Từ vựng tiếng Anh về chủ đề Ăn nhanh

4 31 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 03:32

Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề 4 Topic 7: Crime Abduction – abductor – to abduct – kidnapping (bắt cóc ý) Arson – arsonist – set fire to – đốt cháy nhà ai đó Assault – assailant – assult – to attack someone – tấn công ai đó Assisting sucide – accomplice to suicide – to assist suicide – help someone kill themselves (giúp ai đó tự tử) Bank robbery – bank robber – to rob a bank (cướp nhà băng đếy) Bigamy – bigamist – to commit bigany – married to 2 people (bắt cá 2 tay ) Blackmail – blackmailer – to blackmail – threatening to do something unless a condition is met (đe dọa để lấy tiền) Bribery – someone who brite – bribe – give someone money to do something for you (cho ai đó tiền để người đó làm việc cho mình) Burglary – burglar – burgle – ăn trộm đồ trong nhà Drunk driving – drunk driver – to drink and drive – uống rượu khi lài xe Drug dealing – drug dealer – to deal drug – buôn ma túy Fraud – fraudster – to defraud/ commit fraud – lying people to get money (lừa ai để lấy tiền) Hijacking – hijacker – to hijack – taking a vehicle by force (chặn xe cộ đê cướp) Manslaughter – killer- to kill – kill a person without planning it (giết ai đó mà ko có kế hoạch, cái này có thể là do bất chợt đang cãi nhau chyện gì đó mà ko kìm chế nổi thế là giết nhau) Mugging – mugger – to mug – trấn lột Murder – murderer – to murder – giết người (cái này là có kế hoạch à nha) Rape – rapist – to rape - cưỡng hiếp Speeding – speeder – to speed - phóng nhanh quá tốc độ Stalking – stalker – to stalk - đi lén theo ai đó để theo dõi Shoplifting – shoplifter – to shoplift - chôm chỉa đồ ở cửa hàng Smuggling – smuggler – to smuggle – buôn lậu Treason – traitor- to commit treason – phản bội --------------------------------------- VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ vựng tiếng Anh vật dụng (Paper) napkin (n) – (/’peipə(r)/) /’næpkin/: khăn giấy ăn Menu /’menju:/: thực đơn kèm theo giá Paper cups /’peipə(r) kʌps/: cốc giấy Price list /prais list/: bảng giá Straw /strɔ:/: ống hút Tray /trei/: khay, mâm Dispasable spoon /di’spəʊzəbl spu:n/: thìa dùng lần Wrapping paper /’r æpiŋ ’peipə(r)/: giấy gói Từ vựng ăn nhanh Chicken nuggets / ˈtʃɪkɪn ˈnʌɡɪt/: gà viên chiên Chili sauce /ˈtʃɪli sɔːs/: tương ớt Condiment /ˈkɑːndɪmənt/: đồ gia vị (Salad) dressing /ˈdresɪŋ/: nước sốt thêm vào salad French fries /frentʃ frais/: khoai tây chiên Fried chicken /fraid ˈtʃɪkɪn/: gà rán Hamburger/ burger /’hæmbɝːgə(r)/ /ˈbɜːɡə(r)/: bánh kẹp Hash brown /hæʃ braʊn/: bánh khoai tây chiên Pastry /ˈpeɪstri/: bánh Hot dog /ˈhɑːt dɔːɡ/: loại xúc xích dùng với bánh mỳ dài Ketchup/ tomato sauce /ˈketʃəp/ /təˈmeɪtoʊ sɔːs/: tương cà Mustard /ˈmʌstərd/: mù tạt Mayonnaise /ˈmeɪəneɪz/: xốt mai-o-ne, xốt trứng gà tươi Pizza /’pi: tsə/: bánh pi-za Sausage /ˈsɒsɪdʒ/: xúc xích Sandwich /ˈsænwɪtʃ/: bánh xăng-quit, bánh mỳ kẹp Salad /ˈsæləd/: rau trộn Từ vựng đồ uống tráng miệng Beverage /ˈbevərɪdʒ/: đồ uống (ngoại trừ nước) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bubble tea/ pearl milk tea/ bubble milk tea/ boba juice/ bobi /ˈbʌbl ti:/: trà sữa chân trâu Canned/Tinned drink /kænd /tɪnd drɪŋk /: thức uống đóng lon Cappuccino /kæpuˈtʃiːnoʊ/: cà phê pha với sữa nóng, sữa đánh lên tạo bọt nhỏ thường rắc lớp bột sô cô la lên Cocktail /―kΰkֱteЁl/: đồ uống hỗn hợp rượu nước trái cây, sữa, hoặc thảo dược… Cola /ˈkoʊlə /: coca cola Black coffee /blæk ˈkɑːfi/: cà phê đen Filter coffee /ˈfɪltər ˈkɑːfi/: cà phê phin Instant coffee /ˈɪnstənt ˈkɑːfi/: cà phê hòa tan White coffee /waɪt ˈkɑːfi/: cà phê sữa Skinny coffee /ˈskɪni ˈkɑːfi/: cà phê chất béo Latte /ˈlɑːteɪ/: loại cà phê Ý, dùng với nhiều sữa có lớp váng bọt sữa Fruit juice /fru:t ʤu:s /: nước trái Rambutan juice /ramˈb(j)uːt(ə)n dʒuːs/: nước chôm chôm Coconut juice /ˈkəʊkənʌt dʒuːs /: nước dừa Tamarind juice/ˈtam(ə)rɪnd dʒuːs/: nước me Iced tea /aist ti:/: trà đá Mineral water /’minərəl ˈwɔːtə(r)/: nước khoáng Milkshake /ˈmɪlkʃeɪk/: sữa lắc Lemonade /,lemə’neid/: nước chanh Soda /ˈsoʊdə/: nước sô-đa Soft drink /sɒft drɪŋk/: thức uống có ga, nước Sparkling water /ˈspɑːrklɪŋ ˈwɑːtər/: nước uống có ga, nước Sugar-cane juice /ʃʊɡər ˈkeɪn ʤu:s/: nước mía Still water /stil ˈwɔːtə(r)/: nước không ga Smoothie /ˈsmuːði/: sinh tố Squash /skwɔʃ/: nước ép Apple squash /ˈap(ə)l skwɔʃ/: nước ép táo VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Dragon fruit squash /ˈdraɡ(ə)n fruːt skwɔʃ/: nước ép long Tea /ti:/: trà Dessert /dɪˈzɜːrt/: tráng miệng Dessert wading in water / dɪˈzɜːrt ˈweɪdɪŋ in ˈwɑːtə(r)/: chè trôi nước Pomelo sweet soup /ˈpɑːməloʊ swiːt suːp/: chè bưởi Yogurt /ˈjoʊɡərt/: sữa chua Jackfruit yogurt /ˈdʒækfruːt ˈjoʊɡərt/: sữa chua mít Coconut jelly /ˈkəʊkənʌt ˈdʒeli/: thạch dừa Ice – cream /ˌaɪs ˈkriːm/: kem Từ vựng tiếng Anh khác Combo /ˈkɑːmboʊ/: suất, gói Carry-out / Takeaway /ˈkæri aʊt / /ˈteɪkəweɪ/: mua mang Drive-through /ˈdraɪv θruː/: nhà hàng phục vụ mà khỏi xe Eat in /iːt in/: ăn chỗ, ăn cửa hàng Franchise /ˈfræntʃaɪz/: nhượng quyền thương mại, nhượng quyền kinh doanh Guest /ɡest/: khách Waiter /ˈweɪtər/: người phục vụ nam Home delivery /hoʊm dɪˈlɪvəri/: giao hàng tận nơi Sides / saɪds/: ăn phụ Street stand /striːt stænd/: xe/ quầy bán thức ăn dựng đường Reheat /ˌriːˈhiːt/: hâm nóng lại Fast food /fæst fuːd/: đồ ăn nhanh Junk food /dʒʌŋk fuːd/: đồ ăn vặt Ví dụ: - Would you like a dessert? Quý khách có muốn dùng tráng miệng không ạ? - The burgers are very good Loại bánh kẹp ngon VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - What’s on the menu? Thực đơn có gì? - I’d like to eat Jackfruit yogurt Tôi muốn ăn sữa chua mít Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề 5 Topic 8: Characteristic aggressive: hung hăng; xông xáo ambitious: có nhiều tham vọng cautious: thận trọng, cẩn thận careful: cẩn thận cheerful/amusing: vui vẻ clever: khéo léo tacful: khéo xử, lịch thiệp competitive: cạnh tranh, đua tranh confident: tự tin creative: sáng tạo dependable: đáng tin cậy dumb: không có tiếng nói enthusiastic: hăng hái, nhiệt tình easy-going: dễ tính extroverted: hướng ngoại faithful: chung thuỷ introverted: hướng nội generous: rộng lượng gentle: nhẹ nhàng humorous: hài hước honest: trung thực imaginative: giàu trí tưởng tượng intelligent: thông minh(smart) kind: tử tế loyal: trung thành observant: tinh ý optimistic: lạc quan patient: kiên nhẫn pessimistic: bi quan polite: lịch sự outgoing: hướng ngoại, thân thiện(sociable, friendly) open-minded: khoáng đạt quite: ít nói rational: có lý trí, có chừng mực reckless: hấp tấp sincere: thành thật, chân thật stubborn: bướng bỉnh(as stubborn as a mule) talkative: lắm mồm understanding: hiểu biết(an understanding man) wise: thông thái, uyên bác(a wise man) lazy: lười biếng hot-temper: nóng tính bad-temper: khó chơi selfish: ích kỷ mean: keo kiệt cold: lạnh lùng Silly/stupid: ngu ngốc, ngốc nghếch Crazy: điên cuồng (mang tính tích cực) Mad: điên, khùng Aggressive: xấu bụng Unkind: xấu bụng, không tốt Unpleasant: khó chịu Cruel: độc ác --------------------------------------------- VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ vựng tiếng Anh chủ đề giao thông Tiếp nối series viết học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề, viết này, VnDoc xin giới thiệu tới bạn từ vựng tiếng Anh chủ đề giao thông dành cho bạn tham khảo Mời bạn VnDoc học từ vựng qua viết nhé! road: đường 46 to drive: lái xe traffic: giao thông 47 to change gear: chuyển số vehicle: phương tiện 48 jack: đòn bẩy roadside: lề đường 49 spray: bụi nước car hire: thuê xe 50 flat tyre: lốp sịt ring road: đường vành đai 51 puncture: thủng xăm petrol station: trạm bơm xăng 52 car wash: rửa xe ô tô kerb: mép vỉa hè 53 driving test: thi lái xe road sign: biển đường 54 driving instructor: giáo viên dạy lái xe 10 pedestrian crossing: vạch sang đường 55 driving lesson: buổi học lái xe 11 turning: chỗ rẽ, ngã rẽ 56 traffic jam: tắc đường 12 level crossing: đoạn đường ray giao đường 57 road map: đồ đường 13 toll: lệ phí qua đường hay qua cầu 58 mechanic: thợ sửa máy 14 toll road: đường có thu lệ phí 59 garage: ga 15 motorway: xa lộ 60 icy road: đường trơn băng 16 hard shoulder: vạt đất cạnh xa lộ để dừng xe 61 bypass: đường vòng 17 dual carriageway: xa lộ hai chiều 62 services: dịch vụ 18 one-way street: đường chiều 63 to swerve: ngoặt 19 T-junction: ngã ba 64 signpost: biển báo 20 roundabout: bùng binh 65 to skid: trượt bánh xe 21 accident: tai nạn 66 speed: tốc độ 22 breathalyser: dụng cụ kiểm tra độ cồn thở 67 to brake: phanh (động từ) 23 traffic warden: nhân viên kiểm soát việc đỗ xe 68 to accelerate: tăng tốc 24 parking meter: máy tính tiền đỗ xe 69 to slow down: chậm lại 25 car park: bãi đỗ xe 70 airplane/plane: máy bay 26 parking space: chỗ đỗ xe 71 glider: tàu lượn 27 multi-storey car park: bãi đỗ xe nhiều tầng 72 helicopter: trực thăng 28 parking ticket: đỗ xe 73 jet: máy bay phản lực 29 driving licence: lái xe 74 bicycle: xe đạp 30 reverse gear: số lùi 75 bus: xe buýt 31 learner driver: người tập lái 76 car: xe hơi, ô tô 32 passenger: hành khách 77 coach: xe buýt đường dài, xe khách 33 to stall: làm chết máy 78 lorry: xe tải lớn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 34 tyre pressure: áp suất lốp 79 van: xe tải nhỏ 35 traffic light: đèn giao thông 80 train: tàu 36 speed limit: giới hạn tốc độ 81 truck: xe tải 37 speeding fine: phạt tốc độ 82 minicab/cab: xe cho thuê 38 fork: ngã ba 83 motorbike/motorcycle: xe gắn máy 39 jump leads: dây sạc điện 84 taxi: xe taxi 40 oil: dầu 85 tram: xe điện 41 diesel: dầu diesel 86 tube: tàu điện ngầm 42 petrol: xăng 87 underground: tàu điện ngầm 43 unleaded: không chì 88 boat: thuyền 44 petrol pump: bơm xăng 89 ferry: phà 45 driver: tài xế 90 speedboat: tàu siêu tốc Trên số từ vựng tiếng Anh chủ đề giao thông VnDoc thu thập tổng hợp nhằm giúp bạn cải thiện vốn từ vựng thông qua chủ điểm khác Hy vọng viết mang lại cho bạn nguồn kiến thức hữu ích hỗ trợ không nhỏ trình học tiếng Anh bạn VnDoc chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả! Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề 4 Topic 7: Crime Abduction – abductor – to abduct – kidnapping (bắt cóc ý) Arson – arsonist – set fire to – đốt cháy nhà ai đó Assault – assailant – assult – to attack someone – tấn công ai đó Assisting sucide – accomplice to suicide – to assist suicide – help someone kill themselves (giúp ai đó tự tử) Bank robbery – bank robber – to rob a bank (cướp nhà băng đếy) Bigamy – bigamist – to commit bigany – married to 2 people (bắt cá 2 tay ) Blackmail – blackmailer – to blackmail – threatening to do something unless a condition is met (đe dọa để lấy tiền) Bribery – someone who brite – bribe – give someone money to do something for you (cho ai đó tiền để người đó làm việc cho mình) Burglary – burglar – burgle – ăn trộm đồ trong nhà Drunk driving – drunk driver – to drink and drive – uống rượu khi lài xe Drug dealing – drug dealer – to deal drug – buôn ma túy Fraud – fraudster – to defraud/ commit fraud – lying people to get money (lừa ai để lấy tiền) Hijacking – hijacker – to hijack – taking a vehicle by force (chặn xe cộ đê cướp) Manslaughter – killer- to kill – kill a person without planning it (giết ai đó mà ko có kế hoạch, cái này có thể là do bất chợt đang cãi nhau chyện gì đó mà ko kìm chế nổi thế là giết nhau) Mugging – mugger – to mug – trấn lột Murder – murderer – to murder – giết người (cái này là có kế hoạch à nha) Rape – rapist – to rape - cưỡng hiếp Speeding – speeder – to speed - phóng nhanh quá tốc độ Stalking – stalker – to stalk - đi lén theo ai đó để theo dõi Shoplifting – shoplifter – to shoplift - chôm chỉa đồ ở cửa hàng Smuggling – smuggler – to smuggle – buôn lậu Treason – traitor- to commit treason – phản bội --------------------------------------- VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ vựng tiếng Anh chủ đề môi trường Tiếp nối series học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề, viết này, VnDoc xin gửi bạn từ vựng tiếng Anh chủ đề môi trường giúp bổ trợ thêm vốn từ vựng cụ thể cho bạn Sau mời bạn tham khảo I Danh từ chủ đề môi trường:  Environmental pollution: ô nhiễm môi trường  Contamination: làm nhiễm độc  Protection/preservation/conservation: bảo vệ/bảo tồn  Air/soil/water pollution: ô nhiễm không khí/đất/nước  Greenhouse: hiệu ứng nhà kính  Government’s regulation: điều chỉnh/luật pháp phủ  Shortage/ the lack of: thiếu hụt  Wind/solar power/energy: lượng gió/mặt trời  Alternatives: giải pháp thay  Solar panel: lượng mặt trời  Woodland/forest fire: cháy rừng  Deforestation: phá rừng  Gas exhaust/emission: khí thải  Carbon dioxin: CO2  Culprit (of): thủ phạm (của) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí  Ecosystem: hệ thống sinh thái  Soil erosion: xói mòn đất  Pollutant: chất gây ô nhiễm  Polluter: người/tác nhân gây ô nhiễm  Pollution: ô nhiễm/quá trình ô nhiễm  Preserve biodiversity: bảo tồn đa dạng sinh học  Natural resources: tài nguyên thiên nhiên  Greenhouse gas emissions: khí thải nhà kính  A marine ecosystem: hệ sinh thái nước  The ozone layer: tầng ozon  Ground water: nguồn nước ngầm  The soil: đất  Crops: mùa màng  Absorption: hấp thụ  Adsorption: hấp phụ  Acid deposition: mưa axit  Acid rain: mưa axit  Activated carbon: than hoạt tính  Activated sludge: bùn hoạt tính  Aerobic attached-growth treatment process: Quá trình xử lý sinh học hiếu khí dính bám  Aerobic suspended-growth treatment process: Quá trình xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng II Tính từ chủ đề môi trường:  Toxic/poisonous: độc hại  Effective/efficient/efficacious: hiệu  Thorny/head-aching/head splitting: đau đầu  Serious/acute: nghiêm trọng  Excessive: mức  Fresh/pure: lành  Pollutive: bị ô nhiễm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 126 từ vựng tiếng Anh chủ đề Giáo dục Trong viết này, VnDoc xin giới thiệu 126 từ vựng tiếng Anh chủ đề Giáo dục vô hữu ích Bộ từ vựng sau giúp bạn mở rộng vốn từ chủ đề này, đồng thời hỗ trợ bạn giao tiếp tiếng Anh Sau mời bạn tham khảo nhé! music /ˈmjuːzɪk/: Âm nhạc lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/: học exercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: tập homework /ˈhoʊmwɜːrk /; home assignment /hoʊm əˈsaɪnmənt /: tập nhà research report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/, paper /ˈpeɪpər/, article /ˈɑːrtɪkl /: báo cáo khoa học academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, chứng qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: cấp credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh thành tích VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 10 write /raɪt/, develop /dɪˈveləp/: biên soạn (giáo trình) 11 drop out (of school) /drɑːp aʊt/, học sinh bỏ học 12 drop-outs /drɑːp aʊts/ : bỏ học 13 ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: giáo dục 14 subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: môn 15 college /ˈkɑːlɪdʒ /: cao đẳng 16 mark /mɑːrk /; score /skɔː /: chấm bài, chấm thi 17 syllabus /ˈsɪləbəs /(pl syllabuses): chương trình (chi tiết) 18 curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl curricula): chương trình (khung) 19 mark /mɑːrk/, score /skɔː / chấm điểm 20 subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: chủ nhiệm môn (trưởng môn) 21 theme /θiːm /: chủ điểm 22 topic /ˈtɑːpɪk/: chủ đề 23 technology /tekˈnɑːlədʒi /: công nghệ 24 tutorial /tuːˈtɔːriəl /: dạy thêm, học thêm 25 train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo 26 teacher training /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo giáo viên 27 distance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: đào tạo từ xa 28 vocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ / : đào tạo nghề 29 evaluation /ɪˈvæljueɪt/, measurement /ˈmeʒərmənt/: đánh giá 30 mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số 31 class management /klæs ˈmænɪdʒmənt /: điều hành lớp học 32 pass /pæs /: điểm trung bình 33 credit / ˈkredɪt/: điểm 34 distinction /dɪˈstɪŋkʃn/ điểm giỏi 35 high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc 36 request for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: đơn xin nghỉ (học, dạy) 37 university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /, college /ˈkɑːlɪdʒ /, undergraduate /ˌʌndərˈɡrædʒuət/: đại học 38 plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo văn 39 geography /dʒiˈɑːɡrəfi/: địa lý VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 40 teaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ dùng dạy học 41 pass (an exam) /pæs/: đỗ 42 class observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự 43 take /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thi 44 realia /reɪˈɑːliə /: giáo cụ trực quan 45 civil education /ˈsɪvl ˌedʒuˈkeɪʃn /, civics /ˈsɪvɪks /: giáo dục công dân 46 continuing education /kənˈtɪnjuː ˌedʒuˈkeɪʃn /: giáo dục thường xuyên 47 course ware /kɔːrs wer /: giáo trình điện tử 48 course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình 49 class head teacher /klæs hed ˈtiːtʃər /: giáo viên chủ nhiệm 50 tutor /tuːtər/: giáo viên dạy thêm 51 visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: giáo viên thỉnh giảng 52 classroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: giáo viên đứng lớp 53 lesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo án 54 birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy khai sinh 55 conduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểm 56 president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng 57 school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ 58 materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu 59 performance /pərˈfɔːrməns /: học lực 60 term ... kem Từ vựng tiếng Anh khác Combo /ˈkɑːmboʊ/: suất, gói Carry-out / Takeaway /ˈkæri aʊt / /ˈteɪkəweɪ/: mua mang Drive-through /ˈdraɪv θruː/: nhà hàng phục vụ mà khỏi xe Eat in /iːt in/: ăn chỗ, ăn. .. thức ăn dựng đường Reheat /ˌriːˈhiːt/: hâm nóng lại Fast food /fæst fuːd/: đồ ăn nhanh Junk food /dʒʌŋk fuːd/: đồ ăn vặt Ví dụ: - Would you like a dessert? Quý khách có muốn dùng tráng miệng không... kinh doanh Guest /ɡest/: khách Waiter /ˈweɪtər/: người phục vụ nam Home delivery /hoʊm dɪˈlɪvəri/: giao hàng tận nơi Sides / saɪds/: ăn phụ Street stand /striːt stænd/: xe/ quầy bán thức ăn dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về chủ đề Ăn nhanh, Từ vựng tiếng Anh về chủ đề Ăn nhanh, Từ vựng tiếng Anh về chủ đề Ăn nhanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay