Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Chương trình mới Review 2

4 35 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 02:02

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK tiếng Anh lớp Chương trình mới: Review 3, Cat and Mouse Review Tiếng Anh Trang 36 SGK LISTEN AND TICK (NGHE VÀ ĐÁNH DẤU) Tapescript (Lời ghi âm) Who's that? (Kia ai?) That's my father (Đây bố tôi.) This is my bedroom (Đây phòng ngủ tôi.) Oh, it's nice (Ồ, đẹp quá.) Where is your yo-yo? (Cái yo-yo bạn đâu?) It's there On the shelf (Nó Ở giá.) Are there any maps in your classroom? (Có đồ lớp bạn không?) Yes, there are two (Có, có tấm.) Do you have a robot? (Bạn có rô-bốt không?) No, I don't But I have a doll (Không, tớ Nhưng tớ có búp bê.) LISTEN AND NUMBER (NGHE VÀ ĐÁNH SỐ) a Tapescript (Lời ghi âm) b c d VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí I have a new toy (Tôi có đồ chơi mới.) What is it? (Đó gì?) It's a kite (Đó diều.) That's the garden Come and have a look (Kia khu vườn Đến xem đi.) Oh, it's beautiful! (Ồ, đẹp quá!) Where's your sister? (Chị bạn đâu?) She's in the kitchen with my mother (Chị bếp với mẹ tớ.) How many coats are there in your room? (Có áo khoác phòng bạn?) There are two (Có cái.) READ AND COMPLETE (ĐỌC VÀ HOÀN THÀNH) house small bedrooms there bathroom they Bài dịch: Đây nhà Nó rộng Có phòng khách, nhà bếp, ba phòng ngủ khu vườn Có phòng tắm bên phòng Đây phòng ngủ Nó nhỏ Có giường, bàn, ghế giá sách Có áp phích lớn tường Trông kìa! Tôi có ba bóng Chúng giường READ AND MATCH (ĐỌC VÀ NỐI) c LOOK AND SAY (NHÌN VÀ NÓI) Who are they? Họ ai? a d b VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí They are Mai's family Đó gia đình Mai What room is it? Đây phòng gì? It's a bedroom Đó phòng ngủ How many sofas/ tables/ chairs/ pictures are there? Có ghế sofa / bàn / ghế / ảnh đó? There is one sofa Có ghế sofa There is two tables Có hai bảng There are two pictures Có hai cảnh There are eight chairs Có tám ghế Where's the chair/school bag? Những ghế/ cặp sách đâu? The chair is near the table Chiếc ghế gần bàn The school bag is on the table Cặp sách bàn Where are the balls/books/posters? Những bóng / sách / áp phích đâu? The balls are under the bed Những bóng gầm giường The books are on the table Những sách bàn The posters are on the wall Các áp phích treo tường Short story Cat and Mouse Tiếng Anh Trang 38 SGK SHORT STORY: CAT AND MOUSE (MÈO VÀ CHUỘT 3) READ THE STORY PUT THESE LINES IN THE CORRECT BUBBLES THEN LISTEN AND CHECK (ĐỌC CÂU TRUYỆN XẾP CÁC DÒNG SAU VÀO ĐÚNG TRANH SAU ĐÓ NGHE VÀ KIỂM TRA LẠI) PICTURE 1 - d: Who is Mimi? PICTURE 3 - c: Where are they? PICTURE 2 - b: How many brothers and sisters you have? PICTURE 6 - a: How many rooms are there in your house? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài dịch: PICTURE PICTURE - Mimi ai? - Bạn có anh trai chị gái? - Cô chị - Tớ có hai chị gái anh trai PICTURE PICTURE - Đây chị Mimi chị Nini - Họ đâu? - Xin chào - Họ - Xin chào PICTURE - Và anh trai tôi, Jack - Xin chào - Xin chào PICTURE PICTURE - Có phòng nhà bạn? - phòng PICTURE - phòng? Đó nhà lớn! - Ngôi nhà chuột lớn quá! Thật đẹp - Ừ, nhà chuột lớn - Ừ, CORRECT THE ANSWERS (SỬA CÁC CÂU TRẢ LỜI) No, he has two sisters No, he has one brother No, Jack No, there are eight UNSCRAMBLE THESE WORDS FROM THE CONVERSATION (SẮP XẾP LẠI CÁC TỪ SAU TRONG BÀI HỘI THOẠI) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a sister d rooms b brother e hello c house f mouse COMPLETE THE CONVERSATION BETWEEN MIU AND MIMI (HOÀN THÀNH BÀI HỘI THOẠI GIỮA MIU VÀ MIMI) Miu: Hello, my name's Mill What is your name? (Xin chào, tên tớ Miu Tên bạn gì?) Mimi: My name's Mimi (Tên tớ Mimi.) Miu: Nice to meet you, Mimi (Rất vui gặp bạn, Mimi.) Mimi: Nice to meet you too, Miu (Tớ vui gặp bạn, Miu) Chú ý: Các VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Review - Language trang 70 SGK Tiếng Anh 11 Nghe vòng lại câu nói với ngữ điệu xuống Sau đọc to câu lên VOCABULARY Complete these sentences, using the correct form of the w ords in brackets.(Dùng dạng động từ ngoặc để hoàn thành câu.) * Đáp án disabilities disrespectful visual donation hearing Complete these sentences with suitable words in the box (Hoàn thành câu nhữnụ từ thích hợp khung.) * Đáp án Association Charter member stability block PRONUNCIATION Listen and circle the sentences spoken with falling intonation Then read thtmi aloud (Nghe vòng lại câu nói với ngữ điệu xuống Sau đọc to câu lên.) * Đáp án Falling intonation: 1, 3, 4, GRAMMAR Put the verbs in brackets in the correct tenses (Dùng cua động từ trorm ngoặc.) * Đáp án has lived reached got has been developed have Complete these sentences, using the correct form of the verbs in the box.(Hoàn thành câu dạng động từ khung.) * Đáp án watching to go to post hearing having Choose the correct form of the verbs in brackets (Chọn dạng động từ ngoặc.) * Đáp án think are you thinking is lasting - tastes VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí are seeing see Review - Skills trang 72 SGK Tiếng Anh 11 (Hãy nghe nói chuyện ông Long gái Mai định xem lời phát biểu (T) hay sai (F) READING 1.a Read the text * Bài dịch Kỹ thuật giúp ngiròi khuyết tật có sống tốt Ngày nay, người khuyết tật có sống tốt nhờ giúp đỡ kỹ thuật Những thiết bị trợ giúp người khuyết tật thị thực mộí hoạt động gợi kỹ thuật trợ giúp Một điện thoại không hấp dẫn người khiếm thính lại giúp họ gửi tin nhắn đường điện thoại việc sử dụng máy chữ điện thoại Điều cho phép họ gửi nhận tin nhan giống người không khuyết tật giao tiếp nhanh hiệu Những người khiếm thị lại có văn đọc giọng điện tử máy tính Những chương trình nhận dạng văn cho phép người ta đưa nhímg yêu cầu giọng nói cho máy tính yêu cầu chuyền từ qua dạng in Để làm cho việc đọc chuníĩ mang tính kha thi, sách trẻ em có bàng chữ nối Braille văn in Bằng cách này, cha mẹ trẻ em khiếm thị đọc to với em sách lúc với em đọc tay b Match the words in A with their definitions in B (Ghép từ cột A với định nghĩa cột B.) * Đáp án a d b c Answer the following questions (Trả lời câu hỏi đây.) *Đáp án Devices that help disabled people to perform an activity They can communicate quickly bv sending and receiving messages They can have documents read out loud electronically on their computer Children with visual impairment and their parents can read together / share reading It can improve the quality of life for people with disabilities SPEAKING VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Work in pairs Read the information below (Làm việc theo cặp Đọc thông tin bên dưới.) * Học sinh làm theo yêu cầu Answer these questions Discuss with a partner (Trả lời câu hỏi Thảo luận với bạn bên cạnh.) Which university you want to go to? Why you want to study there? * Học sinh làm theo yêu cầu, trình bày ý kiến cá nhân LISTENING Listen to the conversation between Mr Long and his daughter Mai Decidc whetba the following statements are true (T) or false (F) (Hãy nghe nói chuyện ông Long gái Mai định xem lời phát biểu (T) hay sai (F).) * Đáp án T 2.F 3.T F T * Lời băng Mr Long: What are you doing, Mai? It's so late Why don't you go to bed? Mai: I'm trying to finish my essay about the different cultures in the ASEAN courv I'll have to submit it tomorrow Can I ask you a couple of questions, Dad? Mr Long: Yes, go ahead Hope I can help Mai: Do you know the number of people in South Asia who can speak English? Mr Long: Ọuite a lot The ASEAN region has the third largest number of English speakers, after the us and UK Mai: Really? So how many people speak English? Mr Long: Around fifty million, I think, mostly in the Philippines Mai: Fifty or fifteen? Mr Long: Fifty Mai: There are more and more people learning English, especially in Viet Nam the number is probably growingễ Do you know anything about the differJ cultures Mr Long: The ASEAN countries have rich and diverse cultures There are many ethal groups in the region Mai: What about Viet Nam, Dad? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Mr Long: Well, we have more than 50 ethnic groups in our country, and each has its language, lifestyle and culture Mai: I think I've got all the information I need for my essay Thanks so much, Dai I Mr Long: That's all right Finish your essay and go to bed soon I'm afraid you'll wake M late for school tomorrow morning WRITING Write an introduction to Thailand, using the facts below Add more information, necessary (Hãy viết giới thiệu đất nước Thái Lan Thêm thông tin cần.) * Bài viết gợi ý THAILAND: INTRODUCTION Thailand is one ASEAN member state which has a total area of 513,120 square kilomettres Its capital is Bangkok Thailand has a population of 67,149,778 (2014 estimated) The official language used in Thailand is Thai Its currency is Thai baht There are some ethnis groups living in Thailand: ...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 11 COMMUNICATION, SKILL 1, SKILL 2, LOOKING BACK - PROJECT COMMUNICATION Giao tiếp (Tr 53 SGK) EXTRA VOCABULARY The 3Rs club in your school is doing a survey on how "green" the students are Help them answer the following questions (Câu lạc 3R trường bạn thực khảo sát việc học sinh bảo vệ môi trường đến dâu Giúp họ trả lời câu hỏi sau) a survey (làm khảo sát) recycling bin (thùng rác tái chế) wrap (gói, bọc) be in need (thiếu thốn, nghèo khó) breeze (con gió nhẹ) invite (mời mọc) Bài dịch: CÂU LẠC BỘ 3R BÀI KHÁO SÁT BẠN "XANH" ĐẾN ĐÂU? Trả lời câu hỏi cách chọn A, B, C Nếu bạn tìm ly cũ đẹp, bạn sẽ: A Ném bạn không cần B Trang trí để tạo thành bình hoa C Sử dụng để đựng bút chì Nếu bạn có tờ giấy, bạn có thường xuyên viết mặt không? A Thi thoảng B Không VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C Luôn Khi bạn uống hết lon cola, bạn sẽ: A Ném đường B Bò vào thùng rác tái chế C Ném vào thùng rác gần Nếu bạn mang đồ ăn trưa đến trường, bạn A Mua đổ ăn gói nhiều lớp bao bì B Bỏ đồ ăn vào hộp tái chế c Bọc đồ ăn túi nhựa Nêu bạn có nhiều quần áo cũ, bạn có thường xuyên cho người cần không? A Thi thoảng B Không C Luôn Nếu trời nóng phòng, bạn A Mở tù lạnh đứng trước B Đi tận hưởng gió thổi qua C Bật quạt điều hòa Khi bạn khỏi phòng ngủ, bạn sẽ: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Tắt máy tính tất đèn B Tắt tất đèn c Để máy tính đèn mờ Nếu bạn dược mời đến bữa tiệc sinh nhật cách nhà bạn km, bạn A Đi đến B Yêu cầu cha mẹ đưa bạn C Đạp xe đến Bây so sánh câu trả lời bạn vói đáp án trang 57 tính điểm Interview a classmate Compare his/her answers with yours How many different answers have you got? (Phỏng vấn bạn lớp So sánh câu trả lời bạn với bạn Bạn có câu trả lời khác nhau?) Tường trình câu trả lời bạn lớp cho lớp biết Work in groups Think of two more questions to add to the survey (Làm việc theo nhóm Nghĩ thêm câu hỏi để bổ sung vào khảo sát) Chia sẻ câu trả lời nhóm bạn trước lớp Bầu chọn câu trả lời hay SKILLS CÁC KỸ NĂNG (Tr 54 SGK) READING Read the 3Rs club poster about tips to become "green" (Đọc áp phích câu lạc 3R mẹo để trở nên "xanh" hơn) Bài dịch: Nếu bạn làm theo mẹo đây, bạn trở nên "xanh" Nói với giáo viên trường việc đặt thùng rác tái chế lớp học VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tái sử dụng túi nhựa bạn Sử dụng bút bơm mực lại bút chì Sừ dụng bình nước tái sử dụng thay bình nước nhựa Tặng quần áo năm ngoái cho quỹ từ thiện thay ném bỏ chúng Trao đổi quần áo với bạn bạn hay với anh chị em họ Trồng vườn rau riêng bạn Tắt vòi nước bạn đánh hay rửa bát Đi nhiều 10 Tìm cách sáng tạo để tái sử dụng đổ cũ trước ném bỏ chúng Find these words or phrases in the text and underline them (Tìm từ sau text gạch chân chúng) charity: từ thiện creative: sáng tạo recycling bins: thùng rác tái chế reusable: tái sử dụng swap: trao đổi Match the words with their meanings (Nối từ với nghĩa nó) Creative - unique and interesting charity - giving things to people in need swap - give something to a person and receive something from him/her reusable - can be used again recycling bins - containers for things that can by recycled Answer the questions (Trả lời câu hỏi) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A recycling bin Give them to people in need Reusable pens and pencils Turn off the tap when brush the teeth and wash the face Reusable bottles SPEAKING Work in groups (Làm việc theo nhóm) Do you think you can follow the tips for "going green"? Discuss with your group and put the tips in order from the easiest to the most difficult (Bạn có nghĩ bạn theo mẹo để sống "xanh" không? Thảo luận với nhóm bạn đặt mẹo theo thứ tự từ đơn giản đến khó VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 11 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK GETTING STARTED Mở đầu (Tr 48 SGK) Listen and read (Nghe đọc) BÀI DỊCH: LET'S "GO GREEN"! (HÃY "SỐNG XANH"!) Mi: Chào Nick Nick: Chào Mi Mi: Bạn mua nhiều đồ Nick: Ừ Chúng minh định picnic ngày mai Bạn làm siêu thị Mi? Mi: Mình mua ổ bánh mì Này, gì? Nick: Đó túi mua sắm tái sử dụng Mi: Lúc bạn dùng à? Nick: Ừ, Nó tốt nhũng túi nhựa bời làm từ nguyên liệu tự nhiên Nếu sử dụng loại túi này, góp phần bào vệ môi trường Mi: Mình hiểu Mình mua chiêc túi cho mẹ Mình mua đâu? Nick: Họ bán nhiều loại túi quầy tính tiền Mi: Cảm ơn bạn Chúng có đắt không? Nick: Không đắt chút Nhân tiện, bạn "xanh" Bạn dùng xe đạp Mi: Bạn nói phải Nếu nhiều người đạp xe đạp, không khí bị ô nhiễm Phải không? Nick: Đúng Ồ trông Đã Mình phải Chúng có nhiều thứ phải chuẩn bị cho chuyên picnic Hẹn gặp lại bạn Mi: Hẹn gặp lại bạn Nick Chúc bạn vui vẻ ngày mai Tạm biệt VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a Read the conversation again and complete the following sentences Use no more than three words in each blank (Đọc đoạn hội thoại hoàn thành câu sau Sử dụng không từ cho chỗ trống) on a picnic reusable/ natural a reusable the check-out cycling b Based on the ideas in the conversation, match the first half of the sentence in column A with its second half in column B (Dựa vào thông tin hội thoại, nối nửa câu thứ cột A với nửa câu thứ cột B) 1.b c a c Find these expressions in the conversation Check what they mean (Tìm cách diễn đạt sau bài) I see = I understand: hiểu By the way: tiện Not at all: không chút d Fill each blank with a suitable expression (Điền vào chỗ trống với cách diễn đạt phù hợp) I see Not at all By the way There are a lot of environmental problems today Write each problem in the box under the picture (Có nhiều vấn đề môi trường ngày Hãy viết vấn đề bảng vào tranh phù hợp) soil pollution deforestation noise pollution water pollution air pollution Now listen, check and repeat the answers (Bây nghe lại, kiểm tra lặp lại câu trả lời) Match the causes in column A with the effects in column B (Nối nguyên nhân cột A với hậu cột B) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b d e c a Game: Which group is the winner? Trò chơi: (Nhóm dành chiến thắng) Make groups of six (Tạo nhóm người) As a class, choose one environmental problem in (Cả lớp chọn vấn đề môi trường 2) In five minutes, write down as many effects of the problem as possible (Trong vòng phút, viết nhiều hết mức hậu cùa vân đề này) After minutes, one member from each group runs quickly to the board and writes the effects (Sau phút, thành viên nhóm chạy nhanh lên bảng viết hậu quả) The group with the most effects wins! (Nhóm viết nhiều hậu quà thắng) A CLOSER LOOK XEM KỸ HƠN (Tr 50 SGK) VOCABULARY The three Rs stand for Reduce - Reuse - Recycle Draw a line from a symbol in column A to the matching word in column B, and meaning in column C (Ba chữ R tượng trưng cho từ: Reduce (giảm bớt), Reuse (tái sử dụng), Recycle (tái chế) Hãy vẽ đường thẳng từ biểu tượng đến cột A cho phù hợp với từ cột B nghĩa chúng cột C   Write a word in the box under each picture (Viết từ bảng vào tranh) rubbish can water plastic bags noise glass paper plastic bottle bulb 10 clothes Put the words from into groups One word can belong to more than one group (Xếp từ bảng vào nhóm Một từ thuộc nhiều nhóm.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Reduce plastic bags Reuse plastic bags Recycle plastic bags rubbish plastic bottle glass plastic bottle paper water can clothes rubbish noise glass bottle bulb can can water bulb VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 11 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK GETTING STARTED MỞ ĐẦU (Tr.48) LISTEN AND READ (NGHE VÀ ĐỌC) BÀI DỊCH: WE'LL HAVE FLYING CARS (CHÚNG TA SẼ CÓ NHỮNG CHIẾC Ô TÔ BAY) Mai: Ô! Xe không người lái có Tớ tin điều Veronica: Đúng vậy, chúng trông thật tuyệt! Tiếp theo nhỉ? Phúc: Tớ có xe ô tô bay Mai: Vậy có nghĩa bị kẹt xe trời sao? Veronica: Ha ha, vậy, có lẽ có điều Phúc: Không Mình nghĩ có SSS Nó hệ thống an toàn bầu trời Nó ngăn người khỏi đụng Nó giúp người tránh kẹt xe Mai: Tớ thích ba lô phản lực Tớ đeo lưng Nó không chiếm nhiều không gian tớ sử dụng túi bay tớ để bay khắp nơi dễ dàng Phúc: Bạn có nghĩ bạn sử dụng điều kiện thời tiết xấu không? Mai: Không, tớ không nghĩ điều thoải mái đâu Veronica: Vậy có lẽ cổng dịch chuyển tức thời tốt Nó giúp bạn biến sau bạn lại xuất địa điểm khác vài giây sau Phúc: Ồ, ý tưởng cậu thực giàu trí tưởng tượng quá, Veronica! Veronica: Ha ha, Chương trình thực khiến tớ suy nghĩ Mai: Tớ lo lắng điều Những phương tiện tốn nhiên liệu? Liệu có làm tình hình ô nhiễm tệ thêm không? Phúc: Đừng lo Mai Tương lai xanh Năng lượng mặt trời cung cấp lượng cho thứ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a Read the conversation again Then choose the correct answers (Đọc lại hội thoại Sau chọn câu trả lời đúng.) c b c a Look out! (Chú ý!) Bạn thêm vào từ less sau danh từ để hình thành tính từ có nghĩa ỉà "không có" (điều đề cập đến) Ví dụ: Meaning - meaningless (ý nghĩa - vồ nghĩa) Driver - driverless (người lái - không người lái) Sleep - sleepless (giấc ngủ - ngủ) End - endless (tận cùng-vô tận) Bạn thêm vào ví dụ khác không? b Answer the questions (Trả lời câu hỏi) If there are too many flying cars, there will be traffic jams in the sky Some means of transport will be unconvenient in bad weather I like flying cars because they are very original I think jet pack, driverless cars, flying cars will be used in the future Facts or opinions? Tick (✓) in the F (Fact) or O (Opinion) box (Sự thật hay ý kiến? Đánh dấu (✓) vào kiện (F) ý kiến (O).) Remember! (Chú ý!) - Một kiện điều chứng minh (hoặc là sai.) Summer days are longer than winter days (Ngày mùa hè dài ngày mùa đông.) - Một ý kiến điều bạn tin cảm thấy VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Summer is the best season (Mùa hè mùa tuyệt nhất) F Driverless cars already exist They look so cool! A jet pack doesn't take lots of space Then perhaps a teleporter is the best Solar energy will power everything! O ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3a Can you find any future means of transport from the conversation in here? (Bạn có tìm thấy phương tiện giao thông không?) Driverless car, flying car b Now combine more adjectives and nouns How many words can you make? Be creative! (Bây kết hợp tính từ danh từ Bạn có thê tạo từ? Hãy sáng tạo!) Suggested answers (Câu trả lời gợi ý) flying car: ô tô bay flying bicycle: xe đạp bay fling taxi: taxi bay flying bus: xe bus bay high-speed car: ô tô siêu tốc high-speed bicycle: xe đạp siêu tốc high-speed airplane: máy bay siêu tốc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí solar-powered car: ô tô lượng mặt trời solar-powered taxi: taxi lượng mặt trời solar-powered helicopter: trực thăng lượng mặt trời c Choose your three most interesting means of transport Then share them with your partner (Chọn phương tiện giao thông thú vị bạn Sau chia sẻ với bạn lớp.) Suggested answers (Câu ữả lời gợi ý) A: I like flying bicycle the most? Is it an interesting means of transport? B: I think it's interesting because we can move in the air It's great! A: Solar powered bus is a great transport B: Yes, I love it It will be very friendly to the environment A: I think high-speed ship is really VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Chương trình REVIEW (UNIT 9-10) Review 4: Language Use the correct form of the words in the box to complete the sentences (Dùng dạng từ cho khung để hoàn thành câu.) infrastructure sustainable renewable overcrowded inhabitants Complete the sentences, using the correct form of the word in brackets Add -free or anti- if necessary (Dùng dạng từ cho ngoặc để hoàn thành câu, thêm -free hay anti- cần.) medtalion cholesterol-free anti-acne ageing expectancy Listen to the sentences Mark their intonation patterns, using /,or / Then practise saying them (Hãy nghe câu sau, đánh dấu ngữ điệu /., /, sau thực hành nói.) A (xuống), B (xuống) A (xuống), B (lên) A (lên), B (lên) A (lên), B (lên) Complete each question, using the correct question tag (Dùng câu hỏi đuôi phù hợp để hoàn thành câu hỏi.) they haven't they will have didn't we are they Rewrite the sentences, beginning as shown (Viết lại câu bên dưới, bắt đầu cho.) Dr Quan said (that) I / we may / might feel much better if i / we start / started practising meditation Lan said (that) if I want / wanted to try natural remedies, I can / could find useful information on the Internet Huong told me (that) if she drinks strong tea, she usually starts feeling dizzy VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí If you use solar water heater in your home, you reduce your carbon footprint If you use the high-speed motorway, it takes three hours and a half to travel from Ha Noi to Lao Cai Change the sentences in reported speech in direct speech (Hãy chuyển gián tiếp sang câu trực tiếp.) "Van, you should take a yoga class to relieve stress," said the doctor "Why don't you use the new high-speed motorway?" the travel agent suggested / "Let's use the new high-speed motorway," the travel agent suggested "Kevin, remember to go to your fitness class," said his brother / "Kevin, don't forget to go to your fitness class," said his brother "I'll call you once a week while you are studying in Singapore," said my sister "Don't work out more than thirty minutes a day," our fitness instructor said Review 4: Skills Read the text about eco-city planning (Đọc đọc nói việc quy hoạch thành phố sinh thái.) Read the text again and answer the questions (Đọc lại đọc trả lời câu hỏi.) It was created in 1987 (when the book Ecocity Berkeley: Building Cities for a Healthy Future by Richard Register was published) There is no pollution as all the vehicles run on local renewable energy They co-exist with nature by dividing the city into two cricles or rings The first ring is the city centre containing the residential areas The second ring includes vast park space and lots of sreenery, which filters and refreshes the air people breathe Urban planners need to read the book because it can offer them creative ideas and solutions to environmental problems that can be applied to any city VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn dịch Xây dựng thành phố sinh thái Khi đọc sách Thành Phố Sinh Thái Berkeley Xây dựng thành phố tương lai lành mạnh tác giả Richard Register, lần làm quen với ý tưởng thành phố sinh thái Tác giả sách đưa thuật ngữ "thành phố sinh thái" năm 1987 sách lần xuất Người dân thành phố suy nghĩ kỹ tác động xảy môi trường chăm sóc tốt môi trường sống Ở ô nhiễm tất xe cộ chạy lượng tái tạo địa phương Khí thải C02 kiểm soát giữ mức hài hòa với quy định nghiêm ngặt chất lượng bầu không khí môi trường Bên cạnh đó, người dân tồn với môi trường cách phân chia thành phố thành hai vành đai Vành đai thứ trung tâm thành phố bao gồm khu dân cư Vành đai thứ hai gồm không gian rộng lớn dành làm công viên với nhiều xanh Không gian xanh lọc làm lành bầu không khí mà người thở Thành Phổ Sinh Thái Berkeley sách mang lại cảm hứng cho người đọc, đem lại cho nhà quy hoạch đô thị nhiều ý tưởng ... miễn phí are seeing see Review - Skills trang 72 SGK Tiếng Anh 11 (Hãy nghe nói chuyện ông Long gái Mai định xem lời phát biểu (T) hay sai (F) READING 1.a Read the text * Bài dịch Kỹ thuật giúp... nhận tin nhan giống người không khuyết tật giao tiếp nhanh hiệu Những người khiếm thị lại có văn đọc giọng điện tử máy tính Những chương trình nhận dạng văn cho phép người ta đưa nhímg yêu cầu... Bài viết gợi ý THAILAND: INTRODUCTION Thailand is one ASEAN member state which has a total area of 513, 120 square kilomettres Its capital is Bangkok Thailand has a population of 67,149,778 (20 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Chương trình mới Review 2, Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Chương trình mới Review 2, Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Chương trình mới Review 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay