Tự học Tiếng Anh bài 7: So sánh Thì Hiện tại đơn và Thì Hiện tại Tiếp diễn

6 30 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 03:01

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn thi: Tiếng Anh; Lớp: 7 Phổ thông Ngày thi: 30 tháng 3 năm 2013 Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề ĐIỂM BÀI THI Bằng số: Bằng chữ: Chữ ký giám khảo 1: Chữ ký giám khảo 2: . LƯU Ý : - Đề thi gồm 04 trang, thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi. - Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào kể cả từ điển. I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others by circling A, B, C or D. (5 pts) 1. A. returns B. plates C. wears D. receives 2. A. healthy B. instead C. seaside D. breakfast 3. A. dust B. bus C. cut D. put 4. A. teacher B. actor C. story D. picture 5. A. closet B. globe C. stove D. bowl II. Choose the best answer to complete the sentences by circling A, B, C or D. (10 pts) 1. My school will ______ the school festival next week. A. organize B. take C. rehearse D. play 2. ______ silly mistake! A. What B. What a C. How D. How a 3. This food tastes ______. A. careful B. carefully C. delicious D. deliciously 4. The ______ is taking Mary’s temperature now. A. nurse B. worker C. player D. scientist 5. - “Would you like some corn?” - “______.” A. No, thanks. I’m fullB. Ok. I don’t like corn C. All right D. Yes, I would 6. Why ______? A. those men are laughing B. are laughing those men C. are those men laughing D. are those laughing men 7. - “______?” - “That’s a great idea.” A. Do you like playing sports B. Can you buy me some apples C. Why don’t we go out for dinner D. May I borrow your pen 8. I am not sure where she is. She ______ be in her office. A. must B. might C. can D. should 9. – “______ do you pay a visit to your uncle?” - “Every other week.” A. Why B. When C. How often D. How long 10. Lan: “I don’t like travelling a lot.” Mai: “______.” A. So do I B. I don’t, too C. Either don’t I D. Neither do I III. Make questions for the answers to complete the conversation between two friends. (5 pts) Mary: (1) __________________________________________________ last Monday, Nam? Nam: Yes, I was. I was ill. Mary: (2) Oh,_____________________________________________________________? Nam: I had a very bad cold. Mary: (3)________________________________________________________________? Nam: Yes, I did, and he gave me some medicine. Mary: (4)________________________________________________________________? Nam: I took it for three days. Mary: (5)_____________________________________________________________ now? Nam: I feel much better. I still have a cough, but it was a lot worse two days ago. Trang 1/4 Số phách IV. Fill in each blank with a suitable preposition. (5 pts) 1. Gangnam Style, by a 34-year-old South Korean Singer, Psy, first appeared ______ YouTube in July. 2. I bought some souvenirs ______ my friends when I was in Nha Trang. 3. Fiona is getting better and better ______ writing compositions. 4. Our country is rich ______ oil and rubber. 5. The school cafeteria only opens ______ lunchtime. 6. My mother is very keen ______ growing roses. 7. The science books are _____ the rack ______ the corner of the room. 8. I am 13 years old now. I prefer to talk ______ people ______ my age. V. Give the correct tense or form of the verbs in brackets to complete the following sentences. (10 pts) 1. He VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tự học Tiếng Anh 7: So sánh Thì Hiện đơn Thì Hiện Tiếp diễn Các bạn thân mến, học trước tìm hiểu cấu trúc, cách dùng, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết đơn, tiếp diễn Trong học hôm nay, so sánh cấu trúc để tránh nhầm lẫn sử dụng chúng Trước hết, mời bạn ôn tập lại Hiện đơn tiếp diễn qua đồ Mind Map sau đây: Thì đơn Thì Hiện tiếp diễn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bây giờ, mời bạn so sánh cấu trúc, cách sử dụng, dấu hiệu nhân biết, cách thêm đuôi “s” đuôi “ing” nhé: Cấu trúc + – ? S + V(s/es) S + am/is/are + Ving He plays tennis The children are playing football now S + not/ does not + Vinf S + am/is/are + not + Ving She doesn't play tennis The children are not playing football now Do/Does + S + Vinf? Am/Is/Are + S + Ving? Do you play tennis? Are the children playing football now? Cách sử dụng Mời bạn theo dõi ví dụ bảng so sánh đây: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN Diễn tả thói quen, hành động Diễn tả hành động xảy tại xảy thường xuyên lặp lặp lại Ex: - The children are playing football now Ex: - What are you doing at the moment? - He watches TV every night - What you every day? Dùng theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh - I go to school by bicycle Ex: - Look! The child is crying Diễn tả chân lý, thật hiển - Be quiet! The baby is sleeping in the next room VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN nhiên Ex: Thì dùng để diễn tả hành - The sun rises in the East động xảy (THÌ TƯƠNG LAI GẦN) - Tom comes from England Ex: - I am a student - He is coming tomorrow - My parents are planting trees tomorrow Diễn tả lịch trình có sẵn, thời khóa biểu, chương trình Lưu ý: Không dùng tiếp diễn với Ex: The plane leaves for London at 12.30pm động từ nhận thức, tri giác như: to be, see, hear, understand, know, like, want, glance, feel, think, Dùng sau cụm từ thời smell, love, hate, realize, seem, remember, forget, gian when, as soon asvà câu điều belong to, believe kiện loại Với động từ này, ta thay HIỆN TẠI Ex: ĐƠN GIẢN - We will not believe you unlesswe see it Ex: ourselves - I am tired now - If she asks you, tell her that you not - She wants to go for a walk at the moment know Dấu hiệu nhận biết HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN - Often, usually, frequently - Now - Always, constantly - Right now - Sometimes, occasionally - At the moment VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN - Seldom, rarely - At present - Every day/ week/ month - Look! Listen! Cách thêm đuôi “s” “ing” HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN - Ta thêm S để hình thành số hầu - Nếu động từ tận e đơn bỏ e trước hết động từ Nhưng ta thêm ES động thêming (trừ động từ : to age (già đi), to dye từ có tận o, sh, s, ch, x, z (nhuộm), to singe (cháy xém) động từ tận từ Ex: He teaches French ee Ex: come > coming - Nếu động từ tận y đứng trước phụ âm, ta đổi y thành i trước - Động từ tận nguyên âm phụ âm thêm es nhân đôi phụ âm cuối lên thêm ing Ex: Ex: - He tries to help her run > running - She studies at China begin > beginning - Nếu động từ tận ie đổi thành y thêm ing Ex: lie > lying - Nếu động từ tận l mà trước nguyên âm đơn ta nhân đôi l lên thêm ing Ex: travel > travelling Một số động từ dùng hai thì, cà chúng mang ý nghĩ khác nhau: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tự học ngữ pháp tiếng anh 1 MỤC LỤC Tự học ngữ pháp tiếng anhk' alt='giáo trình tự học ngữ pháp tiếng anh' title='giáo trình tự học ngữ pháp tiếng anh'>Tự học ngữ pháp tiếng anh 1 MỤC LỤC Tự học ngữ pháp tiếng anhk' alt='tự học ngữ pháp tiếng anh hiệu quả' title='tự học ngữ pháp tiếng anh hiệu quả'>Tự học ngữ pháp tiếng anh 1 MỤC LỤC Tự học ngữ pháp tiếng anh alt='tự học ngữ pháp tiếng anh căn bản' title='tự học ngữ pháp tiếng anh căn bản'>Tự học ngữ pháp tiếng anh 1 MỤC LỤC Tự học ngữ pháp tiếng anhalt='tự học ngữ pháp tiếng anh cơ bản' title='tự học ngữ pháp tiếng anh cơ bản'>Tự học ngữ pháp tiếng anh 1 MỤC LỤC Tự học ngữ pháp tiếng anh .1 MỤC LỤC .2 Unit 01. Từ loại .3 Unit 02. Nouns and Ariticles (Danh từ mạo từ ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh 2: Cấu trúc Thì đơn I Lý thuyết nghữ pháp cấu trúc Thì đơn SIMPLE PRESENT STRUCTURE Subject + Base Verb + Object Câu khẳng định: S + V(s/es) + (O) Nếu chủ ngữ thứ số ( He, She, it) thêm s/es sau động từ (V) Vd : + I use internet everyday + She often goes to school at o’ clock Examples: I like pizza She lives in Toronto We have a dog They go to school Với chủ ngữ “he”, “she” “it” ta sử dụng động từ chia theo thứ (third-person VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí verb) Khi chia động từ ta thêm “s” “es” vào sau động từ Base Verb play, live, run 3rd Person Verb plays, lives, runs Dưới ví dụ cho thấy khác biệt động từ theo sau chủ ngữ: I like pizza You like pizza He likes pizza She likes pizza It likes pizza We like pizza They like pizza Câu phủ định: S + not/don't + V + (O) S + does not/doen't + V + (O) Vd : I don’t think so VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí She does not like it Examples: I not like pizza She does not play baseball Câu nghi vấn: (Từ để hỏi +) Do/does + S + V + (O)? Vd: What does she ? (Từ để hỏi +) Don't/doesn't + S + V + (O)? Vd: Why don’t you study Enghlish ? (Từ để hỏi +) Do/does S + not + V + (O)? Vd: Why does she not goes to beb now? II Bài tập cấu trúc Thì đơn Bài 1: Choose the correct form of the verb for the simple present sentences (Chọn đáp án đúng) I piano VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) play b) plays She French a) speak b) speaks They in Tokyo a) live b) lives Susan jazz music a) like b) likes The students many pencils a) have b) has The man to school a) go b) goes Jane and Bill in an office a) work b) works The cats in the house a) sleep b) sleeps Rick every day a) dance b) dances 10 The school many teachers a) have b) has Đáp án : 1-a, 2- b, 3- a, 4- b, 5- a, 6- b, 7- a, 8- a, 9- b, 10- b Bài 2: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Choose the correct option to complete these simple present sentences I like sushi a) no b) not c) does not d) not Bill to watch hockey a) like b) likes c) does not likes d) not like The children very hungry a) am b) is c) are d) Julie in a big city a) live b) is live c) not live d) does not live The girl the piano a) not play b) not VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tự học Tiếng Anh 11: So sánh Thì khứ đơn khứ tiếp diễn Trước hết mời bạn ôn tập lại khứ đơn khứ tiếp diễn qua đồ sau: Thì khứ đơn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Thì khứ tiếp diễn Form (Dạng thức) Simple Past (Qúa khứ đơn) Past Progressive (Quá khứ tiếp diễn) To be: Công thức chung S+Was/Were + Adj/ Noun S+Was/Were+V-ing Ex: Ex: – She was a charming actress – I was playing sports when my mom came – They were renowned scientists home Verbs: – She was reading at this time last night S+V khứ Ex: – I started studying English when I was years old – They invented the light bulb on their own VnDoc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tự học Tiếng Anh 11: So sánh Thì khứ đơn khứ tiếp diễn Trước hết mời bạn ôn tập lại khứ đơn khứ tiếp diễn qua đồ sau: Thì khứ đơn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Thì khứ tiếp diễn Form (Dạng thức) Simple Past (Qúa khứ đơn) Past Progressive (Quá khứ tiếp diễn) To be: Công thức chung S+Was/Were + Adj/ Noun S+Was/Were+V-ing Ex: Ex: – She was a charming actress – I was playing sports when my mom came home – They were renowned scientists – She was reading at this time last night Verbs: S+V khứ Ex: – I started studying English when I was years old VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí – They invented the light bulb on their own Use (Cách dùng) THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN Diễn đạt hành động xảy chấm dứt hoàn toàn Diễn đạt hành động xảy thời khứ điểm khứ Ex: Ex: Dickens wrote Oliver Twist What were you doing at 8:30 last night? Diễn đạt hành động xảy liên tiếp khứ Diễn đạt hai hành động xảy song song Ex: khứ She came home, switched on the computer and checked Ex: her e-mails While my dad was reading a magazine, my mum was Được sử dụng số công thức sau: cooking dinner – I used to ridebicycle to school (thói quen Được sử dụng số cấu trúc sau khứ) – I saw Henrywhile he was walkingin the park – I was eating dinner when she came – I was listening to the newswhen she phoned (một -If I were you,I wouldn’t get engaged to him (Câu điều hành động xảy hành động khác chen kiện loại II) ngang) Mời bạn phận tích ví dụ sau để phân biệt này: A Nếu diễn tả hành động xảy song song thời điểm xác định khứ, ta dùng khứ tiếp diễn: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Nếu hành động xảy hành động khác xen vào khứ ta dùng khứ tiếp diễn cho hành động diễn khứ đơn cho hành động xen vào: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Dấu hiệu nhận biết Simple Past first Past Progressive when VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí then If-Satz Typ II (If I talked, …) while as long as Trước làm tập so sánh này, mời bạn xem lại đồ so sánh nhé: UNIT 12 I. Make sentences as examples: Ex: Lan/ play badminton What is Lan doing? – She’s playing badminton. a. they/ swim ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… b. Phong/ play soccer. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… c. Hoa and Mai/ play table tennis. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… d. the children/ play volleyball. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… e. Mr. Ba/ jog. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… f. the students/ play basketball. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… II. Finish the passage with the simple present or the present continuous (present progressive) form of the verbs in brackets. a. Mr. Ba likes jogging. He (jog) ……………………………… every day. He (jog) ……………………………… in the park now. b. Ba and Lan like chess. They (play) ……………………………… it every afternoon. They (play) ……………………………… chess in the living room at the moment. c. Phong and his classmates like soccer. They (play) ……………………………… it every Sunday. They (play) ……………………………… soccer in the schoolyard now. d. Hang always (do) ……………………………… aerobics in the morning. She (do) ……………………………… aerobics in the gym now. e. Hoa and Xuan like rope skipping. They (skip) ………………………………rope every afternoon. They (skip) ……………………………… rope in the garden at the moment. III. Make sentences. Ex: you/ play soccer Do you like sports? – Yes, I do. Which sports do you play? – I play soccer. a. Mai/ skip rope. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… b. Hoa and Phong/ play table tennis. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… c. Mr. Tuan/ jog. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 1 ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… d. your classmates/ basketball. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… IV. Make sentences. Ex: Lan/ watch television. What does Lan do in her free time? – She watches television. a. you/ play video games. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… b. Lan/ listen to music. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… c. Mr. Ba’s children/ play chess. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… V. Make sentences. Ex: Lan/ watch television/ three times a week. How often does Lan watch television? - She watches television three times a week. a. you/ play video games/ twice a week. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… b. Lan/ go to the movies/ once a month. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… c. Mr. Ba’s children/ go to the zoo/ every Sunday. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… d. Phong/ go fishing/ every Saturday afternoon. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… VI. Make sentences. Ex: Lan/ go to school early/ always. How often does Lan go to school early? – She always goes to school early. a. you/ stay up late/ never ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… b. Lan and Hoa/ skip rope in the garden/ sometimes. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… c. Mr. Ba’s children/ fly kites in the park/ usually. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… VII. Fill in the blanks: Storekeeper: Can …………………… …………………… ……………………? Vui: Yes, …………………… …………………… …………………… cooking oil, please. Storekeeper: UNIT 12 I. Make sentences as examples: Ex: Lan/ play badminton What is Lan doing? – She’s playing badminton. a. they/ swim ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… b. Phong/ play soccer. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… c. Hoa and Mai/ play table tennis. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… d. the children/ play volleyball. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… e. Mr. Ba/ jog. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… f. the students/ play basketball. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… II. Finish the passage with the simple present or the present continuous (present progressive) form of the verbs in brackets. a. Mr. Ba likes jogging. He (jog) ……………………………… every day. He (jog) ……………………………… in the park now. b. Ba and Lan like chess. They (play) ……………………………… it every afternoon. They (play) ……………………………… chess in the living room at the moment. c. Phong and his classmates like soccer. They (play) ……………………………… it every Sunday. They (play) ……………………………… soccer in the schoolyard now. d. Hang always (do) ……………………………… aerobics in the morning. She (do) ……………………………… aerobics in the gym now. e. Hoa and Xuan like rope skipping. They (skip) ………………………………rope every afternoon. They (skip) ……………………………… rope in the garden at the moment. III. Make sentences. Ex: you/ play soccer Do you like sports? – Yes, I do. Which sports do you play? – I play soccer. a. Mai/ skip rope. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… b. Hoa and Phong/ play table tennis. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… c. Mr. Tuan/ jog. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 1 ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… d. your classmates/ basketball. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… IV. Make sentences. Ex: Lan/ watch television. What does Lan do in her free time? – She watches television. a. you/ play video games. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… b. Lan/ listen to music. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… c. Mr. Ba’s children/ play chess. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… V. Make sentences. Ex: Lan/ watch television/ three times a week. How often does Lan watch television? - She watches television three times a week. a. you/ play video games/ twice a week. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… b. Lan/ go to the movies/ once a month. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… c. Mr. Ba’s children/ go to the zoo/ every Sunday. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… d. Phong/ go fishing/ every Saturday afternoon. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… VI. Make sentences. Ex: Lan/ go to school early/ always. How often does Lan go to school early? – She always goes to school early. a. you/ stay up late/ never ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… b. Lan and Hoa/ skip rope in the garden/ sometimes. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… c. Mr. Ba’s children/ fly kites in the park/ usually. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… VII. Fill in the blanks: Storekeeper: Can …………………… …………………… ……………………? Vui: Yes, …………………… …………………… …………………… cooking oil, please. Storekeeper: ... biểu mẫu miễn phí HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN - Seldom, rarely - At present - Every day/ week/ month - Look! Listen! Cách thêm đuôi “s” “ing” HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN - Ta thêm S... theo dõi ví dụ bảng so sánh đây: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN Diễn tả thói quen, hành động Diễn tả hành động xảy tại xảy thường xuyên... crying Diễn tả chân lý, thật hiển - Be quiet! The baby is sleeping in the next room VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN nhiên Ex: Thì dùng để diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự học Tiếng Anh bài 7: So sánh Thì Hiện tại đơn và Thì Hiện tại Tiếp diễn, Tự học Tiếng Anh bài 7: So sánh Thì Hiện tại đơn và Thì Hiện tại Tiếp diễn, Tự học Tiếng Anh bài 7: So sánh Thì Hiện tại đơn và Thì Hiện tại Tiếp diễn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay