Toán Hàm Số BÀI KIỂM TRA CHUYÊN đề TÍNH đơn điệu của hàm số học sinh

6 23 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 06:36

TRUNG TÂM LUYỆN THI WTS https://www.facebook.com/TrungtamluyenthiWTS/ https://www.facebook.com/thaynguyenvanson Youtube: Thầy giáo Nguyễn Văn Sơn – 0986.035.246 BÀI KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Bài 1: Khảo sát vẽ đồ thị hàm số y= y = x − x − 2x + Bài 2: Xét tính đơn điệu hàm số sau y = cosx + y = x y= Bài 3: Cho hàm số 2x2 − 3x + m (2) x−1 TRUNG TÂM LUYỆN THI WTS https://www.facebook.com/TrungtamluyenthiWTS/ https://www.facebook.com/thaynguyenvanson Youtube: Thầy giáo Nguyễn Văn Sơn – 0986.035.246 BÀI KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Bài 1: Khảo sát vẽ đồ thị hàm số y= y = Bài 2: Xét tính đơn điệu hàm số sau y = cosx + y = x x − x − 2x + TRUNG TÂM LUYỆN THI WTS https://www.facebook.com/TrungtamluyenthiWTS/ https://www.facebook.com/thaynguyenvanson Youtube: Thầy giáo Nguyễn Văn Sơn – 0986.035.246 Bài 3: Cho hàm số 2x2 − 3x + m y= (2) x−1 BÀI KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Bài 1: Khảo sát vẽ đồ thị hàm số y= y = x − x − 2x + Bài 2: Xét tính đơn điệu hàm số sau y = cosx + y = x y= Bài 3: Cho hàm số 2x2 − 3x + m (2) x−1 TRUNG TÂM LUYỆN THI WTS https://www.facebook.com/TrungtamluyenthiWTS/ https://www.facebook.com/thaynguyenvanson Youtube: Thầy giáo Nguyễn Văn Sơn – 0986.035.246 BÀI KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Bài 1: Khảo sát vẽ đồ thị hàm số y= y = Bài 2: Xét tính đơn điệu hàm số sau x − x − 2x + TRUNG TÂM LUYỆN THI WTS https://www.facebook.com/TrungtamluyenthiWTS/ https://www.facebook.com/thaynguyenvanson Youtube: Thầy giáo Nguyễn Văn Sơn – 0986.035.246 y = cosx + y = x Bài 3: Cho hàm số 2x2 − 3x + m y= (2) x−1 BÀI KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Bài 1: Khảo sát vẽ đồ thị hàm số y= y = x − x − 2x + Bài 2: Xét tính đơn điệu hàm số sau y = cosx + y = x y= Bài 3: Cho hàm số 2x2 − 3x + m (2) x−1 TRUNG TÂM LUYỆN THI WTS https://www.facebook.com/TrungtamluyenthiWTS/ https://www.facebook.com/thaynguyenvanson Youtube: Thầy giáo Nguyễn Văn Sơn – 0986.035.246 BÀI KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Bài 1: Khảo sát vẽ đồ thị hàm số y= y = x − x − 2x + TRUNG TÂM LUYỆN THI WTS https://www.facebook.com/TrungtamluyenthiWTS/ https://www.facebook.com/thaynguyenvanson Youtube: Thầy giáo Nguyễn Văn Sơn – 0986.035.246 Bài 2: Xét tính đơn điệu hàm số sau y = cosx + y = x y= Bài 3: Cho hàm số 2x2 − 3x + m (2) x−1 TRUNG TÂM LUYỆN THI WTS https://www.facebook.com/TrungtamluyenthiWTS/ https://www.facebook.com/thaynguyenvanson Youtube: Thầy giáo Nguyễn Văn Sơn – 0986.035.246 BÀI KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ Bài 1: Cho hàm số y = - x3 + 3mx2 -3m – Tìm giá trị m để hàm số có cực đại, cực tiểu Với giá trị m đồ thị hàm số có điểm cực đại, điểm cực tiểu đối xứng với qua đường thẳng d: x + 8y – 74 = y = x3 − 3mx + 3(m − 1) x − m3 + m Cho hàm số (1) Tìm m để hàm số (1) có cực trị đồng thời khoảng cách từ điểm cực đại đồ thị hàm số đến góc tọa độ O độ O lần khoảng cách từ điểm cực tiểu đồ thị hàm số đến góc tọa Bài 2: y= Cho hàm số m−x x+2 (H m ) có đồ thị m , với tham số thực a.Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số cho d : 2x + y − = b.Tìm m để đường thẳng m =1 (H m ) cắt hai điểm với gốc tọa độ tạo S= thành tam giác có diện tích y= Cho hàm số x−1 x+1 a Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số y = ax + b b Tìm a b để đường thẳng (d): đường thẳng ( Bài 3: ∆ x − 2y + = ): cắt (C) hai điểm phân biệt đối xứng qua TRUNG TÂM LUYỆN THI WTS https://www.facebook.com/TrungtamluyenthiWTS/ https://www.facebook.com/thaynguyenvanson Youtube: Thầy giáo Nguyễn Văn Sơn – 0986.035.246 y= 2x + x−2 1) Cho hàm số Tìm m để đường thẳng (d): y = 2x + m cắt đồ thị (C ) hai điểm phân biệt cho tiếp tuyến (C ) hai điểm song song với x x −1 2) Cho hàm số y = Tìm tọa độ điểm M thuộc (C), biết tiếp tuyến (C) M vuông góc với đường thẳng qua điểm M điểm I(1; 1) (M(0 ; 0) ; M(2 ; 2) ) ... 0986.035.246 Bài 3: Cho hàm số 2x2 − 3x + m y= (2) x−1 BÀI KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Bài 1: Khảo sát vẽ đồ thị hàm số y= y = x − x − 2x + Bài 2: Xét tính đơn điệu hàm số sau y... cosx + y = x Bài 3: Cho hàm số 2x2 − 3x + m y= (2) x−1 BÀI KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Bài 1: Khảo sát vẽ đồ thị hàm số y= y = x − x − 2x + Bài 2: Xét tính đơn điệu hàm số sau y... Thầy giáo Nguyễn Văn Sơn – 0986.035.246 BÀI KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Bài 1: Khảo sát vẽ đồ thị hàm số y= y = Bài 2: Xét tính đơn điệu hàm số sau x − x − 2x + TRUNG TÂM LUYỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán Hàm Số BÀI KIỂM TRA CHUYÊN đề TÍNH đơn điệu của hàm số học sinh , Toán Hàm Số BÀI KIỂM TRA CHUYÊN đề TÍNH đơn điệu của hàm số học sinh , Toán Hàm Số BÀI KIỂM TRA CHUYÊN đề TÍNH đơn điệu của hàm số học sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay