Đề thi mẫu TOEFL Junior phần ngữ pháp, từ vựng và đọc hiểu

4 65 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 04:31

Đề số 01 1. Trình bày đặc trưng cơ bản của Luật Quốc tế? - Đặc trưng về chủ thể: Chủ thể của LQT là các thực thể có quyền năng chủ thể để tham gia vào các quan hệ pháp lý quốc tế một cách độc lập, bao gồm: + Quốc gia – chủ thể cơ bản chủ yếu của Luật Quốc tế: Quốc gia là thực thể được cấu thành bởi các yếu tố dân cư, lãnh thổ quyền lực nhà nước với thuộc tính chính trị pháp lý vốn có là chủ quyền quốc gia. + Tổ chức quốc tế liên chính phủ (IGO): Tổ chức quốc tế liên chính phủ là tổ chức do các quốc gia các chủ thể khác của Luật Quốc tế thỏa thuận thành lập trên cơ sở điều ước quốc tế phù hợp với Luật Quốc tế hiện đại. (có tính chất phái sinh, hạn chế của Luật Quốc tế). VD: Liên hợp quốc, WTO, EU, … + Dân tộc đang đấu tranh giành quyền dân tộc tự quyết: Dân tộc đang đấu tranh giành quyền dân tộc tự quyết khác với các dân tộc độc lập khác ở chỗ nó chỉ có chủ quyền dân tộc nhưng chưa có chủ quyền quốc gia. VD: Palextin, Việt Nam trước năm 1945 . + Chủ thể đặc biệt của Luật Quốc tế: Tòa thánh Vatican, vùng lãnh thổ (như Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan,… ) - Đặc trưng về quan hệ do LQT điều chỉnh: Pháp luật quốc tế điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong sinh hoạt quốc tế giữa các chủ thể của LQT. Các quan hệ này được gọi là quan hệ pháp luật quốc tế. Nội dung của quan hệ pháp luật quốc tế rất đa dạng (các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật,… phát sinh giữa các chủ thể LQT). VD: quan hệ giữa VN Trung Quốc trong việc phân định biên giới trên bộ, trên biển. Tuy nhiên, không phải tất cả các quan hệ có sự tham gia của chủ thể LQT đều là quan hệ pháp luật quốc tế. VD: các quan hệ phát sinh giữa 1 bên là chủ thể LQT, còn bên kia không phải chủ thể LQT (cá nhân, pháp nhân,…) thì không được coi là quan hệ pháp luật quốc tế - ví dụ như các hợp tác kinh tế, quốc tế của Việt Nam mà một bên là Việt Nam với một bên là một tập đoàn kinh tế nước ngoài. - Đặc trưng về sự hình thành LQT: Quy phạm pháp luật quốc tế được hình thành hoàn toàn dựa trên sự thỏa thuận tự nguyện giữa các quốc gia cũng như các chủ thể khác của LQT. - Đặc trưng về sự thực thi LQT: Khác với sự thực thi luật quốc gia, luật quốc tế không có bộ máy cưỡng chế việc thi hành như nhà tù, quân đội, cảnh sát .để tiến hành các biện pháp cưỡng chế. Đặc điểm này xuất phát từ bản chất của LQT là hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ giữa các chủ thể bình đẳng về chủ quyền, nên các chủ thể không có quyền xét xử cưỡng chế nhau. Do đó, khi xuất hiện hành vi vi phạm pháp luật quốc tế, thì chính các chủ thể của luật quốc tế sẽ tiến hành áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo 2 hình thức: riêng lẻ hoặc tập thể. 1 2. Căn cứ xác định hình thức thực hiện Trách nhiệm pháp lý quốc tế chủ quan. Trách nhiệm pháp lý quốc tế chủ quan là trách nhiệm phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật quốc tế. (*) Căn cứ xác định: cần phải dựa vào các cơ sở sau: - Cơ sở pháp lý: các nguyên tắc, các quy phạm pháp luật mà qua đó có thể khẳng định tính trái pháp luật của hành vi do chủ thể thực hiện: + Nguyên tắc, quy phạm pháp luật quốc tế được ghi nhận trong các điều ước quốc tế song phương, đa phương hoặc được thừa nhận dưới dạng tập quán quốc tế. + Phán quyết, quyết định của các cơ quan tài phán quốc tế, trong đó chứa đựng các điều khoản quy định nghĩa vụ của chủ thể. + Nghị quyết có tính chất bắt buộc của các tổ chức quốc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Questions 1–4 refer to the following email Hi, Linda! Thanks for your last e-mail! I know you like art, just like I do, so I wanted _ (A) tell (B) told (C) to tell (D) telling you about the special trip my class went on last week We took a bus into the city and spent two hours at the art museum, _ (A) if there was (B) that there was (C) which we had (D) where we had our own tour guide The guide told us about the different artists and gave us the history of some of the paintings. (A) When (B) Rather (C) During (D) Whether I have more time, I will send you another e-mail with some of the photos I took that day I took a lot of them! If your family comes to _ (A) ask VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (B) visit (C) look (D) return us this year, we can go to the art museum together Your cousin, Samantha Questions 5–12 refer to the following magazine article Located in central Africa, (A) Lake Victoria is (B) and Lake Victoria is (C) Lake Victoria's being (D) although Lake Victoria is a very unusual lake. (A) It not only one is (B) Is it one not only (C) One is it only not (D) Not only is it one of the largest lakes in the world; it is also one of the youngest Estimated to be about 15,000 years old, it is a relative baby compared with Earth’s other very large lakes, VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (A) are (B) they are (C) which being (D) which can be more than two million years old Yet judging by the variety of life in it, Lake Victoria _ (A) resembles (B) portrays (C) views (D) likes a much older body of water Usually, lakes need a much longer time _ (A) is populated (B) they are populated (C) to become populated (D) becoming populating by a diverse array of life-forms. _ 10 (A) Is (B) It is (C) Being (D) Because it is common for new lakes to contain only a small number of species Lake Victoria, however, is _ 11 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (A) opened (B) packed (C) satisfied (D) purchased with colorful fish, most notably, cichlids There are 12 (A) many (B) as many (C) too many (D) as many as 500 different species of just this one type of fish Trờng tH văn hoá nghệ thuật thừa thiên huế Tổ bộ môn cHung- VHPT o0o Đề thi kết thúc học phần Môn : PHP LUT Số ĐVHT : 2 Số tiết : 30 tiết Giáo viên : Hoàng Văn Ngọc Lp TH BIấN O MA KCQ Học kỳ I. Năm học 2010 - 2011 Thời gian : 60 Phút. Ngày thi : Đề Số 1 Cõu 1: Cỏc khng nh sau ỳng hay sai? Ti sao? 1. Theo Hin phỏp 1992 h thng c quan chp hnh(c quan qun lý nh nc) nh: Chớnh ph, UBND cỏc cp do dõn trc tip bu c. 2. Ch th ca vi phm hỡnh s l cỏ nhõn v cng cú th l t chc. 3.H thng c quan xột x ch c hỡnh thnh bng con ng bu c. 4.Ngi 6 tui n cha 18 tui cú quyn t mỡnh tham gia mi giao dch dõn s. 5.Nhim k ca Ch tch nc l 5 nm. Cõu 2: ễng Chớ v b Thy kt hụn hp phỏp ti TP HCM nm 1976. Trong quỏ trỡnh chung sng ụng b sinh c 3 ngi con l: Nguyn (1977), Hunh (1979), c (1980). Nm 2000 anh Nguyn kt hụn vi chi Hng v sinh c chỏu H vo nm 2001. Nm 2002 trong mt ln v thm quờ ụng Chớ v anh Nguyn b tai nn cht. Nm 2003 do mõu thun nờn cỏc con ụng Chớ khi kin ũi chia di sn tha k ca ụng. c bit: + Ti sn chung ca ụng vi b Thy l cn nh giỏ 200 triu + Ti sn ring ca ng trc khi ly b Thy l 56 triu ng khụng nhp vo ti sn chung. Hóy xỏc nh di sn v chia di sn trong trng hp ny. DUYT GIO VIấN RA ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ I/2010-2011 LỚP TH BIÊN ĐẠO MÚA KCQ Câu 1: Các khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao?(5 ĐIỂM) 1. Sai: vì hệ thống này do bầu cử nhưng không phải do nhân dân trực tiếp bầu ra mà do cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp bầu ra miễn nhiệm. 2.Sai: vì chủ thể của VPHS chỉ là cá nhân. 3. Sai: vừa hình thành bằng con đường bầu cử vừa bổ nhiệm. 4. Sai: vì người đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi chỉ có quyền tham gia mọi giao dịch dân sự nhỏ phục vụ nhu cầu hằng ngày mà thôi. 5.Đúng: vì nhiệm kỳ của CTN bằng nhiệm kỳ của Quốc hội là 5 năm. Câu 2: (5 điểm) Do ông Chí chết không để lại di chúc do đó tài sản được chia theo luật. - Xác định di sản của ông Chí: + Tài sản của ông Chí trong khối TSC với bà Thủy là: 200/2 = 100 triệu + Tài sản riêng của ông là: 56 triệu + Tổng cộng: 156 triệu - Chia di sản: + Hàng thừa kế thứ nhất của ông là: Thủy, Nguyễn, Huỳnh, Đức. Theo luật, người được hưởng di sản phải là người sống vào thời điểm mở thừa kế. Nếu người được hưởng thừa kế chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản thì con được hưởng phần di sản đó theo điều 641, Bộ luật dân sự. Theo đó, Thủy = Huỳnh = Đức= Hạ = 156/4 = 39 triệu/ người - Sauk hi chia di sản thì phần mỗi người là: +Bà Thủy: 100 + 39 = 139 triệu + Huỳnh = Đức + Hạ -= 39 triệu/ người Trờng tH văn hoá nghệ thuật thừa thiên huế Tổ bộ môn cHung- VHPT o0o Đề thi kết thúc học phần Môn : PHP LUT Số ĐVHT : 2 Số tiết : 30 tiết Giáo viên : Hoàng Văn Ngọc Lp TH BIấN O MA KCQ Học kỳ I. Năm học 2010 - 2011 Thời gian : 60 Phút. Ngày thi :________________________ Đề S 2 Cõu 1: Cỏc khng nh sau ỳng hay sai? Ti sao? 1 Mi hnh vi vi phm quy tc qun lớ nh nc, trỏi phỏp lut hnh chớnh u vi phm lut hnh chớnh. 2.Ch th ca vi phm dõn s l cỏ nhõn. 3Nng lc phỏp lut ca cỏ nhõn do t nhiờn sinh ra. 4. Ngi tha k theo di chỳc vn cú quyn tha k theo lut 5. Tt c cỏc thnh viờn trong chớnh ph nht thit phi l i biu Quc hi. Cõu 2: ễng Hựng v b Lan l v chng kt hụn hp phỏp vo nm 1974 ti Nng, trong quỏ trỡnh chung sng sinh c 2 ngi con l Non (1975) v Nc (1977), ụng b to lp c ngụi nh. Nm 1982 c s ng ý ca b Lan, ụng Hựng ly b Thu v sinh c ngi con chung l Sui(1984). Nm 1995 b Lan cht khụng li di chỳc. Nm 2000 ụng Hựng cht khụng li di chỳc. Thỏng 7/2003 do mõu thun nờn cỏc con ca 1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Ngữ pháp học chức năng tiếng Việt (Vietnamese Functional Grammar) - Mã số học phần : XN 108 - Số tín chỉ học phần : 3 tín chỉ - Số tiết học phần : 45 tiết lý thuyết 2. Đơn vị phụ trách học phần: - Bộ môn : Ngữ văn - Khoa: Khoa học xã hội nhân văn 3. Điều kiện tiên quyết: XH 200 4. Mục tiêu của học phần: 4.1. Kiến thức: 4.1.1. Cung cấp cho sinh viên cái nhìn hệ thống về các khuynh hướng ngữ pháp học trong lịch sử nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt. 4.1.2. Cung cấp cho sinh viên những tiền đề lí thuyết cơ bản mà trên cơ sở đó Ngữ pháp học chức năng hình thành phát triển. 4.1.3. Cung cấp cho sinh viên hệ thống tri thức lí thuyết về cú pháp tiếng Việt theo quan điểm chức năng luận. 4.2. Kĩ năng: 4.2.1. Có kĩ năng vận dụng tri thức lí thuyết Ngữ pháp học chức năng vào việc tiếp cận câu tiếng Việt ở ba bình diện: cú pháp, ngữ nghĩa ngữ dụng một cách có hiệu quả. 4.2.2. Có kĩ năng vận dụng tri thức lí thuyết Ngữ pháp học chức năng vào việc tiếp cận câu trong tác phẩm văn chương một cách có hiệu quả. 4.2.3. Có kĩ năng vận dụng tri thức lí thuyết Ngữ pháp học chức năng vào việc tạo câu đúng chuẩn mực trong sinh hoạt xã hội hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường. 4.3. Thái độ 4.3.1. Nhận thức được tính khoa học khách quan của Ngữ pháp học chức năng so với các khuynh hướng ngữ pháp học truyền thống. 2 4.3.2. Có ý thức rèn luyện chuẩn mực ngữ pháp trong sinh hoạt giao tiếp hàng ngày cũng như trong hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường. 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Học phần gồm hai phần: Phần một: Dẫn luận về Ngữ pháp học chức năng, trình bày thành tựu hạn chế của các khuynh hướng ngữ pháp học truyền thống, những tiền đề của Ngữ pháp học chức năng lịch sử nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt theo quan điểm chức năng luận. Phần hai: Cấu trúc cú pháp của câu tiếng Việt, gồm bốn chương: Chương một miêu tả cấu trúc cú pháp cơn bản của câu tiếng Việt. Chương hai trình bày các yếu tố phân giới đánh dấu đề - thuyết. Chương ba miêu tả hệ thống đề tình thái thuyết tình thái trong câu tiếng Việt. Chương bốn trình bày các loại thành phần phụ nằm ngoài cấu trú cú pháp cơ bản. 6. Cấu trúc nội dung học phần 6.1. Lí thuyết Nội dung Số tiết Mục tiêu Phần một Dẫn luận về Ngữ pháp học chức năng 9 I. Ngữ pháp học cấu trúc: thành tựu hạn chế 2 4.1.1, 4.1.2 II. Những tiền đề của Ngữ pháp học chức năng 4 4.1.1, 4.1.2 III. Lịch sử nghiên cứu tiếng Việt theo quan điểm chức năng luận 2 4.1.1, 4.1.2. IV. Ngữ pháp học chức năng: Khái niệm, các cấp độ đối tương nghiên cứu 1 4.1.1, 4.1.2 Phần hai Cấu trúc cú pháp của câu tiếng Việt Chương 1 Cấu trúc cú pháp cơ bản của câu tiếng Việt 9 1.1. Khái niệm về câu 1 4.1.3, 4.2.1,4.2.2, 4.3 1.2. Cấu trúc đề - thuyết miêu thuật 6 4.1.3, 4.2.1,4.2.2, 4.3 1.3. Thuộc tính ngữ pháp của đề 2 4.1.3, 4.2.1,4.2.2, 4.3 Chương 2 Các yếu tố phân giới đánh dấu đề - thuyết 3 2.1. Các yếu tố chuyên dùng phấn giới đánh dấu đề - thuyết 3 4.1.3, 4.2.1,4.2.2, 4.3 2.2. Các yếu tố phụ trợ đánh dấu thêm phần đề 2 4.1.3, 4.2.1,4.2.2, 4.3 2.3. Các yếu tố phụ trợ đánh dấu thêm phần thuyết 2 4.1.3, 4.2.1,4.2.2, 4.3 2.4 Các yếu tố phụ trợ đánh dấu thêm đề - thuyết 2 4.1.3, 4.2.1,4.2.2, 4.3 Chương 3 Đề tình thái thuyết tình thái 9 3.1. Khái niệm về tình thái 2 4.1.3, 4.2.1,4.2.2, 4.3 3.2. Đề tình thái 5 4.1.3, 4.2.1,4.2.2, 4.3 3.3. Thuyết tình thái 2 4.1.3, 4.2.1,4.2.2, 4.3 Chương 4 Các loại thành phần phụ nằm ngoài cấu trúc cú pháp cơ b ản 9 4.1. Trạng ngữ 2 4.2.1, 4.2.2,4.2.3, 4.3 4.2. Chuyển ngữ 1 4.2.1, 4.2.2,4.2.3, 4.3 The Passive Voice In other sections, you have seen verbs used in the active voice. The passive voice is sometimes used in English as well. With the active voice, the agent or subject comes before the verb. With the passive, the subject (either stated or implied) follows the verb and is usually preceded with the word by: ACTIVE: The doctor wrote a prescription. PASSIVE The prescription was written by the doctor. NOTE: In the passive, the object of the active verb becomes the subject. To make the passive, use the appropriate form of the verb to be + past participle. Only transitive verbs are used in the passive: ACTIVE: Fred helps Jane. PASSIVE: Jane is helped by Fred. ACTIVE: He is helping her. PASSIVE: She is being helped by him. ACTIVE: He has helped her. PASSIVE: She has been helped by him. ACTIVE: He helped her. PASSIVE: She was helped by him. ACTIVE: He was helping her. PASSIVE: She was being helped by him. ACTIVE: He had helped her. PASSIVE: She had been helped by him. ACTIVE: He will help her. PASSIVE: She will be helped by him. ACTIVE: He is going to help her. PASSIVE: She is going to be helped by him. Usually the by phrase is omitted in a passive sentence. The passive is used mainly when it is not known or not important to know who was responsible for the action: The house was built in 1960. (The by phrase is left out because it is understood that builders built the house). Using A Few, Few, A Little, and Little A few and few are used with plural count nouns: a few friends, few ideas, a few things to do, etc. A little and little are used with noncount nouns: little money, a little rain, a little wind, etc. NOTE: Few and little give a negative idea, conveying the notion that something is largely absent: They have very little money. We have few options remaining. NOTE: A few and a little give a positive idea, indicating that something exists or is present: I have a little free time today. Do you have a few moments? Placement of Adjectives and Adverbs Adjectives and adverbs are invariable in English. Adjectives always come in front of the noun they modify. Adverbs usually come after the verb they modify. ADJECTIVES: a good book an excellent dinner a fine wine a charming person a hot day an unreasonable person ADVERBS: This newspaper is published frequently. The Immigration Agent is speaking quickly. Forms of Other Forms of other are used as either adjectives or pronouns: SINGULAR: another book (is) another is PLURAL: other books (are) others (are) SINGULAR: the other book (is) the other (is) PLURAL: the other books (are) the others (are) Note that a final -s is used only for a plural pronoun (others). Another means one more in addition to the one(s) already mentioned. Other/others (without the) refer to several more in addition to the one(s) already mentioned. The other(s) has a different meaning (all that remains from a given number or specific group): I have three apartments. Two are mine. The other is yours. Indefinite and Definite Articles There is no need to worry about whether a noun is masculine, feminine, or neuter in English. Normally, a noun is preceded by a definite article (THE) or an indefinite article (A, AN) as follows: DEFINITE ARTICLE the tourist the area the card the hotel the restaurant the people the signs INDEFINITE ARTICLE a tourist an area a card a hotel a restaurant some people some signs Note that definite articles refer to something specific, while indefinite articles refer to something non-specific. Use an in front of words beginning with vowels and some with plural nouns. Using Some and Any In English the words some and any are used before plural nouns: some money, some dollars, any change, etc. However, it is often possible to leave out the word some in declarative sentences: We have (some) checks. Mr. Roberts gives them (some) money. The word any is usually used in ...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (B) visit (C) look (D) return us this year, we can go to the art museum together Your cousin, Samantha Questions... compared with Earth’s other very large lakes, VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (A) are (B) they are (C) which being (D) which can be more than two million years old... number of species Lake Victoria, however, is _ 11 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (A) opened (B) packed (C) satisfied (D) purchased with colorful fish, most notably,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi mẫu TOEFL Junior phần ngữ pháp, từ vựng và đọc hiểu, Đề thi mẫu TOEFL Junior phần ngữ pháp, từ vựng và đọc hiểu, Đề thi mẫu TOEFL Junior phần ngữ pháp, từ vựng và đọc hiểu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay