Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 16: Where's the post office?

12 53 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 04:01

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Unit What did you see at the zoo? trang 36 Sách tập (SBT) Tiếng Anh UNIT WHAT DID YOU SEE AT THE ZOO? Bài Bạn thấy sở thú? A PRONUNCIATION (Cách phát âm) Mark the sentence stress (') on the words Then say the sentences aloud (Đánh dấu trọng âm câu vào từ Sau đọc to câu này.) KEY 'What did you 'do 'yesterday? I 'went to the 'zoo Hôm qua bạn làm gì? Tớ sở thú 'How did you 'go to the 'zoo? I 'went 'there by 'bus Bạn đến gì? Tớ xe buýt 'Who did you 'go with? I 'went 'there with my 'classmate Bạn với ai? Tớ với bạn lớp 'What did you 'see at the 'zoo? I 'saw 'lots of 'animals Bạn thấy sở thú? Tớ thấy nhiều động vật Read and complete Then say the sentences aloud (Đọc hoàn thành Sau đọc to câu sau.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY Where Tuần trước bạn đâu? zoo Tớ sở thú How Bạn đến sở thú gì? bus Tớ đến xe buýt What Bạn thấy sở thú? animals Tớ thấy nhiều động vật B VOCABULARY (Từ vựng) Put the words in the correct columns (Cho từ vào cột) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY ANIMALS (Động vật): python (con trăn) monkey (con khỉ) gorilla (con gôrila) peacock (con công) tiger (con hổ) HOW ANIMALS ACT quickly (nhanh) loudly (ồn ào) beautifully (đẹp) quietly (yên tĩnh) slowly (chậm) Look and complete (Nhìn hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY a The tiger roars loudly (Con hổ gầm lớn.) b The elephants are moving slowly (Những voi chậm rãi di chuyển.) a The monkeys swing quickly from tree to tree (Những khỉ nhanh nhẹn đu từ sang khác.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a I can see a python It's moving quietly in the garden (Tớ thấy trăn Nó khẽ di chuyển vườn.) C SENTENCES PATTERNS (Mẫu câu) Read and match (Đọc nối) KEY e Cuối tuần trước bạn làm gì? Tớ sở thú c Bạn tới gì? Bằng taxi a Bạn thấy sở thú? Tớ thấy nhiều động vật b Con hổ làm gì? Nó gầm lớn d Con voi trông nào? Nó to Look and write the answers (Nhìn viết câu trả lời) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY They went to the zoo Hôm qua bọn trẻ đâu? Chúng tới sở thú They saw (some) monkeys and (some) kangaroos Chúng thấy gì? Chúng thấy (vài con) khỉ (vài con) kangaroo They are very big Những voi trông nào? Chúng to They roared loudly Khi bọn trẻ hổ làm gì? Chúng gầm lớn D SPEAKING (Nói) Read and reply (Đọc trả lời) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a Hôm qua bạn đâu? b Bạn tới gì? c Bạn ai? d Bạn làm đó? Ask and answer the questions above (Hỏi trả lời câu hỏi trên) E READING Read and complete (Đọc hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY go zoo animals like big slowly A: Hôm qua tớ không thấy bạn Bạn đâu vậy? B: Tớ tới sở thú A: Ở bạn thấy gì? B: Tớ thấy vài thú Tớ thích ngắm voi A: Trong nào? B: Nó to A: Khi bạn làm gì? B: Nó yên lặng chậm chạp di chuyển Read and complete (Đọc hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tuần trước sở thú với bạn lớp Chúng thấy nhiều động vật Đầu tiên thấy voi Chúng to Chúng yên lặng chậm chạp di chuyển Rồi thấy kangaroo Tôi thích ngắm chúng chúng nhảy cao chạy nhanh Cuối thấy khỉ Trông chúng vui nhộn Chúng lúc đu từ sang Chúng nhảy lên xuống nhanh Chúng có khoảng thời gian vô vui vẻ KEY very big Những voi to slowly and quietly Chúng yên lặng chậm chạp di chuyển very high, quickly Những kangaroo nhảy cao chạy nhanh funny Những khỉ vui nhộn very quickly Chúng nhảy lên nhảy xuống nhanh F WRITING VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Put the words in order to make sentences (Sắp xếp từ thành câu) KEY I went to VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Unit 16 Where's the post office? trang 64 Sách tập (SBT) Tiếng Anh UNIT 16 WHERE'S THE POST OFFICE? Bài 16 Bưu điện đâu? A PRONUNCIATION (Phát âm) Mark the sentence intonation (↷) Then say the sentences aloud (Đánh ngữ điệu câu Sau đọc to câu này) KEY Where's the supermarket? ↷ It's opposite the museum ↷ Siêu thị đâu? Nó đối diện bảo tàng Where's the theatre? ↷ It's between the post office and the pharmacy ↷ Rạp hát đâu? Nó bưu điện hiệu thuốc Where's the railway station? ↷ It's on the corner of the street ↷ Ga tàu đâu? Nó góc phố Read and complete Then say the sentences aloud (Đọc hoàn thành Sau đọc to câu này) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY the post office, It's A: Bưu điện đâu? B: Nó đối diện hiệu thuốc the theatre, end A: Rạp hát đâu? B: Nó cuối phố Pear the hospital, between A: Bệnh viện đâu? B: Nó nhà ga tàu sân vận động B VOCABULARY (Từ vựng) Say where the buildings are (Nói địa điểm tòa nhà) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY The theatre is on the corner of White Avenue and Apple Street (Rạp hát góc Đại lộ White Phố Apple) The pharmacy is on the corner of White Avenue and Orange Street (Hiệu thuốc nằm góc đại lộ White phố Orange) The post office is on the corner of Apple Street and White Avenue (Bưu điện góc phố Apple đại lộ White) The cinema is next to the supermarket (Rạp chiếu phim cạnh siêu thị) The supermarket is between the cinema and the hospital (Siêu thị rạp chiếu phim bệnh viện) The hospital is next to the supermarket (Bệnh viện cạnh siêu thị) The stadium is opposite the cinema (Sân vận động đối diện rạp chiếu phim) Green Tower is at the end of Apple Street (Tháp Green cuối phố Apple) Complete the sentences Use the map in B1 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (Hoàn thành câu sau Sử dụng đồ B1) KEY opposite Sân vận động đối diện rạp chiếu phim between Siêu thị rạp chiếu phim bệnh viện on the corner Rạp hát góc đại lộ White phố Apple next to Rạp chiếu phim cạnh siêu thị at the end Bưu điện cuối phố Apple C SENTENCE PATTERNS (Mẫu câu) Read and match (Đọc nối) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY c Bạn giúp không? Đương nhiên e Bưu điện đâu? Nó cuối phố b Nó có gần không? Có, bạn tới d Làm để tới rạp hát thành phố? Rẽ phải Nó góc phố a Xe buýt tới sở thú? Số 34 Read and complete (Đọc hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY d c b a e Trung: Xin lỗi? Chú giúp cháu không ạ? Người đàn ông: Tất nhiên Trung: Bảo tàng đâu ạ? Người đàn ông: Nó xa Trung: Làm để tới ạ? Người đàn ông: Cháu phải bắt xe buýt Trung: Vậy bến xe buýt đâu ạ? Người đàn ông: Rẽ phải Nó cuối phố Trung: Cháu nên bắt xe số ạ? Người đàn ông: Số 75 Trung: Cảm ơn Chú thật tốt Người đàn ông: Không có D SPEAKING (Nói) Read and reply (Đọc trả lời) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a Xin lỗi? Bạn giúp không? b Cho hỏi siêu thị đâu? c Rạp hát có xa không? d Làm để tới đó? Ask and answer the questions above (Hỏi trả lời câu hỏi trên) E READING (Đọc) Read and complete (Đọc hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY uncle there city places wrong blocks Tên Sinh Tuần trước gia đình tới thành phố Hồ Chí Minh để thăm Đó lần tới Vào ngày thứ ba chuyến đi, anh có dạo quanh thành phố xe buýt Chúng thăm số nơi Nhà hát thành phố, sở thú chợ Bến Thành Tuy nhiên, bị lạc đường nhà bắt nhầm xe buýt! May thay, cuối bắt xe buýt nhà Nó dừng phố, cách nhà ba nhà Read again and answer (Đọc lại trả lời) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY He was in Ho Chi Minh City Tuần trước Sinh đâu? Cậu thành phố Hồ Chí Minh They visited Sinh's uncle Gia đình cậu thăm ai? Họ thăm cuả Sinh They went by bus Sinh anh trai thăm thành phố gì? Họ xe buýt They got lost Chuyện xảy sau chuyến thăm thành phố họ? Họ bị lạc It's about three blocks from his uncle's house Xe buýt dừng cách nhà Sinh bao xa? Nó cách nhà Sinh khoảng nhà F WRITING (Viết) Put the words in order to make sentences (Sắp xếp từ sau để tạo thành câu) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY Turn right at the next corner Rẽ phải góc phố It's not far from here Nó không xa đâu How can I get there? Làm tới đó? You can take a taxi Bạn bắt taxi The bus stop is at the entrance of the zoo Bến xe buýt cổng sở thú Look and write (Nhìn viết) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY Nó đâu? The pharmacy is opposite the stadium Hiệu thuốc đối diện sân vận động The theatre is between the supermarket and the post office Rạp hát siêu thị bưu điện The post office is next to the theatre Bưu điện cạnh rạp hát VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Green Tower is at the end of Apple Street Toàn nhà Green cuối phố Apple VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK tiếng Anh lớp Chương trình Unit 17 WHAT TOYS DO YOU LIKE? LESSON 1 LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) PICTURE A - Do you like toys? (Bạn có thích đồ chơi không?) - Yes, I PICTURE B - What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) - I like ships (Có, tớ có thích) (Tớ thích tàu thủy.) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) a c - What toys you like? - What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) (Bạn thích đồ chơi nào?) b - I like trucks - I like dolls (Tôi thích xe tải.) - What toys you like? (Tôi thích búp bê.) - What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) (Bạn thích đồ chơi nào?) d - I like kites - I like planes (Tôi thích diều.) (Tôi thích máy bay.) LET'S TALK (CÙNG NÓI) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Suggested answer (Câu trả lời gợi ý) -> What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like planes (Tớ thích máy bay.) -> What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like ships (Tớ thích tàu thủy.) -> What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like dolls (Tớ thích búp bê.) -> What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like cars (Tớ thích ô tô.) LISTEN AND TICK (NGHE VÀ ĐÁNH DẤU) a b ✓ a ✓ b a b ✓ Tapescript (Lời ghi âm) Do you like toys? (Bạn có thích đồ chơi không?) Yes, I (Có, tớ có thích.) What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like planes (Tớ thích máy bay.) Do you like robots? (Bạn có thích rô-bốt không?) No, I don't (Không, tớ không thích.) What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like kites (Tớ thích diều.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Do you like ships? (Bạn có thích tàu thủy không?) No, I don't (Không, tớ không thích.) What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like trucks (Tớ thích xe tải.) READ AND WRITE (ĐỌC VÀ VIẾT) Bài dịch Xin chào Tớ Nam Tớ phòng chơi với bạn bè tớ Tớ thích máy bay Mai thích búp bê Quân Phong thích tàu thủy Linda thích diều Peter Tony thích xe tải Chúng tớ chơi vui phòng chơi The children are in the playroom (Bọn trẻ phòng chơi.) Name likes planes (Nam thích máy bay.) Mai likes dolls (Mai thích búp bê.) Quan and Phong like ships (Quân Phong thích thuyền.) Linda likes kites (Linda thích diều.) Peter and Tony like trucks (Peter Tony thích xe tải.) LET'S WRITE (CÙNG VIẾT) Suggested answer (Câu trả lời gợi ý) I like planes Yes, I I keep them in my room LESSON LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PICTURE A - Do you have any parrots? PICTURE B - How many parrots you have? (Bạn có vật không?) - Yes, I (Bạn có vẹt?) - I have five (Có, tớ có.) (Tôi có năm con.) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) - How many goldfish you have? - How many dogs you have? a (Bạn có chó?) b - I have two - I have three (Tôi có hai con.) c (Bạn có cá vàng?) - How many parrots you have? (Tôi có ba con.) - How many cats you have? (Bạn có vẹt?) (Bạn có mèo?) d - I have four - I have three (Tôi có bốn con.) (Tôi có ba con.) LET'S TALK (CÙNG NÓI) How many dogs you have? (Bạn có chó?) I have one (Tớ có con.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí How many cats you have? (Bạn có mèo?) I have two (Tớ có hai con.) How many parrots you have? (Bạn có vẹt?) I have three (Tớ có ba con.) How many goldfish you have? (Bạn có cá vàng?) I have four (Tớ có Unit 17 What would you like to eat? trang 68 Sách tập (SBT) Tiếng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Unit What did you see at the zoo? trang 36 Sách tập (SBT) Tiếng Anh UNIT WHAT DID YOU SEE AT THE ZOO? Bài Bạn thấy sở thú? A PRONUNCIATION (Cách phát âm) Mark the sentence stress (') on the words Then say the sentences aloud (Đánh dấu trọng âm câu vào từ Sau đọc to câu này.) KEY 'What did you 'do 'yesterday? I 'went to the 'zoo Hôm qua bạn làm gì? Tớ sở thú 'How did you 'go to the 'zoo? I 'went 'there by 'bus Bạn đến gì? Tớ xe buýt 'Who did you 'go with? I 'went 'there with my 'classmate Bạn với ai? Tớ với bạn lớp 'What did you 'see at the 'zoo? I 'saw 'lots of 'animals Bạn thấy sở thú? Tớ thấy nhiều động vật Read and complete Then say the sentences aloud (Đọc hoàn thành Sau đọc to câu sau.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY Where Tuần trước bạn đâu? zoo Tớ sở thú How Bạn đến sở thú gì? bus Tớ đến xe buýt What Bạn thấy sở thú? animals Tớ thấy nhiều động vật B VOCABULARY (Từ vựng) Put the words in the correct columns (Cho từ vào cột) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY ANIMALS (Động vật): python (con trăn) monkey (con khỉ) gorilla (con gôrila) peacock (con công) tiger (con hổ) HOW ANIMALS ACT quickly (nhanh) loudly (ồn ào) beautifully (đẹp) quietly (yên tĩnh) slowly (chậm) Look and complete (Nhìn hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY a The tiger roars loudly (Con hổ gầm lớn.) b The elephants are moving slowly (Những voi chậm rãi di chuyển.) a The monkeys swing quickly from tree to tree (Những khỉ nhanh nhẹn đu từ sang khác.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a I can see a python It's moving quietly in the garden (Tớ thấy trăn Nó khẽ di chuyển vườn.) C SENTENCES PATTERNS (Mẫu câu) Read and match (Đọc nối) KEY e Cuối tuần trước bạn làm gì? Tớ sở thú c Bạn tới gì? Bằng taxi a Bạn thấy sở thú? Tớ thấy nhiều động vật b Con hổ làm gì? Nó gầm lớn d Con voi trông nào? Nó to Look and write the answers (Nhìn viết câu trả lời) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY They went to the zoo Hôm qua bọn trẻ đâu? Chúng tới sở thú They saw (some) monkeys and (some) kangaroos Chúng thấy gì? Chúng thấy (vài con) khỉ (vài con) kangaroo They are very big Những voi trông nào? Chúng to They roared loudly Khi bọn trẻ hổ làm gì? Chúng gầm lớn D SPEAKING (Nói) Read and reply (Đọc trả lời) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a Hôm qua bạn đâu? b Bạn tới gì? c Bạn ai? d Bạn làm đó? Ask and answer the questions above (Hỏi trả lời câu hỏi trên) E READING Read and complete (Đọc hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY go zoo animals like big slowly A: Hôm qua tớ không thấy bạn Bạn đâu vậy? B: Tớ tới sở thú A: Ở bạn thấy gì? B: Tớ thấy vài thú Tớ thích ngắm voi A: Trong nào? B: Nó to A: Khi bạn làm gì? B: Nó yên lặng chậm chạp di chuyển Read and complete (Đọc hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tuần trước sở thú với bạn lớp Chúng thấy nhiều động vật Đầu tiên thấy voi Chúng to Chúng yên lặng chậm chạp di chuyển Rồi thấy kangaroo Tôi thích ngắm chúng chúng nhảy cao chạy nhanh Cuối thấy khỉ Trông chúng vui nhộn Chúng lúc đu từ sang Chúng nhảy lên xuống nhanh Chúng có khoảng thời gian vô vui vẻ KEY very big Những voi to slowly and quietly Chúng yên lặng chậm chạp di chuyển very high, quickly Những kangaroo nhảy cao chạy nhanh funny Những khỉ vui nhộn very quickly Chúng nhảy lên nhảy xuống nhanh F WRITING VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Put the words in order to make sentences (Sắp xếp từ thành câu) KEY I went to VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Unit 18 What will the weather be like VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK tiếng Anh lớp Chương trình Unit 17 WHAT TOYS DO YOU LIKE? LESSON 1 LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) PICTURE A - Do you like toys? (Bạn có thích đồ chơi không?) - Yes, I PICTURE B - What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) - I like ships (Có, tớ có thích) (Tớ thích tàu thủy.) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) a c - What toys you like? - What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) (Bạn thích đồ chơi nào?) b - I like trucks - I like dolls (Tôi thích xe tải.) - What toys you like? (Tôi thích búp bê.) - What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) (Bạn thích đồ chơi nào?) d - I like kites - I like planes (Tôi thích diều.) (Tôi thích máy bay.) LET'S TALK (CÙNG NÓI) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Suggested answer (Câu trả lời gợi ý) -> What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like planes (Tớ thích máy bay.) -> What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like ships (Tớ thích tàu thủy.) -> What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like dolls (Tớ thích búp bê.) -> What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like cars (Tớ thích ô tô.) LISTEN AND TICK (NGHE VÀ ĐÁNH DẤU) a b ✓ a ✓ b a b ✓ Tapescript (Lời ghi âm) Do you like toys? (Bạn có thích đồ chơi không?) Yes, I (Có, tớ có thích.) What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like planes (Tớ thích máy bay.) Do you like robots? (Bạn có thích rô-bốt không?) No, I don't (Không, tớ không thích.) What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like kites (Tớ thích diều.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Do you like ships? (Bạn có thích tàu thủy không?) No, I don't (Không, tớ không thích.) What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like trucks (Tớ thích xe tải.) READ AND WRITE (ĐỌC VÀ VIẾT) Bài dịch Xin chào Tớ Nam Tớ phòng chơi với bạn bè tớ Tớ thích máy bay Mai thích búp bê Quân Phong thích tàu thủy Linda thích diều Peter Tony thích xe tải Chúng tớ chơi vui phòng chơi The children are in the playroom (Bọn trẻ phòng chơi.) Name likes planes (Nam thích máy bay.) Mai likes dolls (Mai thích búp bê.) Quan and Phong like ships (Quân Phong thích thuyền.) Linda likes kites (Linda thích diều.) Peter and Tony like trucks (Peter Tony thích xe tải.) LET'S WRITE (CÙNG VIẾT) Suggested answer (Câu trả lời gợi ý) I like planes Yes, I I keep them in my room LESSON LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PICTURE A - Do you have any parrots? PICTURE B - How many parrots you have? (Bạn có vật không?) - Yes, I (Bạn có vẹt?) - I have five (Có, tớ có.) (Tôi có năm con.) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) - How many goldfish you have? - How many dogs you have? a (Bạn có chó?) b - I have two - I have three (Tôi có hai con.) c (Bạn có cá vàng?) - How many parrots you have? (Tôi có ba con.) - How many cats you have? (Bạn có vẹt?) (Bạn có mèo?) d - I have four - I have three (Tôi có bốn con.) (Tôi có ba con.) LET'S TALK (CÙNG NÓI) How many dogs you have? (Bạn có chó?) I have one (Tớ có con.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí How many cats you have? (Bạn có mèo?) I have two (Tớ có hai con.) How many parrots you have? (Bạn có vẹt?) I have three (Tớ có ba con.) How many goldfish you have? (Bạn có cá vàng?) I have four (Tớ có Unit 19 Which place would you like to visit? trang 76 Sách tập (SBT) Tiếng Anh UNIT 19 WHICH PLACE WOULD YOU VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Unit What did you see at the zoo? trang 36 Sách tập (SBT) Tiếng Anh UNIT WHAT DID YOU SEE AT THE ZOO? Bài Bạn thấy sở thú? A PRONUNCIATION (Cách phát âm) Mark the sentence stress (') on the words Then say the sentences aloud (Đánh dấu trọng âm câu vào từ Sau đọc to câu này.) KEY 'What did you 'do 'yesterday? I 'went to the 'zoo Hôm qua bạn làm gì? Tớ sở thú 'How did you 'go to the 'zoo? I 'went 'there by 'bus Bạn đến gì? Tớ xe buýt 'Who did you 'go with? I 'went 'there with my 'classmate Bạn với ai? Tớ với bạn lớp 'What did you 'see at the 'zoo? I 'saw 'lots of 'animals Bạn thấy sở thú? Tớ thấy nhiều động vật Read and complete Then say the sentences aloud (Đọc hoàn thành Sau đọc to câu sau.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY Where Tuần trước bạn đâu? zoo Tớ sở thú How Bạn đến sở thú gì? bus Tớ đến xe buýt What Bạn thấy sở thú? animals Tớ thấy nhiều động vật B VOCABULARY (Từ vựng) Put the words in the correct columns (Cho từ vào cột) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY ANIMALS (Động vật): python (con trăn) monkey (con khỉ) gorilla (con gôrila) peacock (con công) tiger (con hổ) HOW ANIMALS ACT quickly (nhanh) loudly (ồn ào) beautifully (đẹp) quietly (yên tĩnh) slowly (chậm) Look and complete (Nhìn hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY a The tiger roars loudly (Con hổ gầm lớn.) b The elephants are moving slowly (Những voi chậm rãi di chuyển.) a The monkeys swing quickly from tree to tree (Những khỉ nhanh nhẹn đu từ sang khác.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a I can see a python It's moving quietly in the garden (Tớ thấy trăn Nó khẽ di chuyển vườn.) C SENTENCES PATTERNS (Mẫu câu) Read and match (Đọc nối) KEY e Cuối tuần trước bạn làm gì? Tớ sở thú c Bạn tới gì? Bằng taxi a Bạn thấy sở thú? Tớ thấy nhiều động vật b Con hổ làm gì? Nó gầm lớn d Con voi trông nào? Nó to Look and write the answers (Nhìn viết câu trả lời) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY They went to the zoo Hôm qua bọn trẻ đâu? Chúng tới sở thú They saw (some) monkeys and (some) kangaroos Chúng thấy gì? Chúng thấy (vài con) khỉ (vài con) kangaroo They are very big Những voi trông nào? Chúng to They roared loudly Khi bọn trẻ hổ làm gì? Chúng gầm lớn D SPEAKING (Nói) Read and reply (Đọc trả lời) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a Hôm qua bạn đâu? b Bạn tới gì? c Bạn ai? d Bạn làm đó? Ask and answer the questions above (Hỏi trả lời câu hỏi trên) E READING Read and complete (Đọc hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY go zoo animals like big slowly A: Hôm qua tớ không thấy bạn Bạn đâu vậy? B: Tớ tới sở thú A: Ở bạn thấy gì? B: Tớ thấy vài thú Tớ thích ngắm voi A: Trong nào? B: Nó to A: Khi bạn làm gì? B: Nó yên lặng chậm chạp di chuyển Read and complete (Đọc hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tuần trước sở thú với bạn lớp Chúng thấy nhiều động vật Đầu tiên thấy voi Chúng to Chúng yên lặng chậm chạp di chuyển Rồi thấy kangaroo Tôi thích ngắm chúng chúng nhảy cao chạy nhanh Cuối thấy khỉ Trông chúng vui nhộn Chúng lúc đu từ sang Chúng nhảy lên xuống nhanh Chúng có khoảng thời gian vô vui vẻ KEY very big Những voi to slowly and quietly Chúng yên lặng chậm chạp di chuyển very high, quickly Những kangaroo nhảy cao chạy nhanh funny Những khỉ vui nhộn very quickly Chúng nhảy lên nhảy xuống nhanh F WRITING VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Put the words in order to make sentences (Sắp xếp từ thành câu) KEY I went to VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Unit 20 Which one is more exciting, life in the ... đâu? The pharmacy is opposite the stadium Hiệu thuốc đối diện sân vận động The theatre is between the supermarket and the post office Rạp hát siêu thị bưu điện The post office is next to the theatre... White) The cinema is next to the supermarket (Rạp chiếu phim cạnh siêu thị) The supermarket is between the cinema and the hospital (Siêu thị rạp chiếu phim bệnh viện) The hospital is next to the. .. văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY the post office, It's A: Bưu điện đâu? B: Nó đối diện hiệu thuốc the theatre, end A: Rạp hát đâu? B: Nó cuối phố Pear the hospital, between A: Bệnh viện đâu?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 16: Where's the post office?, Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 16: Where's the post office?, Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 16: Where's the post office?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay