Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Chương trình mới Unit 8: Our world heritage sites

17 64 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 02:02

Written test During 45 minutes Full name:………………………………….Class 10A…… …….Mark………. I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1.a.mathematic b.tragic c.married d.ask 2.a.head b.ready c.peasants d.realize 3.a.thirsty b.shirt c.dirty d.listen 4.a.health b.speak c.each d.seat II-Reading:read the passage and answer the questions. Galileo was one of the first modern scienists.He was born in Pi Sa,Itali,in 1564.He studied phylosophy,mathematics and astronomy.He was very interested in the way the earth and other planets move around the sun.He was famous for his study of how things fall.Before,people used to think that heavy things always fell faster than light things.He did experiments about this problem and discovered that both heavy things and light things fell at the same speed.Many religious people did not agree with him because his scientific ideas were different from theirs.He even went to prison for a while;but no one could stop him from thinking.He continued to look for scientific answers. 1-Who was Galileo ? ………………………………………………………………… 2-What did he specially show his concern about ? ………………………………………………………………… 3-What did people use to think about falling things ? ………………………………………………………………… 4- Why didn’t many religious people agree with him ? ………………………………………………………………… III-Gramma: Give the correct form tenses of the verbs. 1-Nam often( not do )his homework. 2-He usually (watch ) TV in the morning.But today he (work )in the garden 3-I (invite ) to Hoa’s birthday party last night. 4-We already ( do ) five exercises when he came. 5-You (prepare) your lessons yesterday ? Key 1………….2……………………3… …… …………. 4……………… 5………… IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1-you/like/the library/read books ……………………………………………………………………………… 2-He/want/buy/new pair/shoes/wear/holiday. ……………………………………………………………………………… -Make question for each of the following answer. 1……………………………………………………………………?……. Last night we were at home ……………………………………………………………………?………. 2-Her uncle is a pilot 1 Written test During 45 minutes Full name:………………………………….Class 10A………….Mark………. I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1.a.mother b.love c.office d.one 2.a.family b.start c.ask d.father 3.a.heavy b.headach c.weather d.each 4.a.travelling b.later c.language d.traffic II-Reading:read the passage and answer the questions. Galileo was one of the first modern scienists.He was born in Pi Sa,Itali,in 1564.He studied phylosophy,mathematics and astronomy.He was very interested in the way the earth and other planets move around the sun.He was famous for his study of how things fall.Before,people used to think that heavy things always fell faster than light things.He did experiments about this problem and discovered that both heavy things and light things fell at the same speed.Many religious people did not agree with him because his scientific ideas were different from theirs.He even went to prison for a while;but no one could stop him from thinking.He continued to look for scientific answers. 1-Who was Galileo ? ………………………………………………………………… 2-What did he specially show his concern about ? ………………………………………………………………… 3-What did people use to think about falling things ? ………………………………………………………………… 4-Why didn’t many religious people agree with him ? ………………………………………………………………… III-Gramma: Give the correct form tenses of the verbs 1-He ( not go )to the club yesterday. 2-When ( come )home yesterday,everybody already (go ) out. 3-She usually (watch )TV in the morning.But today she (read ) book in the room. 4-Son often (not do ) his homework. Key 1…………………2……………………… 3………………………….4…………………. IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1-I/like/learn English/best/because/It /be/interesting ……………………………………………………………………… 2-He/decide/go/a walk. ……………………………………………………………………… -Make question for each of the following answer. 1-…………………………………………………….? Those letters are Johnny’s VnDoc - Tải tài liệu, văn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Getting started trang 30 Unit SGK Tiếng Anh 11 Đọc lại đoạn hội thoại Những câu (T) hay sai (F) Hãy giải thích lựa chọn Listen and read (Hãy nghe đọc.) Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long Nam: Chào Dan Bạn lên kế hoạch thăm quan thành phổ chưa? Dan: Chưa Bạn khuyên nên thăm nơi nào? Nam: Bạn có thích ngắm cảnh phố xá đêm không? Dan: Thực không Mình vòng quanh phố phường Nam: Chúng thăm khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long nhé? Dan: Chỗ có đặc biệt? Nam: Đó tám địa danh Việt Nam UNESCO công nhận di sản giới Dan: Thú vị thật! Chính xác gì? Nói thêm cho biết Nam: Đó quần thể văn hoá bao gồm cung điện hoàng gia đền đài, miếu mạo Dan: Nó nguyên vẹn hay bị hư hại? Nam: Phần lớn Hoàng Thành, xây dựng triều nhà Lý vào kỷ XI sau triều đại mờ rộng bị phá huỷ vào đầu kỷ XX Dan: Tiếc thật! Thế có thổ di thăm khu vực Hoàng Thành? Nam: Công trình kiến trúc vần nguyên vẹn Cột cờ Hà Nội xây dựng vào năm 1812 thời nhà Nguyễnẽ Chúng ta xem rồng đá Điện Kinh Thiên di tích liên quan đến nhiều gia đình hoàng gia Việt Nam phát lần khai quật khảo cổ Dan: Tuyệt quá! Khi chủng ta đi? Nam: Bạn thích vào ngày thường hay vào kv nghỉ cuối tuần? Dan: Kỳ nghi cuối tuần thoái mái cho Chúng đến vào Chu Nhật nhé? Nam: Đồng ý Hẹn gặp lại vào sáng Chủ Nhật Mình đến đón bạn lúc Dan: Cảm ơn Nam Mình đợi bạn Nam: Không có Read the conversation again Are the following sentences true (T) or false (F)? Explain your choice (Đọc lại đoạn hội thoại Những câu (T) hay sai (F) Hãy giải thích lựa chọn mình.) * Đáp án F (He wants to go sightseeing) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí T F (Most of the citadel was demolished in the early 20th century) T Match the words in the conversation with the appropriate definitions (Ghép từ nằm đoạn hội thoại với định nghĩa thích hợp.) * Đáp án b f 2d e a c Find the sentences in the conversation which have the same meaning as the following sentences (Tìm câu đoạn hội thoại đồng nghĩa với câu đây) * Đáp án It is a cultural complex comprising royal palaces and monuments Most of the citadel, first built during the Ly Dynasty in the 11th century and then expanded by subsequent dynasties, was demolished in ihe early 20lh century The only structure to remain intact is the Flag Tower of Ha Noi Work in pairs Ask and answer the following questions (Làm lập theo cặp Hỏi trả lời câu hỏi đây.) Have you ever visited the Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long? (Bạn thám khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long chưa?) If yes, tell your partner about your visit If no, would you like to visit it? Why/Why not? (Nếu thăm, kể cho bạn bcn cạnh nghe chuyến tham quan Nếu chưa, em có muốn thăm không? Tại sao, không?) Học sinh trả lời theo tình * Gợi ý Yes: The Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long is located at the heart of Ha Noi capital, at 18 Hoang Dieu Street It is an interesting archaeological area I have ever visited I was really impressed with the Flag Tower of Ha Noi, an old stone fortress which is very popular with visitors I was excited to see the relics on display here such as bronze coins, ceramics, and pottery No: Of course I would like to visit the Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long because I love to see old things I have heard a lot of Thang Long - Ha Noi, so I love to know how the King of the Ly Dynasty built Ha Noi and the country VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Language trang 32 Unit SGK Tiếng Anh 11 Nghe mẩu hội thoại đây, ý đến kiểu ngữ điệu câu hỏi VOCABULARY Fill the blanks with the right form of the words from the box (Điền vào chỗ trống dạng từ cho sẵn khung.) * Đáp án heritage intact dynasties relics excavations complex Use the correct form of the word in brackets to complete each sentence(Sử dạng từ cho sẵn ngoặc kép để hoàn thành câu đây.) archaeological natural Cultural attraction preservation PRONUNCIATION Choice questions - Câu hỏi lựa chọn Câu hỏi lựa chọn (choice questions/alternative questions) dạng câu hỏi có từ hai lựa chọn trở lên, với liên từ or người trả lời phép chọn hai nhiều lựa chọn có câu hỏi Mỗi lựa chọn câu hỏi nhấn trọng âm Ví dụ: - Will you have a sandwich or salad? - When is the best time to visit Ha Long Bay? In spring, summer, autumn, or winter Ngữ điệu câu hùi lựa chọn: câu hỏi lựa chọn người hỏi lên giọng lựa chọn đầu xuống giọng lựa chọn cuối Ví dụ: - Do you want coffee/ or tea? - Would you like to see a natural/ or cultural site ? Listen to these exchanges and pay attention to the intonation pattern of the question (Nghe mẩu hội thoại đây, ý đến kiểu ngữ điệu câu hỏi.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A: Is My Son Sanctuary a natural s or cultural world heritage site ? B: It’s a cultural heritage site A: Shall we go to the Citadel of the Ho Dynasty f or you want to see another (falling)? B: Let’s go to the Citadel A: Which world heritage site would you like to visit? Ha Long Bay /, Phong Nha Ke Bang National Park or Trang An ...Match the answers to each the questions 1/-what’s your name?2/- How are you today?3/- What class are you in? 4/- Are you a new student?5/-Bye.A:GoodbyeB:Fine, thanksC:Yes, I amE:Class 7A D:My name’s Hoa1-D 2-B 3-E 4-C 5-AUnit 1: BACK TO SCHOOLLesson 1:A Friends A1,A3 (page 10 and 12)VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Unit : BACK TO SCHOOL I Odd one out: a friend b parent c uncle d aunt a small b big c old d meet a school b classmate c theater d market a nice b good c fine d bad a class b student c aunt d teacher II Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others a far b back c happy d family a student b pretty c different d theater a also b post c movie d old a about b house c couch d group 10 a nice b uncle c office d distance III Choose one word that has opposite meaning to the word in capital (Chọn từ có nghĩa trái ngược vớ i từ in hoa) 11 NEW a fine b odl c tall d short 12 BIG a small b long c full d round 13 HAPPY a tired b nice c interesting d unhappy 14 GOOD a healthy b thirsty c cold d bad 15 FREE a high b thick c busy d dangerous IV Choose the word or phrase that best complete each unfinished sentence below or substitutes for the under lined word or phrase: 16 She lives in the Ha Noi but her parents in Hue a still live b live still c live d a & c 17 My father never drinks _ coffee for breakfast a much b many c a lot of d a & c c more tall to d more tall than 18 This tree is that tree a Taller to b taller than 19 Is your new address ? a Where b What c How d When 20 Baseball is different _ soccer a from b of c for d with VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 21 She doesn’t have friends a much b many c a lot of d b & c 22 Hoa works _ other students in her class a harder to b harder than c more hard to d more hard than 23 “ ” are you so late ? a When b What c How d Why 24 Jane and I are _ the same class _ school a at / at b in / in c in / at d on / at 25 We live 23 Nguyen Trai Street a in b at c on d b & c 26 Do you know _ people ? a much b many c a lot of d b & c 27 Jane drives _ than Jack a carefuller b carefullier c more careful d more carefully 28 “ _” are the tickets ? a How much b What prices c What costs d How many 29 She doesn’t have _ friends at her new school a many b any c some d a & b 30 How far is it _ your house school ? a at / to b between / and c from / to d from / with 31 They usually buy milk a much b many c a lot of d a & c 32 This is new classmate a he b she c our d them 33 Minh T V every night a watch b watches c watchs d watching 34 She doesn’t have picture books a a b some c many d lot of c in d for 35 Tam is good Math a on b at VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 36 School stars o’clock in the morning a on b in c at d from 37 She has _ of friends in the a some b any c lots d lot 38 They will _ badminton next Sunday a to play b play c plays d playing c Which d How 39 _ class are you in ? a Where b How many 40 Her parents live Ha Noi a in b on c at d to G G i i á á o o á á n n t t i i ế ế n n g g v v ă ă n n 7 7 Unit one: Back to school A/ Friends (A1 + A3 ) I/ Objects At the end of the lesson, the students will be able to greet one another and introduce themselves to others. II/ Language contents 1, New words: classmate, so am I, me too 2, Structures: Nice to see you, Nice to see you again. III/ Teaching aids. A syllabus, pictures, a tape and a cassette player. IV/ Teaching produces Stages Teacher’s activities Students’ activities 1, Warm up (5’) 2,Presenta tion (15’) 1, Warm up (5’) Make questions: Week Period Date of planning: 16/8/2015 Date of teaching: 24/8/2015 INTRODUCTION THE WAY TO LEARN WELL I Objectives: Knowledge - By the end of the lesson , Ss will be able to know How to prepare a new lesson, How to learn & check the previous lesson, How to learn English well and use the allocation in their study (at school + at home) and basic classroom language Skills Know the way of using other language Language focus: + Structure: - Asking the students what they learnt last year or how they know English now + Vocabulary: Education - Educate ss love their lesson II Teaching aids: Teacher: textbook, cassette, tape Students: Books, pens III Procedure - Introduce the content of the programme: PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP (THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI CỦA BỘ GIÁO DỤC) Phân phối chương trình cho kế hoạch tiết/tuần Số tiết thực dạy: Số tiết ôn tập: Số tiết kiểm tra: Số tiết giới thiệu CT & SGK Số tiết dự phòng Tổng số tiết năm học: tiết/bài học x 20 = 80 tiết tiết/bài x ôn = 12 tiết tiết/bài x kiểm tra = tiết tiết 4tiết 105 tiết “English 4” has books ( Two student books and one work book) • Each student book has 10 units After units has a review • Each unit has lessons • Each lesson has 4- parts • Prepare for the academic year Teacher remarks Ss to remember some commands + Look, listen and repeat Nhìn nghe nhắc lại + Point and say Chỉ nói + Listen and tick + Look and write Nhìn viết + Let’s sing + Let’s talk Chúng ta nói + Let’s play + Listen and number Nghe đánh số + Let’s chant + Listen and circle Nghe khoanh tròn + Write about you + Read and answer Đọc trả lời + Project + Listen and repeat Nghe nhắc lại + Read and tick + Read and complete Đọc hoàn thành câu + Read and write Đọc viết * Ss read in chorus, in group and individual * Teacher corrects the mistakes of pronunciation * Play the game: Slap on the board Week Period Nghe đánh dấu Chúng ta hát Chúng ta chơi Chúng ta đếm Viết bạn Kế hoạch Đọc đánh dấu Date of planning: 16/8/2015 Date of teaching: 24-25/8/2015 UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN Lesson 1: part 1-2-3 I Objectives: - After the lesson, students will be able to greet someone formally Develop: Listening – Speaking skills - Ss look after , solve problems and study themselves - Studious and obedient students and love their friends II Language contents: - Vocabulary: morning, afternoon, evening, night - Grammar : Good morning/ Good afternoon/ Good evening III Teaching aids: - Teaching aids: puppets , recording - Resources: student’s book ( p.6), workbook ( p 4) IV/ Procedures Class organization: - Greeting - Checking for the students' attendance Oral test: - Have pupils ask and answer questions about someone, intro-duce someone New lesson Teacher’s activities Students’ activities Warm up - Have Ss play the game: - Play the game passing ball to introduce Class: What’s your name? themselves S1: My name’s Nam / I’m Nam Look, listen and repeat - Look at the pictures and identify the characters - Listen and repeat twice - Play roles to read One group repeats Miss Hien’s part and the other the pupils’ part - Read in pairs - Greet in chorus: Good morning, Miss Ha - Check Ss’ understanding: T: Good morning, class + Encourage Ss to say: Good morning, Miss Ha 2.Point and say: - Identify the people in each picture: Picture a: Mss Hien and Mai - Do as an example with Picture b: Mr Loc and Phong picture a Picture c: Mr Loc and Mss Hien T: Good morning, Nga - Point to the pictures and practise S1: Good morning, Mr - Play role and speak out - Work in pair Loc - Do the same with other - 6-7 pairs The others observe and give comments greetings and parts of the - Open their books Identify the people and the parts day of the day - Look at the pictures Then Ss identify parts of the Listen and tick day - Listen ( twice) and tick - Listen and check Conclusion and - Give the answers: a c b homework - Ask Ss to Ex A,B at home Week Period Date of planning: 16/8/2015 Date of teaching: 26-27/8/2015 UNIT 1: NICE TO Written test During 45 minutes Full name:………………………………….Class 10A…… …….Mark………. I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1.a.mathematic b.tragic c.married d.ask 2.a.head b.ready c.peasants d.realize 3.a.thirsty b.shirt c.dirty d.listen 4.a.health b.speak c.each d.seat II-Reading:read the passage and answer the questions. Galileo was one of the first modern scienists.He was born in Pi Sa,Itali,in 1564.He studied phylosophy,mathematics and astronomy.He was very interested in the way the earth and other planets move around the sun.He was famous for his study of how things fall.Before,people used to think that heavy things always fell faster than light things.He did experiments about this problem and discovered that both heavy things and light things fell at the same speed.Many religious people did not agree with him because his scientific ideas were different from theirs.He even went to prison for a while;but no one could stop him from thinking.He continued to look for scientific answers. 1-Who was Galileo ? ………………………………………………………………… 2-What did he specially show his concern about ? ………………………………………………………………… 3-What did people use to think about falling things ? ………………………………………………………………… 4- Why didn’t many religious people agree with him ? ………………………………………………………………… III-Gramma: Give the correct form tenses of the verbs. 1-Nam often( not do )his homework. 2-He usually (watch ) TV in the morning.But today he (work )in the garden 3-I (invite ) to Hoa’s birthday party last night. 4-We already ( do ) five exercises when he came. 5-You (prepare) your lessons yesterday ? Key 1………….2……………………3… …… …………. 4……………… 5………… IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1-you/like/the library/read books ……………………………………………………………………………… 2-He/want/buy/new pair/shoes/wear/holiday. ……………………………………………………………………………… -Make question for each of the following answer. 1……………………………………………………………………?……. Last night we were at home ……………………………………………………………………?………. 2-Her uncle is a pilot 1 Written test During 45 minutes Full name:………………………………….Class 10A………….Mark………. I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1.a.mother b.love c.office d.one 2.a.family b.start c.ask d.father 3.a.heavy b.headach c.weather d.each 4.a.travelling b.later c.language d.traffic II-Reading:read the passage and answer the questions. Galileo was one of the first modern scienists.He was born in Pi Sa,Itali,in 1564.He studied phylosophy,mathematics and astronomy.He was very interested in the way the earth and other planets move around the sun.He was famous for his study of how things fall.Before,people used to think that heavy things always fell faster than light things.He did experiments about this problem and discovered that both heavy things and light things fell at the same speed.Many religious people did not agree with him because his scientific ideas were different from theirs.He even went to prison for a while;but no one could stop him from thinking.He continued to look for scientific answers. 1-Who was Galileo ? ………………………………………………………………… 2-What did he specially show his concern about ? ………………………………………………………………… 3-What did people use to think about falling things ? ………………………………………………………………… 4-Why didn’t many religious people agree with him ? ………………………………………………………………… III-Gramma: Give the correct form tenses of the verbs 1-He ( not go )to the club yesterday. 2-When ( come )home yesterday,everybody already (go ) out. 3-She usually (watch )TV in the morning.But today she (read ) book in the room. 4-Son often (not do ) his homework. Key 1…………………2……………………… 3………………………….4…………………. IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1-I/like/learn English/best/because/It /be/interesting ……………………………………………………………………… 2-He/decide/go/a walk. ……………………………………………………………………… -Make question for each of the following answer. 1-…………………………………………………….? Those letters are Johnny’s VnDoc - Tải tài liệu, văn Written test During 45 minutes Full name:………………………………….Class 10A…… …….Mark………. I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1.a.mathematic b.tragic c.married d.ask 2.a.head b.ready c.peasants d.realize 3.a.thirsty b.shirt c.dirty d.listen 4.a.health b.speak c.each d.seat II-Reading:read the passage and answer the questions. Galileo was one of the first modern scienists.He was born in Pi Sa,Itali,in 1564.He studied phylosophy,mathematics and astronomy.He was very interested in the way the earth and other planets move around the sun.He was famous for his study of how things fall.Before,people used to think that heavy things always fell faster than light things.He did experiments about this problem and discovered that both heavy things and light things fell at the same speed.Many religious people did not agree with him because his scientific ideas were different from theirs.He even went to prison for a while;but no one could stop him from thinking.He continued to look for scientific answers. 1-Who was Galileo ? ………………………………………………………………… 2-What did he specially show his concern about ? ………………………………………………………………… 3-What did people use to think about falling things ? ………………………………………………………………… 4- Why didn’t many religious people agree with him ? ………………………………………………………………… III-Gramma: Give the correct form tenses of the verbs. 1-Nam often( not do )his homework. 2-He usually (watch ) TV in the morning.But today he (work )in the garden 3-I (invite ) to Hoa’s birthday party last night. 4-We already ( do ) five exercises when he came. 5-You (prepare) your lessons yesterday ? Key 1………….2……………………3… …… …………. 4……………… 5………… IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1-you/like/the library/read books ……………………………………………………………………………… 2-He/want/buy/new pair/shoes/wear/holiday. ……………………………………………………………………………… -Make question for each of the following answer. 1……………………………………………………………………?……. Last night we were at home ……………………………………………………………………?………. 2-Her uncle is a pilot 1 Written test During 45 minutes Full name:………………………………….Class 10A………….Mark………. I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1.a.mother b.love c.office d.one 2.a.family b.start c.ask d.father 3.a.heavy b.headach c.weather d.each 4.a.travelling b.later c.language d.traffic II-Reading:read the passage and answer the questions. Galileo was one of the first modern scienists.He was born in Pi Sa,Itali,in 1564.He studied phylosophy,mathematics and astronomy.He was very interested in the way the earth and other planets move around the sun.He was famous for his study of how things fall.Before,people used to think that heavy things always fell faster than light things.He did experiments about this problem and discovered that both heavy things and light things fell at the same speed.Many religious people did not agree with him because his scientific ideas were different from theirs.He even went to prison for a while;but no one could stop him from thinking.He continued to look for scientific answers. 1-Who was Galileo ? ………………………………………………………………… 2-What did he specially show his concern about ? ………………………………………………………………… 3-What did people use to think about falling things ? ………………………………………………………………… 4-Why didn’t many religious people agree with him ? ………………………………………………………………… III-Gramma: Give the correct form tenses of the verbs 1-He ( not go )to the club yesterday. 2-When ( come )home yesterday,everybody already (go ) out. 3-She usually (watch )TV in the morning.But today she (read ) book in the room. 4-Son often (not do ) his homework. Key 1…………………2……………………… 3………………………….4…………………. IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1-I/like/learn English/best/because/It /be/interesting ……………………………………………………………………… 2-He/decide/go/a walk. ……………………………………………………………………… -Make question for each of the following answer. 1-…………………………………………………….? Those letters are Johnny’s VnDoc - Tải tài ... Complex is the 8th World Heritage Site in Viet Nam to be recognised by UNESCO Skills trang 34 Unit SGK Tiếng Anh 11 Sử dụng thông tin dàn ý làm tập để viết văn em Quần thể danh thắng Tràng An... Project trang 41 Unit SGK Tiếng Anh 11 Làm việc theo nhóm, chọn di sản Việt Nam tìm thông tin nó, sau thảo luận đưa đề nghị cho việc bảo tồn gìn giữ di sản Trình bày ý tưởng em trước lớp Work in groups... citadel of Thang Long to Thanh Hoa recognised by UNESCO as a World Heritage Site in 2 011 except for its gates, the castle is mostly in ruins Present your group’s decision on the heritage site to visit
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Chương trình mới Unit 8: Our world heritage sites, Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Chương trình mới Unit 8: Our world heritage sites, Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Chương trình mới Unit 8: Our world heritage sites

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay