Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới Unit 3: The green movement

13 155 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 02:02

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 9: COMMUNICATION, SKILL 1, SKILL 2, LOOKING BACK - PROJECT COMMUNICATION EXTRA VOCABULARY design (v) thiết kế symbol (n) biểu tượng landmarks (n) tòa nhà cao tầng creature (n) sinh vật UNESCO World Heritage (n) Di sản giới UNESCO công nhận World Heritage (n) di sản giới UNESCO (n) United Nations Educational Scientific and Cultural Organization: Tổ chức giáo dục, khoa học văn hóa liên hợp quốc Match the words in the box with the landmarks Which cities are they in? What you know about them? (Nối từ khung với địa danh tiếng tranh Chúng thành phố nào? Em biết chúng?) a Merlion - Singapore b Big Ben - London c Temple of Literature - Ha Noi d Sydney Opera House - Sydney e Eiffel Tower - Paris Read about the landmarks Can you guess which landmark from they are? (Đọc thông tin vê công trình tiếng Em có đoán đuợc công trình tiếng có phần không?) Big Ben Temple of Literature Sydney Opera House, Eiffel Tower Merlion Bài dịch: Đó tòa tháp tiếng Anh Tên thường dùng để miêu tả tòa tháp, đồng hồ chuông tháp Quả chuông quà chuông lớn làm Anh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Kiến trúc sư người Đan Mạch Jorn Utzon thiết kế nới khánh thành nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1973 Nó tòa nhà di sản giới UNESCO công nhận Một công trình tiếng Hà Nội, xây dựng năm 1070 Nó gần Quốc Tử Giám, đại học Việt Nam Gustave Eiffel thiết kế tháp vào năm 1889 Bây gần triệu du khách thăm quan năm Điều làm cho trở thành nơi viếng thăm nhiều giới Một sinh vật có đầu sư tử thân cá, biểu tượng Singapore Tick (✔) True (T) or False (F) (Đánh dấu chọn ✔ cho câu câu sai) F F T F F F Think of a city, a country, or a landmark Give clues Your classmates guess (Nghĩ thành phố, đất nước hay biểu tượng Đưa gợi ý Các bạn lớp bạn đoán) Ví dụ: A: Đó thành phố Nó rât nóng đông đúc B: Đó có phải Tokyo không? A: Không Không phải Nó Nam Mĩ Người dân yêu bóng đá C: Đó có phải Rio de Janeiro không? A: Đúng, SKILL CÁC KỸ NĂNG (Tr 32 SGK) READING LOVE FROM SWEDEN (TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI DÂN THỤY ĐIEeN) Look at the postcard (Nhìn vào tâm bưu thiếp) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí The photo is of Stockholm, Sweden The writer tell her friends about his/her holiday it Stockholm We send postcards to tell friends/ relatives that we are having a good time at an interesting place We want to share our feelings with them and let them know more about us Read the postcard and answer the questions (Đọc bưu thiếp trả lời câu hỏi) (1) Ngày tháng (2) Ông bà yêu quý, (3) Stockholm thành phố tuyệt vời! (4) Thời tiết tuyệt Trời nắng ấm đẹp Khách sạn đồ ăn ngon (5) Chúng cháu thường thức fika quán cà phê khu phố cổ Cung điện Hoàng gia (được in bưu thiếp) đẹp hết nói Nghệ thuật thiết kế người Thụy Điển đẹp Phúc thích (6) Bố mẹ cháu có thuê xe đạp Ngày mai chúng cháu đạp xe để khám phá thành phố Gửi đến: (9) Ông Bà, Hoàn Kiếm, Hà Nội, VIỆT NAM VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (7) Cháu ước ông bà đây! (8) Yêu ông bà, Hạnh Mai Mai is in Stockholm City She is there with her family The weather has been perfect It's sunny She's staying in the hotel She has visited the Royal Palace and had fika in a café in the Old Town Fika means a leisure break when one drinks tea/ coffee She will cycle to discover the city She is felling happy Because she use a lot of positive words in her letter such as: "fantastic, perfect", "amazing", "beautiful" Read the text again and match the headings with the numbers (Đọc lại đoạn văn nối tiêu đề với số) 1-i 6-g 2-c 7-f 3-h 8-e 4-b 5-d 9-a SPEAKING Choose a city Imagine you have just arrived in that city and want to tell your friends about it Make notes below (Chọn thành phố Hãy tưởng tượng em vừa VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Pronunciation - trang 19 Unit Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 Practise reading aloud the following sentences Pay attention to any assimilation that may occur between the sounds in bold (Thực hành đọc to câu sau Hãy ý đến đồng hoá xảy âm nét đậm.) We decided to donate our pocket money to the Go Green project Both students had good marks in English Our school has been using more and more green materials and green products Some people believe that red bean soup is good for our health This area is famous for its clean beaches and green pearls Học sinh thực hành đọc to ý thay đổi âm đồng hoá In each sentence, underline the ending and beginning sounds where assimilation can occur Then practise reading aloud the sentences with assimilation (Trong câu, gạch chân kết thúc bắt đầu âm nơi đồng hoá xảy Sau đó, thực hành đọc to câu với đồng hoá.) This article explains what we can to save our green planet Please put the recyclable rtems into this white bag Remember to clean the food processor before and after use This is the best market to buy organic food The best way to save paper ts to use both sides of the sheet Hướng dẫn: This article explains what we can to save our green planet n -> m Please put the recyclable items into this white bag t->p Remember to clean the food processor before and after use d -> b This is the best market to buy organic food t->p The best way to save paper is to use both sides of the sheet ɵ->s Vocabulary & Grammar - trang 20 Unit Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 Complete the following sentences with the words or phrases that solve the crossword puzzle (Hoàn thành câu sau với từ cụm từ mà giải câu đố ô chữ.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ACROSS We should to save the planet for our grandchildren Chúng ta nên để cứu lấy hành tinh cho cháu DOWN 2, We can start going green by using eco-friendly Chúng ta bắt đầu sống xanh cách sử dụng thân thiện với môi trường One of the easiest ways to prevent breathing in particles is wearing a face mask Một cách dễ để tránh hít thở phân tử đeo mặt nạ Some families in Viet Nam have started using farming methods to grow vegetables at home Một số gia đình Việt Nam bắt đầu sử dụng phương pháp canh tác để trồng rau nhà It is believed that causes stress, which can affect our mental health Người ta tin gây căng thẳng, mà ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần Mould and should be removed with green or natural products Mốc cần loại bỏ với sản phẩm làm xanh tự nhiên cleaning Some people think that the energy resources we use cannot be Một số người nghĩ nguồn lượng sử dụng We need to learn more about complete and incomplete to reduce air pollution Chúng ta cần phải tìm hiểu thêm hoàn chỉnh không hoàn chỉnhđể giảm ô nhiễm không khí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Use the words from the crossword puzzle to complete the sentences Change the word form, if necessary (Sử dụng từ câu đố ô chữ để hoàn thành câu Thay đổi hình thức từ, cần thiết.) Carbon dioxide and black carbon, or , are two of the most dangerous air pollutants The more food we consume, the more health benefits we gain Research has shown that office _ has negative effects on employers' productivity an performance Using renewable resources is the best option for preventing the of fossil-based resoun _ innovation should promote green lifestyles and sustainable development is a chemical reaction between substances, which usually includes oxygen and produces heat and light Đáp án: 1.soot organic depletion clutter Technological Combustion Connect each pair of sentences with an appropriate conjunction in the box to make compound sentences (Kết nối cặp câu với kết hợp thích hợp hộp để tạo câu ghép.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí neither nor but and so either or People should not throw rubbish in the park People should not cut down the trees in the park Mould and mildew can cause health problems We need to remove any growth regularly For a start, we should use renewable resources We should also consume more organic food Modern household appliances make our life more convenient Some of them are not eco-friendly and cause pollution We should not waste paper We should not cut down any trees either Gợi ý hướng dẫn: People should not throw rubbish and cut down the trees in the park./People should neither throw rubbish nor cut down the trees in the park Mould and mildew can cause health problems, so we need to remove any growth regularly For a start, we should either use renewable resources or consume more organic food Modern household appliances make our life more convenient, but some of them are not eco-friendly and cause pollution We should neither waste paper nor cut down any trees./We should not waste paper and cut down any trees ...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 11 COMMUNICATION, SKILL 1, SKILL 2, LOOKING BACK - PROJECT COMMUNICATION Giao tiếp (Tr 53 SGK) EXTRA VOCABULARY The 3Rs club in your school is doing a survey on how "green" the students are Help them answer the following questions (Câu lạc 3R trường bạn thực khảo sát việc học sinh bảo vệ môi trường đến dâu Giúp họ trả lời câu hỏi sau) a survey (làm khảo sát) recycling bin (thùng rác tái chế) wrap (gói, bọc) be in need (thiếu thốn, nghèo khó) breeze (con gió nhẹ) invite (mời mọc) Bài dịch: CÂU LẠC BỘ 3R BÀI KHÁO SÁT BẠN "XANH" ĐẾN ĐÂU? Trả lời câu hỏi cách chọn A, B, C Nếu bạn tìm ly cũ đẹp, bạn sẽ: A Ném bạn không cần B Trang trí để tạo thành bình hoa C Sử dụng để đựng bút chì Nếu bạn có tờ giấy, bạn có thường xuyên viết mặt không? A Thi thoảng B Không VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C Luôn Khi bạn uống hết lon cola, bạn sẽ: A Ném đường B Bò vào thùng rác tái chế C Ném vào thùng rác gần Nếu bạn mang đồ ăn trưa đến trường, bạn A Mua đổ ăn gói nhiều lớp bao bì B Bỏ đồ ăn vào hộp tái chế c Bọc đồ ăn túi nhựa Nêu bạn có nhiều quần áo cũ, bạn có thường xuyên cho người cần không? A Thi thoảng B Không C Luôn Nếu trời nóng phòng, bạn A Mở tù lạnh đứng trước B Đi tận hưởng gió thổi qua C Bật quạt điều hòa Khi bạn khỏi phòng ngủ, bạn sẽ: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Tắt máy tính tất đèn B Tắt tất đèn c Để máy tính đèn mờ Nếu bạn dược mời đến bữa tiệc sinh nhật cách nhà bạn km, bạn A Đi đến B Yêu cầu cha mẹ đưa bạn C Đạp xe đến Bây so sánh câu trả lời bạn vói đáp án trang 57 tính điểm Interview a classmate Compare his/her answers with yours How many different answers have you got? (Phỏng vấn bạn lớp So sánh câu trả lời bạn với bạn Bạn có câu trả lời khác nhau?) Tường trình câu trả lời bạn lớp cho lớp biết Work in groups Think of two more questions to add to the survey (Làm việc theo nhóm Nghĩ thêm câu hỏi để bổ sung vào khảo sát) Chia sẻ câu trả lời nhóm bạn trước lớp Bầu chọn câu trả lời hay SKILLS CÁC KỸ NĂNG (Tr 54 SGK) READING Read the 3Rs club poster about tips to become "green" (Đọc áp phích câu lạc 3R mẹo để trở nên "xanh" hơn) Bài dịch: Nếu bạn làm theo mẹo đây, bạn trở nên "xanh" Nói với giáo viên trường việc đặt thùng rác tái chế lớp học VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tái sử dụng túi nhựa bạn Sử dụng bút bơm mực lại bút chì Sừ dụng bình nước tái sử dụng thay bình nước nhựa Tặng quần áo năm ngoái cho quỹ từ thiện thay ném bỏ chúng Trao đổi quần áo với bạn bạn hay với anh chị em họ Trồng vườn rau riêng bạn Tắt vòi nước bạn đánh hay rửa bát Đi nhiều 10 Tìm cách sáng tạo để tái sử dụng đổ cũ trước ném bỏ chúng Find these words or phrases in the text and underline them (Tìm từ sau text gạch chân chúng) charity: từ thiện creative: sáng tạo recycling bins: thùng rác tái chế reusable: tái sử dụng swap: trao đổi Match the words with their meanings (Nối từ với nghĩa nó) Creative - unique and interesting charity - giving things to people in need swap - give something to a person and receive something from him/her reusable - can be used again recycling bins - containers for things that can by recycled Answer the questions (Trả lời câu hỏi) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A recycling bin Give them to people in need Reusable pens and pencils Turn off the tap when brush the teeth and wash the face Reusable bottles SPEAKING Work in groups (Làm việc theo nhóm) Do you think you can follow the tips for "going green"? Discuss with your group and put the tips in order from the easiest to the most difficult (Bạn có nghĩ bạn theo mẹo để sống "xanh" không? Thảo luận với nhóm bạn đặt mẹo theo thứ tự từ đơn giản đến khó VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Pronunciation - trang 18 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Pronunciation - trang 35 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 Find the word with a stress pattern that is different from the others Tìm từ có trọng âm khác với từ lại A preservation B environment C economic D entertainment A ecology B scuba-diving C sustainable D phenomenon A development B destination C understanding D degradation A activity B enjoyable C economy D difficulty A ecotourist B contribution C conservation D eco-friendly A economical B ecological C environmental D unavoidable Đáp án: B (environment) B (’scuba-diving) A (development) D (’difficulty) A (’ecotourist) C (environ'mental) Put a mark (') before the stressed syllables of the underlined words and read aloud Đặt dấu (') trước trọng âm từ gạch chân đọc lớn Ecotourists should preserve the ecological balance of the local area Sustainable tourism attempts to reduce the negative impact on the environment and local culture Their national economy is largely dependent on tourism Scuba-diving is the main tourism activity of this island We should encourage consumers to buy eco-friendlv products Hướng dẫn: 'Ecotourists, ecological Su'stainable, en'vironment VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí e'conomy 'Scuba-diving, ac'tivity eco-'friendly Vocabulary & Grammar - trang 35 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 Complete the sentences with the words from the box Hoàn thành câu với từ hộp destination eco-friendly sustainable eco tour environmental It is important to develop more _ practices in order to protect the environment Cutting down trees causes a lot of _ damage Ecotourism might involve travel to a natural _ such as a national park or safari park to learn about the natural environment More and more tourists now want to take part in an _ _ tourism seeks to provide tourists with an exciting and educational holiday that also benefits people of the host country Đáp án: eco-friendly destination environmental ecotour Sustainable a Complete these sentences Write one word in each gap Hoàn thành câu sau Viết từ vào chỗ trống Down Different species of plants and endangered animals can live and develop in that biosphere We need to reduce the impact of tourism Located in Ninh Binh Province, Cue Phuong is Viet Nam's first park Across New plans have been made to encourage the economic of the country I am feeling stressed, so I want to go on a tour that is both and educational If I had enough money, I'd choose to go on an African to enjoy the wildlife there b Do the following crossword puzzle, using the words in a Hoàn thành câu đố ô chữ, sử dụng từ phần a VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án: Join the beginnings and the ends to make complete sentences Kết nối bắt đầu kết thúc để thực câu hoàn chỉnh I wouldn't that a if it rains Carol would know what to b if you promise to it You'll slip on the rocks c if she were here VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí I'd invite Ann to my birthday party d.if I were you I'll stay at home e if we had a lot more money 6.The teacher will give her a low mark f if you wear sandals while walking in the mountains I'll help you g if she forgets her homework We would buy a bigger house h if she were my friend Đáp án: d 5a c 6g f 4h 7b Write conditional sentences Type to tell a story about what will happen to Peter if he drinks too much beer Use the cues provided as the consequences Viết câu điều kiện Loại để kể câu chuyện chuyện xảy với Peter uống bia nhiều Sử dụng dấu hiệu cung cấp hậu Gợi ý: If Peter drinks too much beer, he'll get drunk If he gets drunk, he'll have a headache If he has a headache, he will not (can't) go to work If he doesn't go to work, he'll make his boss angry If his boss gets angry, he'll lose his job If he loses his job, he'll have no money If he has no money, he'll have VnDoc - VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 1: My hobbies VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 1913 Dùng hình thức đúng của động từ trong ngoặc : 1. Where ( be ) .your father now ? _ He ( read ) .a newspaper. 2. Listen! Mai ( sing ) . 3. They ( play ) .volleyball every afternoon , but they ( play ) badminton . 4. It is 6:00 p.m. Mary is at home .She (have ) dinner. She always ( have ) dinner with her family around 6 o’clock . 5. Ha ( like ) .badminton . She often ( play ) badminton with her friend , Lan. They ( play ) .it every Thursday afternoon . They ( play ) badminton in the stadium now. 6. Laura ( be ) .from Canada. She ( speak ) English and French . She ( come ) .to VietNam tomorrow . She ( stay ) .in a hotel in HCM City for 3 days . She ( visit ) a lot of places of interest in Viet Nam . 7. Which language Peter ( speak ) ? 8. He often ( have ) .coffee for breakfast , but today he ( eat ) some eggs. 9. We should ( do ) morning exercises . 10. We ( come ) back next Monday . 11. My brother can ( swim ) 12. He ( learn ) English and I ( read ) a book now . 13. My friend ( take ) . a trip to Da Lat next week . 14. Let’s ( help ) .her . 15. She ( not / want ) any coffee . She ( want ) some tea. 16. Lan and Nam ( see ) a new film tonight. 17. They ( not / go ) .fishing in winter. 18. I ( like ) my English classes very much . I often ( practice ) speaking English with my friend Lan. I ( take ) the English Final Test now , and my father ( wait ) . for me in front of the school . 19. Minh ( be ) . at the library now . He ( sit ) at a table and ( read ) a picture book. He usually ( go ) . to the library when he has free time . 1 Viết đoạn văn dùng từ gợi ý , sau đó trả lời câu hỏi : Miss Lan / tall / thin . She / round face . She / brown hair . She / brown oval eyes . She / small nose . She / full lips/ small white teeth . She / young / beautiful . She / gymnast. She / strong. Questions : 1. Is Miss Lan tall ? 2. Is she thin or fat ? 3. Does she have a round face or an oval face ? 4. What color are her eyes ? 5. What does she do ? Đọc đoạn văn , trả VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập sgk Tiếng anh lớp Chương trình Unit WHAT COLOUR IS IT? LESSON 1 LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SẤT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) PICTURE A PICTURE B Is that your pen? Is this your school bag? (Đây có phải cặp sách bạn không?) (Kia có phải bút mực bạn không?) No, it isn't My pen is here Yes, it is (Phải.) (Không phải Bút mực đây.) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) Is this your desk? a (Đây có phải bàn bạn không?) Is that your pen? c Yes, it is (Phải) Is this your pencil sharpener? b (Đây có phải đồ gọt bút chì bạn d không?) No, it isn't (Không phải) - Is this your book? (Đây có phải sách bạn không?) - Is this your eraser? (Đây có phải cục tẩy bạn không?) (Kia có phải bút mực bạn không?) Yes, it is (Phải) Is that your pencil case? (Kia có phải hộp đụng bút chì bạn không?) No, it isn't (Không phải) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Is this your pencil? (Đây có phải bút chì bạn không?) - Is that your notebook? (Kia có phải bạn không?) - Is that your ruler? (Kia có phải thước kẻ bạn không?) - Is that your school bag? (Kia có phải cặp sách bạn không?) LISTEN AND TICK (NGHE VÀ ĐÁNH DẤU) b a b Tapescript (Lời ghi âm) Is this your pencil case? (Đây có phải hộp đựng bút bạn không?) Yes, it is (Phải.) Is that your notebook? (Đây có phải bạn không?) Yes, it is (Phải.) Is this your pen? (Đây có phải bút mực bạn không?) Yes, it is (Phải.) LOOK, READ AND WRITE (XEM TRANH, ĐỌC VÀ VIẾT) Mary: Is this your Mary: Is this your VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí pen? pencil case? (Đây có phải bút bạn không?) (Đây có phải hộp đựng bút chì bạn không?) Peter: Yes, it is (Phải) Peter: No, it isn't (Không, không phải.) Mary: Is that your notebook? Mary: Is that your school bag? (Kia có phải bạn không?) (Kia có phải cặp sách bạn không?) Peter: Yes, it is Peter: Yes, it is (Phải) (Phải) LET'S WRITE (CÙNG VIẾT) This is a school bag Is this your school bag? Yes, it is That is a pencil case Is that your pencil case? No, it isn't LESSON LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI.) PICTURE A What colour is your box? (Chiếc hộp bạn màu gì?) It's red (Nó màu đỏ.) PICTURE B What colour are your pencils, Nam? (Những bút chì bạn màu gì?) They're green (Chúng màu xanh.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) What colour is your pen? (Chiếc bút bạn màu gì?) It's blue (Nó màu xanh da trời.) What colour is your ruler? (Chiếc thuớc kẻ bạn màu gì?) It's white (Nó màu trắng.) What colour is your pencil case? (Chiếc hộp đựng bút chì bạn màu gì?) It's yellow (Nó màu vàng.) What colour are your school bags? (Những cặp sách bạn màu gì?) They're brown (Chúng màu nâu.) What colour are your rubbers? (Những cục tẩy bạn màu gì?) They're green (Chúng màu xanh cây.) What colour are your notebooks? (Những bạn màu gì?) They're orange (Chúng màu da cam.) LET'S TALK (CÙNG NÓI) What colour is your pen? (Chiếc bút bạn màu gì?) It's green (Nó màu xanh cây.) What colour is your school bag? (Chiếc cặp sách bạn màu gì?) It's brown (Nó màu nâu.) What colour are your rubbers? (Những cục tẩy bạn màu gì?) They're white (Chúng màu trắng.) What colour are your books? (Những sách bạn màu gì?) They're yellow (Chúng màu vàng.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí What colour are your notebooks? (Những bạn màu gì?) They're blue (Chúng màu xanh da trời.) LISTEN AND NUMBER (NGHE VÀ ĐÁNH SỐ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Phonetics - trang - Unit – Sách tập(SBT) tiếng Anh Look at the sentences below Put the underlined words into the correct column according to whether they are normally stressed or unstressed in a sentence Nhìn vào câu Xếp từ gạch chân vào cột chúng nhấn mạnh hay không nhấn mạnh câu Look at the sentences below Put the underlined words into the correct column according to whether they are normally stressed or unstressed in a VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Pronunciation - trang Unit ... khí Reading - trang 22 Unit Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 Read the following text and the tasks that follow (Đọc văn làm tập phía sau.) If you want to make your school green, think beyond your... kiệt nguồn lượng Writing - trang 25 Unit Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 Write sentences about electric vehicles, using the words and phrases given Change the word form, if necessary (Viết câu... trời giải phóng lượng lớn khí CO2 Không thể làm cho phòng tập thể dục trường học thành nơi thân thiện với môi trường Đáp án: 1.T 2.T F 4.T NG F Speaking - trang 24 Unit Sách tập (SBT) Tiếng anh 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới Unit 3: The green movement, Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới Unit 3: The green movement, Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới Unit 3: The green movement

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay