Giải đề thi TOEIC thật ngày 2732016 câu 133 140

7 19 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:35

Giải đề thi TOEIC thật ngày 27/3/2016 | câu 133140 133 Dạng câu từ vựng: the standard price = mức giá tiêu chuẩn 134 Dạng câu từ loại: vị trí chọn trạng từ tính từ 135 Dạng câu từ loại: vị trí chọn danh từ – chọn danh từ thường hay chọn Ving đóng vai trò danh từ? 136 Dạng câu tạp nham: If vs So vs That vs Due to 137 Dạng câu từ vựng: personally approve = đích thân chấp thuận 138 Dạng câu từ vựng: must complete the course = phải hoàn thành khóa học 139 Dạng câu từ vựng: for quick reference = để tra cứu nhanh 140 Dạng câu từ vựng: find additional ways = tìm cách khác Lời thoại video: Câu 133 Chúng ta cần xét nghĩa câu này: the …… price – “giá đó” Rõ ràng chỗ trống cần tính từ để mô tả cho chữ “giá” – price Đáp án câu (B) standard nghĩa “tiêu chuẩn”: standard price – “giá tiêu chuẩn”, “giá thông thường” Câu 134 Nếu muốn làm nhanh câu này, lần sau gặp chữ how người ta chừa chỗ trống sau chữ how người ta bắt bạn chọn từ loại, bạn chọn tính từ, hai bạn chọn chọn trạng từ Cứ sau how tính từ, trạng từ Khi chọn tính từ? Khi câu phía sau tính từ kết thúc động từ to be is/are/was/were Còn câu phía sau có vị ngữ hành động diễn tả động từ bình thường, động từ to be, chọn trạng từ Mình giải thích cho bạn lại Chúng ta có cách dùng how: how + câu đầy đủ chủ ngữ – vị ngữ Ví dụ nói I don’t know how he goes to work – “Tôi làm cách nào” How với câu phía sau để cách thức mà người ta làm việc Cách dùng thứ hai how ví dụ sau: How old are you? Câu rõ ràng biết nghĩa “Bạn tuổi?” Chính xác thì: old tính từ có nghĩa “già”: how old – “già nào” How old are you có nghĩa “Bạn già nào” Tức how với tính từ để mức độ: how old – “mức độ già nào”, “già nhiều hay già ít” Cho nên cách dùng how How với tính từ: how beautiful – “đẹp nào” (mức độ xinh đẹp) Hoặc với trạng từ: how quickly – “nhanh nào” (mức độ nhanh) How đứng trước tính từ/trạng từ để mức độ Từ hai cách dùng kết hợp lại kết này: • how beautiful she is – “Cô đẹp nào” (mức độ đẹp cô ấy) • how quickly he runs – “Anh chạy cách nhanh nào” (mức độ nhanh việc anh chạy) Sự khác biệt đây: Nếu phía sau động từ to be is sau how tính từ Nếu phía sau động từ thường run sau how bạn chọn trạng từ Vì lại vậy? Rõ ràng nói bình thường: She is beautiful – “Cô xinh đẹp” Is động từ to be theo sau tính từ beautiful Khi muốn mức độ đẹp – “đẹp nào” phải dùng how đứng đầu câu Thứ hai muốn nói đến mức độ đẹp nên phải chuyển tính từ beautiful lên phía sau how: How beautiful she is – “Cô đẹp nào” Cho nên phía sau lại she is Còn lại động từ to be – is Còn câu He runs quickly – “Anh chạy cách nhanh” Trạng từ quickly mô tả cho hành động runs Tương tự câu trên, muốn nói mức độ “nhanh” ta dùng how đứng đầu câu Sau đó, nói mức độ trạng từ quickly, nên đưa trạng từ lên phía sau how Phía sau lại chữ runs: how quickly he runs Đó lý lần bạn gặp how, người ta bắt bạn chọn từ loại vào chỗ trống sau how từ tính từ, trạng từ Phía sau động từ to be bạn chọn tính từ Phía sau động từ thường bạn chọn trạng từ Chúng ta xem câu 134, có how phía trước chỗ trống phía sau how tính từ trạng từ Chúng ta xét câu phía sau: Their marketing campaigns are performing – “Những gì làm đó” Chủ ngữ their marketing campaigns vị ngữ are performing Tuy vị ngữ có động từ to be, bạn ý lại không đứng vị trí tận câu giống ví dụ how beautiful she is Mà động từ to be với động từ perform dạng V-ingđể tạo thành dạng tiếp diễn Are performing đơn động từ perform, tiếp diễn Nên cuối are performing động từ thường tiếp diễn động từ to be – “đang perform” Vậy rõ ràng trường hợp câu phía sau với động từ thường, giống trường hợp động từ runs ví dụ how quickly he runs Nên chọn trạng từ vào chỗ trống sau chữ how Đáp án câu (A) effectively Mình dịch nghĩa câu lại lần để bạn hiểu rõ Khi thi bạn không cần dịch nghĩa Đầu tiên assess chữ quan trọng Các bạn gặp chữ Nó đồng nghĩa với evaluate – “đánh giá” Effective rõ ràng có nghĩa “hiệu quả” – chữ quan trọng Their marketing campaigns “những chiến dịch marketing họ” Perform nghĩa “biểu diễn” rõ ràng nói “Chiến dịch marketing biểu diễn” Ở perform có nghĩa “hoạt động”: Their marketing campaigns are performing – “Những chiến dịch marketing họ hoạt động” Rõ ràng trạng từ effectively – “một cách hiệu quả” mô tả cho chữ perform –“hoạt động”: “hoạt động cách hiệu quả” Vậy gắn chữ how vào câu nào? Bạn dịch nguyên câu là: assess how effectively their marketing campaigns are performing – “đánh giá chiến dịch marketing họ hoạt động cách hiệu nào” bạn dịch vậy: “đánh giá mức độ hiệu mà chiến dịch marketing hoạt động” Câu 135 Câu đơn giản Trước chỗ trống for phía sau phải danh từ: for —— to educators – “cho đến người đó” Nên chỗ trống cần điền danh từ Chúng ta chọn danh từ vào nên đáp án câu (D) distribution: for distribution to educators – “cho phân phối đến người này” Ở đáp án (A) distributor – có đuôi -or danh từ người nên không phù hợp với nghĩa câu này: for distributor to educators – “cho người phân phối đến người này” Nhưng câu có nhiều bạn sai chọn đáp án (B) distributing Rất nhiều bạn chọn đáp án (B), chí nhiều số bạn chọn đáp án (D) Vì lại vậy? Thì biết số bạn coi hướng dẫn mẹo mạng người ta hướng dẫn học là: sau giới từ for, at, with… chọn động từ dạng V-ing Đây quan điểm sai lầm Thứ nhất, phải hiểu sau giới từ for, in, at… xác phải danh từ: for…– “cho đó”, in…– “trong đó”, at…– “tại đó” Phía sau for, in, at… phải danh từ V-ing đóng vai trò làm danh từ, tập hợp tập hợp danh từ thôi, nhiều dạng danh từ khác Nên bạn suy nghĩ “sau giới từ V-ing” bạn bỏ lỡ trường hợp khác Nó nguy hiểm, giống câu Rõ ràng đáp án (B) distributingkhông phù hợp, đáp án (D) distribution phù hợp Vậy bạn chọn danh từ đuôi –tion bạn chọn V-ing đóng vai trò làm danh từ? Sự khác biệt chúng này: Ví dụ: You invite Rõ ràng bạn nói câu Câu không đầy đủ nghĩa – “Bạn mời” Chữ “mời” cần phải có danh từ đứng sau, “mời” phải “mời ai”: “Bạn mời tôi”, “Bạn mời gia đình bạn”, “Bạn mời nhân viên” Ví dụ You invite my friend – “Bạn mời người bạn tôi” Động từ invite cần có danh từ đứng sau Bạn nhớ nguyên tắc: Một động từ dùng thêm –ing để đóng vai trò làm danh từ dùng vậy: inviting động từ invite dạng Ving đóng vai trò làm danh từ “việc mời” dùng giống câu You invite my friend Ví dụ nói Thank you for inviting Rõ ràng inviting V-ing đóng vai trò làm danh từ đứng sau giới từ for – “Cảm ơn bạn cho việc mời” Nhưng ngừng sau chữ inviting mà sau inviting phải có danh từ: “mời ai”, giống y hệt câu You invite my friend Nên sau inviting cần danh từ my friend: Thank you for inviting my friend – “Cảm ơn bạn cho việc mời người bạn tôi” Nói chung động từ thường dùng động từ dạng V-ing đóng vai trò làm danh từ dùng y Nguyên tắc Trở lại với câu 135, Copies of this communication skills book are available for distribution to educators – “Những copy có sẵn cho việc cung cấp đến nhà giáo dục” Bạn muốn giữ nguyên nghĩa gốc dùng distributing bạn phải dùng sau: for distributing the copies to educators – “cho việc phân phối copy đến nhà giáo dục” Vì động từ distribute cần có danh từ phía sau Bạn nói I will distribute to the employees – “Tôi phân phát đến cho người nhân viên” Câu không không rõ nghĩa, “phân phát đến cho người nhân viên” Bạn nói người ta không hiểu Phải có danh từ phía sau distribute, “phân phát cho người nhân viên” “phân phát thư cho người nhân viên”, “phân phát tài liệu cho người nhân viên”, “phân phát tiền cho người nhân viên” Câu phải là: I will distribute the documents to the employees – “Tôi phân phát tài liệu đến cho người nhân viên” Động từ gốc dùng sao, động từ V– ing đóng vai trò làm danh từ dùng Distribute dùng distributing đóng vai trò làm danh từ phải dùng vậy: distributing the copies to educators – distributing cần có danh từ the copies phía sau Nguyên tắc Trong đó, phía sau chỗ trống có giới từ to, cụm danh từ sát phía sau nên bạn chọn distributing vào chỗ trống Nên đáp án (B) distributing đáp án sai Còn đáp án (D) distribution với giới từ to để ngăn cách cụm danh từ phía sau Nói tóm lại lần sau bạn thấy chỗ trống sau giới từ bạn chọn danh từ: for —— to educators“cho đến đó” V–ing đóng vai trò làm danh từ Ngoài có danh từ đuôi -tion/-ity/-ment/-ness dạng danh từ mà thường gặp Vậy phân biệt động từ V-ing đóng vai trò làm danh từ danh từ có đuôi -tion/-ity/-ment/-ness nào? Nếu sau chỗ trống cụm danh từ bạn chọn V-ing, sau chỗ trống giới từ to/in/at bạn chọn đuôi danh từ -tion/-ity/-ment/-ness Câu 136 Câu đơn giản Bạn việc xét nghĩa thôi: You are selling or buying a house, be sure to seek – “Bạn làm đó, đảm bảo bạn làm đó” Việc chọn if vào chỗ trống hợp lý: If you are selling or buying a house, be sure to seek – “Nếu bạn làm đó, bạn bạn làm đó” Còn không bạn áp dụng này: Bạn ghi nhớ thi TOEIC bạn gặp so that đứng đầu câu bạn loại so that đứng đầu câu Chúng đứng đầu câu gặp Còn due to với cụm danh từ: “do đó”, không với câu có chủ ngữ vị ngữ bên Nên bạn loại due to Nên đáp án hợp lý phải if Câu 137 Câu có bốn đáp án bốn trạng từ khác nhau: personally, prosperously, relevantly,realistically Chúng ta buộc phải xét nghĩa: The delicious desserts at Beáchide Restaurant are ……… approved by world-renowned chef Anita Nguyen – “Những tráng miệng nhà hàng chấp thuận người đầu bếp tên Anita Nguyễn.” Chữ approvecó nghĩa “chấp thuận” – chữ quan trọng thi TOEIC approve a plan –“chấp thuận kế hoạch” world-renowned chef cụm danh từ có danh từ chef – “người đầu bếp” Ý câu nói “Người đầu bếp chấp thuận tráng miệng” hay “Món tráng miệng ngon, người đầu bếp tán thành đó” Chúng ta chọn trạng từ vào chỗ trống Trạng từ cần điền vào chỗ trống mô tả cho động từ approve – chấp thuận”: “Người đầu bếp chấp thuận tráng miệng cách nào” Đáp án personally Chúng ta có danh từ person – “người”, tính từ personal có nghĩa “cá nhân”, “mang tính chất cá nhân người đó” Vậy trạng từ personally có nghĩa “một cách cá nhân” Đáp án personally hợp lý Tức bạn nói: “Món tráng miệng người đầu bếp chấp thuận cách cá nhân” Vậy “Chính cá nhân người đầu bếp chấp thuận tráng miệng khác thay mặt họ làm” Personally nhấn mạnh cho chữ approved: Personally approved – “chấp thuận cách đặc biệt cá nhân người đầu bếp” Những đáp án khác không đúng: prosperously “một cách thịnh vượng”, relevantly “một cách phù hợp” Những chữ chữ quan trọng thi TOEIC nghĩa không phù hợp câu Bạn không cần nhớ chữ Còn realistically có real – “thật” Ví dụ người ta hay hỏi Really? – “Thật không?” Rõ ràng real có nghĩa “thật” Còn realistic có nghĩa “thực tế” nên realistically “một cách thực tế” Ví dụ He realistically thinks about his future – “Anh nghĩ tương lai anh cách thực tế” Tức tương lai anh tốt nghiệp với số điểm trung bình 7,6 Đây số điểm mà anh hoàn toàn đạt khả anh Hoặc “Trong tương lai vào năm 30 tuổi kiếm 100 triệu” Đây khả anh làm Nó không xa vời Đây mục tiêu thực tế Tức “Anh suy nghĩ cách thực tế”, “Anh nghĩ theo kiểu chấp nhận mục tiêu hoàn toàn đạt thật” Nên chữ realistically không mô tả cho chữ approved Câu nói “những tráng miệng chấp thuận người đầu bếp” Rõ ràng là thật nên không cần nói realistically approved – “chấp thuận cách thực tế” Chúng ta không chọn realistically Chữ realistically – “thực tế” thường hay với hành động “nghĩ cách thực tế”, “nói cách thực tế”, “hy vọng cách thực tế” Nó diễn tả “ý nghĩ với thật” Thì lúc dùng trạng từ realistically Nên không dùng realistically Câu 138 Câu đơn giản Trainees must …… – “Những người phải làm đó” Chúng ta cần động từ chỗ trống, cụm the Introductory Programming course có course làm danh từ phía sau: the Introductory Programming course before moving on to the more advanced intermediate courses – “Khóa học có tên trước làm đó” Động từ cần điền tác động lên course – “khóa học”: must …… the Introductory Programming course – “phải làm khóa học đó” Đơn giản đáp án (C) complete – “hoàn thành”: must complete the Introductory Programming course – “phải hoàn thành khóa học” Câu 139 Chúng ta cần phải xét nghĩa câu này: All factory workers working on this assembly line should keep a copy of the safety handbook with them for quick…… – “Ai nên giữ copy sổ tay an toàn với họ cho nhanh” Ý câu “Ai nên giữ sổ tay an toàn với họ để có nhanh” Rõ ràng đáp án câu (D) reference – “việc tham khảo, tra cứu” Chúng ta tra nghĩa reference từ điển: the act of looking at sth for information – “hành động xem để có thông tin” Hành động “xem” “tra cứu” Bạn để ý ví dụ reference như: Keep the list of numbers near the phone for easy reference – “Giữ danh sách số gần điện thoại cho việc tra cứu dễ dàng” I wrote down the name of the hotel for future reference – “Tôi viết tên khách sạn việc tra cứu tương lai” Bạn thấy reference hay với chữ for phía trước: for reference – “làm việc cho mục đích tra cứu”, “để có việc tra cứu” Nên đáp án (D) reference: for quick reference – “cho mục đích tra cứu nhanh” Những chữ khác không phù hợp: indication – “dấu chỉ” danh từ động từ indicate – “chỉ ra” Indication thường với chữ that ví dụ an indication that – “một dấu rằng”: “Một dấu nên kinh tế phục hồi” Nên không dùng indication Danh từ procedure chữ quan trọng thi TOEIC Procedure có nghĩa “thủ tục, quy trình” Nó giống chữ process có nghĩa “quy trình” Nhưng procedure không pù hợp Nếu bạn nói quick procedure – “quy trình nhanh” hay “thủ tục nhanh” “quy trình” “quy trình gì”, “thủ tục gì” câu Chúng ta nói keep a copy of the safety handbook with them for quick procedure – “giữ sổ tay an toàn cho quy trình nhanh” quy trình quy trình Ví dụ nói: maintenance procedure – “quy trình bảo trì”, hay check-in procedure – “thủ tục đăng ký nhận phòng/lên máy bay” Nên phải biết “thủ tục gì” Câu “thủ tục gì” nên bạn đừng chọn procedure Đáp án câu (D) reference Câu 140 Câu lại câu cần phải xét nghĩa: to find – “tìm”, phía sau gồm chỗ trống + ways cụm danh từ, nghĩa “cách đó”, to promote – “để làm đó” Tức find …… ways to promote – “tìm cách để làm đó” Rõ ràng chỗ trống cần tính từ để mô tả cho từ ways: “những cách có tính chất gì” Rõ ràng thấy đáp án (B) additional hợp lý Additional có nghĩa “thêm”: additional ways – “những cách có tính chất thêm” tức “những cách thêm” Tức find additional ways – “tìm thêm cách” Chữ additional khó sai Những đáp án khác sao? Chúng ta có approximate chữ quan trọng Approximate có nghĩa “xấp xỉ”, thường với chữ số lượng, chẳng hạn numbers – “số lượng xấp xỉ”, “con số xấp xỉ”, “con số ước tính” Chữ approximate không mô tả cho ways – “những cách”, “những cách xấp xỉ” Chúng ta không chọn đáp án approximate Đáp án (A) decided rõ ràng có nghĩa “quyết định” Nếu bạn chọn đáp án decided decided ways có nghĩa “những cách định” Chúng ta dịch tiếng Việt nghe hợp lý nên số bạn chọn đáp án (A) decided Nhưng tiếng Anh, bạn không dùng vậy: Trong tiếng Anh, bạn không dùng động từ decide để tác động lên danh từ Bạn nói I decide ways – “Tôi định cách” Động từ decide không tác động lên danh từ ways phía sau Bạn nói I decide to have new ways – “Tôi định có cách mới” Chứ bạn không nói decide ways – “quyết định cách” Decide không tác động trực tiếp lên danh từ mà với động từ – “quyết định làm đó”, “quyết định có đó” Nên nói the decided ways Bạn nói có nghĩa “những cách định” Vì bạn nói decide ways – “quyết định cách” nên bạn nói decided ways “những cách định” Nên không chọn decide Còn obtained chữ quan trọng Obtain có nghĩa “lấy được, có được” Ví dụ nói: obtain important documents – “lấy tài liệu quan trọng” hay obtain permission – “có cho phép” Ở nói obtained ways – “những cách lấy được” Nên không chọn đáp án obtained Trong câu find additional ways có nghĩa “tìm cách thêm” nên đáp án (B) additional ... bạn áp dụng này: Bạn ghi nhớ thi TOEIC bạn gặp so that đứng đầu câu bạn loại so that đứng đầu câu Chúng đứng đầu câu gặp Còn due to với cụm danh từ: “do đó”, không với câu có chủ ngữ vị ngữ bên... chữ quan trọng thi TOEIC nghĩa không phù hợp câu Bạn không cần nhớ chữ Còn realistically có real – thật Ví dụ người ta hay hỏi Really? – Thật không?” Rõ ràng real có nghĩa thật Còn realistic... ký nhận phòng/lên máy bay” Nên phải biết “thủ tục gì” Câu “thủ tục gì” nên bạn đừng chọn procedure Đáp án câu (D) reference Câu 140 Câu lại câu cần phải xét nghĩa: to find – “tìm”, phía sau gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải đề thi TOEIC thật ngày 2732016 câu 133 140 , Giải đề thi TOEIC thật ngày 2732016 câu 133 140 , Giải đề thi TOEIC thật ngày 2732016 câu 133 140

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay