Cụm động từ tiếng Anh đi với Tell

1 35 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 03:01

Cụm động từ là một chủ đề gây ra nhiều phiền toái cho các bạn học sinh,biết nghĩa của từ gốc không đồng nghĩa với việc sẽ biết đợc nghĩa của cả cụm động từ ấy theo kiểu dịch ghép,cụm động từ có rất nhiều biến thể,và chỉ có cách học thuôc và vận dụng làm bài tập thì bạn mới nắm bắt đợc chúng.Trên thị trờng hiện nay,có rất nhiều sách ngữ pháp,nhng dờng nh cụm động từ chỉ là một phầnrất nhỏ trong những cuốn sách đóvà đó là lí do tại sao ngời biên soạn cuốn sách chuyên đề này mạnh dạn viết.Ngời biên soạn đã su tập từ nhiều nguồn khác nhau,từ các trang mạng, từ điển, các quyển sách của những tác giả để có thể chọn lọc và hơn hết đó là những kinh nghiệm thực tế.Cuốn chuyên đề này khống mang tính đồ sộ là điểm đặc trng và chính vì thế ngời biên soạn mong muốn nó sẽ nh là một cuốn sổ tay bỏ túi cho các bạn.Dù đã rất cố gắng, ngời biên soạn không thể tránh khỏi sai sót,rất mong đựoc sự góp ý từ các bạn.qua địa chỉ email:drumtung@gmail.com hoặc drumtung@yahoo.com.vn Tháng 9/2010 Nguyễn Công Tùng-drumtung 1. A ct for= stand for:i din cho -Act on:nh hng, cú tỏc dng n, hnh ng theo cỏi gỡ Wine acts on the brain( Ru tỏc ng n nóo b ) -Act out :thc hin 1 vic gỡ bng hnh ng v c ch -Act up: gõy phin toỏi, d chng This car is acting up again( chic xe ny li d chng õy! ) -Act up to : lm hp vi, xng ỏng vi You students must act up to your duty ( Cỏc bn-nhng ngi hc sinh phi hnh ng theo bn phn ca mỡnh ) -Get ones act together:sp xp, chun b His family get their act together for a camping ( gia ỡnh anh ta chun b cho chuyn cm tri ca h ) -Put on an act= make a pretence : gi v She puts on an act to make her husband happy ( cụ ta gi v lm chng vui ) 2.Add in: tớnh vo, k vo -Add to :tng thờm, gia tng The balance adds to 0.5% this month ( lói sut tng lờn 0.5% thỏng ny ) -Add up:cng li, cụng tt c li, cú ý ngha It adds up 30 dollars(tng cng ht 30 ụ la ) This evidence just doesnt add up( bng chng ú khong cú ý ngha/khụng thuyt phc ) -Add up to :lờn n( tng ng Add up, nhng c dựng nhiu hn ) 3.Advance against: tin lờn tn cụng They advance against the enemy( h tin n tn cụng k thự ) By drumtung -Advance in:tin ti ( v tui tỏc,trớ khụn) 1 He advance in 30 ( anh ta sắp đến tuổi 30 ) -Advance on: trình bày ( ý kiến ) -In advance = early 4.Answer back: cãi lời -Answer for:chịu trách nhiệm You have to answer for what you have done(cậu phải chịu trách nhiệm với tôi vì những gì cậu đã gây ra) -Answer to:ăn khớp với, xứng với,đúng như sự miêu tả This picture answers to what we saw on the internet(bức tranh đúng như những gì chúng ta thấy trên internet) 5.Ask about:hỏi về điều gì -Ask after:hỏi thăm sức khoẻ -Ask around:hỏi quanh quanh,nhiều người cùng một câu hỏi -Ask for: yêu cầu, đòi hỏi They ask for qualifications ( họ yêu cầu bằng cấp) -Ask for it !=Ask for trouble ! chuốc lấy phiền toái -Ask sb for st : xin ai điều gì She asks her father for some money ( cô ta hỏi xin bố 1 ít tiền ) -Ask sb in : mời ai vào -Ask sth of sb:yêu cầu ai cái gì They ask tickets of tourists when they go round ( họ yêu cầu vé của du khách khi họ đi dạo quanh ) -Ask sb out:mời ai đi chơi -Ask me another !không biết,đừng hỏi tôi nữa ! 6. B ack away:lùi lại, đi về -Back down=Back off: nhượng bộ, chịu thua He doesn’t back down though the evidence is clear ( anh ta không chịu thua dù bằng chứng rõ rành rành ) -Back out: rút lui -Back out of:nuốt lời=go back on one’s words -Back up:ủng hộ, hỗ trợ 7.Be about:bận làm việc gì I’m about to go shopping ( tôi định đi mua sắm ) -Be after:mong muốn Everyone is after happiness( ai cũng khao khát hạnh phúc ) -Be against:chống đối -Be apart: cách xa nhau -Be at:ở đâu, la rầy,trách mắng=nag at -Be away: đi vắng Eg:My father is away now -Be back:trở về Eg: I’ll be back soon -Be down: buồn,phiền muộn -Be in:có mặt Eg:I’m in the meeting -Be in for: sắp đối mặt với -Be of: có=to have Eg: This project is of great value( dự án này có VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tell against: Làm chứng chống lại/ nói chống lại Ví dụ: - You told that you innocent but the proofs did tell against you => Anh nói anh vô tội chứng chống lại anh Tell apart: Phân biệt (sự khác vật, hay việc đó) Ví dụ: - Which twin is Lisa? I can’t tell them apart => Ai hai đứa trẻ sinh đôi Lisa thế? Tôi phân biệt chúng - Which one between these two perfume bottles is more expensive? I can’t tell them apart => Chai hai chai nước hoa đắt hơn? Tôi không phân biệt chúng Tell from: Phân biệt (hai thứ giống tương tự nhau) Ví dụ: - Could you tell me the real LV handbag from fake thing? => Bạn phân biệt túi LV hàng thật với hàng giả giúp không? Tell off: Nói thẳng vào mặt, rầy la, mắng mỏ Ví dụ: - I told my son off for lying to me about stealing the money => Tôi rầy trai nói dối chuyện lấy trộm tiền - I was really upset after my manager told me off for not including her in the meeting => Tôi thực buồn sếp mắng không mời cô tham gia họp Tell on: Mách tội, kể tội Ví dụ: - If you don’t your homework, I’ll tell on you => Nếu em không làm tập, chị mách tội em - Why did you tell on your brother? He got in trouble from your dad => Sao cậu không mách tội em cậu? Nó gặp rắc rối với bố cậu A- advance in : t n t iấ ớ advance on : trình bày advance to : ti n đ nế ế agree on something : đ ng ý v i đi u gìồ ớ ề agree with : đ ng ý v i ai, h p v i, t t choồ ớ ợ ớ ố answer to : h p v iợ ớ answer for : ch u trách nhi m vị ệ ề attend on(upon): h u hầ ạ attend to : chú ý B- back up : ng h , nâng đủ ộ ỡ bear on : có nh h ng, liên l c t iả ưở ạ ớ become of : x y ra choả begin with : b t đ u b ngắ ầ ằ begin at : kh i s tở ự ừ believe in : tin c n, tin cóẩ belong to : thu c vộ ề bet on : đánh cu c vào ộ C- care for :thích, săn sóc catch up with : b t k pắ ị chance upon : tình c g pờ ặ close with : t i g nớ ầ close about : vây l yấ come to : lên t iớ consign to : giao phó cho cry for :khóc đòi cry for something : kêu đói cry for the moon : đòi cái ko thể cry with joy :khóc vì vui cut something into : c t v t gì thànhắ ậ cut into : nói vào, xen vào D- delight in :thích thú về depart from : b , s a đ iỏ ử ổ do with : ch u đ ngị ự do for a thing : ki m ra m t v t ế ộ ậ A account for: chi m, gi i thích ế ả allow for: tính đ n, xem xét đ nế ế ask after: h i thăm s c kh e ỏ ứ ỏ ask for: h i xin ai cái gì ỏ ask sb in/ out : cho ai vào/ ra urge sb into/ out of : thuy t ph c ai làm gì/không làm gì ế ụ B to be over: qua r i ồ to be up to sb to V: ai đó có trách nhiêm ph i làm gì ả to bear up= to confirm : xác nh n ậ to bear out: ch u đ ngị ự to blow out : th i t t ổ ắ blow down: th i đ ổ ổ blow over: th i qua ổ to break away= to run away :ch y tr n ạ ố break down : h ng hóc, suy nh c, òa khóc ỏ ượ break in(to+ O) : đ t nh p, c t ngang ộ ậ ắ break up: chia tay , gi i tán ả break off: tan v m t m i quan h ỡ ộ ố ệ to bring about: mang đ n, mang l i( = result in)ế ạ brinn down = to land : h xu ng ạ ố bring out : xu t b n ấ ả bring up : nuôi d ng ( danh t là up bringing)ưỡ ừ bring off : thành công, m gi i ẵ ả to burn away : t t d nắ ầ burn out: cháy tr i ụ C call for: m i g i, yêu c uờ ọ ầ call up: g i đi lính, g i đi n tho i, nh c l i k ni m ọ ọ ệ ạ ắ ạ ỉ ệ call on/ call in at sb's house : ghé thăm nhà ai call off = put off = cancel C Call in/on at sb ‘ house : ghé thăm nhà ai i Call at : ghé thăm Call up: g i đi lính, g i đi n tho i, nh c l i k ni m ọ ọ ệ ạ ắ ạ ỉ ệ Call off = put off =cacel : hu b ỷ ỏ Call for : yêu c u, m i g i ầ ờ ọ Care about: quan tâm, đ ý t i ể ớ Care for : mu n, thích ( =would like ) , quan tâm chăm sóc ( = take careố of) Carry away : mang đi , phân phát Carry on = go on : ti p t c ế ụ Carry out ;ti n hành , th c hi n ế ự ệ Carry off = bring off : m gi i ẵ ả Catch on : tr nên ph bi n , n m b t k p ở ổ ế ắ ắ ị Catch up with = keep up with = keep pace with : theo k p ai , cái gì ị Chew over = think over : nghĩ kĩ Check in / out : làm th t c ra / vào ủ ụ Check up : ki m tra s c kho ể ứ ẻ Clean out : d n s ch , l y đi h t ọ ạ ấ ế Clean up : d n g n gàng ọ ọ Clear away : , l y đi , mang đi ấ Clear up : làm sáng t ỏ Close down : phá s n , đóng c a nhà máy ả ử Close in : ti n t i ế ớ Close up: xích l i g n nhau ạ ầ Come over/ round = visit Come round : h i t nh ồ ỉ Come down: s p đ ( =collapse ) , gi m (= reduce ) ụ ổ ả Come down to : là do Come up : đ c p đ n , nhô lên , nhú lên ề ậ ế Come up with : n y ra, loé lên ả Come up against : đ ng đ u, đ i m t ươ ầ ố ặ Come out : xu t b n ấ ả Come out with : tung ra s n ph m ả ẩ Come about = happen Come across : tình c g p ờ ặ Come apart : v v n , lìa ra ỡ ụ Come along / on with : hoà h p , ti n tri n ợ ế ể Come into : th a k ừ ế Come off : thành công, long ,bong ra Count on SB for ST : trông c y vào ai ậ Cut back on / cut down on : c t gi m ( chi tiêu) ắ ả Cut in : c t ngang (= interrupt ) ắ Cut ST out off ST : c t cái gì r i kh i cái gìắ ờ ỏ Cut off :cô l p , cách li , ng ng ph c v ậ ừ ụ ụ Cut up : chia nh ỏ Cross out : g ch đi, xoá đi ạ D Die away / die down : gi m đi , d u đi ( v c ng đ )ả ị ề ườ ộ Die out / die off; tuy t ch ng ệ ủ Die for : thèm gì đ n ch t ế ế Die of : ch t vì b nh gì ế ệ Do away with : bãi b , bãi mi n ỏ ễ Do up = decorate Do with : làm Phrasal Verbs Cụm động từ Lu ý: -SB: là viết tắt của somebody = tân ngữ chỉ ngời -ST: là viết tắt của something = tân ngc chỉ vật BREAK Break down : h hng xe Break off : chm dt Break up : phỏ hy CARRY Carry on : tip tc Carry over : chuyn giao Carry off : t c Carry out : thc hin CALL Call off : hy b, hoón b LOOK Look forward to : mong i Look at : nhỡn vo Look up : tra t (trong t in) Look after : chm súc Look out : coi chng Look for : tỡm kim HEAR Hear of : nghe v ai Hear about : nghe v cỏi gỡ Hear from : nghe tin DO Do away with : vt b Do away up : buc cht Do up : buc cht Do away : chm dt Do with : cú liờn quan ti Do without : khụng liờn quan ti MAKE Make use of : s dng Make room for : dn ch cho Make up : trang im, ba ra, hon thnh Make out : vit ra Make over : chuyn nhng ti khon Make up to : xu nnh Make off with : trn i vi BRING Bring about : gõy ra Bring in : gii thiu Bring off : t c thnh cụng Bring round : lm ai hi tnh, ghộ thm Bring on : thỳc y Bring up : giỏo dc COME Come by : ghộ thm Come upon : thy tỡnh c Come across : gp g tỡnh c Come about : xy ra Come in : vo Come off : thnh cụng Come round : ghộ thm LET Let on : tit l Let up : th gión Let off : xin li Let sb down : lm ai tuyt vng DRAW Draw on : ti gn Draw up : tho ra, vch ra FALL Fall off : thu hp Fall out : cói nhau Fall through : tht bi Fall to : bt u lm Fall upon : tn cụng Fall in with : gp g tỡnh c, ng ý SET Set about : bt u Set to : bt u Set up : thnh lp A Admire sb for sth : khõm phc ai v vic gỡ Accuse sb of sth : kt ti ai v Apologize to sb for sth : xin li ai v Ask for : yờu cu Agree with sb on sth : ng ý vi ai v vic gỡ Attend to : lu tõm Arrive at : n (ni nh) (station, airport, bus stop) Arrive in : n (thnh ph, t nc) (London, Paris, England, France) B Blame sb for sth : li cho ai v 1 vic gì Believe in : tin tưởng Base on : dựa trên Belong to : thuộc về C Call off : hủy bỏ, hoãn bỏ Come from : xuất thân Concentrate on : tập trung Consist of : bao gồm Cut down : giảm Change into = turn into : hóa ra D Dream of : mơ về Die of (a disease) : chết vì (1 căn bệnh) Depend on / rely on : lệ thuộc, dựa vào Differ from : khác với E Escape from : trốn thoát G Give up : từ bỏ Get on with = get along with : có mối quan hệ tốt với Get on : lên xe Get off : xuống xe Get out : cút khỏi, ra khỏi Go off : nổ Go out : dập tắt Go up : tăng Go down : giảm K Keep pace with : theo kịp H Hear of : nghe về ai Hear about : nghe về cái gì Hear from : nghe tin Hope for : hy vọng về Happen to : xảy ra I Insist on : nài nỉ Introduce to sb : giới thiệu với ai J Join in : tham gia vào L Live on : sống nhờ vào ai đó Long for : mong mỏi Lose track of : mất dấu Look forward to+ Ving : mong đợi Look at : nhìn vào Look up : tra từ (trong từ điển) Look after : chăm sóc Look out : coi chừng Look for : tìm kiếm P Prefer … to : thích … hơn Prevent….from : ngăn cản Pay attention to : chú ý Put on : mặc vào Put off : trì hoãn Put out : dập tắt Pay for sth / pay sb : trả tiền Provide sb with sth : cung cấp cho ai cái gì đó O Object to (sb / V-ing) : phản đối (ai / việc gì) Occur to = happen to: xảy ra Offer sb sth = offer sth for sb : đề nghị ai làm gì S Set off / out : khởi hành Stand for : tượng trưng Succeed in : thành công về Supply sb with sth : cung cấp Supply sth for sb : cung cấp T Take care of : chăm sóc Take part in : tham gia Turn up : xuất hiện, vặn to Turn down : bác bỏ, vặn nhỏ Turn out : hóa ra Turn into : hóa ra Think of sb : nghĩ về ai Think about sth : nghĩ về cái gì W Wait for : chờ đợi Work for : làm việc cho ai Work as : làm việc như là BÀI TẬP THÀNH NGỮ VÀ CỤM ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH Một số thành ngữ thông dụng: Session 1: (dùng cho Exercise 1- Phần thành ngữ) - take someone/ something for granted: cho là điều nhiên - take something into account/ consideration: tính đến cái gì, kể đến cái gì - take it easy: không làm việc quá căng thẳng - keep an eye on someone/ something: để mắt đến - lose touch with someone: mất liên lạc - pay attention to someone/something: chú ý đến - catch sight of someone/ something: nhìn thấy (trong chốc lát) - at someone’s disposal: có sẵn cho ai sử dụng theo ý muốn - splitting headache: nhức đầu như búa bổ - beat about the bush: nói vòng vo tam quốc - off the beg: (quần áo) may sẵn - on the house: không phải trả tiền - on the shelf: (đồ vật) xếp xó, bỏ đi, không còn có ích nữa - hit the roof: giận dữ - make someone’s blood boil: làm cho ai giận điên lên - bring down the house: làm cho cả rạo hát vỗ tay nhiệt liệt - pay throight the nose: trả giá mắc - by the skin of one’s teeth: sát sao - pull someone’s leg: true chọc ai Session 2: (dùng cho Exercise 2- Phần thành ngữ) - get butterflies in one’s stomach: cảm thấy bồn chồn - sell like hot cakes: bán đắt như tôm tươi - shooting star: sao băng - sow one’s wild oats: trải qua thời kì đeo đuổi những thú vị bừa bãi - close shaves: những lần thoát hiểm trong gang tấc - have a bee in one’s bonnet about something: hay chú trọng, đặt nặng vấn đề gì - blow one’s own trumpet: huênh hoang - fight tooth and nail: chiến đấu ác liệt, đánh nhau ác liệt - head over heels: lăn lông lốc, hoàn toàn - smell a rat: nghi ngờ có âm mưu, nghi ngờ có sự dối trá - know something like the back of one’s hand: biết rõ điều gì - the last straw: giọt nước tràn ly - fly off the handle: mất bình tĩnh, thình lình nổi nóng Session 3: (dùng cho Exercise 3- Phần thành ngữ) - drop someone a line: viết thư cho ai - have/ get cold feet: sợ hãi - beside the point: không thích hợp - for the time being: trong lúc này - off the record: không được ghi, không chính thức - piece of cake: việc dễ làm - chip off the old block: người có tính cách giống bố - one’s cup of tea: người hoặc vật mình ưa thích - get something on one’s mind: đang bận tâm về điều gì - down at heel: tàn tạ xơ xác - make money hand over fist: vớ được lợi lộc béo bở - in/ out of practice: có/ không có thời gian luyện tập 1 - burn the candle at botjh ends: làm việc hết sức, không biết giữ sức - play with fire: chơi với lửa - go to town (on something): làm cái gì rất hăng hái (nhất là bằng cách chi tiền) - have something on the tip of one’s tongue: sắp nhớ ra, sắp nói ra Session 4: Dùng cho Exercise 4- Phần thành ngữ) - put one’s feet in it: làm phiền ai - kill two birds with one stone: một công đôi việc, nhất cử lưỡng tiện - hit the nail on the head: nói chính xác - put two and two together: cứ thế mà suy ra - keep one’s fingers crossed for someone: cầu mong điều tốt đẹp cho ai - it’s no use/ good crying over split milk: kêu ca cũng bằng thừa - by a hair’s breath: trong đường tơ kẽ tóc - have a narrow/ hairbreadth escape: suýt nữa thì bị tóm, may mà thoát được hình phạt - a sight for sore eyes: cảnh tượng dễ chịu - keep one’s chin up: giữ vững can đảm - come out of one’s shell: trở nên dạn dĩ, cởi mở - catch someone on the top: đến một cách bất ngờ - on the spot: lập tức, tại chỗ - (like) water off a duck’s back: nước đổ đầu vịt (không có tác dụng đối với ai) - Fight windmills: đánh nhau với kẻ địch tưởng tượng - Spitting image: có mặt giống như khuôn đúc Session 5: (dùng cho Exercise 5- Phần thành ngữ) - money for old rope: cách làm ra tiền một cách dễ dàng - old wives’ tale: chuyện mê tín huyền hoặc - long shot: biện pháp xa vời, ít có cơ may thành công - fly in the ointment: mắc míu nhỏ - crying shame: sự xấu hổ - wet blanket: người làm cho tập thể cụt hứng (ví bản thân ũ rũ buồn rầu) - in every nook and cranny: trong mọi ngóc ngách - general dogsbody: người gánh công việc cho người khác - a soft spot for someone/ something: thích ai/ cái gì - a last/ final
- Xem thêm -

Xem thêm: Cụm động từ tiếng Anh đi với Tell, Cụm động từ tiếng Anh đi với Tell, Cụm động từ tiếng Anh đi với Tell

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay