Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Chương trình mới Unit 1: GETTING STARTED, LANGUAGE, READING

13 28 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 02:01

Written test During 45 minutes Full name:………………………………….Class 10A…… …….Mark………. I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1.a.mathematic b.tragic c.married d.ask 2.a.head b.ready c.peasants d.realize 3.a.thirsty b.shirt c.dirty d.listen 4.a.health b.speak c.each d.seat II-Reading:read the passage and answer the questions. Galileo was one of the first modern scienists.He was born in Pi Sa,Itali,in 1564.He studied phylosophy,mathematics and astronomy.He was very interested in the way the earth and other planets move around the sun.He was famous for his study of how things fall.Before,people used to think that heavy things always fell faster than light things.He did experiments about this problem and discovered that both heavy things and light things fell at the same speed.Many religious people did not agree with him because his scientific ideas were different from theirs.He even went to prison for a while;but no one could stop him from thinking.He continued to look for scientific answers. 1-Who was Galileo ? ………………………………………………………………… 2-What did he specially show his concern about ? ………………………………………………………………… 3-What did people use to think about falling things ? ………………………………………………………………… 4- Why didn’t many religious people agree with him ? ………………………………………………………………… III-Gramma: Give the correct form tenses of the verbs. 1-Nam often( not do )his homework. 2-He usually (watch ) TV in the morning.But today he (work )in the garden 3-I (invite ) to Hoa’s birthday party last night. 4-We already ( do ) five exercises when he came. 5-You (prepare) your lessons yesterday ? Key 1………….2……………………3… …… …………. 4……………… 5………… IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1-you/like/the library/read books ……………………………………………………………………………… 2-He/want/buy/new pair/shoes/wear/holiday. ……………………………………………………………………………… -Make question for each of the following answer. 1……………………………………………………………………?……. Last night we were at home ……………………………………………………………………?………. 2-Her uncle is a pilot 1 Written test During 45 minutes Full name:………………………………….Class 10A………….Mark………. I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1.a.mother b.love c.office d.one 2.a.family b.start c.ask d.father 3.a.heavy b.headach c.weather d.each 4.a.travelling b.later c.language d.traffic II-Reading:read the passage and answer the questions. Galileo was one of the first modern scienists.He was born in Pi Sa,Itali,in 1564.He studied phylosophy,mathematics and astronomy.He was very interested in the way the earth and other planets move around the sun.He was famous for his study of how things fall.Before,people used to think that heavy things always fell faster than light things.He did experiments about this problem and discovered that both heavy things and light things fell at the same speed.Many religious people did not agree with him because his scientific ideas were different from theirs.He even went to prison for a while;but no one could stop him from thinking.He continued to look for scientific answers. 1-Who was Galileo ? ………………………………………………………………… 2-What did he specially show his concern about ? ………………………………………………………………… 3-What did people use to think about falling things ? ………………………………………………………………… 4-Why didn’t many religious people agree with him ? ………………………………………………………………… III-Gramma: Give the correct form tenses of the verbs 1-He ( not go )to the club yesterday. 2-When ( come )home yesterday,everybody already (go ) out. 3-She usually (watch )TV in the morning.But today she (read ) book in the room. 4-Son often (not do ) his homework. Key 1…………………2……………………… 3………………………….4…………………. IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1-I/like/learn English/best/because/It /be/interesting ……………………………………………………………………… 2-He/decide/go/a walk. ……………………………………………………………………… -Make question for each of the following answer. 1-…………………………………………………….? Those letters are Johnny’s VnDoc - Tải tài liệu, văn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Chương trình Unit 1: GETTING STARTED, LANGUAGE, READING Unit lớp 12: Getting started Hung and Quang are talking about famous people Listen and read (Hung Quang nói chuyện người tiếng Nghe đọc) Hưng: Chủ đề thuyết trình ngày mai thực thú vị Bạn định nói chưa, Quang? Quang: Chưa Tớ phân vân hai người tiếng, Steve Jobs Michael Jackson Tớ ngưỡng mộ hai người họ Hưng: Nhưng có tác động lớn cậu? Quang: Tớ không chắn sản phẩm Steve Jobs kích thích sáng tạo đổi tớ, âm nhạc Michael Jackson truyền cảm hứng cho tớ để tìm hiểu cách chơi loại nhạc cụ Cậu nghĩ sao? Hưng: Ừm, hai tài có ảnh hưởng, tớ thích Steve Jobs Tớ nghĩ Michael Jackson vũ công tuyệt vời, ca sĩ tuyệt vời Trong năm sau này, giọng hát ông trở nên yếu mỏng không tốt trước Quang: Tớ hiểu Thế cậu? Cậu nói ai? Hưng: Christine Hà Quang: Ý cậu người phụ nữ giành danh hiệu Mỹ MasterChef năm 2012? Hưng: Đúng Quang: Tớ biết giấc mơ cậu trở thành đầu bếp tiếng Có phải lý cậu muốn nói cô ấy? Hưng: Đúng Hơn nữa, Christine đầu bếp khiếm thị nhà văn tài Cô tài tâm Vô tuyệt vời xem cô sử dụng tất dụng cụ nhà bếp chuẩn bị ăn Quang: Tớ đồng ý Tớ nhớ tớ cảm thấy vui mừng Christine tạo ăn đẹp tuyệt vời chí lo lắng giám khảo nếm chúng Tiện thể, cậu có biết nơi cô sinh ra? Ở Việt Nam hay Mỹ? Hưng: Ở California, cô lấy cảm hứng từ ký ức nấu ăn từ mẹ cô VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Quang: Có vẻ cậu biết nhiều cô Chúc may mắn với thuyết trình ngày mai cậu! Hưng: Cậu nhé! Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG) Tick the correct box (Quyết định nhận định sau (T), sai (F), không xác định (NG) Đánh dấu vào ô thích hợp.) 1.T 2.NG 3.F 4.F 5.T Hướng dẫn dịch Quang định người mà cậu nói vào ngày mai Quang muốn trở nên tiếng Steve Jobs Michael Jackson Hưng thích ca hát Michael Jackson Hưng học chơi nhạc cụ, cậu lấy cảm hứng từ hát Michael Jackson Cả Quang Hùng ngưỡng mộ Christine Hà Discuss with a partner (Thảo luận với bạn.) If you were Quang, who would you choose to talk about, Steve Jobs or Michael Jackson? Why? Khuyến khích đưa lý khác người đề cập hội thoại (ví dụ Steve Jobs: nhà tiên phong cách mạng máy vi tính, doanh nhân sáng tạo; Michael Jackson: vũ công tốt với kỹ thuật nhảy phức tạp, ca sĩ có ảnh hưởng nhà soạn nhạc) Find the words in the conversation that have the same sounds as the following.(Tìm từ trò chuyện có phát âm tương tự sau.) two I see won know Read the conversation again and write the correct tenses of the verbs in brackets.(Đọc trò chuyện lần viết động từ ngoặc đơn.) I remember how excited I felt when Christine was creating great-tooking dishes Unit lớp 12: Language Vocabulary VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Write the words given in the box next to their meanings (Viết từ đưa hộp với ý nghĩa chúng.) talented gifted, having a natural ability to something well distinguished very successful and admired by other people respectable regarded by society as acceptable, proper and correct generosity kindness or willingness to give achievement something that has been obtained by hard work, ability or effort Complete the sentences with the correct form of the words in (Hoàn thành câu với hình thức từ 1.) distinguished talented achievements respectable generosity Huớng dẫn dịch Alexandre Yersin, người có nghiệp xuất sắc y học, cống hiến đời cho người nghèo bệnh tật Việt Nam Sinh viên chăm có tài nên trao nhiều hội để phát triển kỹ họ Album thành tựu lớn ông Nó bán 50.000 tuần Sau cha có công việc trả lương cao công ty quốc tế, chuyển đến khu phố khang trang Đừng cho phép người khác lợi dụng hào phóng bạn Bạn nên tìm hiểu cách cho cách khôn ngoan Pronounciation Listen to pairs of sentences Write the correct words in the gaps The first pair has been done as an example (Nghe cặp câu Viết từ vào khoảng trống Cặp thực ví dụ.) a) My English class is at two o'clock VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b) It's never too late to learn another language a) His father is a guitarist but he wasn't allowed to play any musical instruments until he was 15 b) Please read the letter aloud to us a) You can write your life story and post it on this website b) I hope we're doing the right thing a) J.K Rowling's new novel will come out next month b) I knew where he was hiding, but I didn't know why he was wanted a) Beethoven composed some of his finest works here in this house b) Did you hear the latest news about Steven Spielberg's film? a) She has been involved in many community projects b) Yan has just posted his latest bean soup recipe on the Internet You should try it out Listen and repeat the sentences in (Nghe lặp lại câu phần 1.) Grammar Put the verbs in brackets in the past simple or the past continuous (Đặt động từ ngoặc khứ đơn khứ tiếp diễn.) went, was having met, was travelling was working, was, were shared, was always taking called, was doing, did not hear was constantly asking, was ...Match the answers to each the questions 1/-what’s your name?2/- How are you today?3/- What class are you in? 4/- Are you a new student?5/-Bye.A:GoodbyeB:Fine, thanksC:Yes, I amE:Class 7A D:My name’s Hoa1-D 2-B 3-E 4-C 5-AUnit 1: BACK TO SCHOOLLesson 1:A Friends A1,A3 (page 10 and 12)VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Unit : BACK TO SCHOOL I Odd one out: a friend b parent c uncle d aunt a small b big c old d meet a school b classmate c theater d market a nice b good c fine d bad a class b student c aunt d teacher II Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others a far b back c happy d family a student b pretty c different d theater a also b post c movie d old a about b house c couch d group 10 a nice b uncle c office d distance III Choose one word that has opposite meaning to the word in capital (Chọn từ có nghĩa trái ngược vớ i từ in hoa) 11 NEW a fine b odl c tall d short 12 BIG a small b long c full d round 13 HAPPY a tired b nice c interesting d unhappy 14 GOOD a healthy b thirsty c cold d bad 15 FREE a high b thick c busy d dangerous IV Choose the word or phrase that best complete each unfinished sentence below or substitutes for the under lined word or phrase: 16 She lives in the Ha Noi but her parents in Hue a still live b live still c live d a & c 17 My father never drinks _ coffee for breakfast a much b many c a lot of d a & c c more tall to d more tall than 18 This tree is that tree a Taller to b taller than 19 Is your new address ? a Where b What c How d When 20 Baseball is different _ soccer a from b of c for d with VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 21 She doesn’t have friends a much b many c a lot of d b & c 22 Hoa works _ other students in her class a harder to b harder than c more hard to d more hard than 23 “ ” are you so late ? a When b What c How d Why 24 Jane and I are _ the same class _ school a at / at b in / in c in / at d on / at 25 We live 23 Nguyen Trai Street a in b at c on d b & c 26 Do you know _ people ? a much b many c a lot of d b & c 27 Jane drives _ than Jack a carefuller b carefullier c more careful d more carefully 28 “ _” are the tickets ? a How much b What prices c What costs d How many 29 She doesn’t have _ friends at her new school a many b any c some d a & b 30 How far is it _ your house school ? a at / to b between / and c from / to d from / with 31 They usually buy milk a much b many c a lot of d a & c 32 This is new classmate a he b she c our d them 33 Minh T V every night a watch b watches c watchs d watching 34 She doesn’t have picture books a a b some c many d lot of c in d for 35 Tam is good Math a on b at VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 36 School stars o’clock in the morning a on b in c at d from 37 She has _ of friends in the a some b any c lots d lot 38 They will _ badminton next Sunday a to play b play c plays d playing c Which d How 39 _ class are you in ? a Where b How many 40 Her parents live Ha Noi a in b on c at d to G G i i á á o o á á n n t t i i ế ế n n g g v v ă ă n n 7 7 Unit one: Back to school A/ Friends (A1 + A3 ) I/ Objects At the end of the lesson, the students will be able to greet one another and introduce themselves to others. II/ Language contents 1, New words: classmate, so am I, me too 2, Structures: Nice to see you, Nice to see you again. III/ Teaching aids. A syllabus, pictures, a tape and a cassette player. IV/ Teaching produces Stages Teacher’s activities Students’ activities 1, Warm up (5’) 2,Presenta tion (15’) 1, Warm up (5’) Make questions: Week Period Date of planning: 16/8/2015 Date of teaching: 24/8/2015 INTRODUCTION THE WAY TO LEARN WELL I Objectives: Knowledge - By the end of the lesson , Ss will be able to know How to prepare a new lesson, How to learn & check the previous lesson, How to learn English well and use the allocation in their study (at school + at home) and basic classroom language Skills Know the way of using other language Language focus: + Structure: - Asking the students what they learnt last year or how they know English now + Vocabulary: Education - Educate ss love their lesson II Teaching aids: Teacher: textbook, cassette, tape Students: Books, pens III Procedure - Introduce the content of the programme: PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP (THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI CỦA BỘ GIÁO DỤC) Phân phối chương trình cho kế hoạch tiết/tuần Số tiết thực dạy: Số tiết ôn tập: Số tiết kiểm tra: Số tiết giới thiệu CT & SGK Số tiết dự phòng Tổng số tiết năm học: tiết/bài học x 20 = 80 tiết tiết/bài x ôn = 12 tiết tiết/bài x kiểm tra = tiết tiết 4tiết 105 tiết “English 4” has books ( Two student books and one work book) • Each student book has 10 units After units has a review • Each unit has lessons • Each lesson has 4- parts • Prepare for the academic year Teacher remarks Ss to remember some commands + Look, listen and repeat Nhìn nghe nhắc lại + Point and say Chỉ nói + Listen and tick + Look and write Nhìn viết + Let’s sing + Let’s talk Chúng ta nói + Let’s play + Listen and number Nghe đánh số + Let’s chant + Listen and circle Nghe khoanh tròn + Write about you + Read and answer Đọc trả lời + Project + Listen and repeat Nghe nhắc lại + Read and tick + Read and complete Đọc hoàn thành câu + Read and write Đọc viết * Ss read in chorus, in group and individual * Teacher corrects the mistakes of pronunciation * Play the game: Slap on the board Week Period Nghe đánh dấu Chúng ta hát Chúng ta chơi Chúng ta đếm Viết bạn Kế hoạch Đọc đánh dấu Date of planning: 16/8/2015 Date of teaching: 24-25/8/2015 UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN Lesson 1: part 1-2-3 I Objectives: - After the lesson, students will be able to greet someone formally Develop: Listening – Speaking skills - Ss look after , solve problems and study themselves - Studious and obedient students and love their friends II Language contents: - Vocabulary: morning, afternoon, evening, night - Grammar : Good morning/ Good afternoon/ Good evening III Teaching aids: - Teaching aids: puppets , recording - Resources: student’s book ( p.6), workbook ( p 4) IV/ Procedures Class organization: - Greeting - Checking for the students' attendance Oral test: - Have pupils ask and answer questions about someone, intro-duce someone New lesson Teacher’s activities Students’ activities Warm up - Have Ss play the game: - Play the game passing ball to introduce Class: What’s your name? themselves S1: My name’s Nam / I’m Nam Look, listen and repeat - Look at the pictures and identify the characters - Listen and repeat twice - Play roles to read One group repeats Miss Hien’s part and the other the pupils’ part - Read in pairs - Greet in chorus: Good morning, Miss Ha - Check Ss’ understanding: T: Good morning, class + Encourage Ss to say: Good morning, Miss Ha 2.Point and say: - Identify the people in each picture: Picture a: Mss Hien and Mai - Do as an example with Picture b: Mr Loc and Phong picture a Picture c: Mr Loc and Mss Hien T: Good morning, Nga - Point to the pictures and practise S1: Good morning, Mr - Play role and speak out - Work in pair Loc - Do the same with other - 6-7 pairs The others observe and give comments greetings and parts of the - Open their books Identify the people and the parts day of the day - Look at the pictures Then Ss identify parts of the Listen and tick day - Listen ( twice) and tick - Listen and check Conclusion and - Give the answers: a c b homework - Ask Ss to Ex A,B at home Week Period Date of planning: 16/8/2015 Date of teaching: 26-27/8/2015 UNIT 1: NICE TO Written test During 45 minutes Full name:………………………………….Class 10A…… …….Mark………. I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1.a.mathematic b.tragic c.married d.ask 2.a.head b.ready c.peasants d.realize 3.a.thirsty b.shirt c.dirty d.listen 4.a.health b.speak c.each d.seat II-Reading:read the passage and answer the questions. Galileo was one of the first modern scienists.He was born in Pi Sa,Itali,in 1564.He studied phylosophy,mathematics and astronomy.He was very interested in the way the earth and other planets move around the sun.He was famous for his study of how things fall.Before,people used to think that heavy things always fell faster than light things.He did experiments about this problem and discovered that both heavy things and light things fell at the same speed.Many religious people did not agree with him because his scientific ideas were different from theirs.He even went to prison for a while;but no one could stop him from thinking.He continued to look for scientific answers. 1-Who was Galileo ? ………………………………………………………………… 2-What did he specially show his concern about ? ………………………………………………………………… 3-What did people use to think about falling things ? ………………………………………………………………… 4- Why didn’t many religious people agree with him ? ………………………………………………………………… III-Gramma: Give the correct form tenses of the verbs. 1-Nam often( not do )his homework. 2-He usually (watch ) TV in the morning.But today he (work )in the garden 3-I (invite ) to Hoa’s birthday party last night. 4-We already ( do ) five exercises when he came. 5-You (prepare) your lessons yesterday ? Key 1………….2……………………3… …… …………. 4……………… 5………… IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1-you/like/the library/read books ……………………………………………………………………………… 2-He/want/buy/new pair/shoes/wear/holiday. ……………………………………………………………………………… -Make question for each of the following answer. 1……………………………………………………………………?……. Last night we were at home ……………………………………………………………………?………. 2-Her uncle is a pilot 1 Written test During 45 minutes Full name:………………………………….Class 10A………….Mark………. I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1.a.mother b.love c.office d.one 2.a.family b.start c.ask d.father 3.a.heavy b.headach c.weather d.each 4.a.travelling b.later c.language d.traffic II-Reading:read the passage and answer the questions. Galileo was one of the first modern scienists.He was born in Pi Sa,Itali,in 1564.He studied phylosophy,mathematics and astronomy.He was very interested in the way the earth and other planets move around the sun.He was famous for his study of how things fall.Before,people used to think that heavy things always fell faster than light things.He did experiments about this problem and discovered that both heavy things and light things fell at the same speed.Many religious people did not agree with him because his scientific ideas were different from theirs.He even went to prison for a while;but no one could stop him from thinking.He continued to look for scientific answers. 1-Who was Galileo ? ………………………………………………………………… 2-What did he specially show his concern about ? ………………………………………………………………… 3-What did people use to think about falling things ? ………………………………………………………………… 4-Why didn’t many religious people agree with him ? ………………………………………………………………… III-Gramma: Give the correct form tenses of the verbs 1-He ( not go )to the club yesterday. 2-When ( come )home yesterday,everybody already (go ) out. 3-She usually (watch )TV in the morning.But today she (read ) book in the room. 4-Son often (not do ) his homework. Key 1…………………2……………………… 3………………………….4…………………. IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1-I/like/learn English/best/because/It /be/interesting ……………………………………………………………………… 2-He/decide/go/a walk. ……………………………………………………………………… -Make question for each of the following answer. 1-…………………………………………………….? Those letters are Johnny’s VnDoc - Tải tài liệu, văn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Chương trình Unit 6: GETTING STARTED, LANGUAGE GETTING STARTED (BẮT ĐẦU) Equal opportunities in education Cơ hội bình đẳng giáo dục Nghe đọc Lan: Chúng ta làm dự án lớp “Cơ hội bình đẳng giáo dục” không? Quang: Được, xem thông tin mà tìm cho chủ đề Minh: Hãy nói Quang Quang: À, theo báo cáo Liên Hiệp Quốc, vùng hạ Sahara châu Phi có 82 nữ 100 năm học trường cấp vào năm 2010 Tôi cho là ví dụ việc phân biệt giới tính giáo dục Lan: Đúng, đồng ý Không phải tất nữ đến trường Mình đoán họ có lẽ bị giữ nhà để làm việc nhà Quang: Chắc Ở khu vực nông thôn, cô gái bị bắt làm việc nhà đồng ruộng Minh: Vài người nói cô gái học tệ trai trường, họ không phép đến trường Quang: Mình e không đồng ý Mình nghĩ nữ học giỏi nam trường có nhiều phụ nữ có cao đẳng nam Lan: Chính xác Ở Việt Nam, nam có nhiều nữ trường cấp cấp 2, có nhiều phụ nữ đàn ông có cao đẳng Minh: Tôi tin phân biệt giới tính giáo dục bắt đầu nhà ba mẹ đối xử với trai gái khác Quang: Tôi đồng ý Phân biệt giới tính nên xóa bỏ người có hội giáo dục Đọc đàm thoại lần Quyết định câu sau (T), sai (F) không cho (NG) Chọn khung Lan, Quang Minh làm dự án lớp “Những hội bình đẳng công việc” (F) Quang nói tỷ lệ đăng ký học cấp vùng hạ Sahara châu Phi vào năm 2013 (F) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Lan nghĩ cô gái có lẽ bị giữ nhà để làm việc nhà (T) Nói chung, cô gái học tốt chàng trai tất bậc giáo dục (F) Mình tin phân biệt giới tính bắt đầu nhà ba mẹ đối xử với trai gái khác (T) Đọc đàm thoại lần trả lời câu hỏi sau Tỷ lệ đăng ký học vùng hạ Sahara châu Phi năm 2010 gì? Only 82 girls enrolled per 100 boys in secondary school Chỉ 82 nữ 100 năm học trường cấp 2 Tại nữ lại học, theo ý kiến Quang? Because they might be forced to work at home and in the fields Bởi họ bị bắt làm việc nhà đồng Tỷ lệ đăng ký học trường Việt Nam gì? There are slightly more boys than girls in both primary and secondary school Nhiều nam nữ chút đăng ký học trường cấp cấp Ai có cao đẳng Việt Nam? Women Nữ Tại phân biệt giới tính phải xóa bỏ? Gender discrimination should be eliminated so that everyone has equal opportunities in education Phân biệt giới tính phải xóa bỏ người có hội bình đẳng giáo dục LANGUAGE (NGÔN NGỮ) Vocabulary (Từ vựng) Nối từ với định nghĩa Sau thực hành đọc lớn từ lên - d: equal - having the same quantity or values as other people công bằng, bình đẳng - có số lượng giá trị giống người khác VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - f: gender - the fact of being male or female giới tính - việc nam nữ - e: eliminate - get rid of xóa bỏ - xóa bỏ - a: enrol — arrange to join a school officially đăng ký học - xếp tham gia trường thức - c: force - make somebody the things they don’t want bắt buộc, ép buộc - bắt làm điều họ không muốn - b: discrimination - unfair treatment based on gender, age or race phân biệt đối xử - đối xử không công dựa giới tính, tuổi, sắc tộc Hoàn thành câu sau sử dụng từ cho phần 1 enrol discrimination force equal eliminate gender Năm nay, nhiều nữ dự đoán đăng ký học lớp Nhiều thiếu niên không quan tâm đến thể thao Tôi phải bắt trai chơi tennis bơi Chính phủ Việt Nam làm nhiều để xóa bỏ nạn nghèo đói Chúng ta không cho phép loại phân biệt chống lại phụ nữ trẻ em Những thành viên gia đình có quyền nghĩa vụ bình đẳng Hầu hết phụ huynh không muốn tìm giới tính em bé trước sinh Pronunciation (Phát âm) Quy tắc thông dụng trọng âm tiếng Anh Trọng âm đặt từ gốc (Root Word), không đặt tiền tố (prefix) haj hậu tố (suffix) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Root word 'nation e'conomy Root word with suffix 'national economic economical Root word with prefix international uneco'nomic uneconomical Quy tắc cho từ có hai âm tiết Đối với đa số danh từ tính từ, trọng âm đặt âm tiết Ex: 'happy, 'ready, 'table, 'ruler Một số danh từ, tính từ có trọng âm từ gốc Ex: de'sign, be'lief, excuse, ex'treme, distinct, complete Danh từ tận -oo hay -oon, trọng âm ... với bạn) Communication and Culture - trang 15 Unit SGK tiếng anh 12 Tổng hợp tập có phần Communication and Culture - trang 15 Unit SGK tiếng anh 12 COMMUNICATION Listen to An's story Complete... thám nói chuyện sống công việc họ Looking back - trang 16 Unit SGK tiếng anh 12 Tổng hợp tập phần Looking back - trang 16 Unit SGK tiếng anh 12 Pronunciation Tick the word that does not have the... (way) the (rush hour), a (taxi) Project - trang 17 Unit SGK tiếng anh 12 Vận dụng kiến thức học để làm tập phần Project - trang 17 Unit SGK tiếng anh 12 Your group is going to take part in the Public
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Chương trình mới Unit 1: GETTING STARTED, LANGUAGE, READING, Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Chương trình mới Unit 1: GETTING STARTED, LANGUAGE, READING, Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Chương trình mới Unit 1: GETTING STARTED, LANGUAGE, READING

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay