Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 19: Which place would you like to visit?

9 49 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 03:31

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK tiếng Anh lớp Chương trình Unit 17 WHAT TOYS DO YOU LIKE? LESSON 1 LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) PICTURE A - Do you like toys? (Bạn có thích đồ chơi không?) - Yes, I PICTURE B - What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) - I like ships (Có, tớ có thích) (Tớ thích tàu thủy.) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) a c - What toys you like? - What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) (Bạn thích đồ chơi nào?) b - I like trucks - I like dolls (Tôi thích xe tải.) - What toys you like? (Tôi thích búp bê.) - What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) (Bạn thích đồ chơi nào?) d - I like kites - I like planes (Tôi thích diều.) (Tôi thích máy bay.) LET'S TALK (CÙNG NÓI) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Suggested answer (Câu trả lời gợi ý) -> What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like planes (Tớ thích máy bay.) -> What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like ships (Tớ thích tàu thủy.) -> What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like dolls (Tớ thích búp bê.) -> What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like cars (Tớ thích ô tô.) LISTEN AND TICK (NGHE VÀ ĐÁNH DẤU) a b ✓ a ✓ b a b ✓ Tapescript (Lời ghi âm) Do you like toys? (Bạn có thích đồ chơi không?) Yes, I (Có, tớ có thích.) What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like planes (Tớ thích máy bay.) Do you like robots? (Bạn có thích rô-bốt không?) No, I don't (Không, tớ không thích.) What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like kites (Tớ thích diều.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Do you like ships? (Bạn có thích tàu thủy không?) No, I don't (Không, tớ không thích.) What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like trucks (Tớ thích xe tải.) READ AND WRITE (ĐỌC VÀ VIẾT) Bài dịch Xin chào Tớ Nam Tớ phòng chơi với bạn bè tớ Tớ thích máy bay Mai thích búp bê Quân Phong thích tàu thủy Linda thích diều Peter Tony thích xe tải Chúng tớ chơi vui phòng chơi The children are in the playroom (Bọn trẻ phòng chơi.) Name likes planes (Nam thích máy bay.) Mai likes dolls (Mai thích búp bê.) Quan and Phong like ships (Quân Phong thích thuyền.) Linda likes kites (Linda thích diều.) Peter and Tony like trucks (Peter Tony thích xe tải.) LET'S WRITE (CÙNG VIẾT) Suggested answer (Câu trả lời gợi ý) I like planes Yes, I I keep them in my room LESSON LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PICTURE A - Do you have any parrots? PICTURE B - How many parrots you have? (Bạn có vật không?) - Yes, I (Bạn có vẹt?) - I have five (Có, tớ có.) (Tôi có năm con.) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) - How many goldfish you have? - How many dogs you have? a (Bạn có chó?) b - I have two - I have three (Tôi có hai con.) c (Bạn có cá vàng?) - How many parrots you have? (Tôi có ba con.) - How many cats you have? (Bạn có vẹt?) (Bạn có mèo?) d - I have four - I have three (Tôi có bốn con.) (Tôi có ba con.) LET'S TALK (CÙNG NÓI) How many dogs you have? (Bạn có chó?) I have one (Tớ có con.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí How many cats you have? (Bạn có mèo?) I have two (Tớ có hai con.) How many parrots you have? (Bạn có vẹt?) I have three (Tớ có ba con.) How many goldfish you have? (Bạn có cá vàng?) I have four (Tớ có Unit 19 Which place would you like to visit? trang 76 Sách tập (SBT) Tiếng Anh UNIT 19 WHICH PLACE WOULD YOU LIKE TO VISIT? Bài 19 Bạn muốn thăm nơi nào? A PRONUNCIATION (Phát âm) Mark the sentence intonation (↷ or ) Then say the sentences aloud (Đánh dấu ngữ điệu câu Sau đọc to câu này.) KEY Which place would you like to visit, ↷ Tran Quoc Pagoda or the Museum of History?↷ I'd like to visit Tran Quoc Pagoda ↷ (Bạn muốn thăm nơi nào, chùa Trấn Quốc hay Bảo tàng Lịch sử?) What you think of Tao Dan Park? ↷ It's more beautiful than I expected ↷ (Bạn nghĩ công viên Tao Đàn? Nó đẹp tớ mong đợi.) What you think of Co To Island? ↷ It's more attractive than I expected ↷ (Bạn nghĩ đảo Cô Tô? Nó thu hút tớ mong đợi.) Read and complete Then say the sentences aloud (Đọc hoàn thành Sau đọc to câu này.) KEY would, visit Bạn muốn thăm nơi nào, đảo Cô hay núi Yên Tử? Tớ muốn thăm núi Yên Tử think, beautiful Bạn nghĩ núi Yên Tử? Nó đẹp tớ mong đợi B VOCABULARY (Từ vựng) Circle the odd one out (Khoanh từ khác loại) KEY interest (tuyệt vời đẹp thú vị thu hút) chùa công viên history (bảo tàng lịch sử) more (hơn thích thăm nghĩ) place (thành phố làng thị trấn địa điểm) Read and circle a or b (Đọc khoanh a b) KEY b Bạn nghĩ công viên Tao Đàn thành phố Hồ Chí Minh? Nó đẹp tớ mong đợi b Bạn thích thăm nơi hơn, chùa hay bảo tàng? Tớ thích thăm bảo tàng a Bạn nghĩ Văn miếu? Nó thú vị tớ mong đợi b Bạn muốn thăm nơi hơn, bảo tàng hay công viên? Tớ thích công viên C SENTENCE PATTERNS (Mẫu câu) Read and match (Đọc nối) KEY c Cuối tuần trước bạn đâu Linda? Tớ thành phố Hồ Chí Minh d Bạn làm đó? Tớ thăm chợ Bến Thành Công viên vui chơi Suối Tiên a Bạn nghĩ Công viên vui chơi Suối Tiên? Nó vui tớ mong đợi Read and complete Use the sentences in the box (Đọc hoàn thành Sử dụng câu khung) KEY c b d a Mai: Đây lần đâu tiên tớ thăm thành phố Đà Nẵng Quân: Bạn muốn thăm vài nơi thú vị không? Mai: Có Quân: Bạn thích nơi hơn, Bà Nà Hill hay Cầu Rồng? Mai: Tớ muốn Bà Nà Hill Quân: Bạn muốn biết thêm lịch sử Đà Nẵng không? Mai: Tất nhiên Quân: Được Tớ kể cho bạn đường Giờ D SPEAKING (Nói) Read and reply (Đọc trả lời) a Tuần trước/Tháng trước bạn thăm nơi nào? b Bạn nghĩ nơi đó? c Bạn có muốn thăm vài địa điểm thú vị Hà Nội không? d Bạn thích thăm nơi hơn, chùa hay bảo tàng? Ask and answer the questions above (Hỏi trả lời câu hỏi trên) E READING (Đọc) Read and complete (Đọc hoàn thành) KEY King by Mountain beautiful history Tên Phong Sáng hôm qua, thăm Đền Hùng tỉnh Phú Thọ Tôi tới xe buýt bạn lớp Ngôi đền nằm núi Nghĩa Linh Nó đẹp mong đợi Các bạn lớp thích đền Họ nói chuyến giúp họ biết thêm người lịch sử Việt Nam Read again and circle a, b or c (Đọc lại khoanh a, b c) KEY c Phong bạn lớp thăm đền hôm nào? Hôm qua a Ngôi đền đâu? Nó tỉnh Phú Thọ c Phong nghĩ đền? Nó đẹp cậu mong đợi b Chuyến giúp ích cho Phong bạn lớp? Nó giúp họ biết thêm người lịch sử Việt Nam F WRITING (Viết) Put the words in order to make sentences (Sắp xếp từ sau để tạo thành câu) KEY Where did you go last weekend? Cuối tuần trước bạn đâu? I went to Phu Quoc Island Tớ đảo Phú Quốc What you think of it? Bạn nghĩ nó? It's more beautiful than I expected Nó đẹp tớ mong đợi I'll go to Phu Quoc Island next year Năm sau tớ đảo Phú Quốc Write about you (Viết bạn) My name is Nam I visited Busan It's in Korea It's far from Vietnam So I went there by plane It's more beautiful than I expected I like it because of beautiful sights and nice weather Tên Nam Tôi thăm Busan Nó nằm Hàn Quốc Nó xa Việt Nam Nên tới máy bay Nó đẹp mong đợi Tôi thích phong cảnh đẹp thời tiết dễ chịu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Unit What did you see at the zoo? trang 36 Sách tập (SBT) Tiếng Anh UNIT WHAT DID YOU SEE AT THE ZOO? Bài Bạn thấy sở thú? A PRONUNCIATION (Cách phát âm) Mark the sentence stress (') on the words Then say the sentences aloud (Đánh dấu trọng âm câu vào từ Sau đọc to câu này.) KEY 'What did you 'do 'yesterday? I 'went to the 'zoo Hôm qua bạn làm gì? Tớ sở thú 'How did you 'go to the 'zoo? I 'went 'there by 'bus Bạn đến gì? Tớ xe buýt 'Who did you 'go with? I 'went 'there with my 'classmate Bạn với ai? Tớ với bạn lớp 'What did you 'see at the 'zoo? I 'saw 'lots of 'animals Bạn thấy sở thú? Tớ thấy nhiều động vật Read and complete Then say the sentences aloud (Đọc hoàn thành Sau đọc to câu sau.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY Where Tuần trước bạn đâu? zoo Tớ sở thú How Bạn đến sở thú gì? bus Tớ đến xe buýt What Bạn thấy sở thú? animals Tớ thấy nhiều động vật B VOCABULARY (Từ vựng) Put the words in the correct columns (Cho từ vào cột) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY ANIMALS (Động vật): python (con trăn) monkey (con khỉ) gorilla (con gôrila) peacock (con công) tiger (con hổ) HOW ANIMALS ACT quickly (nhanh) loudly (ồn ào) beautifully (đẹp) quietly (yên tĩnh) slowly (chậm) Look and complete (Nhìn hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY a The tiger roars loudly (Con hổ gầm lớn.) b The elephants are moving slowly (Những voi chậm rãi di chuyển.) a The monkeys swing quickly from tree to tree (Những khỉ nhanh nhẹn đu từ sang khác.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a I can see a python It's moving quietly in the garden (Tớ thấy trăn Nó khẽ di chuyển vườn.) C SENTENCES PATTERNS (Mẫu câu) Read and match (Đọc nối) KEY e Cuối tuần trước bạn làm gì? Tớ sở thú c Bạn tới gì? Bằng taxi a Bạn thấy sở thú? Tớ thấy nhiều động vật b Con hổ làm gì? Nó gầm lớn d Con voi trông nào? Nó to Look and write the answers (Nhìn viết câu trả lời) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY They went to the zoo Hôm qua bọn trẻ đâu? Chúng tới sở thú They saw (some) monkeys and (some) kangaroos Chúng thấy gì? Chúng thấy (vài con) khỉ (vài con) kangaroo They are very big Những voi trông nào? Chúng to They roared loudly Khi bọn trẻ hổ làm gì? Chúng gầm lớn D SPEAKING (Nói) Read and reply (Đọc trả lời) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a Hôm qua bạn đâu? b Bạn tới gì? c Bạn ai? d Bạn làm đó? Ask and answer the questions above (Hỏi trả lời câu hỏi trên) E READING Read and complete (Đọc hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY go zoo animals like big slowly A: Hôm qua tớ không thấy bạn Bạn đâu vậy? B: Tớ tới sở thú A: Ở bạn thấy gì? B: Tớ thấy vài thú Tớ thích ngắm voi A: Trong nào? B: Nó to A: Khi bạn làm gì? B: Nó yên lặng chậm chạp di chuyển Read and complete (Đọc hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tuần trước sở thú với bạn lớp Chúng thấy nhiều động vật Đầu tiên thấy voi Chúng to Chúng yên lặng chậm chạp di chuyển Rồi thấy kangaroo Tôi thích ngắm chúng chúng nhảy cao chạy nhanh Cuối thấy khỉ Trông chúng vui nhộn Chúng lúc đu từ sang Chúng nhảy lên xuống nhanh Chúng có khoảng thời gian vô vui vẻ KEY very big Những voi to slowly and quietly Chúng yên lặng chậm chạp di chuyển very high, quickly Những kangaroo nhảy cao chạy nhanh funny Những khỉ vui nhộn very quickly Chúng nhảy lên nhảy xuống nhanh F WRITING VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Put the words in order to make sentences (Sắp xếp từ thành câu) KEY I went to Week Period Date of planning: 16/8/2015 Date of teaching: 24/8/2015 INTRODUCTION THE WAY TO LEARN WELL I Objectives: Knowledge - By the end of the lesson , Ss will be able to know How to prepare a new lesson, How to learn & check the previous lesson, How to learn English well and use the allocation in their study (at school + at home) and basic classroom language Skills Know the way of using other language Language focus: + Structure: - Asking the students what they learnt last year or how they know English now + Vocabulary: Education - Educate ss love their lesson II Teaching aids: Teacher: textbook, cassette, tape Students: Books, pens III Procedure - Introduce the content of the programme: PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP (THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI CỦA BỘ GIÁO DỤC) Phân phối chương trình cho kế hoạch tiết/tuần Số tiết thực dạy: Số tiết ôn tập: Số tiết kiểm tra: Số tiết giới thiệu CT & SGK Số tiết dự phòng Tổng số tiết năm học: tiết/bài học x 20 = 80 tiết tiết/bài x ôn = 12 tiết tiết/bài x kiểm tra = tiết tiết 4tiết 105 tiết “English 4” has books ( Two student books and one work book) • Each student book has 10 units After units has a review • Each unit has lessons • Each lesson has 4- parts • Prepare for the academic year Teacher remarks Ss to remember some commands + Look, listen and repeat Nhìn nghe nhắc lại + Point and say Chỉ nói + Listen and tick + Look and write Nhìn viết + Let’s sing + Let’s talk Chúng ta nói + Let’s play + Listen and number Nghe đánh số + Let’s chant + Listen and circle Nghe khoanh tròn + Write about you + Read and answer Đọc trả lời + Project + Listen and repeat Nghe nhắc lại + Read and tick + Read and complete Đọc hoàn thành câu + Read and write Đọc viết * Ss read in chorus, in group and individual * Teacher corrects the mistakes of pronunciation * Play the game: Slap on the board Week Period Nghe đánh dấu Chúng ta hát Chúng ta chơi Chúng ta đếm Viết bạn Kế hoạch Đọc đánh dấu Date of planning: 16/8/2015 Date of teaching: 24-25/8/2015 UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN Lesson 1: part 1-2-3 I Objectives: - After the lesson, students will be able to greet someone formally Develop: Listening – Speaking skills - Ss look after , solve problems and study themselves - Studious and obedient students and love their friends II Language contents: - Vocabulary: morning, afternoon, evening, night - Grammar : Good morning/ Good afternoon/ Good evening III Teaching aids: - Teaching aids: puppets , recording - Resources: student’s book ( p.6), workbook ( p 4) IV/ Procedures Class organization: - Greeting - Checking for the students' attendance Oral test: - Have pupils ask and answer questions about someone, intro-duce someone New lesson Teacher’s activities Students’ activities Warm up - Have Ss play the game: - Play the game passing ball to introduce Class: What’s your name? themselves S1: My name’s Nam / I’m Nam Look, listen and repeat - Look at the pictures and identify the characters - Listen and repeat twice - Play roles to read One group repeats Miss Hien’s part and the other the pupils’ part - Read in pairs - Greet in chorus: Good morning, Miss Ha - Check Ss’ understanding: T: Good morning, class + Encourage Ss to say: Good morning, Miss Ha 2.Point and say: - Identify the people in each picture: Picture a: Mss Hien and Mai - Do as an example with Picture b: Mr Loc and Phong picture a Picture c: Mr Loc and Mss Hien T: Good morning, Nga - Point to the pictures and practise S1: Good morning, Mr - Play role and speak out - Work in pair Loc - Do the same with other - 6-7 pairs The others observe and give comments greetings and parts of the - Open their books Identify the people and the parts day of the day - Look at the pictures Then Ss identify parts of the Listen and tick day - Listen ( twice) and tick - Listen and check VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Pronunciation - trang 35 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 Find the word with a stress pattern that is different from the others Tìm từ có trọng âm khác với từ lại A preservation B environment C economic D entertainment A ecology B scuba-diving C sustainable D phenomenon A development B destination C understanding D degradation A activity B enjoyable C economy D difficulty A ecotourist B contribution C conservation D eco-friendly A economical B ecological C environmental D unavoidable Đáp án: B (environment) B (’scuba-diving) A (development) D (’difficulty) A (’ecotourist) C (environ'mental) Put a mark (') before the stressed syllables of the underlined words and read aloud Đặt dấu (') trước trọng âm từ gạch chân đọc lớn Ecotourists should preserve the ecological balance of the local area Sustainable tourism attempts to reduce the negative impact on the environment and local culture Their national economy is largely dependent on tourism Scuba-diving is the main tourism activity of this island We should encourage consumers to buy eco-friendlv products Hướng dẫn: 'Ecotourists, ecological Su'stainable, en'vironment VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí e'conomy 'Scuba-diving, ac'tivity eco-'friendly Vocabulary & Grammar - trang 35 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 Complete the sentences with the words from the box Hoàn thành câu với từ hộp destination eco-friendly sustainable eco tour environmental It is important to develop more _ practices in order to protect the environment Cutting down trees causes a lot of _ damage Ecotourism might involve travel to a natural _ such as a national park or safari park to learn about the natural environment More and more tourists now want to take part in an _ _ tourism seeks to provide tourists with an exciting and educational holiday that also benefits people of the host country Đáp án: eco-friendly destination environmental ecotour Sustainable a Complete these sentences Write one word in each gap Hoàn thành câu sau Viết từ vào chỗ trống Down Different species of plants and endangered animals can live and develop in that biosphere We need to reduce the impact of tourism Located in Ninh Binh Province, Cue Phuong is Viet Nam's first park Across New plans have been made to encourage the economic of the country I am feeling stressed, so I want to go on a tour that is both and educational If I had enough money, I'd choose to go on an African to enjoy the wildlife there b Do the following crossword puzzle, using the words in a Hoàn thành câu đố ô chữ, sử dụng từ phần a VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án: Join the beginnings and the ends to make complete sentences Kết nối bắt đầu kết thúc để thực câu hoàn chỉnh I wouldn't that a if it rains Carol would know what to b if you promise to it You'll slip on the rocks c if she were here VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí I'd invite Ann to my birthday party d.if I were you I'll stay at home e if we had a lot more money 6.The teacher will give her a low mark f if you wear sandals while walking in the mountains I'll help you g if she forgets her homework We would buy a bigger house h if she were my friend Đáp án: d 5a c 6g f 4h 7b Write conditional sentences Type to tell a story about what will happen to Peter if he drinks too much beer Use the cues provided as the consequences Viết câu điều kiện Loại để kể câu chuyện chuyện xảy với Peter uống bia nhiều Sử dụng dấu hiệu cung cấp hậu Gợi ý: If Peter drinks too much beer, he'll get drunk If he gets drunk, he'll have a headache If he has a headache, he will not (can't) go to work If he doesn't go to work, he'll make his boss angry If his boss gets angry, he'll lose his Written test During 45 minutes Full name:………………………………….Class 10A…… …….Mark………. I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1.a.mathematic b.tragic c.married d.ask 2.a.head b.ready c.peasants d.realize 3.a.thirsty b.shirt c.dirty d.listen 4.a.health b.speak c.each d.seat II-Reading:read the passage and answer the questions. Galileo was one of the first modern scienists.He was born in Pi Sa,Itali,in 1564.He studied phylosophy,mathematics and astronomy.He was very interested in the way the earth and other planets move around the sun.He was famous for his study of how things fall.Before,people used to think that heavy things always fell faster than light things.He did experiments about this problem and discovered that both heavy things and light things fell at the same speed.Many religious people did not agree with him because his scientific ideas were different from theirs.He even went to prison for a while;but no one could stop him from thinking.He continued to look for scientific answers. 1-Who was Galileo ? ………………………………………………………………… 2-What did he specially show his concern about ? ………………………………………………………………… 3-What did people use to think about falling things ? ………………………………………………………………… 4- Why didn’t many religious people agree with him ? ………………………………………………………………… III-Gramma: Give the correct form tenses of the verbs. 1-Nam often( not do )his homework. 2-He usually (watch ) TV in the morning.But today he (work )in the garden 3-I (invite ) to Hoa’s birthday party last night. 4-We already ( do ) five exercises when he came. 5-You (prepare) your lessons yesterday ? Key 1………….2……………………3… …… …………. 4……………… 5………… IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1-you/like/the library/read books ……………………………………………………………………………… 2-He/want/buy/new pair/shoes/wear/holiday. ……………………………………………………………………………… -Make question for each of the following answer. 1……………………………………………………………………?……. Last night we were at home ……………………………………………………………………?………. 2-Her uncle is a pilot 1 Written test During 45 minutes Full name:………………………………….Class 10A………….Mark………. I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1.a.mother b.love c.office d.one 2.a.family b.start c.ask d.father 3.a.heavy b.headach c.weather d.each 4.a.travelling b.later c.language d.traffic II-Reading:read the passage and answer the questions. Galileo was one of the first modern scienists.He was born in Pi Sa,Itali,in 1564.He studied phylosophy,mathematics and astronomy.He was very interested in the way the earth and other planets move around the sun.He was famous for his study of how things fall.Before,people used to think that heavy things always fell faster than light things.He did experiments about this problem and discovered that both heavy things and light things fell at the same speed.Many religious people did not agree with him because his scientific ideas were different from theirs.He even went to prison for a while;but no one could stop him from thinking.He continued to look for scientific answers. 1-Who was Galileo ? ………………………………………………………………… 2-What did he specially show his concern about ? ………………………………………………………………… 3-What did people use to think about falling things ? ………………………………………………………………… 4-Why didn’t many religious people agree with him ? ………………………………………………………………… III-Gramma: Give the correct form tenses of the verbs 1-He ( not go )to the club yesterday. 2-When ( come )home yesterday,everybody already (go ) out. 3-She usually (watch )TV in the morning.But today she (read ) book in the room. 4-Son often (not do ) his homework. Key 1…………………2……………………… 3………………………….4…………………. IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1-I/like/learn English/best/because/It /be/interesting ……………………………………………………………………… 2-He/decide/go/a walk. ……………………………………………………………………… -Make question for each of the following answer. 1-…………………………………………………….? Those letters are Johnny’s VnDoc - Tải tài liệu, văn ... the words in order to make sentences (Sắp xếp từ sau để tạo thành câu) KEY Where did you go last weekend? Cuối tuần trước bạn đâu? I went to Phu Quoc Island Tớ đảo Phú Quốc What you think of it?... vựng) Circle the odd one out (Khoanh từ khác loại) KEY interest (tuyệt vời đẹp thú vị thu hút) chùa công viên history (bảo tàng lịch sử) more (hơn thích thăm nghĩ) place (thành phố làng thị trấn... King by Mountain beautiful history Tên Phong Sáng hôm qua, thăm Đền Hùng tỉnh Phú Thọ Tôi tới xe buýt bạn lớp Ngôi đền nằm núi Nghĩa Linh Nó đẹp mong đợi Các bạn lớp thích đền Họ nói chuyến giúp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 19: Which place would you like to visit?, Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 19: Which place would you like to visit?, Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 19: Which place would you like to visit?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay