, and nitrogen during bermudagrass establishment on levee embankments, J Environ Qual., 40(4), pp 1241-1248 31 Carolina Medina (2006), Nutrient release patterns of coated fertilizers used for citrus production and their effect on fruit yield and foliar nutrition, University of Florida, Gainesville, Masters Thesis 32 Chao Chen, Zideng Gao, Xiaoyun Qiu, Shuwen Hu (2013), Enhancement of the Controlled-Release Properties of Chitosan, Molecules, 18(6), pp 7239-7252 33 Constantin Neamu, Mariana Popescu, tefan-Ovidiu Dima (2015),Leaching and in vitro agrochemical screening for new slow release fertilizers containing N, P, Ca, and Mg, Academic Research Journal of Agricultural Science and Research, 3(3), pp 45-53 34 Daniela Denisse Castro-Enrớquez, Francisco Rodrớguez-Fộlix , Benjamớn Ramớrez-Wong, Patricia Isabel Torres-Chỏvez, Marớa Múnica Castillo-Ortega, Dora Evelia Rodrớguez-Fộlix, Lorena Armenta-Villegas and Ana Irene LedesmaOsuna (2012), Preparation, Characterization and Release of Urea fromWheat Gluten Electrospun Membranes, Materials, 5(12), pp 2903-2916 35 Derrick M Oosterhuis, Donald D Howard (2008), Evaluation of slow-release nitrogen and potassium fertilizers for cotton production, African Journal of Agricultural Research, 3(1), pp 68-73 89 36 Douglass F Jacobs, K Francis Salifu, John R Seifert (2005), Growth and nutritional response of hardwood seedlings to controlled-release fertilization at outplanting, Forest Ecology and Management, 214(13), pp 28-39 37 Elaine I Pereira, Fernando B Minussi, Camila C T da Cruz, Alberto C C Bernardi, and Caue Ribeiro (2012), UreaMontmorillonite-Extruded Nanocomposites: A Novel Slow Release Material, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60(21), pp 52675272 38 Falu Zhan, Mingzhu Liu, Mingyu Guo, Lan Wu (2004), Preparation of superabsorbent polymer with slow-release phosphate fertilizer, Journal of Applied Polymer Science, 92(5), pp 34173421 39 Francisco G E Nogueira, Nayara T Prado, Luiz C A Oliveira, Ana R R Bastos, Joóo H Lopes, Janice G de Carvalho (2010), Incorporation of mineral phosphorus and potassium on leather waste (collagen): A new NcollagenPKfertilizer with slow liberation, Journal of Hazardous Materials, 176(13), pp 374-380 40 Guodong Liu, Lincoln Zotarelli, Yuncong Li, David Dinkins, Qingren Wang, Monica Ozores-Hampton (2014), Controlled-Release and Slow-Release Fertilizers as Nutrient Management Tools1, HS1225, IFAS Xtension, University of Florida 41 Guzine El Diwani, Nevine Motawie, Hassan H Shaarawy, Marwa S Shalaby (2013), Nitrogen Slow Release Biodegradable Polymer Based on Oxidized Starch Prepared via Electrogenerated Mixed Oxidants, Journal of Applied Sciences Research, 9(3), pp 1931-1939 42 Guodong Liu, Lincoln Zotarelli, Yuncong Li, David Dinkins, Qingren Wang, and Monica Ozores-Hampton (2014), Controlled-Release and Slow-Release Fertilizers as Nutrient Management Tools, Horticultural Sciences Department, UF/IFAS Extension 43 Henrique Mayer (2010), Nutrient release Patterns of controlled release fertilizers used in the ornamental horticulture industry of South Florida, Master of Science, University of Florida 44 Hongtao Zou, Yao Ling, Xiuli Dang, Na Yu, YuLing Zhang, YuLong Zhang, Jianghui Dong (2015), Solubility Characteristics and Slow-Release Mechanism of Nitrogen from Organic-Inorganic Compound Coated Urea, International Journal of Photoenergy, 2015(2), pp 1-6 90 45 Hu X F, Wang Z Y, You Y, Li J C (2010), Ammonia volatilization of slow release compound fertilizer in different soils water conditions, Huan Jing Ke Xue., 31(8), pp 1937-1943 46 Hyatt Charles R, Venterea Rodney T, Rosen Carl J, McNearney Matthew Wilson, Melissa L, Dolan Michael S (2010), Polymer-Coated Urea Maintains Potato Yields and Reduces Nitrous Oxide Emissions in a Minnesota Loamy Sand, Soil Sci Soc Am J., 74, pp 419-428 47 International Fertilizer Industry Association (IFA) (2014), Review of Analytical Methods for Slow- and Controlled-Release Fertilizers 48 Jamnongkan, Kaewpirom (2010), Controlled-Release Fertilizer Based on Chitosan Hydrogel: Phosphorus Release Kinetics, Sci J UBU, 1(1), pp 43-50 49 Jinjie Ge, Rui Wu, Xinghai Shi, Hao Biodegradable polyurethane materials material for controlled-release fertilizer, 86(12), pp 29482952 50 John H Detrick, Garrard L Hargrove Yu, Min Wang,Wenjun Li (2002), from bark and starch II Coating Journal of Applied Polymer Science, (2002), Hargrove, Polymer-sulfur- polymer coated fertilizers, Google Patents 51 Oliet J., Planelles R., Segura M.L., Artero F., Jacobs D.F (2004), Mineral nutrition and growth of containerized Pinus halepensis seedlings under controlled-release fertilizer, Scientia Horticulturae, 103(1), pp 113-129 52 Krzyszt of Lubkowski (2014), Coating fertilizer granules with biodegradable materials for Controlled fertilizer release, Environmental Engineering and Management Journal, 13(10), pp 2573-2581 53 Lihua Xie, Mingzhu Liu , Boli Ni, Xu Zhang, Yanfang Wang (2011), Slowrelease nitrogen and boron fertilizer from a functional superabsorbent formulation based on wheat straw and attapulgite, Chemical Engineering Journal, 167(1), pp 342348 54 Man Park, Sridhar Komarneni (1997), Occlusion of KNO3 and NH4NO3 in natural zeolites, Zeolites, 18(23), pp 171-175 55 Maria Tomaszewska, Anna Jarosiewicz, Krzyszt of Karakulski (2002), Physical and chemical characteristics of polymer coatings in CRF formulation, Desalination, 146(13), pp 319-323 56 Maria Tomaszewska and Anna Jarosiewicz (2002), Use of Polysulfone in Controlled-Release NPK Fertilizer Formulations, J Agric Food Chem 50(16), pp 46344639 91 57 Marta W Donida, Sandra C S Rocha (2002), Coating of urea with an aqueous polymeric suspension in a two-dimensional spouted bed, Journal Drying Technology, 20(3), pp 685-704 58 Maria Tomaszewska, Anna Jarosiewicz (2004), Polysulfone coating with starch addition in CRF formulation, Desalination, 163(13), pp 247-252 59 Mariana A Melaj, Marta E Daraio (2013), Preparation and Characterization of Potassium Nitrate Controlled-Release Fertilizers Based on Chitosan and Xanthan Layered Tablets, J Appl Polym Sci., 130(4), pp 24222428 60 Mingyu Guo, Mingzhu Liu, Zheng Hu, Falu Zhan, Lan Wu (2005), Preparation and properties of a slow release NP compound fertilizer with superabsorbent and moisture preservation, Journal of Applied Polymer Science, 96(6), pp 21322138 61 Mingzhu Liu, Rui Liang, Falu Zhan, Zhen Liu, Aizhen Niu (2006), Synthesis of a slow-release and superabsorbent nitrogen fertilizer and its properties, Polymers for Advanced Technologies, 17(6), pp 430438 62 Morihiro Maeda, Bingzi Zhao, Yasuo Ozaki, Tadakatsu Yoneyama (2003), Nitrate leaching in an Andisol treated with different types of fertilizers, Environmental Pollution, 121(3), pp 477-487 63 Ni Xiaoyu, Wu Yuejin, Wu Zhengyan, Wu Lin, Qiu Guannan, Yu Lixiang (2013), A novel slow-release urea fertiliser: Physical and chemical analysis of its structure and study of its release mechanism, Biosystems Engineering, 115(3), pp 274 282 64 Panfang Lu, Yanfei Zhang, Cong Jia, Chongji Wang, Xiao Li, and Min Zhang (2015), Polyurethane from Liquefed Wheat Straw as Coating Material for Controlled Release Fertilizers, BioResources, 10(4), pp 7877-7888 65 Park M., Kim J S, Choi C L, Kim J E, Heo N H, Komarneni S, Choi J (2005), Characteristics of nitrogen release from synthetic zeolite Na-P1 occluding NH4NO3, Journal of Controlled Release, 106(1-2), pp 44-50 66 Qingshan Li, Shu Wu, Tiejun Ru, Limin Wang, Guangzhong Xing, Jinming Wang (2012), Synthesis and Performance of Polyurethane Coated Urea as Slow/controlled Release Fertilizer, Journal of Wuhan University of Technology-Mater Sci Ed, 27(1), pp 126129 67 Ramớrez-Cano F, Ramos-Quirarte A, Faix O, Meier D, Gonzỏlez-Alvarez V, Zỳủiga-Partida V (2001), Slow-release effect of N-functionalized kraft lignin tested with Sorghum over two growth periods, Bioresour Technol., 76(1), pp 71-73 92 68 Shaohua Qin, Zhansheng Wu, Aamir Rasool, Chun L (2012), Synthesis and characterization of slow-release nitrogen fertilizer with water absorbency: Based on poly(acrylic acid-acrylic amide)/Na-bentonite, Journal of Applied Polymer Science,126(5), pp 16871697 69 Sharma Vinod Kumar, Singh Rana Pratap (2011), Organic matrix based slow release fertilizer enhances plant growth, nitrate assimilation and seed yield of Indian mustard (Brassica juncea L.), Journal of Environmental Biology, 32(5), pp 619-624 70 Sharrock Patrick, Fiallo Marina, Nzihou Ange , Chkir Mouna (2009), Hazardous animal waste carcasses transformation into slow release fertilizers, Journal of Hazard Mater, 167(1-3), pp 119-123 71 Shengsen Wang, Ashok K Alva, Yuncong Li, Min Zhang (2011), A Rapid Technique for Prediction of Nutrient Release from Polymer Coated Controlled Release Fertilizers, Open Journal of Soil Science, 1(2), pp 40-44 72 Selva Preetha P., Subramanian K S and Sharmila Rahale C (2014), Sorption characteristics of nano zeolite based slow release sulphur fertilizer, International Journal of Development Research, 4(2), pp 225-228 73 Siafu Ibahati Sempeho, Hee Taik Kim, Egid Mubofu, Askwar Hilonga (2014), Meticulous Overviewonthe Controlled Release Fertilizers, Advances in Chemistry, 2014, Article ID 363071, 16 pages 74 Solihin, Qiwu Zhang, William Tongamp, Fumio Saito (2011), Mechanochemical synthesis of kaolinKH2PO4 and kaolinNH4H2PO4 complexes for application as slow release fertilizer, Powder Technology, 212(2), pp 354358 75 Suherman and Didi Dwi Anggoro (2011), Producing Slow Release Urea by Coating with Starch/Acrylic Acid in Fluid Bed Spraying, International Journal of Engineering & Technology, 11(6), pp 77-80 76 Tang S H, Zhang F B, Huang X., Chen J S, Xu P Z (2008), Effects of slow/controlled releasefertilizers on the growth and nutrient use efficiency of pepper, Ying Yong Sheng Tai Xue Bao., 19(5), pp 986-991 77 Tobias Emilsson, Justyna Czemiel Berndtsson, Jan Erik Mattsson, Kaj Rolf (2007), Effect of using conventional and controlled release fertiliser on nutrient runoff from various vegetated roof systems, Ecological Engineering, 29(3), pp 260-271 93 78 Tongsai Jamnongkan, Supranee Kaewpiro (2010), Potassium Release Kinetics and Water Retention of Controlled-Release Fertilizers Based on Chitosan Hydrogels, Journal of Polymers and the Environment, 18(3), pp 413-421 79 Thomas D Landis, Kasten R Dumroese (2009), Using Polymer-coated Controlled-release Fertilizers in the Nursery and After Outplanting, Forest Nursery Notes, pp 5-12 80 Trenkel M (2010), Slow- and Controlled-Release and Stabilized Fertilizers An option for enhancing nutrient use efficiency in agriculture, Paris: IFA 81 Wanjie Li, Liqin Zhang, Chengcen Liu, Zhenhai Liang (2012), Preparation and Property of Poly (acrylamide-co-acrylic acid) Macromolecule Slow-releasing Fertilizer, Int J Electrochem Sci., 7(11), pp 11470 11476 82 Wen Yan Han, Li Feng Ma,Yuan Zhi Shi, Jian Yun Ruan, Sarah J Kemmitt (2008), Nitrogen release dynamics and transformation of slow release fertilizer products and their effects on tea yield and quality, Journal of the Science of Food and Agriculture, 88(5), pp 839-846 83 Wilson M L, Rosen C J, Moncrief J F (2010), Effects of polymer-coated urea on nitrate leaching and nitrogen uptake by potato, Journal of Environmental Quality, 39(2), pp 492-499 84 Xiaozhao Han, Sensen Chen, Xianguo Hu (2009), Controlled-release fertilizer encapsulated by starch/polyvinyl alcohol coating, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 240(1-3), pp 21-26 85 Xu sheng He, Zong wen Liao, Pei zhao Huang, Ji xian Duan, Ren shan Ge, Hong bo LI, Zeng chao Geng (2007), Characteristics and Performance of Novel Water-Absorbent Slow Release Nitrogen Fertilizers, Agricultural Sciences in China, 6(3), pp 338-346 86 Yetilmezsoy K, Sapci Zengin Z (2009), Recovery of ammonium nitrogen from the effluent of UASB treating poultry manure wastewater by MAP precipitation as a slowrelease fertilizer, J Hazard Mater., 166(1), pp 260-269 87 Yonghui Liu, Guanda Wang, Tingjie Wang, Chengyou Kan, Yong Jin (2011), Experimental modeling of polymer latex spray coating for producing controlled-release urea, Particuology, 9(5), pp 510516 88 Yoo J G, Jo Y M (2003), Utilization of coal fly ash as a slow-release granular medium for soil improvement, Journal of the Air & Waste Management Association, 53(1), pp 77-83 94 89 Yue-chao Yang, Min Zhang, Yuncong Li, Xiao-hui Fan, Yu-qing Geng (2012), Improving the Quality of Polymer-Coated Urea with Recycled Plastic, Proper Additives, and Large Tablets, J Agric Food Chem., 60 (45), pp 11229-11237 90 Zvomuya F, Rosen CJ, Russelle MP, Gupta SC (2003), Nitrate leaching and nitrogen recovery following application of polyolefin-coated urea to potato, Journal of Environmental Quality, 32(2), pp 480-489 PH LC Ph lc 1: TNH CHT í HểA T TRNG B XANH Mu t th nghim Mu t th nghim phõn ure nh chm phõn NPK nh chm pH 6,55 6,57 CEC (me/100g t) 20,68 20,68 OM (%) 4,45 4,52 N tng (%) 0,52 0,54 P2O5 tng (%) 0,67 0,70 K2O tng (%) 0,053 0,056 B (mg/kg) 0,058 0,061 Mo (mg/kg) 0,85 0,89 Zn (mg/kg) 195 198 10 Cu (mg/kg) 28 31 11 Fe 3,28 3,32 STT Ch tiờu phõn tớch Ph lc 2: TNH CHT í HểA T TRNG CHẩ STT Ch tiờu phõn tớch Mu t th nghim phõn ure nh chm Mu t th nghim phõn NPK nh chm pH 4,25 4,23 CEC (me/100g t) 11,81 11,87 OM (%) 3,17 3,15 N tng (%) 0,42 0,45 P2O5 tng (%) 0,044 0,046 K2O tng (%) 0,045 0,043 B (mg/kg) 0,098 0,096 Mo (mg/kg) 0,87 0,86 Zn (mg/kg) 185 187 10 Cu (mg/kg) 62 63 11 Fe (%) 3,45 3,46 Ph lc 3: MT S HèNH NH PHN BểN NH CHM V TRIN KHAI NG DNG (a) Hỡnh nh phõn ure thng v ure nh chm (b) Hỡnh nh phõn NPK nh chm (c) ng dng phõn ure nh chm cho cõy xanh (d) ng dng phõn NPK nh chm cho cõy xanh e ng dng phõn ure nh chm cho cõy chố f ng dng phõn NPK nh chm cho cõy chố Ph lc 4: CC KHON CHI Mễ HèNH NG DNG PHN URE NH CHM CHO CY CHẩ Cụng thc bún Cỏc khon chi (triu ng/ha) CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 Phõn bún 74.907 134.897 113.897 92.897 71.897 Cụng bún 3.360 480 480 480 480 Cụng hỏi 53.550 56.889 60.606 65.268 44.730 Thuc BVTV 4.848 4.848 4.848 4.848 4.848 Tng chi 136.665 197.114 179.831 163.493 121.955 Tng thu 297.500 316.050 336.700 362.600 248.500 ói thun 160.835 118.936 156.869 199.107 126.545 Ph lc 5: CC KHON CHI Mễ HèNH NG DNG PHN NPK NH CHM CHO CY CHẩ Cụng thc bún Cỏc khon chi (triu ng/ha) CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 Phõn bún 74.907 126.000 100.800 75.600 50.400 Cụng bún 3.360 480 480 480 480 Cụng hỏi 53.550 58.464 62.559 68.697 45.513 Thuc BVTV 4.848 4.848 4.848 4.848 4.848 Tng chi 136.665 189.792 168.687 149.625 101.241 Tng thu 297.500 324.800 347.550 381.650 252.850 ói thun 160.835 135.008 178.863 232.025 151.609 Ph lc 6: CC KHON CHI Mễ HèNH NG DNG PHN URE NH CHM CHO CY B XANH Tớnh cho so Bc b cú din tớch 360m2 Cụng thc bún Cỏc khon chi (nghỡn ng/so) CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 Ging 900 900 900 900 900 Phõn bún 200 600 500 400 300 Cc, gin 150 150 150 150 150 Thuc BVTV 50 50 50 50 50 Tng chi 1.300 1.700 1.600 1.500 1.400 Ph lc 7: CC KHON CHI Mễ HèNH NG DNG PHN NPK NH CHM CHO CY B XANH Tớnh cho so Bc b cú din tớch 360m2 Cụng thc bún Cỏc khon chi (nghỡn ng/so) CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 Ging 900 900 900 900 900 Phõn bún 200 650 550 450 350 Cc, gin 150 150 150 150 150 Thuc BVTV 50 50 50 50 50 Tng chi 1.300 1.750 1.650 1.550 1.450 ... sử dụng phân bón nhả chậm sản xuất nông nghiệp hạn chế giá thành phân bón nhả chậm nhập cao, gây chi phí lớn sản xuất Vì vậy, chọn đề tài‘ Nghiên cứu chế tạo số loại phân bón nhả chậm thân thiện. .. với môi trường ứng dụng sản xuất nông nghiệp ” nhằm giải xúc sản xuất thực tế đặt 2 Mục đích nghiên cứu - Chế tạo thành công số loại phân bón nhả chậm với vỏ bọc polyurethan thân thiện với môi. .. 1.4 Ứng dụng phân bón nhả chậm .23 1.4.1 Sử dụng phân bón nhả chậm nông nghiệp .23 1.4.2 Sử dụng phân bón nhả chậm lĩnh vực phi nông nghiệp 27 1.5 Tình hình nghiên cứu phân bón nhả
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chế tạo một số loại phân bón nhả chậm thân thiện với môi trường ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp (NCKH), Nghiên cứu chế tạo một số loại phân bón nhả chậm thân thiện với môi trường ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp (NCKH), Nghiên cứu chế tạo một số loại phân bón nhả chậm thân thiện với môi trường ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp (NCKH)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay