Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Chương trình mới: Review 2 (Unit 4 - 5)

6 38 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 02:01

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK tiếng Anh lớp Chương trình mới: Review 3, Cat and Mouse Review Tiếng Anh Trang 36 SGK LISTEN AND TICK (NGHE VÀ ĐÁNH DẤU) Tapescript (Lời ghi âm) Who's that? (Kia ai?) That's my father (Đây bố tôi.) This is my bedroom (Đây phòng ngủ tôi.) Oh, it's nice (Ồ, đẹp quá.) Where is your yo-yo? (Cái yo-yo bạn đâu?) It's there On the shelf (Nó Ở giá.) Are there any maps in your classroom? (Có đồ lớp bạn không?) Yes, there are two (Có, có tấm.) Do you have a robot? (Bạn có rô-bốt không?) No, I don't But I have a doll (Không, tớ Nhưng tớ có búp bê.) LISTEN AND NUMBER (NGHE VÀ ĐÁNH SỐ) a Tapescript (Lời ghi âm) b c d VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí I have a new toy (Tôi có đồ chơi mới.) What is it? (Đó gì?) It's a kite (Đó diều.) That's the garden Come and have a look (Kia khu vườn Đến xem đi.) Oh, it's beautiful! (Ồ, đẹp quá!) Where's your sister? (Chị bạn đâu?) She's in the kitchen with my mother (Chị bếp với mẹ tớ.) How many coats are there in your room? (Có áo khoác phòng bạn?) There are two (Có cái.) READ AND COMPLETE (ĐỌC VÀ HOÀN THÀNH) house small bedrooms there bathroom they Bài dịch: Đây nhà Nó rộng Có phòng khách, nhà bếp, ba phòng ngủ khu vườn Có phòng tắm bên phòng Đây phòng ngủ Nó nhỏ Có giường, bàn, ghế giá sách Có áp phích lớn tường Trông kìa! Tôi có ba bóng Chúng giường READ AND MATCH (ĐỌC VÀ NỐI) c LOOK AND SAY (NHÌN VÀ NÓI) Who are they? Họ ai? a d b VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí They are Mai's family Đó gia đình Mai What room is it? Đây phòng gì? It's a bedroom Đó phòng ngủ How many sofas/ tables/ chairs/ pictures are there? Có ghế sofa / bàn / ghế / ảnh đó? There is one sofa Có ghế sofa There is two tables Có hai bảng There are two pictures Có hai cảnh There are eight chairs Có tám ghế Where's the chair/school bag? Những ghế/ cặp sách đâu? The chair is near the table Chiếc ghế gần bàn The school bag is on the table Cặp sách bàn Where are the balls/books/posters? Những bóng / sách / áp phích đâu? The balls are under the bed Những bóng gầm giường The books are on the table Những sách bàn The posters are on the wall Các áp phích treo tường Short story Cat and Mouse Tiếng Anh Trang 38 SGK SHORT STORY: CAT AND MOUSE (MÈO VÀ CHUỘT 3) READ THE STORY PUT THESE LINES IN THE CORRECT BUBBLES THEN LISTEN AND CHECK (ĐỌC CÂU TRUYỆN XẾP CÁC DÒNG SAU VÀO ĐÚNG TRANH SAU ĐÓ NGHE VÀ KIỂM TRA LẠI) PICTURE 1 - d: Who is Mimi? PICTURE 3 - c: Where are they? PICTURE 2 - b: How many brothers and sisters you have? PICTURE 6 - a: How many rooms are there in your house? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài dịch: PICTURE PICTURE - Mimi ai? - Bạn có anh trai chị gái? - Cô chị - Tớ có hai chị gái anh trai PICTURE PICTURE - Đây chị Mimi chị Nini - Họ đâu? - Xin chào - Họ - Xin chào PICTURE -anh trai tôi, Jack - Xin chào - Xin chào PICTURE PICTURE - Có phòng nhà bạn? - phòng PICTURE - phòng? Đó nhà lớn! - Ngôi nhà chuột lớn quá! Thật đẹp - Ừ, nhà chuột lớn - Ừ, CORRECT THE ANSWERS (SỬA CÁC CÂU TRẢ LỜI) No, he has two sisters No, he has one brother No, Jack No, there are eight UNSCRAMBLE THESE WORDS FROM THE CONVERSATION (SẮP XẾP LẠI CÁC TỪ SAU TRONG BÀI HỘI THOẠI) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a sister d rooms b brother e hello c house f mouse COMPLETE THE CONVERSATION BETWEEN MIU AND MIMI (HOÀN THÀNH BÀI HỘI THOẠI GIỮA MIU VÀ MIMI) Miu: Hello, my name's Mill What is your name? (Xin chào, tên tớ Miu Tên bạn gì?) Mimi: My name's Mimi (Tên tớ Mimi.) Miu: Nice to meet you, Mimi (Rất vui gặp bạn, Mimi.) Mimi: Nice to meet you too, Miu (Tớ vui gặp bạn, Miu) Chú ý: Các VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Language (Ngôn ngữ) - trang 70 Review (Units - 5) SGK tiếng anh 12 Tổng hợp tập phần Language (Ngôn ngữ) - trang 70 Review (Units - 5) SGK tiếng anh 12 LANGUAGE Vocabulary Use the correct form of the words or phrases in the box to complete the sentences (Sử dụng hình thức từ cụm từ hộp để hoàn thành câu.) Đáp án: blog social networking digital devices mass media lnstant messaging advent Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets (Hoàn thành câu, sử dụng hình thức từ ngoặc) Đáp án: assimilate identity National ethnicity integrate Listen to the sentences and pay attention to the regular verbs in the past tense Tick the correct box depending on the pronunciation of the verb ending -ed Then practise saying them (Nghe câu ý đến động từ thông thường khứ Đánh dấu vào ô thích hợp tùy thuộc vào cách phát âm động từ kết thúc -ed Sau đó, thực hành nói chúng.) Đáp án: Yesterday I joined an interesting discussion about cultural identity She gained useful experience when working in a multicultural environment The teacher demanded that the student leave the classroom I watched a very interesting programme on TV last night IBM invented the first smartphone in 1992 The small boy coughed a lot two days ago He hated Sundays when he was a child I looked for the latest model of tablets in the electronic store this morning My smartphone operated very well until it was hacked 10 Lan studied very hard last year 11 The little boy washed his hands carefully before the meals VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 12 I believed in my ability to complete all the challenges Key /t/: 4, 6, 8, 11 /d/: 1, 2, 10, 12 /id/: 3, 5, 7, Grammar Fill each gap with an appropriate preposition (Điền vào chỗ trống giới từ thích hợp) Đáp án: to 2.of in 4.for 5.from Put the words in brackets in the correct tenses (Đặt từ ngoặc đúng) Đáp án: Have cleaned haven't swept have washed have tried has been studying Match the two halves of the sentences (Khớp hai nửa câu với nhau) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án: f e 3.g a d b c Skills (Kỹ năng) - trang 72 Review (Units - 5) SGK tiếng anh 12 Tổng hợp tập phần Skills (Kỹ năng) - trang 72 Review (Units - 5) SGK tiếng anh 12 SKILLS READING Read the text about advertising and the media Đọc viết quảng cáo truyền thông VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Advertising and the mass media Having the power to deliver information to large audiences at the same time, the mass media have naturally become ideal tools for advertising This huge industry has reached and dominated almost all types of the mass media Advertisements are everywhere, from broadcast media (the radio, television and films), Internet media (email, websites and blogs), print media (newspapers, magazines, books and comics), outdoor media (billboards, signs and placards) to digital media, which include Internet and mobile devices Advertising is beneficial to the mass media too Companies and businesses are willing to spend millions, even billions of dollars, to influence customers' attitudes towards their ideas, services and products Their advanced advertising methods and techniques are successful in persuading customers of all ages and genders, and turning luxuries into necessities Because of the easy access to all forms of the media, information can reach every corner of the world instantly and cost-effectively In addition, all media channels m receive huge sums of money from advertisers, which allows them to make better and more interesting programmes and services for a large number of people worldwide 2 Read the text again and answer the questions Why have the mass media naturally become ideal tools for advertising? What are some kinds of advertisements? Why are companies and businesses willing to spend money on advertising? How advertisers persuade customers? What does the easy access to the media offer advertising? How beneficial is advertising to the mass media? Hướng dẫn: Đọc lại lần trả lời câu hỏi Because they have the power to deliver information to large audiences at the same time They are broadcast media, Internet media, print media, outdoor media and digital media They want to influence customers'attitudes towards their ideas, services and products They use (all forms of media and) advanced advertising methods and techniques Information can reach every corner of the world instantly and cost-effectively Huge sums of money from advertisers allow media channels to make better and more interesting programmes and services for a large number of people worldwide Work with a partner Choose one idea (or use your own ideas) and make a conversation about social networking in schools Làm việc người bạn Chọn ý tưởng (hoặc sử dụng ý tưởng riêng bạn) thực trò chuyện mạng xã hội trường học Listen to a talk about how to maintain cultural identity abroad Decide whether the following statements are true (T), false ...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK tiếng Anh lớp Chương trình Unit 12 THIS IS MY HOUSE LESSON 1 LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) PICTURE A PICTURE B There's a garden over there This is my house (Có khu vườn kia.) (Đây nhà tớ.) Come and see it Wow! It's big! It's very nice! (Ồ! Nó lớn quá!) (Hãy đến xem Nó đẹp lắm!) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) a There's a living room (Có phòng khách.) It's very nice! b There's a kitchen c There's a bathroom (Có nhà bếp.) (Có phòng tắm.) It's very nice! It's very nice! (Nó thật đẹp!) (Nó thật đẹp!) e There's a dining room f There's a garden (Nó thật đẹp!) d There's a bedroom (Có phòng ngủ.) It's very nice! (Nó thật đẹp!) (Có phòng ăn.) It's very nice! (Nó thật đẹp!) LET'S TALK (CÙNG NÓI) -> There's a livingroom (Có phòng khách.) Wow! It's very nice! (Ồ! Nó thật đẹp!) -> There's a bedroom (Có phòng ngủ.) (Có khu vườn.) It's very nice! (Nó thật đẹp!) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Wow! It's very beautiful! (Ồ! Nó thật đẹp!) -> There's a bathroom (Có phòng tắm.) Wow! It's very big! (Ồ! Nó thật rộng!) -> There's a dining room (Có phòng ăn.) Wow! It's very nice! (Ồ! Nó thật đẹp!) -> There's a kitchen (Có bếp.) Wow! It's very beautiful! (Ồ! Nó thật đẹp!) LISTEN AND TICK (NGHE VÀ ĐÁNH DẤU) a b a Tapescript (Lời ghi âm) This is my house (Đây nhà tớ.) Wow! It's big (Ồ! Nó thật to.) There's a garden Come and see it (Có khu vườn Đến xem đi.) It's very beautiful (Nó thật đẹp.) There's a kitchen overthere Come and see it (Có phòng bếp Đến xem đi.) Wow! It's very nice (O! Nó đẹp quá.) LOOK AND WRITE (NHÌN TRANH VÀ VIẾT) This is my house (Đây nhà tớ.) There is a bedroom (Có phòng ngủ.) There is alivingroom (Có phòng khách.) There is abathroom (Có phòng tắm.) There is a diningroom (Có phòng ăn.) There is akitchen (Có nhà bếp.) LET'S SING (CÙNG HÁT) THE WAY I CLEAN MY HOUSE CÁCH TỚ DỌN NHÀ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đây cách tớ dọn nhà This is the way I clean my house Dọn nhà, dọn nhà Clean my house, clean my house Đây cách tớ dọn nhà This is the way I clean my house Thật sớm vào buổi sáng! So early in the morning! Đây cách tó dọn phòng This is the way I clean my room Clean my room, clean my room Dọn phòng, dọn phòng This is the way I clean my room Đây cách tớ dọn phòng So early in the morning Thật sớm vào buổi sáng LESSON LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) PICTURE A This is the living room PICTURE B Is there a fence? (Đây phòng khách.) (Có hàng rào không?) Wow! It's nice! Is there a garden? No, there isn't (Ồ! Nó thật đẹp Có vườn không?) (Không, không có.) Yes, there is Come and see it (Có Đến xem đi) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) a Is there a pond? Is there a gate? b (Có áo không?) Yes, there is (Ừ, có.) c Is there a d (Có cổng không?) Yes, there is (Ừ, Có.) Is there a fence? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí yard? (Có sân không?) Yes, there is (Ừ, có.) (Có hàng rào không?) No, there isn't (Không, không có.) LET'S TALK (CÙNG NÓI) -> Is there a pond? (Có ao không?) Yes, there is (Ừ, có.) -> Is there a yard? (Có sân không?) Yes, there is (Ừ, CÓ.) -> Is there a gate? (Có cổng không?) No, there isn't (Không, không có.) -> Is there a fence? (Có hàng rào không?) No, there isn't (Không, không có.) LISTEN AND NUMBER (NGHE VÀ ĐÁNH SỐ) a b c d Tapescript (Lời ghi âm) This is my house (Đây nhà tớ.) Oh! It's nice And there is a big tree next to it (Ồ! Thật đẹp Và có lớn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 12 COMMUNICATION, SKILL 1, SKILL 2, LOOKING BACK - PROJECT COMMUNICATION GIAO TIẾP EXTRA VOCABULARY comb: chải (chài tóc) shout: la mắng, hò hét bend over: bỏ cong, cúi xuống gardening: việc làm vườn Listen to the radio programme from 4Teen News Then fill in each gap with the word you hear (Nghe chương trình radio từ tin 4Teen Sau hoàn thành chỗ trống với từ bạn nghe thấy) words school shoes first water Bài dịch: Chào mừng bạn đến với chương trình "Công nghệ bạn" Hôm yêu cầu người bạn chứng ta đến từ khắp nơi giới kể cho nghe robot họ Đầu tiên Tommy đến từ Sydney, Úc: Chứ robot tớ hiểu số từ mà tớ nói Nó chải tóc giúp tớ mặc quần áo Tuy vậy, đánh giày cho tớ không cúi xuống Thứ Trần Linh đến từ Hà Nội, Việt Nam: Chú robot tớ đồng hồ báo thức Nó đánh thức tớ sáng Nó la lớn "wake up! (thức dậy!)" Nó lôi tớ khỏi giường Nó giúp tớ học Cuối Nubita đến từ Tokyo, Nhật Bản: Chú robot tương lai tớ giúp tớ làm việc vườn Nó tưới nước cho Nó cắt cỏ dại Interview three people about what skills they want their robots to have Note their answers in the table below (Phỏng vấn người kỹ họ muốn robot họ có Ghi câu trả lời vào bảng đây) Báo cáo kết em trước lớp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SKILLS CÁC KỸ NĂNg (Tr 64 SGK) READING Find the following words/ phrases in the text below What they mean? (Tìm từ/ cụm tù sau đọc Chúng có nghĩa gì?) space robot (người máy không gia) apart from (ngoài ra) types (loại, hạng) space station (trạm không gian) planet (hành tinh) Read the news report on the international robot show Then, answer the questions (Đọc tin trình diễn robot quốc tế Sau trả lời câu hỏi) An international robot show is in Ha Noi now Young people are interested in home robots The children like to see them There are worker robots, doctor robots and space robots Bài dịch: Hôm có buổi trình diễn robot quốc tế Hà Nội Nhiều người có mặt buổi trình diễn Họ thấy nhiều loại robot Những người trò quan tâm nhiều đến robot gia đình Những robot nấu ăn, pha trà cà phê, dọn dẹp nhà cửa ủi đồ.  Trẻ em thích xem robot dạy học Những robot giúp đỡ chúng học tập Robot dạy học dạy chúng Tiếng Anh, Văn học, Toán học môn học khác Chúng giúp bọn trẻ cải thiện khả phát âm Các loại robot khác củng có mặt buổi trình diễn Những robot làm nhiều việc Robot công nhân xây nhà tòa cao ốc; robot bác sĩ chăm sóc người ốm; robot không gian xây dựng trạm không gian Mặt trăng hành tinh khác VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Read the text again and fill the table below (Đọc lại đoạn văn hoàn thành bảng sau) Types of robots What they can Home robots Teaching robots Worker robots Doctor robots Space robots can cook, make tea or coffee, clean the house and the laundry can help students study english, maths, littérature and other subjects, improve their english pronunciation can build our houses and buildings can help sick people can build space stations on the Moon and other planets SPEAKING Write what you think each type of robot will be able to in the future (Viết điều bạn nghĩ loại robot làm tương lai) Types of robots Home robots Teaching robots Worker robots Doctor robots Space robots What they will be able to in the future - They will be able to recognize our faces - They will be able to help children homework - They will be able to build bridges - They will be able to check on sick people - They will be able to investigate, explore other planets Work in groups Take turns talking about types of robots and what they will be able to in the future Can you think of other types of robots? (Làm việc theo nhóm Lần lượt nói loại VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí robot điêu chúng làm tương lai Bạn có nghĩ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 12 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK GETTING STARTED Mở đầu (Tr 58 SGK) Listen and read (Nghe đọc) BÀI DỊCH: ROBOTS AND THEIR WORK NGƯỜI MÁY VÀ CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG Nick: Chào buổi sáng, Tiến sĩ Alex Tiến sĩ cho chúng cháu biết vài điều robot không ạ? Tiến sĩ Alex: Có chứ, đương nhiên Nick: Tiến sĩ nghĩ vai trò người máy khứ? Tiến sĩ Alex: À khứ chúng có vai trò không quan trọng Chúng làm nhũng việc đơn giản Phong: Bây chúng làm gì? Tiến sĩ Alex: Bây chúng làm nhiều thứ Robot gia đình làm việc nhà Robot bác sĩ giúp đở người ốm Nick: Chúng xây nhà không? Tiến sĩ Alex: Có, chúng Robot công nhân chí xây dụng nhũng nhà lớn Nick: Chúng dạy học không? Tiến sĩ Alex: Có chứ, robot giảng dạy dạy học lớp Nick: Tiến sĩ nghĩ robot làm tương lai? Tiến sĩ Alex: À bác nghĩ chúng đóng vai trò quan trọng Chúng làm nhiều điều người Phong: Chúng nói chuyện với không? Tiến sĩ Alex: Chắc chắn Nhưng chúng làm điều chơi bóng đá hay lái xe ô tô VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a Read the conversation again Answer the following questions (Đọc lại hội thoại Trả lời câu hỏi sau) They could very simple things Yes, they can They will be able to many things like humans No, they won't b Find the four types of robots in the conversation Write them under the correct pictures below (Tìm loại người máy hội thoại Viết tên chúng tranh đây) teaching robots worker robots doctor robots home robots Match the activities with the pictures Then listen, check and repeat the phrases (Nối hoạt động với tranh Sau lắng nghe, kiểm tra lặp lại câu sau) c d a b Game: Miming (Trò chơi: Diễn kịch câm) Work in groups A student mimes one of the activities in and the others try to guess Then swap (Làm việc theo nhóm Một học sinh diễn kịch câm hành động phần người khác cố gắng đoán Sau đổi vai) Ví dụ: A: Tôi làm đây? B: Bạn rửa bát A: Đúng rồi/ Không, thử lại lần nửa Look at the pictures Tell your partner what you can or can't now (Nhìn vào tranh Kể cho bạn bạn biết điều bạn làm làm bây giờ.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ví dụ: I can play football I can't climb a mountain Can you think more? (Bạn nghĩ thêm việc khác không?) Class survey (Khảo sát lớp học) Go around the class asking these questions Find out: (Đi vòng quanh lớp hỏi câu sau: Tìm ra:) - The sports or games that all people can play (Những môn thể thao hay trò chơi mà người chơi) - The sports or games that some people cannot play (Những môn thể thao hay trò chơi mà vài người chơi) - The sports or games that no one can play (Những môn thể thao hay trò chơi mà không chơi được) Câu hỏi khảo sát: Bạn chơi bóng bàn không? Bạn có biết võ karate không? Bạn chơi cờ không? Bạn có biết võ judo không? Bạn chơi cầu lông không? Bạn chơi trò chơi máy tính không? A CLOSER LOOK XEM KỸ HƠN (Tr 60 SGK) VOCABULARY (TỪ VựNG) Match the verbs in column A to the words/ phrases in column B Then listen, check and repeat the words/ phrases (Nối động từ cột A với cụm từ cột B Sau nghe, kiểm tra lặp lại từ/ câu) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí c a b e d Write another word/phrase for each verb (Viết thêm từ/ cụm từ cho động từ) Verb guard Noun the company make a cake understand the question lift things recognise our voice Put the words in the correct order (Xếp từ theo thứ tự) Mary could dơ sums at the age of Could you read and write when you were 6? Robots could lift heavy things some years ago Robots couldn't move easily until recent years Work in pairs Read the information about the famous robot Ongaku Ask and answer questions about what it could/ couldn't two years ago (Làm việc theo nhóm Đọc thông tin VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Chương trình REVIEW (UNIT 9-10) Review 4: Language Use the correct form of the words in the box to complete the sentences (Dùng dạng từ cho khung để hoàn thành câu.) infrastructure sustainable renewable overcrowded inhabitants Complete the sentences, using the correct form of the word in brackets Add -free or anti- if necessary (Dùng dạng từ cho ngoặc để hoàn thành câu, thêm -free hay anti- cần.) medtalion cholesterol-free anti-acne ageing expectancy Listen to the sentences Mark their intonation patterns, using /,or / Then practise saying them (Hãy nghe câu sau, đánh dấu ngữ điệu /., /, sau thực hành nói.) A (xuống), B (xuống) A (xuống), B (lên) A (lên), B (lên) A (lên), B (lên) Complete each question, using the correct question tag (Dùng câu hỏi đuôi phù hợp để hoàn thành câu hỏi.) they haven't they will have didn't we are they Rewrite the sentences, beginning as shown (Viết lại câu bên dưới, bắt đầu cho.) Dr Quan said (that) I / we may / might feel much better if i / we start / started practising meditation Lan said (that) if I want / wanted to try natural remedies, I can / could find useful information on the Internet Huong told me (that) if she drinks strong tea, she usually starts feeling dizzy VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí If you use solar water heater in your home, you reduce your carbon footprint If you use the high-speed motorway, it takes three hours and a half to travel from Ha Noi to Lao Cai Change the sentences in reported speech in direct speech (Hãy chuyển gián tiếp sang câu trực tiếp.) "Van, you should take a yoga class to relieve stress," said the doctor "Why don't you use the new high-speed motorway?" the travel agent suggested / "Let's use the new high-speed motorway," the travel agent suggested "Kevin, remember to go to your fitness class," said his brother / "Kevin, don't forget to go to your fitness class," said his brother "I'll call you once a week while you are studying in Singapore," said my sister "Don't work out more than thirty minutes a day," our fitness instructor said Review 4: Skills Read the text about eco-city planning (Đọc đọc nói việc quy hoạch thành phố sinh thái.) Read the text again and answer the questions (Đọc lại đọc trả lời câu hỏi.) It was created in 1987 (when the book Ecocity Berkeley: Building Cities for a Healthy Future by Richard Register was published) There is no pollution as all the vehicles run on local renewable energy They co-exist with nature by dividing the city into two cricles or rings The first ring is the city centre containing the residential areas The second ring includes vast park space and lots of sreenery, which filters and refreshes the air people breathe Urban planners need to read the book because it can offer them creative ideas and solutions to environmental problems that can be applied to any city VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn dịch Xây dựng thành phố sinh thái Khi đọc sách Thành Phố Sinh Thái Berkeley Xây dựng thành phố tương lai lành mạnh tác giả Richard Register, lần làm quen với ý tưởng thành phố sinh thái Tác giả sách đưa thuật ngữ "thành phố sinh thái" năm 1987 sách lần xuất Người dân thành phố suy nghĩ kỹ tác động xảy môi trường chăm sóc tốt môi trường sống Ở ô nhiễm tất xe cộ chạy lượng tái tạo địa phương Khí thải C02 kiểm soát giữ mức hài hòa với quy định nghiêm ngặt chất lượng bầu không khí môi trường Bên cạnh đó, người dân tồn với môi trường cách phân chia thành phố thành hai vành đai Vành đai thứ trung tâm thành phố bao gồm khu dân cư Vành đai thứ hai gồm không gian rộng lớn dành làm công viên với nhiều xanh Không gian xanh lọc làm lành bầu không khí mà người thở Thành Phổ Sinh Thái Berkeley sách mang lại cảm hứng cho người đọc, đem lại cho nhà quy hoạch đô thị nhiều ý tưởng ... - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án: f e 3.g a d b c Skills (Kỹ năng) - trang 72 Review (Units - 5) SGK tiếng anh 12 Tổng hợp tập phần Skills (Kỹ năng) - trang 72 Review (Units... (Kỹ năng) - trang 72 Review (Units - 5) SGK tiếng anh 12 SKILLS READING Read the text about advertising and the media Đọc viết quảng cáo truyền thông VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 12 I believed in my ability to complete all the challenges Key /t/: 4, 6, 8, 11 /d/: 1, 2, 10, 12 /id/: 3, 5, 7, Grammar
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Chương trình mới: Review 2 (Unit 4 - 5), Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Chương trình mới: Review 2 (Unit 4 - 5), Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Chương trình mới: Review 2 (Unit 4 - 5)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay