12 cụm từ tiếng Anh hay gặp đi với “by”

2 34 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 03:02

Những cụm từ tiếng anh hay nên bỏ túi Dưới đây là những cụm từ lóng, thông dụng trong giao tiếp hàng ngày mà bạn nên biết: A According to …. :Theo… As far as I know,… : Theo như tôi được biết, B Be of my age : Cỡ tuổi tôi Beat it : Đi chỗ khác chơi Big mouth: Nhiều chuyện By the way: À này Be my guest : Tự nhiên Break it up : Dừng tay But frankly speaking, :Thành thật mà nói C Come to think of it : Nghĩ kỹ thì Can't help it : Không thể nào làm khác hơn Come on : Thôi mà gắng lên, cố lên Cool it : Đừng nóng Come off it: Đừng xạo Cut it out : Đừng giỡn nữa, ngưng lại D Dead End : Đường cùng Dead meat: Chết chắc Down and out : Thất bại hoàn toàn Down the hill : Già For what : Để làm gì? What for? : Để làm gì? Don't bother : Đừng bận tâm Do you mind : Làm phiền Don't be nosy : Đừng nhiều chuyện E F For better or for worst : Chẳng biết là tốt hay là xấu J Just for fun : Giỡn chơi thôi Just looking : Chỉ xem chơi thôi Just kidding / just joking : Nói chơi thôi G Good for nothing : Vô dụng Go ahead : Đi trước đi, cứ tự nhiên God knows : Trời biết Go for it : Hãy thử xem K Keep out of touch : Đừng đụng đến H Hang in there/ Hang on : Đợi tí, gắng lên Hold it : Khoan Help yourself : Tự nhiên Take it easy : Từ từ I I see : Tôi hiểu it's all the same : Cũng vậy thôi mà I 'm afraid : Rất tiếc tôi . It beats me : Tôi chịu (không biết) L Last but not least :Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng Little by little : Từng li, từng tý Let me go : Để tôi đi Let me be : Kệ tôi Long time no see :Lâu quá không gặp M Make yourself at home : Cứ tự nhiên Make yourself comfortable : Cứ tự nhiên My pleasure : Hân hạnh O out of order: Hư, hỏng out of luck : Không may out of question: Không thể được out of the blue: Bất ngờ, bất thình lình out of touch : Không còn liên lạc One way or another : Không bằng cách này thì bằng cách khác One thing lead to another : Hết chuyện này đến chuyện khác P Piece of cake : Dễ thôi mà, dễ ợt Poor thing : Thật tội nghiệp N Nothing : Không có gì Nothing at all : Không có gì cả No choice : Hết cách, No hard feeling : Không giận chứ Not a chance : Chẳng bao giờ Now or never : ngay bây giờ hoặc chẳng bao giờ No way out/ dead end : không lối thoát, cùng đường No more : Không hơn No more, no less : Không hơn, không kém No kidding ? : Không nói chơi chứ ? Never say never : Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ none of your business :Không phải chuyện của anh No way : Còn lâu No problem : Dễ thôi No offense: Không phản đối S So? : Vậy thì sao? So So : Thường thôi So what? : Vậy thì sao? Stay in touch : Giữ liên lạc Step by step : Từng bước một See ? : Thấy chưa? Sooner or later : Sớm hay muộn Shut up ! : Im Ngay T That's all : Có thế thôi, chỉ vậy thôi Too good to be true : Thiệt khó tin Too bad : Ráng chiụ The sooner the better : Càng sớm càng tốt Take it or leave it: Chịu hay không Y You see: Anh thấy đó W Well? : Sao hả? Well Then : Như vậy thì Who knows : Ai biết Way to go : Khá lắm, được lắm Why not ? : Tại sao không ? White lie : Ba xạo Blog.yume.vn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí By all means: chắn Ví dụ: - All the persecutions and territories will end by all means => Tất đàn áp khủng bố giới chắn kết thúc By and by: Ví dụ: - You get used to it by and by => Bạn quen với By and large: nhìn chung, nói chung, - There are a few small things that I don’t like about my job, but by and large it’s very enjoyable => Có vài điều nho nhỏ không thích công việc, nhìn chung thú vị By chance: tình cờ Ví dụ: - I saw Sarah and Marry by chance in a flower shop => Tôi tình cờ nhìn thấy Sarah Marry tiệm hoa By degrees: từ từ - Don’t worry You could it by degrees => Đừng lo Bạn làm từ từ By heart: thuộc lòng - I know this city by heart => Tôi thuộc nằm lòng thành phố By land: đường Ví dụ: - We used to go to school by land => Chúng thường tới trường By mistake: nhầm lẫn Ví dụ: - I’ve paid this bill twice by mistake => Tôi trả nhầm hóa đơn hai lần VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí By no means: hoàn toàn không, không VÍ dụ: - It is by no means certain that we’ll finish the project by June => Không có để chắn kết thúc dự án vào tháng Sáu 10 By oneself: Ví dụ: - I will fix my problems by myself => Tôi tự giải vấn đề 11 By sight: biết mặt Ví dụ: - I’ve never known her by sight => Tôi chưa biết mặt cô 12 By the way: Ví dụ: - Are you going to the super market now? – By the way, could you buy me a hamburger? => Cậu siêu thị à? – Nhân tiện, cậu mua giúp tớ bánh humberger không? CÁC CỤM TỪ TIẾNG ANH HAY - HỮU ÍCH KHI GIAO TIẾP Last but not least: Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng Little by little: Từng li, từng tý Let me go: Để tôi đi Let me be: Kệ tôi Long time no see: Lâu quá không gặp Make yourself at home: Cứ tự nhiên Make yourself comfortable: Cứ tự nhiên My pleasure: Hân hạnh More recently,…: gần đây hơn,…. Make best use of: tận dụng tối đa Nothing: Không có gì Nothing at all: Không có gì cả No choice: Không có sự lựa chọn No hard feeling: Không giận chứ Not a chance: Chẳng bao giờ Now or never: Bây giờ hoặc không bao giờ No way out/dead end: không lối thoát, cùng đường No more: Không hơn No more, no less: Không hơn, không kém No kidding?: Không đùa đấy chứ? Never say never: Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ none of your business: Không phải chuyện của anh No way: Còn lâu No problem: Dễ thôi No offense: Không phản đối Not long ago: cách đây không lâu out of order: Hư, hỏng out of luck: Không may out of question: Không thể được out of the blue: Bất ngờ, bất thình lình out of touch: Không còn liên lạc One way or another: Không bằng cách này thì bằng cách khác One thing lead to another: Hết chuyện này đến chuyện khác Piece of cake: Dễ thôi mà, dễ ợt Poor thing: Thật tội nghiệp So?: Vậy thì sao? So so: Thường thôi So what?: Vậy thì sao? Stay in touch: Giữ liên lạc Step by step: Từng bước một See?: Thấy chưa? Sooner or later: Sớm hay muộn Shut up!: Im Ngay That's all: Có thế thôi, chỉ vậy thôi Too good to be true: Thiệt khó tin Too bad: Ráng chiụ The sooner the better: Càng sớm càng tốt Take it or leave it: Chịu hay không There is no denial that…: không thể chối cãi là… Viewed from different angles…: nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau What is mentioning is that…: điều đáng nói là …. What is more dangerous, .: nguy hiểm hơn là Well?: Sao hả? Well then: Vậy thì Who knows: Ai biết Way to go: Khá lắm, được lắm Why not ?: Sao lại không? You see: Anh thấy đó Last but not least: Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng Little by little: Từng li, từng tý Let me go: Để tôi đi Let me be: Kệ tôi Long time no see: Lâu quá không gặp Make yourself at home: Cứ tự nhiên Make yourself comfortable: Cứ tự nhiên My pleasure: Hân hạnh More recently,…: gần đây hơn,…. Make best use of: tận dụng tối đa Nothing: Không có gì Nothing at all: Không có gì cả No choice: Không có sự lựa chọn No hard feeling: Không giận chứ Not a chance: Chẳng bao giờ Now or never: Bây giờ hoặc không bao giờ No way out/dead end: không lối thoát, cùng đường No more: Không hơn No more, no less: Không hơn, không kém No kidding?: Không đùa đấy chứ? Never say never: Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ none of your business: Không phải chuyện của anh No way: Còn lâu No problem: Dễ thôi No offense: Không phản đối Not long ago: cách đây không lâu out of order: Hư, hỏng out of luck: Không may out of question: Không thể được out of the blue: Bất ngờ, bất thình lình out of touch: Không còn liên lạc One way or another: Không bằng cách này thì bằng cách khác One thing lead to another: Hết chuyện này đến chuyện khác Piece of cake: Dễ thôi mà, dễ ợt Poor thing: Thật tội nghiệp So?: Vậy thì sao? So so: Thường thôi So what?: Vậy thì sao? Stay in touch: Giữ liên lạc Step by step: Từng bước một See?: Thấy chưa? Sooner or later: Sớm hay muộn Shut up!: Im Ngay That's all: Có thế thôi, chỉ vậy thôi Too good to be true: Thiệt khó tin Too bad: Ráng chiụ The sooner the better: Càng sớm càng tốt Take it or leave it: Chịu hay không There is no denial that…: không thể chối cãi là… Viewed from different angles…: nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau What is mentioning is that…: điều đáng nói là …. What is more dangerous, : nguy hiểm hơn là Well?: Sao hả? Well then: Vậy thì Who knows: Ai biết Way to go: Khá lắm, được lắm Why not ?: Sao lại không? 1.      !  Meg Ryan dễ dàng đánh bại Parker để dành vai chính trong bộ phim. 2. "#$%  &'!  Thời gian c!a ch"ng tôi d$ng ch! yếu là vui chơi trên bãi biển.  ' ( $$ !  Học trò trường mẫu giáo Kensington đang có những giờ ph"t vui chơi tuyệt diệu. 3. )  *  !  Các thành viên trong gia đình nên chia sẻ công việc với nhau mỗi người một tay.  +$ ' '!  Mọi người c$ng góp tay vào dọn dẹp chỗ đó. 4. '"'# ,- .-'/  0 12'!  Lisa nhắm kỹ, lo sao cho đừng bắn trật phát thứ hai.  345436768!336 '!  Tôi rất kinh ngạc khi được xếp hạng ‘A’ môn lịch sử. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm sai bét. 5. '"'# 9  *6 '  !  Cởi !ng ra, nếu không thì sàn nhà c!a mẹ đang sạch trơn lại bị bẩn vì con.  364 6  '!  Tôi không muốn cho sinh viên thuê nhà – chắc chắn họ sẽ làm bẩn hết. 6.  ': ;-:  <13 '$!  Xin lỗi, tôi bị nhầm lẫn ch"t ít về ngày tháng. 7.  " #=>'  3'44  4 !  Các công ty bảo hiểm lo rằng các ngân hàng lớn sẽ nhảy vào và bắt đầu tước đoạt công việc kinh doanh c!a họ. • o ? ' @(! o ?A BC=D/E=>'$C,F7G/! • o  o  •  " #$,HG • o 7 5 $441I4 4 ! o <J%$K1IE:/EJ $! • o <4'$14  4 '  ! o ?LM'BMNNOP1,QL,F$,HG AR'SP! • o  o  • 4"4#O • o & 44 $! o ?SA/ TUOL! • o 0 1 ! o E1CVAN$WX$O)>',XE=Y! • o  o  • 4"4#ON • o Z4 2['  4! o *C,PZ4',%YWA\'L$NW'V '/$ON! • o '' ! o ]J^ _ NWW^! • o  o  •  ,HN$W • o `7  ? '! o `7\,HNa ,b$WYVT?A ! • o  o  • $2_G • o ?$1' c o Z %2_G,HAc • o  o  • ' $dV/$X"e# • o   $'$1 '  fghi 4! o ?jW)'J/kO1eVS/22PV CÁC CỤM TỪ TIẾNG ANH HAY - HỮU ÍCH KHI GIAO TIẾP (Part 1) Last but not least: Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng Little by little: Từng li, từng tý Let me go: Để tôi đi Let me be: Kệ tôi Long time no see: Lâu quá không gặp Make yourself at home: Cứ tự nhiên Make yourself comfortable: Cứ tự nhiên My pleasure: Hân hạnh More recently,…: gần đây hơn,…. Make best use of: tận dụng tối đa Nothing: Không có gì Nothing at all: Không có gì cả No choice: Không có sự lựa chọn No hard feeling: Không giận chứ Not a chance: Chẳng bao giờ Now or never: Bây giờ hoặc không bao giờ No way out/dead end: không lối thoát, cùng đường No more: Không hơn No more, no less: Không hơn, không kém No kidding?: Không đùa đấy chứ? Never say never: Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ none of your business: Không phải chuyện của anh Be of my age: Cỡ tuổi tôi Big mouth: Nhiều chuyện By the way: À này Be my guest: Tự nhiên Break it up: Dừng tay Come on: Thôi mà gắng lên, cố lên Come off it: Đừng xạo Cut it out: Đừng giỡn nữa, ngưng lại Dead end: Đường cùng Dead meat: Chết chắc What for?: Để làm gì? Don't bother: Đừng bận tâm Do you mind: Làm phiền Don't be nosy: Đừng nhiều chuyện Take it easy: Từ từ Let me be: Kệ tôi No hard feeling: Không giận chứ Piece of cake: Dễ thôi mà, dễ ợt Poor thing: Thật tội nghiệp One way or another: Không bằng cách này thì bằng cách khác One thing lead to another: Hết chuyện này đến chuyện khác So what?: Vậy thì sao? So so: Thường thôi Too good to be true: Thiệt khó Too bad: Ráng chiụ Well then: Vậy thì Way to go: Khá lắm, được lắm Why not ?: Sao lại không? CÁC CỤM TỪ TIẾNG ANH HAY - HỮU ÍCH KHI GIAO TIẾP (Part 2) • Alway the same. Trước sau như một • Hit it off. Tâm đầu ý hợp • Hit or miss. Được chăng hay chớ • Add fuel to the fire. Thêm dầu vào lửa • To eat well and can dress beautifully. Ăn trắng mặc trơn • Don’t mention it! = You’re welcome = That’s allright! = Not at all. Không có chi • Just kidding. Chỉ đùa thôi • No, not a bit. Không chẳng có gì • Nothing particular! Không có gì đặc biệt cả • After you. Bạn trước đi • Have I got your word on that? Tôi có nên tin vào lời hứa của anh không? • The same as usual! Giống như mọi khi • Almost! Gần xong rồi • You ‘ll have to step on it. Bạn phải đi ngay • I’m in a hurry. Tôi đang bận • What the hell is going on? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? • Sorry for bothering! Xin lỗi vì đã làm phiền • Give me a certain time! Cho mình thêm thời gian • Provincial! Quê! • Decourages me much! Làm nản lòng • It’s a kind of once-in-life! Cơ hội ngàn năm có một • Out of sight out of mind! Xa mặt cách lòng • The God knows! Chúa mới biết được • Women love throught ears, while men love throught eyes! Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. • Poor you/me/him/her…! tội nghiệp mày/tao/thằng đó/ con đó • Go along with you. Cút đi • Let me see. Để tôi xem đã/ Để tôi suy nghĩ đã • None your business. Không phải việc của mày/ngươi CÁC CỤM TỪ TIẾNG ANH HAY - HỮU ÍCH KHI GIAO TIẾP (Part 3) Hell with haggling! - Thây kệ nó! Mark my words! - Nhớ lời tôi đó! What a relief! - Đỡ quá! Enjoy your meal! - Ăn ngon miệng nha! It serves you right! - Đang đợi cậu! The more, the merrier! - Càng đông càng vui boys will be boys! - Nó chỉ là trẻ con thôi mà! Good job! / Well done! - Làm tốt lắm! Just for fun! - Cho vui thôi. Try your best! - Cố gắng lên. Make some noise! - Sôi nổi lên nào! Congratulations! - Chúc mừng! Rain cats and dogs. - Mưa tầm tã. Love you love your dog. - Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ty họ hàng. Strike it. - Trúng quả. Alway the same. - Trước sau như một. Hit it off. - Tâm ... giải vấn đề 11 By sight: biết mặt Ví dụ: - I’ve never known her by sight => Tôi chưa biết mặt cô 12 By the way: Ví dụ: - Are you going to the super market now? – By the way, could you buy me a
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 cụm từ tiếng Anh hay gặp đi với “by”, 12 cụm từ tiếng Anh hay gặp đi với “by”, 12 cụm từ tiếng Anh hay gặp đi với “by”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay