Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

10 53 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 03:31

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Unit What did you see at the zoo? trang 36 Sách tập (SBT) Tiếng Anh UNIT WHAT DID YOU SEE AT THE ZOO? Bài Bạn thấy sở thú? A PRONUNCIATION (Cách phát âm) Mark the sentence stress (') on the words Then say the sentences aloud (Đánh dấu trọng âm câu vào từ Sau đọc to câu này.) KEY 'What did you 'do 'yesterday? I 'went to the 'zoo Hôm qua bạn làm gì? Tớ sở thú 'How did you 'go to the 'zoo? I 'went 'there by 'bus Bạn đến gì? Tớ xe buýt 'Who did you 'go with? I 'went 'there with my 'classmate Bạn với ai? Tớ với bạn lớp 'What did you 'see at the 'zoo? I 'saw 'lots of 'animals Bạn thấy sở thú? Tớ thấy nhiều động vật Read and complete Then say the sentences aloud (Đọc hoàn thành Sau đọc to câu sau.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY Where Tuần trước bạn đâu? zoo Tớ sở thú How Bạn đến sở thú gì? bus Tớ đến xe buýt What Bạn thấy sở thú? animals Tớ thấy nhiều động vật B VOCABULARY (Từ vựng) Put the words in the correct columns (Cho từ vào cột) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY ANIMALS (Động vật): python (con trăn) monkey (con khỉ) gorilla (con gôrila) peacock (con công) tiger (con hổ) HOW ANIMALS ACT quickly (nhanh) loudly (ồn ào) beautifully (đẹp) quietly (yên tĩnh) slowly (chậm) Look and complete (Nhìn hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY a The tiger roars loudly (Con hổ gầm lớn.) b The elephants are moving slowly (Những voi chậm rãi di chuyển.) a The monkeys swing quickly from tree to tree (Những khỉ nhanh nhẹn đu từ sang khác.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a I can see a python It's moving quietly in the garden (Tớ thấy trăn Nó khẽ di chuyển vườn.) C SENTENCES PATTERNS (Mẫu câu) Read and match (Đọc nối) KEY e Cuối tuần trước bạn làm gì? Tớ sở thú c Bạn tới gì? Bằng taxi a Bạn thấy sở thú? Tớ thấy nhiều động vật b Con hổ làm gì? Nó gầm lớn d Con voi trông nào? Nó to Look and write the answers (Nhìn viết câu trả lời) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY They went to the zoo Hôm qua bọn trẻ đâu? Chúng tới sở thú They saw (some) monkeys and (some) kangaroos Chúng thấy gì? Chúng thấy (vài con) khỉ (vài con) kangaroo They are very big Những voi trông nào? Chúng to They roared loudly Khi bọn trẻ hổ làm gì? Chúng gầm lớn D SPEAKING (Nói) Read and reply (Đọc trả lời) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a Hôm qua bạn đâu? b Bạn tới gì? c Bạn ai? d Bạn làm đó? Ask and answer the questions above (Hỏi trả lời câu hỏi trên) E READING Read and complete (Đọc hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY go zoo animals like big slowly A: Hôm qua tớ không thấy bạn Bạn đâu vậy? B: Tớ tới sở thú A: Ở bạn thấy gì? B: Tớ thấy vài thú Tớ thích ngắm voi A: Trong nào? B: Nó to A: Khi bạn làm gì? B: Nó yên lặng chậm chạp di chuyển Read and complete (Đọc hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tuần trước sở thú với bạn lớp Chúng thấy nhiều động vật Đầu tiên thấy voi Chúng to Chúng yên lặng chậm chạp di chuyển Rồi thấy kangaroo Tôi thích ngắm chúng chúng nhảy cao chạy nhanh Cuối thấy khỉ Trông chúng vui nhộn Chúng lúc đu từ sang Chúng nhảy lên xuống nhanh Chúng có khoảng thời gian vô vui vẻ KEY very big Những voi to slowly and quietly Chúng yên lặng chậm chạp di chuyển very high, quickly Những kangaroo nhảy cao chạy nhanh funny Những khỉ vui nhộn very quickly Chúng nhảy lên nhảy xuống nhanh F WRITING VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Put the words in order to make sentences (Sắp xếp từ thành câu) KEY I went to VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Unit 18 What will the weather be like tomorrow? trang 72 Sách tập (SBT) Tiếng Anh UNIT 18 WHAT WILL THE WEATHER BE LIKE TOMORROW? Bài 18 Thời tiết ngày mai nào? A PRONUNCIATION (Phát âm) Mark the sentence intonation (↷) Then say the sentences aloud (Đánh dấu ngữ điệu câu Sau đọc to câu này) KEY What will the weather be like tomorrow? ↷ It will be cold and windy ↷ (Thời tiết ngày mai nào? Trời lạnh có gió.) What will the weather be like this weekend? ↷ It will be warm and sunny ↷ (Thời tiết cuối tuần nào? Trời ấm có nắng.) What's summer like in your country? ↷ It's usually hot and rainy ↷ (Mùa hè nước bạn nào? Nó thường nóng có mưa.) What's the winter like in your country? ↷ It's usually cold and foggy ↷ (Mùa đông nước bạn nào? Nó thường lạnh có sương.) Read and complete Then say the sentences aloud (Đọc hoàn thành Sau đọc to câu này.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY hot/sunny Thời tiết ngày mai nào? Trời nóng/nắng rainy/stormy Thời tiết thứ sáu nào? Trời có mưa/bão cool/windy Mùa đông nước bạn nào? Nó thường mát/có gió rainy Mùa thu nước bạn nào? Nó thường có mưa B VOCABULARY (Từ vựng) Look and write the words about weather and seasons (Nhìn viết từ mùa thời tiết) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY autumn (mùa thu) winter (mùa đông) spring (mùa xuân) summer (mùa hè) snowy (tuyết rơi) cloudy (có mây) Look, read and complete (Nhìn, đọc hoàn thành) KEY VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí spring A: Mùa yêu thích bạn gì? B: Mùa xuân cold/snowy, snowy/cold A: Mùa đông nước bạn nào? B: Nó thường lạnh có tuyết windy/cloudy, cloudy/windy A: Cuối tuần thời tiết nào? B: Trời nhiều mây có gió summer A: Mùa hè có hay nóng không? B: Có C SENTENCE PATTERNS (Mẫu câu) Read and match (Đọc nối) KEY b Thời tiết ngày mai nào? Trời nắng có gió e Mùa ưa thích bạn gì? Mùa đông a Tại bạn thích mùa Vì có tuyết tớ trượt tuyết VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí c Mùa đông nước bạn nào? Thường mát mẻ có gió d Mùa đông bạn thường làm gì? Tớ câu cá Read and complete Use the questions in the box (Đọc hoàn thành Sử dụng câu hỏi khung) KEY c, a A: Nước bạn có mùa? B: Có bốn mùa A: Mùa bạn thích gì? B: Mùa xuân d A: Ngày mai thời tiết nào? B: Trời lạnh Mặc thêm nhiều áo ấm A: Cảm ơn Tớ làm b, e VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A: Mùa mưa miền nam Việt Nam nào? B: Nó thường ẩm ướt mát mẻ Trời mưa nhiều A: Bạn thích mùa không? B: Không Tớ không thích mưa D SPEAKING (Nói) Read and reply (Đọc trả lời) a Thời tiết ngày mai nào? b Mùa đông đất nước/làng bạn nào? c Bạn có thích mùa xuân không? d Bạn thường làm vào mùa xuân? Ask and answer the questions above (Hỏi trả lời câu hỏi trên) E READING (Đọc) Read and the tasks (Đọc làm tập) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tên Nam Tôi sống Hà Nội Tôi có hai người bạn Lan Minh Lan sống Đà Nẵng Minh sống Cần Thơ Thời tiết nơi không giống Tuần này, Hà Nội trời lạnh khô, Đà Nẵng mát mẻ có nắng, Cần Thơ nóng nhiều mây Các mùa khác Ở Hà Nội có bốn mùa: xuân, hạ thu, đông Nhưng Đà Nẵng Cần Thơ có hai mùa: mùa khô mùa mưa Wirte the opposites (Viết điều trái ngược) KEY differrent: same (khác nhau: giống nhau) hot: cold/cool (nóng: mát/lạnh) rainy: sunny/dry (mưa: nắng/khô) Write the answers (Viết câu trả lời) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY There are two seasons Có mùa Cần Thơ? Có hai mùa They are the dry season and the rainy season Đó mùa gì? Đó mùa khô mùa mưa It will be cold and dry Thời tiết Hà Nội cuối tuần nào? Trời lạnh khô It will be cool and sunny Thời tiết Đà Nẵng cuối tuần nào? Trời mát có nắng It will be hot and cloudy Thời tiết Cần Thơ cuối tuần nào? Trời nóng có mây F WRITING (Viết) Put the words in order to make sentences (Sắp xếp từ sau để tạo thành câu) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY There are four seasons in my country Ở nước có bốn mùa What's the autumn like in Hai Phong? Mùa thu Hải Phòng nào? It's usually cool and dry/dry and cool Trời thường mát khô/khô mát What will the weather be like tomorrow? Thời tiết ngày mai nào? It will be cool and windy/windy and cool Trời mát có gió/có gió mát Write about the seasons and weather in your place (Viết mùa thời tiết nơi bạn) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí My name's Hoa I live in Hoa Binh There are four seasons in my city They are spring, summer, autumn and winter My favourite season is winter I like it beacause I like to wear big coat and wool hat During this season, the weather is usually dry and cold Tên Hoa Tôi sống Hòa Bình Ở thành phố có bốn mùa Đó mùa xuân, mùa hè, mùa thu mùa đông Mùa thích mùa đông Tôi thích thích mặc áo khoác to đội mũ len Vào mùa này, thời tiết thường lạnh khô VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK tiếng Anh lớp Chương trình Unit 19 THEY'RE IN THE PARK LESSON LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) PICTURE A Hello Mai This is Linda PICTURE B What's the weather like in Ho Chi Minh City, Linda? (Chào Mai Linda đây) I'm in Ho Chi Mirth City (Tớ thành phố Hồ Chí Minh.) (Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh nào, Linda?) It's sunny Oh, great! (Trời nhiều nắng.) (Ôi, tuyệt quá!) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) a c What's the weather like? What's the weather like? (Thời tiết nào?) (Thời tiết nào?) b It's sunny It's rainy (Trời nhiều nắng.) What's the weather like? (Trời nhiều mưa.) (Thời tiết nào?) It's cloudy (Trời nhiều mây.) What's the weather like? d (Thời tiết nào?) It's windy (Trời nhiều gió.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí e What's the weather like? What's the weather like? (Thời tiết nào?) (Thời tiết nào?) f It's snowy It's stormy (Trời nhiều tuyết.) (Trời giông bão.) LET'S TALK (CÙNG NÓI) -> What's the weather like? (Thời tiết nào?) It's sunny (Trời nhiều nắng.) -> What's the weather like? (Thời tiết nào?) It's cloudy (Trời nhiều mây.) -> What's the weather like? (Thời tiết nào?) It's rainy (Tròi nhiều mưa.) -> What's the weather like? (Thời tiết nào?) It's windy (Trời nhiều gió.) LISTEN AND NUMBER (NGHE VÀ ĐÁNH SỐ) a b c Tapescript (Lời ghi âm) Let's play a game (Cùng chơi trò chơi nào.) OK (Được.) Look at this picture.What's the weather like? (Hãy nhìn vào tranh Thời tiết nào?) d VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí It's rainy (Trời nhiều mưa.) Well done (Đúng rồi.) How about this picture? What's the weather like? (Còn tranh sao? Thời tiết nào?) It's sunny (Trời nhiều nắng.) Well done Now it's your turn (Đúng Bây đến lượt bạn.) Look at this picture What's the weather like? (Hãy nhìn vào tranh Thời tiết nào?) It's cloudy (Trời nhiều mây.) No, Mai It's snowy (Không, Mai Trời có tuyết rơi.) And this picture What's the weather like? (Còn tranh Thời tiết nào?) It's cloudy (Trời nhiều mây.) Well done, Mai (Đúng rồi, Mai.) LOOK, READ AND WRITE (NHÌN, ĐỌC VÀ VIẾT) It is cloudy in Ha Noi today (Hôm trời nhiều mây Hà Nội.) It iswindy in Hue today (Hôm trời nhiều gió Huế.) It israiny in Da Nang today (Hôm trời nhiều mưa Đà Nang ) It issunny in Ho Chi Minh City today (Hôm trời nhiều nắng Thành phố Hồ Chí Minh.) LET'S SING (CÙNG HÁT) THE WEATHER SONG BÀI HÁT VỀ THỜI TIẾT VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí What's the weather like? Thời tiết nào? What's the weather like? Thời tiết nào? It's sunny and windy Trời nhiều nắng gió In my hometown Ở thành phố What's the weather like? Thời tiết nào? What's the weather like? Thời tiết nào? It's cloudy and rainy Trời nhiều mây mưa In my hometown Ở thành phố LESSON LISTEN AND REPEAT (NGHE VÀ NHẮC LẠI) rainy a-e skate It's rainy today I often skate in the park LISTEN AND WRITE (NGHE VÀ VIẾT) I like rainy days My sister and I skate in the playground LET'S CHANT (CÙNG HÁT) WHERE ARE YOU? (BẠN Ở ĐÂU?) In the park In the park Where are (Trong công viên Trong công viên.) you? (Bạn It's sunny It's sunny VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí đâu?) (Trời nhiều nắng Trời nhừu nắng.) What's I'm cycling I'm cycling the weather (Tôi xe đạp.Tôi xe đạp.) like? They're skating They're skating (Thời tiết (Họ trượt pa Họ trượt pa tanh.) nào?) They're skipping They're skipping What are you (Họ nhảy dây Họ nhảy dây.) doing? (Bạn làm thế?) What are your friends doing? (Các bạn bạn làm gì?) What are your friends doing? (Các bạn bạn làm gì?) VnDoc - Tải tài liệu, VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Phonetics - trang VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK tiếng Anh lớp Chương trình Unit 19 THEY'RE IN THE PARK LESSON LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) PICTURE A Hello Mai This is Linda PICTURE B What's the weather like in Ho Chi Minh City, Linda? (Chào Mai Linda đây) I'm in Ho Chi Mirth City (Tớ thành phố Hồ Chí Minh.) (Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh nào, Linda?) It's sunny Oh, great! (Trời nhiều nắng.) (Ôi, tuyệt quá!) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) a c What's the weather like? What's the weather like? (Thời tiết nào?) (Thời tiết nào?) b It's sunny It's rainy (Trời nhiều nắng.) What's the weather like? (Trời nhiều mưa.) (Thời tiết nào?) It's cloudy (Trời nhiều mây.) What's the weather like? d (Thời tiết nào?) It's windy (Trời nhiều gió.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí e What's the weather like? What's the weather like? (Thời tiết nào?) (Thời tiết nào?) f It's snowy It's stormy (Trời nhiều tuyết.) (Trời giông bão.) LET'S TALK (CÙNG NÓI) -> What's the weather like? (Thời tiết nào?) It's sunny (Trời nhiều nắng.) -> What's the weather like? (Thời tiết nào?) It's cloudy (Trời nhiều mây.) -> What's the weather like? (Thời tiết nào?) It's rainy (Tròi nhiều mưa.) -> What's the weather like? (Thời tiết nào?) It's windy (Trời nhiều gió.) LISTEN AND NUMBER (NGHE VÀ ĐÁNH SỐ) a b c Tapescript (Lời ghi âm) Let's play a game (Cùng chơi trò chơi nào.) OK (Được.) Look at this picture.What's the weather like? (Hãy nhìn vào tranh Thời tiết nào?) d VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí It's rainy (Trời nhiều mưa.) Well done (Đúng rồi.) How about this picture? What's the weather like? (Còn tranh sao? Thời tiết nào?) It's sunny (Trời nhiều nắng.) Well done Now it's your turn (Đúng Bây đến lượt bạn.) Look at this picture What's the weather like? (Hãy nhìn vào tranh Thời tiết nào?) It's cloudy (Trời nhiều mây.) No, Mai It's snowy (Không, Mai Trời có tuyết rơi.) And this picture What's the weather like? (Còn tranh Thời tiết nào?) It's cloudy (Trời nhiều mây.) Well done, Mai (Đúng rồi, Mai.) LOOK, READ AND WRITE (NHÌN, ĐỌC VÀ VIẾT) It is cloudy in Ha Noi today (Hôm trời nhiều mây Hà Nội.) It iswindy in Hue today (Hôm trời nhiều gió Huế.) It israiny in Da Nang today (Hôm trời nhiều mưa Đà Nang ) It issunny in Ho Chi Minh City today (Hôm trời nhiều nắng Thành phố Hồ Chí Minh.) LET'S SING (CÙNG HÁT) THE WEATHER SONG BÀI HÁT VỀ THỜI TIẾT VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí What's the weather like? Thời tiết nào? What's the weather like? Thời tiết nào? It's sunny and windy Trời nhiều nắng gió In my hometown Ở thành phố What's the weather like? Thời tiết nào? What's the weather like? Thời tiết nào? It's cloudy and rainy Trời nhiều mây mưa In my hometown Ở thành phố LESSON LISTEN AND REPEAT (NGHE VÀ NHẮC LẠI) rainy a-e skate It's rainy today I often skate in the park LISTEN AND WRITE (NGHE VÀ VIẾT) I like rainy days My sister and I skate in the playground LET'S CHANT (CÙNG HÁT) WHERE ARE YOU? (BẠN Ở ĐÂU?) In the park In the park Where are (Trong công viên Trong công viên.) you? (Bạn It's sunny It's sunny VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí đâu?) (Trời nhiều nắng Trời nhừu nắng.) What's I'm cycling I'm cycling the weather (Tôi xe đạp.Tôi xe đạp.) like? They're skating They're skating (Thời tiết (Họ trượt pa Họ trượt pa tanh.) nào?) They're skipping They're skipping What are you (Họ nhảy dây Họ nhảy dây.) doing? (Bạn làm thế?) What are your friends doing? (Các bạn bạn làm gì?) What are your friends doing? (Các bạn bạn làm gì?) VnDoc - Tải tài liệu, VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Phonetics - trang VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp Chương trình Unit SKILL 2, LOOKING BACK - PROJECT SKILLS CÁC KĨ NĂNG (Tr.33) Listening Look at the pictures below What kind of festivals you think it is? Share your ideas with a partner (Nhìn vào tranh bên Bạn nghĩ kiêu lễ hội nào? Chia sẻ ý kiến bạn với bạn lớp) Suggested answers (Câu trả lời gợi ý) I think this is a music festival (Tôi ngĩ lễ hội âm nhạc) Listen to Nick talk about a music festival he attended Tick (✓) true (T) or false (F.) Correct the false sentences (Lắng nghe Nick nói vê lễ hội âm nhạc cậu ta tham dự Đánh dấu (✓)T F Sửa lại câu sai.) True (T) False (F) The Isle of Wight is the most well-known festival in the world (Isle of Wight lễ hội tiếng giới.) -> The Isle of ✓ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Wight is the most well-known festival in our country (Isle of Wight lễ hội tiếng đất nước chúng tôi) About 60,000 people attended the festival last year (Có khoảng 60,000 ✓ người tham gia lễ hội năm ngoái.) Nick and his family stayed at a hotel near the campsite (Nick gia đình cậu khách sạn gần khu cắm ✓ trại.) -> Nick and his family stayed in a tent (Nick gia đình cậu lều.) Jon Bon Jovi is Nick's favourite ✓ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí singer (Jon Bon Jovi ca sĩ ưa thích Nick.) ->Jon Bon Jovi is the favourite singer of Nick's father (Jon Bon Jovi ca sĩ yêu thích bố Nick.) Jon Bon Jovi's band performed for nearly three hours (Ban nhạc Jon ✓ Bon Jovi trình diễn gần đồng hồ.) Listen again and answer the questions (Nghe lại trả lời câu hỏi.) It takes place every June They are music bands He interested the audience with the hit songs They also went to the Bohemian woods They enjoyed a mix of good music from around the world Writing VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Think about a festival you attended Make notes about it below (Nghĩ lễ hội bạn tham dự Ghi đây) Name of festival 1000th Anniversary of Thang Long Ha Noi Festival Lots of activities in this festival such What was the festival? as: fireworks display, military parade, music performance, ect Who celebrated it? Where was it held? When was it held? Vietnam government Everywhere in Viet Nam and Ha Noi is the centre From October 1st 2015 to October 10th 2015 People a lot of activities such as: How was it held? fireworks, parties, parade and other interesting things Why was it held? To celebrate the 1000th anniversary of Ha Noi Now write a short paragraph about the festival you attended Use the notes above (Bây viết đoạn văn ngắn hội bạn tham gia Sử dụng ghi bên trên.) Five years ago, I attended a very big festival in Ha Noi It's called 1000th Anniversary of Thang Long Ha Noi Festival There are a lot of activities in this festival such as fireworks display, military parade, music performances, ect It was organized very splendidly because the organizers are the Viet Nam government Millions of people came to Ha Noi to participate in this great festival It was held for ten days from October 1st 2015 to October 10th 2015 I saw lots of fireworks, parties, parades during these days It was interesting I took so many pictures on this festival because there were plenty of beautiful scenes We organized this great festival to celebrate the 1000th anniversary of Thang Long - Ha Noi LOOKING BACK - PROJECT VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ÔN BÀI (Tr.34) Vocabulary Rearrange the letters to make reasons for holding festivals Then match them to the pictures of the festivals (Sắp xếp chữ để tạo thành lí tổ chức lễ hội VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 11 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK GETTING STARTED MỞ ĐẦU (Tr.48) LISTEN AND READ (NGHE VÀ ĐỌC) BÀI DỊCH: WE'LL HAVE FLYING CARS (CHÚNG TA SẼ CÓ NHỮNG CHIẾC Ô TÔ BAY) Mai: Ô! Xe không người lái có Tớ tin điều Veronica: Đúng vậy, chúng trông thật tuyệt! Tiếp theo nhỉ? Phúc: Tớ có xe ô tô bay Mai: Vậy có nghĩa bị kẹt xe trời sao? Veronica: Ha ha, vậy, có lẽ có điều Phúc: Không Mình nghĩ có SSS Nó hệ thống an toàn bầu trời Nó ngăn người khỏi đụng Nó giúp người tránh kẹt xe Mai: Tớ thích ba lô phản lực Tớ đeo lưng Nó không chiếm nhiều không gian tớ sử dụng túi bay tớ để bay khắp nơi dễ dàng Phúc: Bạn có nghĩ bạn sử dụng điều kiện thời tiết xấu không? Mai: Không, tớ không nghĩ điều thoải mái đâu Veronica: Vậy có lẽ cổng dịch chuyển tức thời tốt Nó giúp bạn biến sau bạn lại xuất địa điểm khác vài giây sau Phúc: Ồ, ý tưởng cậu thực giàu trí tưởng tượng quá, Veronica! Veronica: Ha ha, Chương trình thực khiến tớ suy nghĩ Mai: Tớ lo lắng điều Những phương tiện tốn nhiên liệu? Liệu có làm tình hình ô nhiễm tệ thêm không? Phúc: Đừng lo Mai Tương lai xanh Năng lượng mặt trời cung cấp lượng cho thứ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a Read the conversation again Then choose the correct answers (Đọc lại hội thoại Sau chọn câu trả lời đúng.) c b c a Look out! (Chú ý!) Bạn thêm vào từ less sau danh từ để hình thành tính từ có nghĩa ỉà "không có" (điều đề cập đến) Ví dụ: Meaning - meaningless (ý nghĩa - vồ nghĩa) Driver - driverless (người lái - không người lái) Sleep - sleepless (giấc ngủ - ngủ) End - endless (tận cùng-vô tận) Bạn thêm vào ví dụ khác không? b Answer the questions (Trả lời câu hỏi) If there are too many flying cars, there will be traffic jams in the sky Some means of transport will be unconvenient in bad weather I like flying cars because they are very original I think jet pack, driverless cars, flying cars will be used in the future Facts or opinions? Tick (✓) in the F (Fact) or O (Opinion) box (Sự thật hay ý kiến? Đánh dấu (✓) vào kiện (F) ý kiến (O).) Remember! (Chú ý!) - Một kiện điều chứng minh (hoặc là sai.) Summer days are longer than winter days (Ngày mùa hè dài ngày mùa đông.) - Một ý kiến điều bạn tin cảm thấy VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Summer is the best season (Mùa hè mùa tuyệt nhất) F Driverless cars already exist They look so cool! A jet pack doesn't take lots of space Then perhaps a teleporter is the best Solar energy will power everything! O ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3a Can you find any future means of transport from the conversation in here? (Bạn có tìm thấy phương tiện giao thông không?) Driverless car, flying car b Now combine more adjectives and nouns How many words can you make? Be creative! (Bây kết hợp tính từ danh từ Bạn có thê tạo từ? Hãy sáng tạo!) Suggested answers (Câu trả lời gợi ý) flying car: ô tô bay flying bicycle: xe đạp bay fling taxi: taxi bay flying bus: xe bus bay high-speed car: ô tô siêu tốc high-speed bicycle: xe đạp siêu tốc high-speed airplane: máy bay siêu tốc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí solar-powered car: ô tô lượng mặt trời solar-powered taxi: taxi lượng mặt trời solar-powered helicopter: trực thăng lượng mặt trời c Choose your three most interesting means of transport Then share them with your partner (Chọn phương tiện giao thông thú vị bạn Sau chia sẻ với bạn lớp.) Suggested answers (Câu ữả lời gợi ý) A: I like flying bicycle the most? Is it an interesting means of transport? B: I think it's interesting because we can move in the air It's great! A: Solar powered bus is a great transport B: Yes, I love it It will be very friendly to the environment A: I think high-speed ship is really ... khô/khô mát What will the weather be like tomorrow? Thời tiết ngày mai nào? It will be cool and windy/windy and cool Trời mát có gió/có gió mát Write about the seasons and weather in your place... There are four seasons in my city They are spring, summer, autumn and winter My favourite season is winter I like it beacause I like to wear big coat and wool hat During this season, the weather. .. pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY There are two seasons Có mùa Cần Thơ? Có hai mùa They are the dry season and the rainy season Đó mùa gì? Đó mùa khô mùa mưa It will be cold and dry Thời tiết Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 18: What will the weather be like tomorrow?, Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 18: What will the weather be like tomorrow?, Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay