Giải đề thi TOEIC thật ngày 2732016 câu 109 116

5 32 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:35

Giải đề thi TOEIC thật ngày 27/3/2016 | câu 109116 109 Dạng câu giới từ: giới từ with – enclosed with this letter 110 Câu dạng động từ: xét động từ to be xét chủ động / bị động 111 Dạng câu tạp nham: before vs afterward vs since vs though 112 Dạng câu từ vựng: can easily accommodate tour groups = dễ dàng chứa nhóm tour 113 Dạng câu từ loại: vị trí chọn tính từ – tính từ dạng V-ed 114 Câu dạng động từ: xét chủ động / bị động xét vị ngữ / mệnh đề quan hệ rút gọn 115 Dạng câu từ vựng: a brief presentation about… = buổi thuyết trình ngắn về… 116 Dạng câu từ vựng: will be followed by… = theo sau bởi… Lời thoại video: Câu 109 Đáp án bốn giới từ khác Gặp dạng câu thường phải coi nghĩa Nghĩa dễ đọc, are enclosed nghĩa “được đính kèm”, enclose dang bị động, “cái đính kèm” Phía sau, this letter “lá thư này” Rõ ràng câu muốn nói thứ phía trước người ta đính kèm với thư này, chọn đáp án with Đơn giản Đáp án B along nghĩa “dọc theo” Ví dụ along the street “dọc theo đường, rõ ràng Bạn ý, mà along với chữ with along with lại đúng, có nghĩa “cùng với đó”, Câu 110 Câu bốn đáp án động từ consider bốn dạng khác Vậy coi chọn dạng Thứ nhất, phía trước động từ are động từ to be Sau động từ to be động từ dạng V-ing dạng V-ed Hai đáp án khác nào? Ở động từ to be với động từ dạng -ed có nghĩa cấu trúc thể bị động, nghĩa “được người ta consider” Còn động từ to be với động từ dạng -ing, rõ ràng cấu trúc tiếp diễn, tức “đang consider” Sự khác hai đáp án là: bị động – “được consider”, chủ động – “đang consider” Chúng ta coi nghĩa để xem chỗ chủ động hay bị động Nghĩa dễ Ở We “chúng tôi” Còn động từ consider nghĩa “xem xét”, chữ hay gặp Thì muốn nói “Chúng xem xét” không muốn nói “Chúng người ta xem xét”, khó mà chọn bị động Còn không bạn đọc tiếp nghĩa phía sau bạn thấy whether “liệu”, “liệu nên làm hay không…” Rõ ràng “Chúng xem xét có nên làm hay không” Cho nên cần chủ động, “chúng xem xét”, làm hành động xem xét Cho nên chọn đáp án câu D, “Chúng xem xét” Câu 111 Câu coi nghĩa, câu nghĩa đọc dễ Chúng ta đọc “cái phòng cô phải chuẩn bị cách tốt”, phía sau she arrives “cô đến” Thì đơn giản người ta hay nói: phòng phải chuẩn bị trước đến Ở họ đến khách sạn đó, lúc họ đến phòng phải chuẩn bị cho họ vô Rõ ràng cần dùng chữ “trước khi”, “phòng phải chuẩn bị trước người ta đến Cho nên đáp án chọn before, đơn giản Chúng ta loại đáp án khác Thứ afterward, nghĩa “sau đó” Chú ý “sau đó” “sau khi”, “sau khi” after không Từ afterward nghĩa “sau đó”, chữ không liên với câu phía sau Ví dụ She gave a speech Afterward, she arrived in London nghĩa “Cô có diễn thuyết Sau đó, cô đến thành phố Luân Đôn” Afterward dùng đó, thường đứng đầu câu với dấu phẩy sau đó, không liền với câu Ở thấy phía sau câu có chủ ngữ she vị ngữ arrives, câu Vậy không chọn afterward không liền với câu Since với câu được, since nghĩa “từ khi”, từ làm điều Since thường với khứ, ví dụ since she arrived, từ lúc cô đến khứ cô làm Ở nên chắn loại câu C Though nghĩa “mặc dù”, giống although, diễn tả tương phản hai câu Nhưng câu phía trước câu phía sau không tương phản với nhau, không chọn though Câu 112 Câu bốn đáp án trạng từ bốn chữ khác nhau, câu bạn buộc phải hiểu nghĩa Chúng ta thấy can … accommodate “có thể làm đó” Trạng từ rõ ràng mô tả cho động từ này, “có thể accommodate cách nào”, trạng từ chỗ trống mô tả cho hành động Bạn buộc phải biết nghĩa động từ Accommodate từ quan trọng thi TOEIC Ví dụ accommodate 50 guests “chứa 50 người khách” Ví dụ lớp học chứa 50 người, nhà hát chứa 50 khách, dùng chữ accommodate Rõ ràng thấy đáp án hợp lý đáp án B easily, “một cách dễ dàng” Nếu bạn từ accommodate có nghĩa gì, bạn đọc câu lên để đoán thử nghĩa Câu dễ đọc Đọc “Với 700 phòng dành cho khách, khách sạn làm nhóm kích cỡ nào” “Bất kỳ kích cỡ nào” nghĩa nhóm dù lớn hay nhỏ, nhóm lớn 500 người Ý câu hiểu là: khách sạn có 700 phòng khách, đại khái nó tiếp nhận nhóm lớn, đáp ứng nhóm người lớn, cho dù lớn đến trăm người đến phòng cách dễ dàng Cho nên thấy đáp án câu B hợp lý có nhiều phòng quá, nên chứa nhóm dễ dàng Những chữ rõ ràng không hợp lý Soft có nghĩa “mềm”, deep “sâu”, slow có nghĩa “chậm chạp” Không có hợp Câu 113 Bốn đáp án bốn từ loại khác nhau, xét ngữ pháp để xem chọn loại từ Đầu tiên thấy phía a, a “một đó”, bắt đầu cụm danh từ Danh từ tới đây, “một đó”, danh từ chữ này, “một manner đó” Vị trí rõ ràng cần tính từ để mô tả cho danh từ phía sau này, “một manner có tính chất đó” Chúng ta có bốn đáp án, đáp án tính từ? Ở đuôi tính từ hay gặp, ví dụ đuôi -tive, -able, -ful, -ous, rõ ràng đuôi tính từ hay gặp, Ta có động từ dạng -ed, động từ dạng -ed hay động từ dạng -ing dùng làm tính từ để mô tả cho danh từ phía sau được, nên chọn đáp án D Những đáp án lại sao? Đáp án B, đuôi -ity đuôi danh từ, ví dụ universitychẳng hạn Cho nên ta không chọn đáp án B, tính từ Đáp án C sao? Bạn để ý đáp án C đuôi -fy này, đáp án A -fi, bạn thấy đáp A thêm s đáp án C Chúng ta có y lần thêm s chuyển thành i thêm es Do thấy hai tính từ được, tính từ không thêm s Hai danh từ, danh từ nên hai động từ Động từ dignify, động từ thêm s Bạn ý lần sau từ có đuôi -fy động từ Ví dụ có chữ notifylà động từ hay gặp thi TOEIC Notify “thông báo cho đó”, rõ ràng động từ Câu 114 Động từ sign bốn dạng khác nhau, phải xét ngữ pháp để coi chọn dạng Đầu tiên thấy sau chỗ trống từ by “bởi”, Rõ ràng phía trước phải chọn động từ dạng bị động, “cái bởi” thứ này, thứ làm người ta, người ta thứ Cho nên phải chọn động từ dạng bị động Bạn thấy chữ byngay sau chỗ trống bạn chọn dạng bị động phía trước Như đáp án B, hai đáp án C Đây động từ to be với -ed, cấu trúc bị động Đáp án A đáp án D động từ -ed nên dạng bị động Bây B với C thấy hai đáp án khác chỗ nào? Đây động từ be dạng V-ing, động từ be đơn Sự khác biệt hai sau Ví dụ nói The man is hired Đây câu có “người đàn ông” chủ ngữ, “người đàn ông thuê”, vị ngữ Rõ ràng động từ chia đơn đóng vai trò vị ngữ cho chủ ngữ Động từ dạng V-ing nào? Ví dụ The man being hired works hard.Câu chủ ngữ nguyên “Người đàn ông mà thuê”, “thì làm việc chăm chỉ” vị ngữ Trong chủ ngữ có the man chủ ngữ Cái “mà thuê” đây? Cái mệnh đề quan hệ dùng để mô tả cho danh từ phía trước Cái mà ghi đầy đủ who is being hired nghĩa “người đàn ông mà người ta thuê”, người ta rút gọn thành dạng này, bỏ who bỏ động từ to be đi, lại being hired Nó vị ngữ câu, thành phần theo danh từ để mô tả cho Người đàn ông thuê? Sự khác biệt Nói tóm lại lần bạn cần chọn động từ mà bạn chọn dạng Ving hay chọn thì bạn coi chỗ có đóng vai trò vị ngữ câu hay không Nếu đóng vai trò vị ngữ bạn chọn đơn, tương lai đơn, khứ đơn, Còn mà vị ngữ câu mà mệnh đề quan hệ giống bạn chọn động từ dạng V-ing Ở coi xem có phải vị ngữ không? Chúng ta thấy “tất thứ đó”, cụm danh từ lớn làm chủ ngữ cho câu, rõ ràng phía sau chưa có động từ luôn, tức rõ ràng chưa có vị ngữ Muốn thành câu phải có động từ làm vị ngữ, động từ đưa vô buộc phải đóng vai trò vị ngữ chủ ngữ Cho nên phải chọn đáp án C, đơn đóng vai trò vị ngữ Câu 115 Câu bốn đáp án bốn danh từ khác nhau, phải coi nghĩa Chúng ta thấy sau chỗ trống có giới từ about “về” Mỗi lần gặp chữ about phía trước phải danh từ nội dung Ví dụ sách vấn đề đó, báo vấn đề đó, nói chuyện đó, thảo luận đó, v.v Nói chung phải danh từ nội dung, thứ mà có lời, có nội dung, nới “nói đó” Ở nhìn bốn đáp án, thấy rõ ràng có đáp án D presentation, “bài thuyết trình” nội dung thuyết trình Người ta trình bày vấn đề đó, nói vấn đề Vì nội dung nên với about được, “một thuyết trình đó” Arrangement “sự xếp”, rõ ràng nội dung Administration, admin trang web người điều hành trang web đó, administration “cái việc điều hành, việc hành chính” Thì rõ ràng nội dung, không với about Câu 116 Câu có bốn đáp án động từ dạng -ed Động từ khác nên rõ ràng phải coi nghĩa Đọc nghĩa thấy “Cái làm việc lúc sáu vào lúc bảy ba mươi” Chúng ta thấy rõ ràng thứ làm vào lúc sáu giờ, thứ làm vào lúc bảy ba mươi Đại khái diễn trước này, diễn sau diễn Rõ ràng chọn động từ followed “theo sau” Cái mà diễn vào lúc sáu theo sau thứ mà diễn vào lúc bảy ba mươi Nên đáp án ... Ở nên chắn loại câu C Though nghĩa “mặc dù”, giống although, diễn tả tương phản hai câu Nhưng câu phía trước câu phía sau không tương phản với nhau, không chọn though Câu 112 Câu bốn đáp án trạng... câu với dấu phẩy sau đó, không liền với câu Ở thấy phía sau câu có chủ ngữ she vị ngữ arrives, câu Vậy không chọn afterward không liền với câu Since với câu được, since nghĩa “từ khi”, từ làm... cần chủ động, “chúng xem xét”, làm hành động xem xét Cho nên chọn đáp án câu D, “Chúng xem xét” Câu 111 Câu coi nghĩa, câu nghĩa đọc dễ Chúng ta đọc “cái phòng cô phải chuẩn bị cách tốt”, phía
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải đề thi TOEIC thật ngày 2732016 câu 109 116 , Giải đề thi TOEIC thật ngày 2732016 câu 109 116 , Giải đề thi TOEIC thật ngày 2732016 câu 109 116

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay