Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới Unit 1: Life stories

12 48 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 02:01

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK tiếng Anh lớp Chương trình Unit 19 THEY'RE IN THE PARK LESSON LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) PICTURE A Hello Mai This is Linda PICTURE B What's the weather like in Ho Chi Minh City, Linda? (Chào Mai Linda đây) I'm in Ho Chi Mirth City (Tớ thành phố Hồ Chí Minh.) (Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh nào, Linda?) It's sunny Oh, great! (Trời nhiều nắng.) (Ôi, tuyệt quá!) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) a c What's the weather like? What's the weather like? (Thời tiết nào?) (Thời tiết nào?) b It's sunny It's rainy (Trời nhiều nắng.) What's the weather like? (Trời nhiều mưa.) (Thời tiết nào?) It's cloudy (Trời nhiều mây.) What's the weather like? d (Thời tiết nào?) It's windy (Trời nhiều gió.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí e What's the weather like? What's the weather like? (Thời tiết nào?) (Thời tiết nào?) f It's snowy It's stormy (Trời nhiều tuyết.) (Trời giông bão.) LET'S TALK (CÙNG NÓI) -> What's the weather like? (Thời tiết nào?) It's sunny (Trời nhiều nắng.) -> What's the weather like? (Thời tiết nào?) It's cloudy (Trời nhiều mây.) -> What's the weather like? (Thời tiết nào?) It's rainy (Tròi nhiều mưa.) -> What's the weather like? (Thời tiết nào?) It's windy (Trời nhiều gió.) LISTEN AND NUMBER (NGHE VÀ ĐÁNH SỐ) a b c Tapescript (Lời ghi âm) Let's play a game (Cùng chơi trò chơi nào.) OK (Được.) Look at this picture.What's the weather like? (Hãy nhìn vào tranh Thời tiết nào?) d VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí It's rainy (Trời nhiều mưa.) Well done (Đúng rồi.) How about this picture? What's the weather like? (Còn tranh sao? Thời tiết nào?) It's sunny (Trời nhiều nắng.) Well done Now it's your turn (Đúng Bây đến lượt bạn.) Look at this picture What's the weather like? (Hãy nhìn vào tranh Thời tiết nào?) It's cloudy (Trời nhiều mây.) No, Mai It's snowy (Không, Mai Trời có tuyết rơi.) And this picture What's the weather like? (Còn tranh Thời tiết nào?) It's cloudy (Trời nhiều mây.) Well done, Mai (Đúng rồi, Mai.) LOOK, READ AND WRITE (NHÌN, ĐỌC VÀ VIẾT) It is cloudy in Ha Noi today (Hôm trời nhiều mây Hà Nội.) It iswindy in Hue today (Hôm trời nhiều gió Huế.) It israiny in Da Nang today (Hôm trời nhiều mưa Đà Nang ) It issunny in Ho Chi Minh City today (Hôm trời nhiều nắng Thành phố Hồ Chí Minh.) LET'S SING (CÙNG HÁT) THE WEATHER SONG BÀI HÁT VỀ THỜI TIẾT VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí What's the weather like? Thời tiết nào? What's the weather like? Thời tiết nào? It's sunny and windy Trời nhiều nắng gió In my hometown Ở thành phố What's the weather like? Thời tiết nào? What's the weather like? Thời tiết nào? It's cloudy and rainy Trời nhiều mây mưa In my hometown Ở thành phố LESSON LISTEN AND REPEAT (NGHE VÀ NHẮC LẠI) rainy a-e skate It's rainy today I often skate in the park LISTEN AND WRITE (NGHE VÀ VIẾT) I like rainy days My sister and I skate in the playground LET'S CHANT (CÙNG HÁT) WHERE ARE YOU? (BẠN Ở ĐÂU?) In the park In the park Where are (Trong công viên Trong công viên.) you? (Bạn It's sunny It's sunny VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí đâu?) (Trời nhiều nắng Trời nhừu nắng.) What's I'm cycling I'm cycling the weather (Tôi xe đạp.Tôi xe đạp.) like? They're skating They're skating (Thời tiết (Họ trượt pa Họ trượt pa tanh.) nào?) They're skipping They're skipping What are you (Họ nhảy dây Họ nhảy dây.) doing? (Bạn làm thế?) What are your friends doing? (Các bạn bạn làm gì?) What are your friends doing? (Các bạn bạn làm gì?) VnDoc - Tải tài liệu, VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Phonetics - trang VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Pronunciation - trang Unit Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 Tổng hợp tập có phần Pronunciation - trang Unit Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 Complete the (a) sentences with the words in the box Then write the corresponding homophones to complete the (b) sentences The first one is done as an example (Hoàn thành câu (a) với từ hộp Sau viết từ đồng âm tương ứng để hoàn thành câu (b) Câu tiên thực ví dụ.) peace cymbals jeans heel carat brake through (a) He had to brake hard to avoid hitting the truck in front (b) You should have a break now You've been working non-stop for four hours (a) The desire for fame and wealth is her Achilles _ (b) Bryan's got an ankle sprain, but I believe _ overcome his injury to win the gold medal (a) Kate's wearing a beautiful 16- _ diamond ring Its value is over $100,000 (b) The CEO decided to use the _ and stick approach to motivate staff in his company (a) Alex said his day was very busy, and he just wants some _ and quiet now (b) Our team is strong, so completing this project before the deadline is just a _ of cake (a) John was caught driving _ a red light (b) Angela _ a stone into the river (a) The unicorn dance accompanied by the sound of _ attracted large crowds (b) The emu and kangaroo were chosen as the progress because they never move backwards of Australia to represent the country's (a) Blue _, the most popular clothing item in the world, were invented by Jacob Davis (b) Doctors will soon be able to use _ to treat or prevent disease Đáp án: (a) heel (b) he'll (a) through (b) threw Dịch: (a) carat (b) carrot (a) cymbals (b) symbols (a) peace (b) piece (a) jeans (b) genes VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (a) Anh ta phải phanh mạnh để tránh va vào xe tải phía trước (B) Bạn nên nghỉ Bạn làm việc không ngừng nghỉ bốn (a) Khao khát danh tiếng giàu có điểm yếu cô (Achilles heel: điểm yếu) (b) Bryan bị bong gân mắt cá chân, tin anh vượt qua chấn thương để giành huy chương vàng (a) Kate đeo nhẫn kim cương 16 carat đẹp mắt giá trị $ 100,000 (b) CEO định sử dụng cà rốt gậy để động viên nhân viên công ty ông (Cây gậy củ cà rốt kiểu sách ngoại giao quan hệ quốc tế) (a) Alex cho biết ngày anh bận rộn, anh muốn yên tĩnh (b) Nhóm mạnh, hoàn thành dự án trước thời hạn dễ dàng (a) John bị bắt lái xe vượt đèn đỏ (b) Angela ném cục đá xuống sông (a) múa lân kèm với âm chũm chọe thu hút đám đông lớn (b) đà điểu Úc chuột túi chọn biểu tượng nước Úc để đại diện cho tiến quốc gia chúng không di chuyển lùi phía sau (a) quần jean màu xanh, mặt hàng quần áo phổ biến giới, phát minh Jacob Davis (b) Các bác sĩ sớm sử dụng gen để điều trị ngăn ngừa bệnh Practice the sentences in Học sinh thực hành luyện tập câu phần Vocabulary & Grammar - trang Unit Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 Tổng hợp phần tập có phần Vocabulary & Grammar - trang Unit Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 Do the following crossword puzzle (Giải câu đố ô chữ đây) ACROSS (ngang) very successful and admired by other people (rất thành công người ngưỡng mộ) persistence in trying to achieve something despite difficulties (kiên trì việc cố gắng đạt bất chấp khó khăn) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí gifted, having a natural ability to something well (năng khiếu, có lực tự nhiên để làm tốt gì) kindness and willingness to give (tốt bụng sẵn sàng cho đi) DOWN (dọc) commitment, devotion to a particular task or purpose (cam kết, tận tâm với nhiệm vụ hay mục đích cụ thể) opinion that people have about a person, based on what has happened in the past (ý kiến mà người có người, dựa vào xảy khứ) a person, especially a well-known one or famous in some way (một người, đặc biệt người biết tiếng vài cách) Đáp án: Complete the following sentences with the correct form of the words from the crosswon puzzle (Hoàn thành câu sau với dạng từ câu đố ô chữ) His tireless to protect endangered animals was greatly admired Hard work and _ help tennis players to succeed in their sporting career VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí It's not easy to build a good , but it's even more difficult to protect it The company is looking for graduates from fashion colleges, who are willing to work hard The world would be a better place if more people showed to others Our _ guests have just arrived Let's welcome them with a big round of applause Winston Churchill was one of the most dominant in British politics Đáp án: dedication generosity perseverance distinguished reputation talented figures Dịch: cống hiến không mệt mỏi ông để bảo vệ động vật quý ngưỡng mộ Chăm kiên trì giúp người chơi tennis thành công nghiệp thể thao họ Nó dễ dàng để xây dựng danh tiếng tốt, chí khó khăn để bảo vệ Công ty tìm kiếm sinh viên tốt nghiệp tài từ trường cao đẳng thời trang, người sẵn sàng làm việc chăm Thế giới nơi tốt có nhiều người bày tỏ hào phóng với người khác vị khách quý vừa đến nơi Hãy chào ...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập sgk Tiếng anh lớp Chương trình Unit WHAT COLOUR IS IT? LESSON 1 LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SẤT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) PICTURE A PICTURE B Is that your pen? Is this your school bag? (Đây có phải cặp sách bạn không?) (Kia có phải bút mực bạn không?) No, it isn't My pen is here Yes, it is (Phải.) (Không phải Bút mực đây.) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) Is this your desk? a (Đây có phải bàn bạn không?) Is that your pen? c Yes, it is (Phải) Is this your pencil sharpener? b (Đây có phải đồ gọt bút chì bạn d không?) No, it isn't (Không phải) - Is this your book? (Đây có phải sách bạn không?) - Is this your eraser? (Đây có phải cục tẩy bạn không?) (Kia có phải bút mực bạn không?) Yes, it is (Phải) Is that your pencil case? (Kia có phải hộp đụng bút chì bạn không?) No, it isn't (Không phải) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Is this your pencil? (Đây có phải bút chì bạn không?) - Is that your notebook? (Kia có phải bạn không?) - Is that your ruler? (Kia có phải thước kẻ bạn không?) - Is that your school bag? (Kia có phải cặp sách bạn không?) LISTEN AND TICK (NGHE VÀ ĐÁNH DẤU) b a b Tapescript (Lời ghi âm) Is this your pencil case? (Đây có phải hộp đựng bút bạn không?) Yes, it is (Phải.) Is that your notebook? (Đây có phải bạn không?) Yes, it is (Phải.) Is this your pen? (Đây có phải bút mực bạn không?) Yes, it is (Phải.) LOOK, READ AND WRITE (XEM TRANH, ĐỌC VÀ VIẾT) Mary: Is this your Mary: Is this your VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí pen? pencil case? (Đây có phải bút bạn không?) (Đây có phải hộp đựng bút chì bạn không?) Peter: Yes, it is (Phải) Peter: No, it isn't (Không, không phải.) Mary: Is that your notebook? Mary: Is that your school bag? (Kia có phải bạn không?) (Kia có phải cặp sách bạn không?) Peter: Yes, it is Peter: Yes, it is (Phải) (Phải) LET'S WRITE (CÙNG VIẾT) This is a school bag Is this your school bag? Yes, it is That is a pencil case Is that your pencil case? No, it isn't LESSON LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI.) PICTURE A What colour is your box? (Chiếc hộp bạn màu gì?) It's red (Nó màu đỏ.) PICTURE B What colour are your pencils, Nam? (Những bút chì bạn màu gì?) They're green (Chúng màu xanh.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) What colour is your pen? (Chiếc bút bạn màu gì?) It's blue (Nó màu xanh da trời.) What colour is your ruler? (Chiếc thuớc kẻ bạn màu gì?) It's white (Nó màu trắng.) What colour is your pencil case? (Chiếc hộp đựng bút chì bạn màu gì?) It's yellow (Nó màu vàng.) What colour are your school bags? (Những cặp sách bạn màu gì?) They're brown (Chúng màu nâu.) What colour are your rubbers? (Những cục tẩy bạn màu gì?) They're green (Chúng màu xanh cây.) What colour are your notebooks? (Những bạn màu gì?) They're orange (Chúng màu da cam.) LET'S TALK (CÙNG NÓI) What colour is your pen? (Chiếc bút bạn màu gì?) It's green (Nó màu xanh cây.) What colour is your school bag? (Chiếc cặp sách bạn màu gì?) It's brown (Nó màu nâu.) What colour are your rubbers? (Những cục tẩy bạn màu gì?) They're white (Chúng màu trắng.) What colour are your books? (Những sách bạn màu gì?) They're yellow (Chúng màu vàng.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí What colour are your notebooks? (Những bạn màu gì?) They're blue (Chúng màu xanh da trời.) LISTEN AND NUMBER (NGHE VÀ ĐÁNH SỐ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Phonetics - trang - Unit – Sách tập(SBT) tiếng Anh Look at the sentences below Put the underlined words into the correct column according to whether they are normally stressed or unstressed in a sentence Nhìn vào câu Xếp từ gạch chân vào cột chúng nhấn mạnh hay không nhấn mạnh câu Look at the sentences below Put the underlined words into the correct column according to whether they are normally stressed or unstressed in a VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK tiếng Anh lớp Chương trình Unit 12 THIS IS MY HOUSE LESSON 1 LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) PICTURE A PICTURE B There's a garden over there This is my house (Có khu vườn kia.) (Đây nhà tớ.) Come and see it Wow! It's big! It's very nice! (Ồ! Nó lớn quá!) (Hãy đến xem Nó đẹp lắm!) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) a There's a living room (Có phòng khách.) It's very nice! b There's a kitchen c There's a bathroom (Có nhà bếp.) (Có phòng tắm.) It's very nice! It's very nice! (Nó thật đẹp!) (Nó thật đẹp!) e There's a dining room f There's a garden (Nó thật đẹp!) d There's a bedroom (Có phòng ngủ.) It's very nice! (Nó thật đẹp!) (Có phòng ăn.) It's very nice! (Nó thật đẹp!) LET'S TALK (CÙNG NÓI) -> There's a livingroom (Có phòng khách.) Wow! It's very nice! (Ồ! Nó thật đẹp!) -> There's a bedroom (Có phòng ngủ.) (Có khu vườn.) It's very nice! (Nó thật đẹp!) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Wow! It's very beautiful! (Ồ! Nó thật đẹp!) -> There's a bathroom (Có phòng tắm.) Wow! It's very big! (Ồ! Nó thật rộng!) -> There's a dining room (Có phòng ăn.) Wow! It's very nice! (Ồ! Nó thật đẹp!) -> There's a kitchen (Có bếp.) Wow! It's very beautiful! (Ồ! Nó thật đẹp!) LISTEN AND TICK (NGHE VÀ ĐÁNH DẤU) a b a Tapescript (Lời ghi âm) This is my house (Đây nhà tớ.) Wow! It's big (Ồ! Nó thật to.) There's a garden Come and see it (Có khu vườn Đến xem đi.) It's very beautiful (Nó thật đẹp.) There's a kitchen overthere Come and see it (Có phòng bếp Đến xem đi.) Wow! It's very nice (O! Nó đẹp quá.) LOOK AND WRITE (NHÌN TRANH VÀ VIẾT) This is my house (Đây nhà tớ.) There is a bedroom (Có phòng ngủ.) There is alivingroom (Có phòng khách.) There is abathroom (Có phòng tắm.) There is a diningroom (Có phòng ăn.) There is akitchen (Có nhà bếp.) LET'S SING (CÙNG HÁT) THE WAY I CLEAN MY HOUSE CÁCH TỚ DỌN NHÀ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đây cách tớ dọn nhà This is the way I clean my house Dọn nhà, dọn nhà Clean my house, clean my house Đây cách tớ dọn nhà This is the way I clean my house Thật sớm vào buổi sáng! So early in the morning! Đây cách tó dọn phòng This is the way I clean my room Clean my room, clean my room Dọn phòng, dọn phòng This is the way I clean my room Đây cách tớ dọn phòng So early in the morning Thật sớm vào buổi sáng LESSON LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) PICTURE A This is the living room PICTURE B Is there a fence? (Đây phòng khách.) (Có hàng rào không?) Wow! It's nice! Is there a garden? No, there isn't (Ồ! Nó thật đẹp Có vườn không?) (Không, không có.) Yes, there is Come and see it (Có Đến xem đi) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) a Is there a pond? Is there a gate? b (Có áo không?) Yes, there is (Ừ, có.) c Is there a d (Có cổng không?) Yes, there is (Ừ, Có.) Is there a fence? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí yard? (Có sân không?) Yes, there is (Ừ, có.) (Có hàng rào không?) No, there isn't (Không, không có.) LET'S TALK (CÙNG NÓI) -> Is there a pond? (Có ao không?) Yes, there is (Ừ, có.) -> Is there a yard? (Có sân không?) Yes, there is (Ừ, CÓ.) -> Is there a gate? (Có cổng không?) No, there isn't (Không, không có.) -> Is there a fence? (Có hàng rào không?) No, there isn't (Không, không có.) LISTEN AND NUMBER (NGHE VÀ ĐÁNH SỐ) a b c d Tapescript (Lời ghi âm) This is my house (Đây nhà tớ.) Oh! It's nice And there is a big tree next to it (Ồ! Thật đẹp Và có lớn VnDoc - Tải tài liệu, v n pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Phonetics - trang 48 - Unit 12 - S ách tập (SBT) tiếng Anh 9mới Nick and Tom are discussing their new jobs Draw arrows to illustrate Tom's tone next to each of his statements, then practisereading them out Nick v Tom thảo luận v ề cô ng vi ệc họ Đánh dấu ngữ điệu câ u i Tom, đọc to cá Match the answers to each the questions 1/-what’s your name?2/- How are you today?3/- What class are you in? 4/- Are you a new student?5/-Bye.A:GoodbyeB:Fine, thanksC:Yes, I amE:Class 7A D:My name’s Hoa1-D 2-B 3-E 4-C 5-AUnit 1: BACK TO SCHOOLLesson 1:A Friends A1,A3 (page 10 and 12)VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Unit : BACK TO SCHOOL I Odd one out: a friend b parent c uncle d aunt a small b big c old d meet a school b classmate c theater d market a nice b good c fine d bad a class b student c aunt d teacher II Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others a far b back c happy d family a student b pretty c different d theater a also b post c movie d old a about b house c couch d group 10 a nice b uncle c office d distance III Choose one word that has opposite meaning to the word in capital (Chọn từ có nghĩa trái ngược vớ i từ in hoa) 11 NEW a fine b odl c tall d short 12 BIG a small b long c full d round 13 HAPPY a tired b nice c interesting d unhappy 14 GOOD a healthy b thirsty c cold d bad 15 FREE a high b thick c busy d dangerous IV Choose the word or phrase that best complete each unfinished sentence below or substitutes for the under lined word or phrase: 16 She lives in the Ha Noi but her parents in Hue a still live b live still c live d a & c 17 My father never drinks _ coffee for breakfast a much b many c a lot of d a & c c more tall to d more tall than 18 This tree is that tree a Taller to b taller than 19 Is your new address ? a Where b What c How d When 20 Baseball is different _ soccer a from b of c for d with VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 21 She doesn’t have friends a much b many c a lot of d b & c 22 Hoa works _ other students in her class a harder to b harder than c more hard to d more hard than 23 “ ” are you so late ? a When b What c How d Why 24 Jane and I are _ the same class _ school a at / at b in / in c in / at d on / at 25 We live 23 Nguyen Trai Street a in b at c on d b & c 26 Do you know _ people ? a much b many c a lot of d b & c 27 Jane drives _ than Jack a carefuller b carefullier c more careful d more carefully 28 “ _” are the tickets ? a How much b What prices c What costs d How many 29 She doesn’t have _ friends at her new school a many b any c some d a & b 30 How far is it _ your house school ? a at / to b between / and c from / to d from / with 31 They usually buy milk a much b many c a lot of d a & c 32 This is new classmate a he b she c our d them 33 Minh T V every night a watch b watches c watchs d watching 34 She doesn’t have picture books a a b some c many d lot of c in d for 35 Tam is good Math a on b at VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 36 School stars o’clock in the morning a on b in c at d from 37 She has _ of friends in the a some b any c lots d lot 38 They will _ badminton next Sunday a to play b play c plays d playing c Which d How 39 _ class are you in ? a Where b How many 40 Her parents live Ha Noi a in b on c at d to G G i i á á o o á á n n t t i i ế ế n n g g v v ă ă n n 7 7 Unit one: Back to school A/ Friends (A1 + A3 ) I/ Objects At the end of the lesson, the students will be able to greet one another and introduce themselves to others. II/ Language contents 1, New words: classmate, so am I, me too 2, Structures: Nice to see you, Nice to see you again. III/ Teaching aids. A syllabus, pictures, a tape and a cassette player. IV/ Teaching produces Stages Teacher’s activities Students’ activities 1, Warm up (5’) 2,Presenta tion (15’) 1, Warm up (5’) Make questions: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Phonetics - trang 43 - Unit 12 – Sách tập(SBT) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập sgk Tiếng anh lớp Chương trình Unit WHAT COLOUR IS IT? LESSON 1 LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SẤT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) PICTURE A PICTURE B Is that your pen? Is this your school bag? (Đây có phải cặp sách bạn không?) (Kia có phải bút mực bạn không?) No, it isn't My pen is here Yes, it is (Phải.) (Không phải Bút mực đây.) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) Is this your desk? a (Đây có phải bàn bạn không?) Is that your pen? c Yes, it is (Phải) Is this your pencil sharpener? b (Đây có phải đồ gọt bút chì bạn d không?) No, it isn't (Không phải) - Is this your book? (Đây có phải sách bạn không?) - Is this your eraser? (Đây có phải cục tẩy bạn không?) (Kia có phải bút mực bạn không?) Yes, it is (Phải) Is that your pencil case? (Kia có phải hộp đụng bút chì bạn không?) No, it isn't (Không phải) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Is this your pencil? (Đây có phải bút chì bạn không?) - Is that your notebook? (Kia có phải bạn không?) - Is that your ruler? (Kia có phải thước kẻ bạn không?) - Is that your school bag? (Kia có phải cặp sách bạn không?) LISTEN AND TICK (NGHE VÀ ĐÁNH DẤU) b a b Tapescript (Lời ghi âm) Is this your pencil case? (Đây có phải hộp đựng bút bạn không?) Yes, it is (Phải.) Is that your notebook? (Đây có phải bạn không?) Yes, it is (Phải.) Is this your pen? (Đây có phải bút mực bạn không?) Yes, it is (Phải.) LOOK, READ AND WRITE (XEM TRANH, ĐỌC VÀ VIẾT) Mary: Is this your Mary: Is this your VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí pen? pencil case? (Đây có phải bút bạn không?) (Đây có phải hộp đựng bút chì bạn không?) Peter: Yes, it is (Phải) Peter: No, it isn't (Không, không phải.) Mary: Is that your notebook? Mary: Is that your school bag? (Kia có phải bạn không?) (Kia có phải cặp sách bạn không?) Peter: Yes, it is Peter: Yes, it is (Phải) (Phải) LET'S WRITE (CÙNG VIẾT) This is a school bag Is this your school bag? Yes, it is That is a pencil case Is that your pencil case? No, it isn't LESSON LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI.) PICTURE A What colour is your box? (Chiếc hộp bạn màu gì?) It's red (Nó màu đỏ.) PICTURE B What colour are your pencils, Nam? (Những bút chì bạn màu gì?) They're green (Chúng màu xanh.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) What colour is your pen? (Chiếc bút bạn màu gì?) It's blue (Nó màu xanh da trời.) What colour is your ruler? (Chiếc thuớc kẻ bạn màu gì?) It's white (Nó màu trắng.) What colour is your pencil case? (Chiếc hộp đựng bút chì bạn màu gì?) It's yellow (Nó màu vàng.) What colour are your school bags? (Những cặp sách bạn màu gì?) They're brown (Chúng màu nâu.) What colour are your rubbers? (Những cục tẩy bạn màu gì?) They're green (Chúng màu xanh cây.) What colour are your notebooks? (Những bạn màu gì?) They're orange (Chúng màu da cam.) LET'S TALK (CÙNG NÓI) What colour is your pen? (Chiếc bút bạn màu gì?) It's green (Nó màu xanh cây.) What colour is your school bag? (Chiếc cặp sách bạn màu gì?) It's brown (Nó màu nâu.) What colour are your rubbers? (Những cục tẩy bạn màu gì?) They're white (Chúng màu trắng.) What colour are your books? (Những sách bạn màu gì?) They're yellow (Chúng màu vàng.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí What colour are your notebooks? (Những bạn màu gì?) They're blue (Chúng màu xanh da trời.) LISTEN AND NUMBER (NGHE VÀ ĐÁNH SỐ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Phonetics - trang - Unit – Sách tập(SBT) tiếng Anh Look at the sentences below Put the underlined words into the correct column according to whether they are normally stressed or unstressed in a sentence Nhìn vào câu Xếp từ gạch chân vào cột chúng nhấn mạnh hay không nhấn mạnh câu Look at the sentences below Put the underlined words into the correct column according to whether they are normally stressed or unstressed in a VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Pronunciation - trang Unit ... Grammar - trang Unit Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 Tổng hợp phần tập có phần Vocabulary & Grammar - trang Unit Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 Do the following crossword puzzle (Giải câu đố ô... dụng thẻ ghi để trình bày nói bạn trước thành viên nhóm Writing - trang 11 Unit Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 Tổng hợp tập phần Writing - trang 11 Unit Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 Write complete... deteriorate masterpieces genre Speaking - trang 10 Unit Sách tập (SBT) Tiếng anh 12 Tổng hợp tập có phần Speaking - trang 10 Unit Sách tập (SBT) Tiếng anh 12 Choose one historical figure below and complete
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới Unit 1: Life stories, Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới Unit 1: Life stories, Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới Unit 1: Life stories

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay