Giải đề thi TOEIC thật ngày 2732016 câu 125 132

7 41 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:35

Giải đề thi TOEIC thật ngày 27/3/2016 | câu 125132 125 Câu dạng động từ: xét vị ngữ 126 Dạng câu giới từ: giới từ within – within an hour’s drive 127 Dạng câu từ loại: vị trí chọn tính từ 128 Dạng câu từ loại: vị trí chọn danh từ 129 Dạng câu từ vựng: offer a significant discount on… = cung cấp mức giảm giá đáng kể đối với… 130 Dạng câu từ vựng: can be painted only on… = sơn trên… 131 Dạng câu tạp nham: Usually vs Regarding vs Instead of vs Now that 132 Dạng câu từ loại: vị trí chọn trạng từ Lời thoại video: Câu 125 Đáp án động từ ring rõ ràng thấy ring dạng khác dạng thêm -ing, dạng thêm -s hay dạng to-V Còn be rung động từ to be với past participle – rung past participle ring Rõ ràng cần phải biết cần động từ dạng vào chỗ trống Chúng ta cần phải coi ngữ pháp Như biết câu, ví dụ nói He studies English – “Anh học tiếng Anh”, he chủ ngữ – “anh ấy” Studies English – “học tiếng Anh” vị ngữ Rõ ràng studieslà động từ mà hay nói đóng vai trò làm vị ngữ Studies động từ đứng đầu vị ngữ Những động từ đóng vai trò làm vị ngữ thường động từ chia Ví dụ nói He will study English – “Anh học tiếng Anh”, hay He has studied English – “Anh học tiếng Anh” Hay nói này: He can study English Đó chữ can/must/should Những chữ đóng vai trò làm vị ngữ: will study, has studied vị ngữ Còn động từ dạng to-V không đóng vai trò làm vị ngữ Ví dụ nói He studies English to become better nghĩa “Anh học tiếng Anh để trở nên tốt hơn” Thì to become vị ngữ Ở to become để mục đích: He studies English to become better – “Anh làm việc học để làm việc này” To become vị ngữ, vị ngữ studies Studies “hành động anh làm” to become “hành động anh làm”: He studies English to become better – “Anh làm việc studies English để làm việc become better này”, “Anh không làm việc become better này” Nên bạn thấy động từ dạng to-V không đóng vai trò làm vị ngữ Hoặc động từ dạng V-ing Rõ ràng nói này: He studying English Câu không ngữ pháp Động từ dạng Ving không chia hết Thà bạn nói được: He is studying English – “Anh học tiếng Anh” Ở có động từ is – to be is studying cấu trúc tiếp diễn: He is studying English “Anh học tiếng Anh” – tiếp diễn Thì is studying English đóng vai trò làm vị ngữ Còn động từ dạng V-ing đứng không đóng vai trò làm vị ngữ Nói chung đóng vai trò làm vị ngữ động từ chia dạng can study/must study/should study Chứ động từ dạng to-V động từ dạng V-ing không đóng vai trò làm vị ngữ cho câu Nên thấy đáp án có ringing – V-ing, to ring – to-V Thì phải coi chỗ trống có đóng vai trò làm vị ngữ cho câu không? Chủ ngữ a bell – “một bell” Rồi nhìn phía sau, A bell —— in the main hall to notify factory workers of the beginning of a shift – “Cái bell làm để làm người liên quan đến gì đó” Rõ ràng chúng xét phía sau chưa có động từ động từ notify Mà động từ notify dạng to-V Như nói, động từ notify mục đích để làm đó, không đóng vai trò làm vị ngữ Nên nguyên câu A bell —— in the main hall to notify factory workers of the beginning of a shift chưa có từ đóng vai trò làm vị ngữ Cho nên động từ điền vào chỗ trống phải đóng vai trò làm vị ngữ Nên loại đáp án V-ing to-V chúng không đóng vai trò làm vị ngữ Còn đáp án (A) be rung động từ to be dạng nguyên mẫu Rõ ràng be rung không Động từ to be dạng nguyên mẫu muốn làm vị ngữ phải sau chữ can be/should be Lúc dùng động từ to be dạng nguyên mẫu Còn nói was rung – chia khứ đơn is rung Động từ to be chia khứ hay đóng vai trò làm vị ngữ Còn chữ be nguyên mẫu không đóng vai trò làm vị ngữ Nên cuối đáp án (C) rings Chữ rings thêm –s chia đơn, đóng vai trò làm vị ngữ a bell: A bell rings – “Cái ring” Câu 126 Câu có bốn đáp án bốn giới từ khác nhau: within, onto, so that, despite nên cần phải hiểu nghĩa Ở người ta nói The Camelot Hotel is —— “Khách sạn đó” Phía sau an hour’s drive cụm danh từ – “một đây” Danh từ chữ drive: an hour’s drive – “drive giờ” Động từ drive “lái xe” Nhưng rõ ràng drive đóng vai trò làm danh từ, có nghĩa “việc lái xe”: an hour’s drive from most of the city’s popular tourist attraction – “việc lái xe kéo dài từ đó” Chúng ta thấy câu muốn nói “khách sạn cách tiếng lái xe so với chỗ đó” Thì thấy đáp án within hợp lý Within có nghĩa “trong vòng” Tức “khách sạn phạm vi tiếng lái xe so với chỗ đó” Cho nên chọn within vào chỗ trống Rồi phía sau bạn thấy chữ ten minutes’ walk, hay minutes’ drive, tức “khoảng cách 10 phút” hay “khoảng cách lái xe phút”, chọn chữ within – “trong vòng khoảng cách đó” Chữ onto không phù hợp Ví dụ nói climb onto the table nghĩa “leo lên bàn” “Từ đất mà leo lên mặt bàn” lúc dùng onto Ở rõ ràng không dùng Chúng ta để ý đáp án có so that So that phải với câu có chủ ngữ vị ngữ Rõ ràng chỗ trống đứng trước cụm danh từ câu nên không chọn so that Câu 127 Khi thi TOEIC, bạn thấy chỗ trống nằm sau động từ to be đại đa số bạn chọn chữ có đuôi tính từ Ví dụ đuôi tính từ có chữ -ful/-able/ous Đáp án có động từ impressed dạng V-ed Động từ dạng V-ed đứng sau động từ to benhưng bạn thấy đuôi tính từ -ful/-able/-ous bạn ưu tiên chọn tính từ Bạn đừng chọn động từ dạng V-ed hay động từ dạng V-ing Câu 128 Chúng ta thấy the bắt đầu cho cụm danh từ Rồi cụm danh từ kéo dài đến chỗ nào? Thì thấy phía sau chỗ trống động từ listed – động từ dạng V-ed Tức ——- listed – “được list”, listed in the candidate’s resume – “đã list đó” Cho nên cụm danh từ dài từ đầu câu đến chỗ trống: The many —— listed – “Cái list đó” Cho nên The many —— cụm danh từ – “nhiều đó” Rõ ràng cần chữ đóng vai trò làm danh từ vào chỗ trống cần điền: The many —— listed in the candidate’s resume – “nhiều list đó” Nên chọn danh từ vào chỗ trống Đáp án phải câu (B) accomplishments có –ment đuôi danh từ Câu 129 Câu có bốn đáp án bốn chữ khác nhau: delivery, renewal, discount, restraint Chúng ta cần phải xét nghĩa câu Chúng ta đọc chỗ for a limited period thấy nghĩa “cho đó” Rõ ràng limit “giới hạn” – chữ quan trọng Limited “bị giới hạn”: for a limited period – “trong bị giới hạn” Rồi gắn chữ only vào: for a limited periodonly tức “chỉ bị giới hạn” Rồi phía sau If you book – “Nếu bạn book” Book động từ Ví dụ nói “book phòng” hay “book vé” book nghĩa “đặt” Nên câu book “đặt”, offer “cung cấp”: If you book a consultation, Brookings Home Insurance will offer a significant —— on property insurance – “Nếu bạn đặt công ty cung cấp đó” Ý câu nói “trong có giới hạn thôi, bạn đặt công ty cung cấp cho bạn” Rõ ràng thấy đáp án (C) discount hợp lý, discount “giảm giá” Người ta hay nói “trong khoảng thời gian có hạn hay với số lượng có hạn, bạn làm cung cấp giảm giá bán cho bạn” Đáp án câu (C) discount Những chữ lại đáp án không phù hợp Chữ delivery không liên quan, delivery “việc giao hàng” Còn chữ renewal chữ quan trọng thi TOEIC Nó danh từ động từ renew Động từ renew nghĩa “gia hạn” Chữ renew hay với chữ ví dụ renew a contract – “gia hạn hợp đồng”, hay renew a membership – “gia hạn quyền thành viên” Ví dụ bạn làm thành viên tổ chức Bạn đăng ký làm thành viên vòng năm sau năm hết hạn Bạn phải đóng thêm tiền để gia hạn quyền thành viên Hoặc với chữ nữa: subscription – chữ quan trọng thi TOEIC Subscription nghĩa “việc đặt báo” hay việc “đặt tạp chí” đó, tức hết hạn Một hợp đồng đặt báo bạn đặt năm hết hạn, bạn phải đóng thêm tiền Tức bạn phải “gia hạn hợp đồng đặt báo đó” Chữ renew hay với chữ Chúng ta thấy rõ ràng câu chỗ trống không liên quan đến “hợp đồng”, hay “quyền thành viên”, hay “việc đặt báo” Nên không chọn renewal – “việc gia hạn” Lần sau bạn ghi nhớ chữ discount hay với on: discount on sth Ví dụ discount on new products “việc giảm giá sản phẩm mới” Ở discount với on Còn không bạn ý chữ significant Significant chữ quan trọng thi TOEIC: asignificant —— “một có tính chất significant” Significant nghĩa “đáng kể” – chữ quan trọng Nó hay mô tả “việc tăng hay giảm”, hay “những mà nhiều đó” Ví dụ “một gia tăng đáng kể” hay “một số tiền đáng kể” Nó hay mô tả cho chữ Nên đáp án rõ ràng câu (C) significant discount – “một khoản giảm giá đáng kể” tức “giảm giá nhiều” Chúng ta nói “gia hạn đáng kể” nên không chọn renewal Câu 130 Câu có bốn đáp án bốn trạng từ khác nhau: only, exactly, nearly, doubly Rõ ràng cần xét nghĩa để biết cần chọn trạng từ Câu nói This substance can be painted —— on metallic surfaces – “Cái thứ người ta sơn đó” Rõ ràng trạng từ cần điền mô tả cho hành động “sơn” này: painted —— on metallic surfaces – “được sơn cách đó” Đầu tiên có exactly nghĩa “chính xác” Thì painted exactly – “được sơn cách xác” nghe kỳ Chữ exactly hay với số lượng Ví dụ exactly 5000 – “chính xác 5000 ghế” Nếu exactly với động từ với động từ know: know exactly – “biết một cách xác” Tức “Bạn biết với thật, xác với thật” Chứ exactly không với paint.Chúng ta thấy kỳ – “sơn cách xác” Còn nearly nghĩa “gần như” Ví dụ nói He nearly missed the bus nghĩa “Anh gần lỡ chuyến xe buýt” Tức “Anh xém lỡ xe buýt” Chẳng hạn xe buýt đến vào lúc 9h mà anh lúc 8:59 phút tức “Xém anh bỏ lỡ chuyến xe buýt” Nghĩa nearly Ở bạn thấy thứ nghĩa kỳ: “được sơn cách gần như” Với lại chữ nearly đứng trước động từ không đứng sau động từ, “gần đó”, “gần đó” Nearly không đứng sau động từ câu Cho nên không chọn nearly vào chỗ trống Chúng ta thấy nghĩa kỳ Rồi chữ doubly trạng từ tính từ double Double nghĩa “gấp đôi” Vậy chữ doubly nghĩa “một cách gấp đôi” Thứ bạn thấy kỳ: painted doubly – “được sơn cách gấp đôi” Thứ hai chữ doubly thường với tính từ, đứng trước tính từ Ví dụ nói doubly important tức “quan trọng gấp đôi” Chính xác nghĩa “rất quan trọng”: doubly important – “rất quan trọng, quan trọng” Ở nghĩa kỳ nên không chọn doubly Chúng ta đáp án only Chúng ta thấy đáp án only kỳ cả: paintedonly on metallic surfaces – “Người ta nói sơn đó, không sơn khác” Còn không bạn đọc câu phía sau bạn thấy only hợp lý Ở vế phía sau, itlà “nó” – “cái thứ mà người ta sơn”: It tends to corrode – “Nó làm để đó” Other types – type chữ quan trọng có nghĩa “loại” Types of materials chữ quan trọng Chữ materials nghĩa “vật liệu” hay “chất liệu” Other types of materials “những loại vật liệu khác” Bây thấy only hợp lý: This substance can be painted only on metallic surfaces, as it tends to corrode other types of materials – “Cái thứ làm với loại vật liệu khác, sơn vật liệu thôi, vật liệu khác đó” Nên chữ only hợp lý Vậy chọn only Câu 131 Câu có bốn đáp án khác nghĩa: usually, regarding, instead of, now that Chúng khác từ loại Mình hay gọi dạng câu dạng câu tạp nham Tức bốn đáp án chẳng liên quan với Khi gặp câu bạn nên xét ngữ pháp trước bạn xét nghĩa Nếu xét ngữ pháp nhìn phía sau chỗ trống The construction of the metro station is complete – “Một construction station hoàn chỉnh” Rõ ràng ta thấy câu Chủ ngữ the construction of the metro station – “cái liên quan đến đó” Còn is động từ to be đơn Rõ ràng is complete đóng vai trò làm vị ngữ: The construction of the metro station is complete – “Cái đó” Chỗ trống trước the construction cần chữ sát với câu phía sau Đầu tiên loại đáp án (A) Usually trạng từ Trạng từ đứng đầu câu thường phải ngăn cách với câu dấu phẩy Ví dụ nói Usually, he goes to bed early – “Thường thì, anh ngủ sớm” Trạng từ ngăn cách với câu phải có dấu phẩy Cho nên không chọn usually Nếu bạn nghĩa chữ regarding bạn thấy động từ dạng V-ing Nếu động từ phải với cụm danh từ không với câu: “làm với đó” Phía sau phải cụm danh từ không với câu Chúng ta loại đáp án regarding Còn đáp án (C) instead of có giới từ of Of giới từ phải với cụm danh từ Of “của đó”, hay “về đó”, hay “liên quan đến đó” Of phải với cụm danh từ Còn không bạn nhìn thấy instead of, nghĩa chữ quan trọng: instead of có nghĩa “thay vì” Rõ ràng bạn thấy với cụm danh từ: “thay đó”, hay “thay cho đó” Instead of không với câu loại đáp án Vậy now that Rõ ràng chữ có that chuyên với câu Chúng ta hay gặp trường hợp Ví dụ nói He says that she is nice Câu nghĩa “Anh nói cô tốt bụng” Sau that câu có chủ ngữ vị ngữ Cho nên chọn that hợp lý Còn không bạn coi nghĩa Câu phía trước The construction of the metro station is complete – “Việc xây dựng nhà ga hoàn tất” Còn câu phía sau Traffic using this street will be less congested – “Giao thông mà sử dụng đường hơn” Ý hiểu “ngày xưa có việc xây dựng giao thông bị trì trệ đó, mà việc xây dựng hoàn tất rồi, dẫn đến giao thông bị trì trệ hơn” Nên cần chữ mang nghĩa “bây giờ” vào chỗ trống: Now that the construction of the metro station is complete, traffic using this street will be less congested – “Bây hoàn thành giao thông đó” Nên chọn now vào Chữ now that có chữ now nên câu hợp lý Lần sau bạn gặp now that bạn nhớ xác nghĩa Nó đồng nghĩa với chữ because – “bởi vì” Now that với câu có nghĩa “bởi vì” Tức thay người ta nói “Bây nhờ việc hoàn tất nên giao thông đó” câu thay chữ “bởi vì”: “Bởi hoàn tất giao thông nào” Câu 132 Chúng ta thấy câu nói The design work of our new e-learning website was —— aided by the talents of the two artists – “Công việc thiết kế trang web được aid đó” Was —— aided động từ to be với động từ dạng V-ed – cấu trúc thể bị động Chúng ta thấy câu đủ nghĩa Chúng ta không cần điền vào chỗ trống đủ nghĩa Vì bình thường was aided liền với nhau: The design work of our new e-learning website was aided – “Cái aided” câu đủ nghĩa Mỗi lần câu đủ nghĩa mà người ta bắt bạn chọn thêm chữ vào chỗ trống rõ ràng chọn trạng từ Vì trạng từ loại từ chuyên chèn vào câu đầy đủ để mô tả thêm cho câu Ở cụ thể mô tả cho động từ aided – “đã aid cách nào” Nên chọn đáp án câu (C) greatly Còn không lần sau bạn nhớ lần chỗ trống nằm sau động từ to be với động từ dạng V-ed luôn bạn chọn trạng từ Chắc chắn bạn ... ta để ý đáp án có so that So that phải với câu có chủ ngữ vị ngữ Rõ ràng chỗ trống đứng trước cụm danh từ câu nên không chọn so that Câu 127 Khi thi TOEIC, bạn thấy chỗ trống nằm sau động từ to... only Câu 131 Câu có bốn đáp án khác nghĩa: usually, regarding, instead of, now that Chúng khác từ loại Mình hay gọi dạng câu dạng câu tạp nham Tức bốn đáp án chẳng liên quan với Khi gặp câu bạn... trống Đáp án phải câu (B) accomplishments có –ment đuôi danh từ Câu 129 Câu có bốn đáp án bốn chữ khác nhau: delivery, renewal, discount, restraint Chúng ta cần phải xét nghĩa câu Chúng ta đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải đề thi TOEIC thật ngày 2732016 câu 125 132 , Giải đề thi TOEIC thật ngày 2732016 câu 125 132 , Giải đề thi TOEIC thật ngày 2732016 câu 125 132

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay